Muu päätös 861/2017

Taksiliikennettä koskeva valitus (Turku)

Antopäivä: 1.3.2017
Taltionumero: 861
Diaarinumero: 1613/2/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T861

Asia Taksiliikennettä koskeva valitus

Valittaja Turun Seudun Invataksit ry

Päätös, jota valitus koskee

Turun hallinto-oikeus 11.4.2016 nro 16/0208/3

Asian aikaisempi käsittely

Turun Seudun Invataksit ry (jäljempänä myös Invataksit ry) on vaatinut, että Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös ELY-keskus) määrää Lounais-Suomen Taxidata Oy:n (jäljempänä myös Taksidata Oy) sakon uhalla poistamaan autoilijoiden liikennöintiä rajoittavan niin kutsutun priorisoinnin tasapuolisesti kaikilta Turku-Kaarina liikennealueen autoilijoilta ja taksiyrityksiltä.

ELY-keskus on 22.4.2015 päättänyt, ettei se ryhdy Invataksit ry:n vaatimiin toimenpiteisiin.

ELY-keskus on asiaa arvioidessaan todennut muun ohella, että kilpailuvirasto on tarjonnan rajoittamisepäilyä Helsingin taksimarkkinoilla koskevassa 22.6.2010 antamassaan päätöksessä katsonut, että priorisointijärjestelmällä on vain vähäinen vaikutus taksimarkkinoihin.

ELY-keskus on johtopäätöksenään todennut että ajallista kyytien priorisointia ei voida katsoa taksiliikennelain tarkoittamaksi olennaiseksi ja vakavaksi puutteeksi tai laiminlyönniksi välityskeskuksen toiminnassa. Kyseiselle rajoitukselle on olemassa hyväksyttävät syyt tarjonnan kokonaisuuden takaamiseksi. Lisäksi kyytejä välitetään ajovuoron ulkopuolella liikennöiville, joten välityskeskus ei tältä osin riko myöskään taksiliikennelain 15 §:n 2 momenttia. Asiassa saadun selvityksen perusteella ELY-keskus ei ole voinut todeta välityskeskuksen toiminnassa sellaisia olennaisia ja vakavia puutteita tai laiminlyöntejä, joiden perusteella toiminta voitaisiin todeta taksiliikennelain 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla epäasialliseksi. Näin ollen myöskään uhkasakon asettamiselle ei ole perusteita.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on hylännyt Invataksit ry:n valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Turun Seudun Invataksit ry:n toimenpidepyynnössään ja hallinto-oikeudelle esittämät kannanotot

Invataksit ry on vaatinut, että ELY-keskus määrää Taxidata Oy:n sakon uhalla poistamaan ajotilausten välityksessä käyttämänsä priorisoinnin kaikilta Turun ja Kaarinan liikennealueen autoilijoilta ja taksiyrityksiltä. Perusteeksi tälle on esitetty, että Taxidata Oy kieltäytyy välittämästä kyytejä ajovuoron ulkopuolella liikennettä harjoittaville taksiluvan haltijoille vastaavalla tavalla kuin ajovuorossa oleville, vaikka se olisi teknisesti mahdollista. Sillä, että ajovuorossa olevia autoja ei ole saatavilla ja tilaus menee niin sanottuihin avoimiin tilauksiin, josta ajovuoroton kuljettaja voi sen toissijaisesti ottaa, tai että tilaus välitetään toissijaisesti ajovuorottomalle kuljettajalle, ei ole asiassa merkitystä. Turun ja Kaarinan alueella priorisointi johtaa siihen, ettei vapaavuorossa oleva auto saa välitysjärjestelmän kautta kyytejä juuri lainkaan. Ajovuoron ulkopuolella liikennöiminen on siis huomattavasti vähemmän kannattavaa kuin ajovuoron mukainen liikennöinti. Taksiliikennelain tarkoituksena oli vapauttaa alaa sisältä päin ja mahdollistaa tarjonnan monipuolistuminen. Taxidata Oy:n noudattama priorisointi rajoittaa taksiliikennelain vastaisesti oikeutta liikenteen harjoittamiseen ja on omiaan vähentämään liikenteessä olevien taksiautojen määrää. Tämä taas on taksiliikennelain tarkoituksen vastaista.

