Muu päätös 857/2017

Sähköpätevyystodistusta koskeva valitus

Antopäivä: 1.3.2017
Taltionumero: 857
Diaarinumero: 2457/2/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T857

Asia Sähköpätevyystodistusta koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Turun hallinto-oikeus 15.6.2016 nro 16/0402/3

Asian aikaisempi käsittely

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy (SETI Oy) on 20.5.2015 tekemällään päätöksellä hylännyt An hakemuksen sähköpätevyys 1:n saamisesta, koska A:lla ei ole kauppa- ja teollisuusministeriön sähköalan töistä antaman päätöksen (516/1996) 12 §:n 2 momentin a-kohdassa edellytettyä soveltuvaa korkeakoulu-, insinööri- tai teknikkotutkintoa. Soveltuvan tutkinnon opintosisältövaatimus on esitetty edellä mainitun päätöksen liitteen kohdassa 3. Sähköpätevyys 1 todistuksen saamiseksi SETI Oy:lle tulee toimittaa todistus soveltuvasta ammatillisesta tutkinnosta.

SETI Oy:n hallitus on 27.8.2015 tekemällään päätöksellä hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on hylännyt A:n SETI Oy:n hallituksen päätöksestä tekemän valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Kauppa- ja teollisuusministeriön sähköalan töistä antaman päätöksen 12 §:n 2 momentin a-kohdan mukaan sähköpätevyyteen 1 vaaditaan soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin tai sähkövoima-alan teknikon tutkinto tai vastaava tutkinto. Soveltuvan tutkinnon tai sitä täydentävän koulutuksen tarkempi oppisisältö määritellään päätöksen liitteessä. Säännös on tullut tässä muodossaan voimaan 31.5.2010.

On kiistatonta, että Arto Kari on keväällä 2011 sähköalan informaatiotilaisuudessa esittänyt, että uusi sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto voidaan katsoa edellä mainituksi vastaavaksi tutkinnoksi. Tämä ilmenee myös hänen esityksensä kirjallisesta materiaalista. SETI Oy:n hallituksen mukaan Arto Kari on kyseisessä tilaisuudessa esitellyt Opetushallituksen uudistamia erikoisammattitutkinnon perusteita tutkintotoimikunnan jäsenenä. Kari on myös SETI Oy:n pääarvioitsija.

SETI Oy:n hallituksen mukaan kyseisessä tilaisuudessa ei vielä ollut tietoa siitä, ettei Opetushallitus tule rinnastamaan sähköverkkoalan erikoisammatti­tutkintoa sähkövoima-alan teknikon tutkintoon. Kun tieto tästä tuli, Arto Kari välitti tiedon tutkintotoimikunnalle, joka tiedotti asiasta tutkinnon järjestämisoikeuden saaneille oppilaitoksille.

Hallintolain mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Virkamies on esteellinen muun muassa, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa erityisestä syystä vaarantuu. Hallintolain säännöksiä sovelletaan myös yksityisiin niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä.

Seti Oy:n päätöksen 20.5.2015 mukaan Arto Kari on käsitellyt A:n hakemusta. Luottamus Arto Karin toiminnan puolueettomuuteen A:n hakemusasiassa ei kuitenkaan objektiivisesti arvioiden ole vaarantunut sen vuoksi, että Karilla on keväällä 2011 ollut virheellinen käsitys uudistetun tutkinnon laadusta ja että hän on tuolloin esittänyt käsityksensä julkisesti. Hän ei ole esteellinen myöskään sillä perusteella, että hän mahdollisesti on sittemmin todennut A:lle, ettei tämä voi vedota hänen esitykseensä pätevyyden saamiseksi. Asiassa ei ole esitetty muita perusteita epäillä Karin puolueettomuutta A:n asiassa.

Esitetyn selvityksen mukaan sähköverkkoalan erikoisammattitutkintoa ei voida pitää sähkövoima-alan teknikon tutkintoa vastaavana tutkintona. A ei näin ollen täytä kauppa- ja teollisuusministeriön sähköalan töistä antamassa päätöksessä asetettuja vaatimuksia sähköpätevyyteen 1.

Arto Karin informaatiotilaisuudessa esittämällä virheellisellä käsityksellä ei ole merkitystä tutkinnon antamaa pätevyyttä arvioitaessa. Hallintolain mukaan viranomaisen toimien on kuitenkin suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Koska tutkintotoimikunnan jäsen ja SETI Oy:n pääarvioija on alan tiedotustilaisuudessa esittänyt uudistetun tutkinnon antamasta pätevyydestä virheellistä tietoa, A:lle on voinut syntyä oikeutettuja odotuksia. Tästä huolimatta hänelle ei voida myöntää hänen vaatimaansa pätevyyttä, koska hän ei täytä siihen vaadittavia edellytyksiä. Seti Oy:n on tullut hylätä hänen hakemuksensa.

