Muu päätös 1781/2017

Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen (Tampereen Perussuomalaiset ry:n valitus)

Antopäivä: 20.4.2017
Taltionumero: 1781
Diaarinumero: 2323/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T1781

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja Tampereen Perussuomalaiset ry

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 18.6.2015 nro 15/0493/3

Asian aikaisempi käsittely

Tampereen Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmä on hakenut Tampereen kaupungilta vuodelle 2014 valtuustoryhmän tukea 18 000 euroa.

Tampereen kaupunginlakimies on 9.1.2014 (2 §) päättänyt myöntää valtuustoryhmille tukea niiden toimintaan ja asukkaisiin kohdistuvaan toimintaan ehdolla, että valtuustoryhmät toimittavat viimeistään seuraavaa tukihakemusta jättäessään selvityksen tuen käytöstä yksilöityyn tarkoitukseen ja että selvityksen puuttuessa kyseinen osa tuesta vähennetään seuraavaa tukea myönnettäessä. Päätöksestä ilmenee, että valtuustoryhmät olivat toimittaneet tukihakemuksensa joulukuun 2013 aikana ja samalla esittäneet selvitykset vuoden 2013 tuen käytöstä. Puuttuneiden selvitysten osalta on kyseinen osa vähennetty nyt myönnettävästä tuesta. Tampereen Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmälle tukea on myönnetty 7 264 euroa.

Kaupunginlakimies on 5.2.2014 (3 §) päättänyt, että Tampereen Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmälle ei myönnetä vuodelle 2014 tukea 7 264 euroa ylittävältä osin, koska saadun lisäselvityksen mukaan kyse ei ole sellaisista kuntalain 15 b §:ssä tarkoitetuista kuluista, joiden perusteella kaupunki voi tukea valtuustoryhmän toimintaa.

Tampereen Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmä on kaupunginlakimiehen päätöksistä tekemässään oikaisuvaatimuksessa vaatinut, että valtuustoryhmän tukeen oikeuttaviksi kuluiksi on hyväksyttävä Aamulehdessä julkaistusta ilmoituksesta aiheutuneet 8 680 euron kulut, valtuustoryhmälle hankitusta pöytätietokoneesta aiheutuneet 1 232,70 euron kulut sekä valtuutettujen koulutuksiin liittyvät 328,60 euron, 254,20 euron ja 147,60 euron matkakulut.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 3.3.2014 (101 §) hylännyt oikaisuvaatimuksen.

Päätöksen perusteluissa on todettu muun ohessa, että valtuustoryhmälle voidaan korvata ilmoitus, jolla se kutsuu kuntalaisia tiettyyn keskustelutilaisuuteen ja edistää näin kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aamulehdessä julkaistusta ilmoituksesta ei ilmene, että kyseessä on valtuustoryhmän eikä puolueen ilmoitus. Kaupunki antaa kustannuksellaan valtuutetuille ja varavaltuutetuille sekä valtuustoryhmien sihteereille tietoliikenneyhteydet ja kannettavan laitteen. Ryhmäkokoustiloissa on ryhmän käytössä tietokone ja kirjoitin. Koskaan aiemmin ei ole väitetty, ettei ryhmän käyttöön annettujen koneiden laatu ja määrä olisi riittävä. Epäselväksi on jäänyt, mihin tarvitaan 1 232 euron tietokonetta ja kenen hallussa kone on. Kaupunki antaa luottamushenkilöille tarvittavan koulutuksen.

Tampereen Perussuomalaiset ry on valittanut kaupunginhallituksen päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, jättänyt tutkimatta valituksen siltä osin kuin se on koskenut Tampereen kaupunginlakimiehen päätöstä 9.1.2014 (2 §).