Lounais-Suomen Taxidata Oy:n kannanotot

Taxidata Oy on todennut, että tilauksia välitetään myös ajovuorojen ulkopuolella ajaville takseille. Taksiliikennelaki ei edellytä, että tilausten välittämisen pitäisi olla täysin samanaikaista ajovuorossa oleville ja ei-ajovuorossa oleville. Ajovuorojärjestys on vahvistettu ELY-keskuksen lainvoimaisella päätöksellä. Luvanhaltijan ja Taxidata Oy:n välisen sopimuksen mukaan luvanhaltija on velvollinen noudattamaan viranomaisen vahvistamia ajovuoroja. Mikäli autoja ei voitaisi mitenkään erotella järjestelmässä sen mukaan, ovatko ne ajovuorossa vai ei-ajovuorossa, olisi olemassa suuri riski, että hiljaisina aikoina, kuten arkiöinä, ei olisi lainkaan autoja ajossa tai niitä olisi ajossa ainakin liian vähän. Ajovuorojärjestyksen perusteella Taxidata Oy tietää ajovuorossa olevien olevan varmasti sen käytössä ja voi valvoa, että ajovuoroja noudatetaan. Taxidata Oy kohtelee kaikkia sopimusautoilijoita tasapuolisesti ja syrjimättömästi siten, että kukin on vuorollaan sekä priorisoidussa että priorisoimattomassa asemassa. Taxidata Oy:n käyttämä välitysohjelma ryhtyy automaattisesti etsimään ei ajovuorossa olevaa vapaata autoa, jos vuorossa olevaa taksia ei löydy.

Sovellettavat säännökset

Taksiliikennelain tavoitteena on lain 1 §:n mukaan laadukkaiden taksiliikennepalveluiden saatavuuden turvaaminen. Lain 19 §:ssä on säädetty, että ELY-keskuksen tulee vahvistaa taksilupien enimmäismäärät sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksipalveluiden saatavuutta vilkkaankaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palveluiden laatua.

Taksiliikennelain 13 §:n 1 momentin mukaan ajovuorojärjestyksen tarkoituksena on varmistaa taksin saatavuus vuorokauden kaikkina aikoina ja yleisesti ohjata tarjonnan määrää kysynnän vaihtelujen edellyttämällä tavalla. Pykälän 2 momentin mukaan toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää ajovuorojärjestyksestä taksiluvan haltijoiden aloitteesta. Ehdotuksen ajovuorojärjestykseksi voi tehdä myös taksiluvan haltijoita edustava yhteisö. Ajovuorojärjestystä suunniteltaessa ja siitä päätettäessä luvan haltijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja niin, ettei heidän oikeuttaan liikenteen harjoittamiseen rajoiteta. Pykälän 3 momentin mukaan ajovuorojärjestystä on noudatettava tilausliikennettä harjoitettaessa. Luvan haltijalla on oikeus olla ajossa myös ajovuoron ulkopuolella.

Taksiliikennelain 15 §:n 3 momentin mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää tilausvälityskeskuksen toiminnan taikka määrätä tilausvälityskeskuksen muuttamaan tai korjaamaan epäasiallinen toiminta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi asettaa kieltonsa ja määräyksensä tehosteeksi uhkasakon siten kuin uhkasakkolaissa säädetään. Tilausvälityskeskuksen toiminta on epäasiallista, jos tilausvälitystoimintaa ei ole järjestetty ympärivuorokautiseksi tai ennakkotilausten vastaanottoa ei ole järjestetty tai jos tilausvälitystoimintaa harjoitettaessa on ilmennyt vakavia ja olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä taikka jos tilausvälityskeskus kieltäytyy välittämästä tilauksia ajovuoron ulkopuolella liikennettä harjoittaville taksiluvan haltijoille silloin, kun se on teknisesti mahdollista.

Oikeudellinen arviointi

Taksiliikennelain tavoitteena on turvata laadukkaat taksiliikennepalvelut muun ohella siten, että lupa liikenteen harjoittamiseen myönnetään niin suurelle määrälle autoja, että ne kykenevät huolehtimaan laadukkaista taksiliikennepalveluista normaalia vilkkaammankin kysynnän aikoina. Ajovuorojärjestyksellä varmistetaan, että ajovuorot jakaantuvat vilkkaina ja vähemmän vilkkaina aikoina taksiluvan haltijoiden kesken tasapuolisesti. Oman valintansa mukaan taksiluvan haltija voi olla ajossa myös vahvistetun ajovuoronsa ulkopuolella.