Oikeudenkäyntikulut

A:n valitus on hylätty, joten ei ole kohtuutonta, että hän joutuu pitämään oikeudenkäyntikulut vahinkonaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Hallintolaki 2 § 3 momentti sekä 6, 27 ja 28 §

Sähköturvallisuuslaki 8 § 1 ja 3 momentti sekä 10 § 1 momentti

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköalan töistä 12 § 2 momentti a-kohta

Hallintolainkäyttölaki 74 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Pirjo Marela, joka on myös esitellyt asian, Sirpa Aaltonen ja Hannu Raahensalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on asian vaiheet selostettuaan viitannut siihen, että hänen hakemuksensa käsittelyyn näyttäisi liittyneen mahdollisesti henkilö, joka voi olla myös esteellinen päätöksen teossa. A:lla on ollut suullinen lupaus asiasta. A on katsonut, että päätös näyttäisi perustuvan sanamuotoiluun teknikkoa vastaava, soveltuva tutkinto tai vastaava tutkinto.

SETI Oy on lausunnossaan esittänyt, että A täyttää sähköpätevyys 1 todistuksen saamisen osalta vaatimuksen sähköturvallisuustutkinnon ja työkokemuksen osalta. A:lla ei kuitenkaan ole sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (516/1996) 12 § toisen momentin kohdassa a) edellytettyä soveltuvaa tekniikan alan tutkintoa. A:n 15.11.2012 suorittama sähköverkkoalan erikoisammattitutkintoa, joka on suoritettu Opetushallituksen määräyksen 5/011/2011 mukaan, ei opetusviranomainen (Opetushallitus) ole rinnastanut sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön (516/1996) 12 §:n toisen momentin kohdassa a) tarkoitetuksi sähkövoima-alan teknikon tutkintoa vastaavaksi. Opetushallituksen määräyksessä 5/011/2011 opintosisältö ei vastaa sähköalan töistä annetun päätöksen (516/1996) liitteen 3 kohdan vaatimuksia.

SETI Oy on antanut A:lle rajoitetun sähköpätevyys 1 todistuksen 22.10.2007 edellä mainitun päätöksen 12 §:n 3 momentin perusteella.

SETI Oy on esteellisyyden osalta todennut, että SETI Oy:n toimitusjohtaja Arto Kari toimii hallituksen sihteerinä mutta ei ole hallituksen jäsen. Hallinto-oikeuden päätöksessä on mainittu tilaisuus, jossa on esitelty sähköverkkoalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoja järjestäville oppilaitoksille uutta Opetushallituksen määräystä 5/011/2011.

SETI Oy toimii toimivaltaisena "viranomaisena" sähköturvallisuuslaissa määriteltyjen sähköpätevyyksien arvioinnissa, noudattaen sähköturvallisuuslain säädöksiä. SETI Oy:llä ei ole toimivaltaa tulkita opetusviranomaiselle kuuluvia ammatillisiin tutkintoihin ja koulutuksiin liittyviä asioita. Esimerkkinä siitä on sähköalan töistä annetun päätöksen 23 §, jonka mukaan ulkomaisten tutkintojen hyväksynnästä päättää Opetushallitus.

A on vastaselityksessään vaatinut, että SETI Oy velvoitetaan korvaamaan hänelle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä perittävä oikeudenkäyntimaksu. A on muutoin esittänyt muun ohella seuraavaa:

Vaikka SETI Oy:n toimitusjohtaja ei kuulu hallitukseen, niin hän toimii asian esittelijänä. Toimitusjohtaja oli ilmoittanut etukäteen esittelevänsä asian alkuperäisen päätöksensä mukaisesti kielteisenä. STUL konserniin kuuluvat henkilöt ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa eri yritysten kanssa.

Arto Kari joka toimii tutkintotoimikunnan puheenjohtajana sekä SETI Oy:n pääarvioitsijana on yhä edelleen julkisesti todennut, että A:n koulutus riittää kysymyksessä olevaan pätevyyteen.

A ei ole saanut tietoonsa, mitä kirjeenvaihtoa on käyty SETI Oy:n ja Opetushallituksen välillä, jos asia SETI Oy:n mukaan kuuluu Opetushallituksen päätäntävaltaan.

Sähköpätevyysmuutoksen 12 §:ään on tehnyt sähköturvallisuuden neuvottelukunta. Kohdan lisäys on sähkövoima-alan teknikon tutkinto tai vastaava tutkinto. Asiassa ei ole selvitetty, mitä sähköturvallisuuden tutkintotoimikunta on tarkoittanut muutosta tehdessään.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

2. A:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, A:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 1.3.2017