Muu päätös 859/2017

Taksiliikennettä koskeva valitus (Turku)

Antopäivä: 1.3.2017
Taltionumero: 859
Diaarinumero: 1472/2/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T859

Asia Taksiliikennettä koskeva valitus

Valittaja Lounais-Suomen Taxidata Oy

Päätös, jota valitus koskee

Turun hallinto-oikeus 11.4.2016 nro 16/0209/3

Asian aikaisempi käsittely

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös ELY-keskus) on 3.9.2015 tekemällään päätöksellä siinä selostetun menettelyn jälkeen velvoittanut Turusta olevan Lounais-Suomen Taxidata Oy:n (jäljempänä myös Taksidata Oy) tekemään ajotilausten ja kuljetustehtävien välittämistä koskevan sopimuksen Turun Invataksit Oy:n (jäljempänä myös Invataksit Oy) kanssa vastaavin sopimusehdoin kuin yhtiö on tehnyt muiden välityspalveluidensa piirissä olevien autoilijoiden kanssa. ELY-keskus on asettanut velvoitteen tehosteeksi 20 000 euron uhkasakon, joka voidaan tuomita maksettavaksi, mikäli velvoitetta ei noudateta. Määräaika velvoitteen noudattamiselle on 31.10.2015. Päätöksen mukaan sitä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Turun hallinto-oikeus on hylännyt Lounais-Suomen Taxidata Oy:n ELY-keskuksen päätöksestä tekemän valituksen. Velvoitteen täyttämiselle asetettu määräaika on pidennetty päättymään 30.6.2016.

Hallinto-oikeus on velvoittanut Lounais-Suomen Taxidata Oy:n korvaamaan Turun Invataksit Oy:n oikeudenkäyntikulut 450 eurolla laillisine korkoineen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat säännökset ja lainvalmistelu

Taksiliikennelain 15 §:n 3 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää tilausvälityskeskuksen toiminnan, tai jos tällaista toimintaa ei vielä ole aloitettu, kieltää toiminnan aloittamisen taikka määrätä tilausvälityskeskuksen muuttamaan tai korjaamaan epäasiallinen toiminta. Kielto ja määräys ovat voimassa, kunnes puutteet on korjattu. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi asettaa kieltonsa ja määräyksensä tehosteeksi uhkasakon siten kuin uhkasakkolaissa säädetään. Tilausvälityskeskuksen toiminta on epäasiallista, jos tilausvälitystoimintaa ei ole järjestetty ympärivuorokautiseksi tai ennakkotilausten vastaanottoa ei ole järjestetty tai jos tilausvälitystoimintaa harjoitettaessa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä taikka jos tilausvälityskeskus kieltäytyy välittämästä tilauksia ajovuoron ulkopuolella liikennettä harjoittaville taksiluvan haltijoille silloin, kun se on teknisesti mahdollista.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä (34/2006 vp) on valiokunnan kannanottona hallituksen esityksestä taksiliikennelaiksi (HE 38/2006 vp) todettu seuraavasti: "Valiokunta katsoo, että saman asemapaikan tilauskeskuksia ja -järjestelmiä ei tule rajata vain joidenkin autojen käytettäviksi vaan että kaikilla autoilla tulee olla oikeus hyödyntää asemapaikkansa tilauskeskusten palveluita tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tilauskeskuksilla ei tule olla oikeutta kieltäytyä ottamasta taksiautoa tarjoamiensa palveluiden piiriin. Niissä tapauksissa, kun autot hyödyntävät useamman tilauskeskuksen palveluita, on sovittava tilauskeskuksen kanssa sovellettavista tasapuolisista ja syrjimättömistä sopimusehdoista ja mahdollisista kustannusvastaavista korvauksista."

Saatu selvitys

Turun Invataksit Oy:llä on seitsemän taksilupaa, joista neljän asemapaikka on Turku-Kaarina. Kolmen muun luvanhaltijan asemapaikat ovat Lieto, Parainen sekä Rusko ja Vahto.

Turun Invataksit Oy oli sen ja Lounais-Suomen Taxidata Oy:n sopimusneuvottelujen päätyttyä tuloksettomina vaatinut syyskuussa 2012 ELY-keskusta määräämään, että Taksidata Oy tekee Invataksit Oy:n kanssa tilausvälityssopimuksen käyttäen niitä samoja sopimusehtoja, joita on muidenkin Taxidata Oy:n välityspalveluiden piirissä olevien autoilijoiden sopimuksissa käytetty. Taxidata Oy oli vastineessaan 24.10.2012, johon yhtiö on nyt kyseessä olevassa asiassa antamassaan vastaselityksessä vedonnut, todennut, että sillä on ollut perusteltu syy olla solmimatta sopimusta Invataksit Oy:n kanssa, koska tiedossa on ollut, että Invataksit Oy tulee syyllistymään sopimusrikkomuksiin käyttämällä omaa tilausvälityskeskustaan ja varustamalla autonsa oman tilausvälityskeskuksensa puhelinnumerolla.