Taksiliikennelaissa ei ole nimenomaista säännöstä siitä, onko tilauskeskuksen välitettävä tilaukset samalla tavoin ajovuorojärjestyksen mukaan ajossa oleville ja sen ulkopuolella liikennettä harjoittaville. Myöskään lain esitöissä ei ole käsitelty tätä kysymystä.

Taxidata Oy välittää ajotilaukset ensisijaisesti ajovuorojärjestyksen mukaisesti ajossa oleville, ja mikäli ajovuorossa olevaa taksia ei ole saatavissa, toissijaisesti ajovuorojärjestyksen ulkopuolella liikennöiville. Ottaen huomioon ajovuorojärjestyksen tarkoituksen ja laadintaperiaatteet sekä lain taksiliikennepalvelujen saatavuuteen liittyvät tavoitteet muutoinkin hallinto-oikeus katsoo, ettei ajovuorojärjestyksen mukaan liikennöivien luvanhaltijoiden priorisointia ajotilauksia välitettäessä ole pidettävä taksiliikennelain 15 §:n 3 momentissa tarkoitettuna epäasiallisena toimintana. Toiminta ei myöskään valituksessa väitetyin tavoin rajoita taksiluvan haltijoiden oikeutta harjoittaa elinkeinoaan. ELY-keskus on voinut päättää olla ryhtymättä toimenpiteisiin hakijan vaatimusten johdosta.

Oikeudenkäyntikulut

Asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä asianosaisesta on säädetty, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Lounais-Suomen Taxidata Oy ei ole tässä valitusasiassa sellaisen osapuolena, että se voitaisiin velvoittaa korvaamaan hakijan oikeudenkäyntikuluja miltään osin.

Turun Seudun Invataksit ry:n valitus on hylätty. Näin ollen ei ole kohtuutonta, että se joutuu pitämään oikeudenkäyntikulut muutenkin vahinkonaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Taksiliikennelaki 1, 13 §, 15 § 3 momentti ja 19 § 2 momentti

Hallintolainkäyttölaki 74 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Pirjo Marela (eri mieltä), Sirpa Aaltonen ja Ulla Partanen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Turun Seudun Invataksit ry on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja Varsinais-Suomen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökset kumotaan ja Lounais-Suomen Taxidata Oy velvoitetaan

200 000 euron sakon uhalla poistamaan autoilijoiden liikennöintiä rajoittava priorisointi kaikilta Turku-Kaarina liikennealueen autoilijoilta sekä taksiyrityksiltä tai toissijaisesti asia palautetaan ELY-keskukseen uudelleen ratkaistavaksi sekä ELY-keskus velvoitetaan yhteisvastuullisesti Lounais-Suomen Taxidata Oy:n kanssa korvaamaan Turun Seudun Invataksit ry:n oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti laillisine viivästyskorkoineen.

Invataksit ry on perustellut valitustaan muun ohella seuraavasti:

Taksiliikennelain tarkoituksena on ollut sen esitöiden mukaan olla rajoittamatta ajovuoron ulkopuolella liikennöintiä ja tällä tavoin lisätä tarjontaa. Hallinto-oikeuden päätös on taksilain tarkoituksen ja oikeusvarmuuden periaatteen vastainen, kirjoitettu lainsäädäntö huomioon ottaen yllättävä ja ennalta arvaamaton. Ensisijaisesti käytettävä sanamuodon mukainen tulkinta taksiliikennelain 15 §:n 2 momentista on etusijalla verrattuna hallinto-oikeuden tekemään e contrario -tulkintaan. Taksiliikennelain 15 §:n 2 momentti asettaa ajovuorolliset ja ajovuorottomat samaan asemaan tilausvälityskeskuksen kyytejä välitettäessä. Esitöissä priorisointia ei ole käsitelty, koska tällöin ei ole ollut olemassakaan priorisointia, jonka tulemista olisi pystytty ennakoimaan ja nimenomaisesti kieltämään.

Tilausvälityskeskuksen toiminta on epäasiallista, jos tilausvälityskeskus kieltäytyy välittämästä tilauksia ajovuoron ulkopuolella liikennettä harjoittaville taksiluvan haltijoille silloin, kun se on teknisesti mahdollista. Lounais-Suomen Taxidata Oy on todennut kieltäytyvänsä välittämästä tilauksia ajovuoron ulkopuolella liikennettä harjoittaville, joten Lounais-Suomen Taxidata Oy:n toiminta on epäasiallista. ELY-keskuksen tulisi valvovana viranomaisena puuttua menettelyyn.

Hiljaisten aikojen taksiliikennepalveluiden saatavuus turvataan lain mukaan pakollisilla ajovuoroilla eikä lainvastaisella priorisoinnilla. Priorisointi on kieltäytymistä välittämästä tilauksia ajovuoron ulkopuolella liikennettä harjoittavalle taksiluvan haltijoille. Ajovuoron ulkopuolella liikennettä harjoittava taksi voi joutua konkreettisesti olemaan koko työvuoronsa ilman tilauksia, koska priorisoinnin johdosta Lounais-Suomen Taxidata Oy konkreettisesti kieltäytyy välittämästä tilauksia ajovuorojen ulkopuolelle, kun tarjolla on ajovuorossa olevia takseja. Myös asiakkaat kärsivät tilanteesta, koska taksipalveluja ei ole saatavilla niin laadukkaana kuin ilman priorisointia olisi mahdollista, koska priorisoinnin johdosta autoja ei ole ajossa niin paljoa kuin olisi ilman priorisointia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, jolle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1392/2014) 13 §:n 2 momentin (1732/2015) mukaisesti on 1.1.2016 alkaen keskitetty taksiliikennelaissa tarkoitetut tehtävät muun muassa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueen osalta, on lausunnossaan vaatinut, että valitus ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään. ELY-keskus on lausunnossaan lisäksi esittänyt muun ohessa seuraavaa:

Ajallisen priorisoinnin tavoitteiden ja toteutuksen ei voida katsoa olevan epäasiallista toimintaa. Asiaa on tarkasteltu myös kyytivolyymin kannalta sekä ottaen huomioon asian vaikutuksen ajovuorojärjestykseen ja sen noudattamiseen. ELY-keskus ei kiistä ajojen priorisoinnin vaikutusta autoilijoiden liikennöintiin ‒ toki riippuen asiakaskunnasta ja siitä, kuinka paljon autoilija ajaa nimenomaisesti tilattuja kyytejä ‒ mutta menettelyn katsomiseen epäasialliseksi ja sitä myöten taksiliikennekin vastaiseksi, ei katsottu olevan perusteltua syytä. Priorisointi ei kuitenkaan suoranaisesti rajoita liikenteen harjoittamista, vaan lähinnä muuttaa tulonmuodostusta.

Olennaista asiassa on autoilijoiden sitoutuminen sopimusehtoihin - ja sitä myötä myös Taksidata Oy:n linjaukseen siitä, että ajovuoroihin perustuvaa priorisointia harjoitetaan. Kilpailuoikeudellisiin seikkoihin ELY-keskus ei ole vedonnut päätöksensä tueksi, koska virastolla ei ole tähän toimivaltaa, mutta todennut aiemmasta Kilpailuviraston päätöksestä ilmikäyvät seikat liittyen priorisointiin.

Ajovuoroihin perustuvaa priorisointia ei voida katsoa vakavaksi tai olennaiseksi rikkomukseksi tai laiminlyönniksi. Perusteena tälle on käytetty sitä, että ajovuorojen perusteella priorisoinnilla taataan se, että autoilijat päivystävät myös silloin, kun se ei ole taloudellisesti mielekästä. Nykyinen suomalainen taksijärjestelmä lähtee jo perusteiltaan siitä, että kilpailua on rajoitettu voimakkaasti rajaamalla taksilupien määrä sellaiselle tasolle, että yrittäminen on taloudellisesti kannattavaa yrittäjille. Näin ollen autoilijoiden ammatinharjoittamisen rajaaminen tavalla, joka on vapaaehtoista – välityskeskukseen kuuluminen ei ole pakollista autoilijoille ‒ ei ole taksiliikennelain 15 §:n tarkoittamalla tavalla lainvastaista toimintaa, johon ELY-keskuksen tulisi puuttua. Tavoitteet, joita ajallisella priorisoinnilla on, ovat taksijärjestelmän rakenne huomioon ottaen hyväksyttäviä.