Invataksit Oy oli kiistänyt Taxidata Oy:n väitteet virheellisinä ja merkityksettöminä sekä todennut, että yhtiö tulee sopimuksen synnyttyä noudattamaan sen ehtoja.

Hallinto-oikeus on päätöksellään 28.6.2013 kumonnut ELY-keskuksen 10.12.2012 tekemän päätöksen jättää toimenpidepyyntö tutkimatta ja palauttanut asian ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi. Korkeimman hallinto-oikeuden annettua asiassa marraskuussa 2014 päätöksensä Taxidata Oy ja Invataksit Oy ovat pyrkineet pääsemään neuvotteluilla sopimukseen siinä kuitenkaan onnistumatta. Toukokuussa 2015 Invataksit Oy on esittänyt Taxidata Oy:lle 62 000 euron vahingonkorvausvaatimuksen uhalla, että jos korvausta ei makseta annetussa määräajassa, asia tullaan saattamaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Taxidata Oy on ELY-keskukselle 3.7.2015 toimittamassaan lausunnossa muun ohella todennut, että yhtiö on valmis hyväksymään Invataksit Oy:n sopimusautoilija-aseman ja tekemään sitä koskevan sopimuksen edellyttäen, että Invataksit Oy luopuu perusteettomasta vahingonkorvausvaatimuksestaan. Invataksit Oy:n 12.8.2015 päivätyssä kirjelmässä ELY-keskukselle on puolestaan muun ohella todettu, ettei yhtiö ole vaatinut muiden sopimusautoilijoiden sopimuksia parempaa sopimusta ja ettei korvauskysymysten käsittelyn keskeneräisyys voi olla laillinen este sopimuksen tekemiselle.

ELY-keskus on valituksenalaisessa päätöksessään muun ohella todennut katsovansa, ettei vahingonkorvausvaatimuksen esittämistä voida pitää sellaisena seikkana, joka estäisi sopimuksenteon ja etteivät Taxidata Oy:n vuonna 2012 esittämät syyt sopimuksenteosta kieltäytymiselle ole olleet päätöstä tehtäessä arvioinnin kohteena.

Oikeudellinen arviointi ja johtopäätös

ELY-keskuksen olisi tullut päätöstä tehdessään arvioida myös niiden perusteiden merkitys, jotka Taxidata Oy on vuonna 2012 esittänyt kieltäytyessään sopimuksenteosta. Hallinto-oikeus on kokonaisarvioinnissaan nyt ottanut huomioon myös tämän selvityksen.

Taksiliikennelain 15 § edellyttää, että tilausvälityskeskus tarjoaa tasapuolisesti kaikille autoilijoille mahdollisuuden käyttää palveluitaan. Tilausvälityskeskuksella ei ole oikeutta kieltäytyä ottamasta taksiautoa tarjoamiensa palveluiden piiriin. Kaikenlaista sellaista toimintaa, joka muodostaa esteen säännöksen tarkoituksen toteuttamiselle, on lähtökohtaisesti pidettävä epäasiallisena.

Invataksit Oy on ilmoittanut asian käsittelyn aikana ELY-keskukselle, että se haluaa tehdä Taxidata Oy:n kanssa ajotilausten ja kuljetustehtävien välittämistä koskevan sopimuksen vastaavin sopimusehdoin kuin Taxidata Oy on tehnyt muidenkin välityspalveluidensa piirissä olevien autoilijoiden kanssa. Taxidata Oy on kiistänyt Invataksit Oy:n valmiudet tällaisen sopimuksen tekemiseen mutta toisaalta ilmoittanut olevansa siihen itse valmis. Yhtiöt eivät kuitenkaan vuosia kestäneiden neuvottelujen jälkeen ole päässeet asiasta yksimielisyyteen.

Taxidata Oy:n väitteet siitä, että Invataksit Oy tulisi tulevaisuudessa tekemään sopimusrikkomuksia ja että jo tämä ennalta tiedetty seikka muodostaa esteen sopimuksen tekemiselle, eivät ole peruste kieltäytyä sopimuksen solmimisesta. Myöskään Invataksit Oy:n Taxidata Oy:lle tekemällä vahingonkorvausvaatimuksella ei ole oikeudellista merkitystä arvioitaessa, onko ELY-keskuksen taksiliikennelain 15 §:n perusteella ollut ryhdyttävä säännöksessä tarkoitettuihin toimenpiteisiin. Taxidata Oy on näin ollen kieltäytyessään tekemästä Invataksit Oy:n kanssa samanlaista sopimusta kuin muidenkin sopijapuoltensa kanssa, toiminut taksiliikennelain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla epäasiallisesti. ELY-keskus on siten voinut velvoittaa Taxidata Oy:n tekemään ajotilausten ja kuljetustehtävien välittämistä koskevan sopimuksen Invataksit Oy:n kanssa sekä asettaa määräämänsä velvoitteen tehostamiseksi uhkasakon. ELY-keskuksen päätöstä ei ole syytä muuttaa muutoin kuin pidentämällä velvoitteen suorittamiseksi asetettua määräaikaa asian käsittelyyn kuluneen ajan vuoksi.