Ajallinen priorisointi kohdistuu kaikkiin yhtä lailla, koska ajallista priorisointia noudatetaan kaikkien kohdalla samalla tavalla. Näin ollen menettely ei syrji ketään. ELY-keskus ei kiistä sitä, että ajallisella priorisoinnilla on vaikutuksia erityisesti esteettömien autojen liikennöintiin. Kuitenkin vaatimus siitä, että kaikki asemapaikan luvanhaltijat tulisi poistaa ajallisesta priorisoinnista ja todeta lainvastaiseksi, ei olisi taksiliikennelain 15 §:n mukaista.

Ajallista priorisointia käytetään lukuisissa välityskeskuksissa ympäri Suomen. Kaikki keskukset eivät tätä kuitenkaan käytä. Kyse on ollut välityskeskusten, joiden päätöksenteko muodostuu omistajiensa, käytännössä taksiluvanhaltijoiden, omista päätöksistä.

Taksiliikennelain esityöt eivät ota yksityiskohtaisesti kantaa siihen, mitä vakavat ja olennaiset rikkomukset tai laiminlyönnit käytännön tasolla olisivat. Näin ollen on jäänyt oikeuskäytännön varaan, mitä näillä tarkoitetaan. Ajallista priorisointia on käytetty tilausvälityskeskuksissa taksiliikennelain voimaantulosta lähtien, eikä sen ole todettu aiheuttaneen alalle seikkoja, jotka vaarantaisivat laadukkaiden taksipalveluiden tuottamisen.

Priorisoinnin haitat koskevat ainoastaan niitä, jotka ajavat ajovuorojärjestyksen ulkopuolella niin kutsutulla vapaavuorolla. Ajovuorojärjestykset on laadittu niin, että niiden määrittämällä kapasiteetilla kunkin ajan kysyntä pystytään hoitamaan mahdollisimman optimaalisesti. Näin ollen vilkkaan kysynnän aikana on enemmän autoja vuorossa kuin hiljaisen kysynnän aikana. Ajovuorojärjestyksen ulkopuolelta tulevat autot näin ollen täydentävät tätä tarjontaa mutta eivät ole kyytien välttämisen kannalta merkittävässä asemassa, koska autojen määrä on varmistettu muulla tavalla.

Vapaavuorossa olevien määrä ei ole vakio, vaan vaihtelee ajankohdan mukaan. Mikäli vapaavuorossa olevilla olisi merkittävä asema kyytien välityksessä, tulisi tällöin ensisijaisesti ajovuorojärjestys korjata niin, että se vastaa kysyntää. Kuitenkin valittajankin näkemystä lukemalla käy ilmi, että vapaavuorolaisille kyytejä saattaa tulla erittäin vähän, koska ajovuorossa olevat riittävät jo tyydyttämään kysynnän.

Lounais-Suomen Taksidata Oy on selityksessään vaatinut, että valitus ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään. Taksidata Oy ei ole kieltäytynyt välittämästä kyytejä ajovuoron ulkopuolella liikennettä harjoittaville. Taksidata Oy:n toiminta ei ole epäasiallista.

Turun Invataksit ry on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Turun seudun Invataksit ry:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Turun Seudun Invataksit ry:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

Äänestyslausunto

Eri mieltä olleen oikeusneuvos Leena Äärilän äänestyslausunto:

"En tutki Turun Seudun Invataksit ry:n valitusta. Poistan ELY-keskuksen 22.4.2015 päivättyyn päätökseksi otsikoituun asiakirjaan liitetyn valitusosoituksen sekä kumoan ja poistan hallinto-oikeuden päätöksen.