Oikeudenkäyntikulut

Asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Taxidata Oy:n valitus on hylätty. Ottaen lisäksi huomioon asian käsittelyn aiemmat vaiheet ja valituksen perusteet olisi kohtuutonta, jos Invataksit Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulut vahinkonaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Taksiliikennelaki 15 § 3 momentti

Uhkasakkolaki 6 §

Hallintolainkäyttölaki 32 § 2 momentti ja 74 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Pirjo Marela, Sirpa Aaltonen ja Ulla Partanen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Lounais-Suomen Taksidata Oy on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja että asiassa annettavassa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, ettei Taksidata Oy:llä ole velvollisuutta solmia tilausvälityssopimusta Invataksit Oy:n kanssa Invataksit Oy:n epäasiallisen käyttäytymisen perusteella tai että Taksidata Oy:llä on velvollisuus solmia tilausvälityssopimus Invataksit Oy:n kanssa vasta sen jälkeen, kun Invataksit Oy on todistettavasti lopettanut epäasiallisen käytöksensä ja Invataksit Oy:tä voidaan tosiasiallisesti pitää Taksidata Oy:n muiden sopimusautoilijoiden kanssa tasavertaisena. Lisäksi Taksidata Oy on vaatinut, että valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano keskeytetään.

Taksidata Oy on uudistanut hallinto-oikeudessa esittämänsä valitusperusteet ja esittänyt lisäksi seuraavaa:

ELY-keskus ei ole perustellut päätöstään riittävällä tavalla. ELY-keskus on vastannut Invataksit Oy:n vaatimukseen mutta jättänyt täysin huomiotta Taksidata Oy:n vastineen. Taksidata Oy on esittänyt konkreettiset syyt, joiden vuoksi se ei ole velvollinen solmimaan tilausvälityssopimusta Invataksit Oy:n kanssa. Invataksit Oy:n vaatimus ei perustu lakiin. Taksidata Oy:n toiminta ei ole taksiliikennelain 15 §:ssä tarkoitettua epäasiallista toimintaa.

Hallinto-oikeuskaan ei ole käsitellyt riittävällä tavalla Taksidata Oy:n kieltäytymisperusteita. Hallinto-oikeus on vain todennut ottaneensa kokonaisarvioinnissa huomioon Taksidata Oy:n selvityksen. Kokonaisarviointi ei ole hallintolain mukainen selvitys siitä, miten Taksidata Oy:n esittämät perusteet ovat vaikuttaneet hallinto-oikeuden ratkaisuun. Hallintopäätöksessä on otettava kantaa kaikkiin asianosaisten esittämiin, oikeudellisesti merkityksellisiin vaatimuksiin ja väitteisiin. Mikäli Taksidata Oy:n alun perin ELY-keskukselle toimittama vastine olisi käyty perusteellisesti läpi, valituksen kohteena olevaa velvoitetta ei olisi määrätty.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, jolle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1392/2014) 13 §:n 2 momentin (1732/2015) mukaisesti on 1.1.2016 alkaen keskitetty taksiliikennelaissa tarkoitetut tehtävät muun muassa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueen osalta, on antanut lausunnon.

Turun Invataksit Oy on selityksessään vaatinut, että Taksidata Oy:n valitus hylätään ja Taksidata Oy velvoitetaan korvaamaan Turun Invataksit Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa laillisine korkoineen.

Taksidata Oy:n esittämä ainoa peruste kieltäytyä sopimuksen teosta Invataksit Oy:n kanssa on se, ettei Invataksit Oy ole luopunut Taksidata Oy:tä kohtaan esittämistään vahingonkorvausvaatimuksista. Kun edellä mainittu peruste on todettu oikeudettomaksi, Taksidata Oy on vasta perustellut valitustaan sillä, ettei ELY-keskuksen ja hallinto-oikeuden päätöksissä olisi otettu kantaa Taksidata Oy:n vuonna 2012 tekemässä vastineessa väitettyyn kieltäytymisperusteeseen, jonka mukaan sopimusta ei ole tehty, koska tulevaisuudessa tulisi kuitenkin tapahtumaan sopimusrikkomuksia.

Taksidata Oy on vastaselityksessään vaatinut muun ohella, että Invataksit Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Merkitään, että korkein hallinto-oikeus on välipäätöksellään 22.6.2016 taltionumero 2781 keskeyttänyt ELY-keskuksen päätöksen täytäntöönpanon, kunnes asia on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu tai asiasta toisin määrätään.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta muutoin kuin että velvoitteen täyttämiselle asetettu määräaika pidennetään päättymään 31.3.2017.

2. Lounais-Suomen Taksidata Oy määrätään korvaamaan Turun Invataksit Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 600 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita muutoin kuin että velvoitteen täyttämiselle asetettua määräaikaa pidennetään ratkaisuosassa mainitulla tavalla.

2. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Turun Invataksit Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Lounais-Suomen Taksidata Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n nojalla määrättävä korvaamaan Turun Invataksit Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 1.3.2017