Perustelut

Turun Seudun Invataksit ry, jäljempänä yhdistys, on Varsinais-Suomen ELY-keskukselle osoittamassaan kirjelmässä esittänyt ELY-keskukselle vaatimuksen toimenpiteisiin ryhtymiseksi. Yhdistyksen mukaan tilausvälityskeskustoimintaa harjoittava Lounais-Suomen Taxidata Oy, jäljempänä Taxidata Oy, on toiminut taksiliikennelain vastaisesti välittäessään tilaukset ensisijaisesti ajovuorossa oleville kuljettajille ja vasta toissijaisesti vapaavuorossa oleville kuljettajille. Yhdistys on vaatinut, että ELY-keskus määrää Taxidata Oy:n poistamaan autoilijoiden liikennöintiä rajoittavan tilausvälityksen niin kutsutun priorisoinnin tasapuolisesti kaikilta Turku-Kaarina liikennealueen autoilijoilta ja taksiyrityksiltä. Määräyksen tehosteeksi yhdistys on vaatinut ELY-keskusta asettamaan Taxidata Oy:lle 200 000 euron uhkasakon.

ELY-keskus on 22.4.2015 antamassaan päätökseksi otsikoidussa vastauksessaan katsonut, ettei Taxidata Oy:n toiminnassa ole rikottu taksiliikennelain 15 §:n asettamia velvoitteita eikä Taxidata Oy:n toiminta ole ollut lainkohdassa tarkoitetuin tavoin epäasiallista. Näin ollen myöskään uhkasakon asettamiselle ei ole perusteita. ELY-keskuksen yhdistykselle antamaan vastaukseen on liitetty valitusosoitus, jonka mukaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.

Hallintolain 11 §:n mukaan hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Hallintolain 43 §:n 1 momentin mukaan hallintopäätös on annettava kirjallisesti. Lain 44 §:n 1 momentin mukaan päätöksestä on käytävä ilmi muun muassa asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu.

Taksiliikennelain 13 §:n 2 momentin mukaan toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää ajovuorojärjestyksestä taksiluvan haltijoiden aloitteesta. Ehdotuksen ajovuorojärjestykseksi voi tehdä myös taksiluvan haltijoita edustava yhteisö.

Valituksenalaisessa asiassa ei ole kysymyksessä ajovuorojärjestyksestä päättäminen, vaan ELY-keskuksen mukaan ajovuorot on lainvoimaisesti vahvistettu. Sen sijaan kysymys on siitä, onko Taxidata Oy noudattanut taksiliikennelain 15 §:n mukaisia velvoitteita välittäessään tilauksia autoilijoille. Siitä seikasta, että ajovuorojärjestys voidaan vahvistaa myös taksiluvan haltijoita edustavan yhteisön aloitteesta, ei voida johtaa tällaiselle yhteisölle asianosaisasemaa siinä ajovuorojärjestyksestä erillisenä pidettävässä kysymyksessä, miten tilauksia välitetään muille kuin ajovuorossa oleville autoilijoille.

Asiassa ei ole ilmennyt perusteita sille, että se, miten tilaukset välitetään ajovuorossa oleville ja muille kuin ajovuorossa oleville autoilijoille, koskisi yhdistyksen oikeutta, etuutta tai velvollisuutta hallintolain 11 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Taksiautoilijoiden edunvalvontajärjestönä toimimisen ei ole katsottava luovan yhdistykselle asianosaisen asemaa.

Kun yhdistystä edellä esitetyn perusteella ei ole pidettävä asiassa asianosaisena, ELY-keskus ei ole voinut antaa yhdistyksen toimenpidealoitteeseen hallintolain 43 §:ssä tarkoitettua päätöstä eikä ELY-keskuksen olisi tullut liittää yhdistykselle antamaansa vastaukseen valitusosoitusta. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden ei olisi tullut tutkia yhdistyksen tekemää valitusta.

Edellä esitetyillä perusteilla katson, että ELY-keskuksen päätökseksi otsikoituun asiakirjaan liitetty valitusosoitus on poistettava ja hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja poistettava sekä yhdistyksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoittama valitus jätettävä tutkimatta.

Korkeimman hallinto-oikeuden enemmistön tutkiessa yhdistyksen valituksen ja velvollisena lausumaan pääasiasta katson samoin kuin enemmistö, ettei hallinto-oikeuden päätöstä ole syytä muuttaa. Oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta olen samaa mieltä kuin enemmistö."

 
Julkaistu 1.3.2017