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään nyt kysymyksessä olevalta osalta seuraavasti:

Tutkimatta jättäminen

(---)

Kaupunginhallituksen valituksenalaisen päätöksen esittelytekstistä ilmenee, että kaupunginhallitus on tutkinut yhdistyksen 20.2.2014 saapuneen oikaisuvaatimuksen vain kaupunginlakimiehen 5.2.2014 tekemää päätöstä koskevana. Kaupunginlakimiehen 9.1.2014 tekemä päätös oikaisuvaatimusosoituksineen oli annettu tiedoksi Tampereen Perussuomalaiset ry:lle 13.1.2014 lähetetyllä kirjeellä, eikä yhdistys ollut päätöksen tiedoksi saatuaan hakenut siihen muutosta säädetyssä 14 päivän oikaisuvaatimusajassa. Kaupunginlakimiehen 9.1.2014 tekemä päätös on näin ollen tullut Tampereen Perussuomalaiset ry:n osalta lainvoimaiseksi, eikä yhdistyksen valitusta voida tutkia siltä osin kuin se koskee mainittua päätöstä.

Kaupunginlakimiehen ja kaupunginhallituksen päätösten lainmukaisuus

Sovellettavat säännökset ja lain esityöt

Kuntalain 15 b §:n (578/2006) 2 momentin mukaan valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamiseksi kunta voi tukea valtuustoryhmän sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus.

Hallituksen esityksessä laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi (HE 8/2006 vp) on kuntalain 15 b §:n yksityiskohtaisten perustelujen kohdalla todettu muun ohessa, että valtuustoryhmän sisäistä toimintaa voitaisiin tukea esimerkiksi antamalla ryhmän käyttöön kunnan tiloja, sihteeriapua, tietoyhteyksiä ja laitteita sekä avustamalla luottamushenkilöiden koulutusta tai tilaisuuksien järjestämistä. Kunta voi avustaa vastaavaa toimintaa, jos valtuustoryhmä haluaisi järjestää toiminnan itse. Tukea voitaisiin myöntää esimerkiksi kokouspaikan vuokraan. Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävillä toimenpiteillä tarkoitettaisiin esimerkiksi keskustelutilaisuuksia ja tiedottamistoimintaa. Tuki voitaisiin myöntää vain erikseen yksilöityjen kustannuksien kattamiseen. Valtuustoryhmä ei siten voisi itse päättää, miten se käyttää sille maksettavan tuen, vaan päätösvalta kuuluisi kunnalle. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti kunnan olisi myönnettävä tukea yhtäläisin perustein kaikille valtuustoryhmille. Tukea myönnettäessä voidaan ottaa huomioon ryhmän toiminta ja tilaisuuksien luonne.

Kaupunginvaltuuston hyväksymät valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet

Valtuuston 15.11.2010 hyväksymien periaatteiden mukaan tukea voidaan myöntää sekä valtuustoryhmien sisäisen toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen että toimintaan, joka suuntautuu kaupungin asukkaisiin. Valtuustoryhmät toimittavat päätösvalmistelupäällikölle yksilöidyt tukihakemukset edellisen vuoden joulukuun loppuun mennessä. Tuen myöntämisestä päättää päätösvalmistelupäällikkö tammikuun aikana kuntalain 15 b §:n ja valtuuston hyväksymän talousarvion rajoissa yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen. Valtuustoryhmät toimittavat viimeistään seuraavaa tukihakemusta jättäessään selvityksen tuen käytöstä yksilöityyn tarkoitukseen ehdolla, että selvityksen puuttuessa kyseinen osa tuesta vähennetään seuraavaa tukea myönnettäessä.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän tukihakemuksen käsittely

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Saman pykälän 2 momentin mukaan asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.

Tampereen perussuomalaisten valtuustoryhmän 16.12.2013 päivätyssä tukihakemuksessa on mainittu yhteystietojen lisäksi ainoastaan haettavan tuen määrä 18 000 euroa. Tuen käyttötarkoitusta hakemuksessa ei ole yksilöity.

Kaupunginlakimies on 9.1.2014 (2 §) tekemällään päätöksellä myöntänyt tukea valtuustoryhmille hänelle joulukuun 2013 aikana toimitettujen hakemusten ja selvitysten perusteella päätöksestään lähemmin ilmenevin tavoin. Tampereen Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmälle tukea on myönnetty 7 264 euroa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmälle on 10.1.2014 lähetetyllä sähköpostiviestillä ilmoitettu ne menoerät, joita ei ole hyväksytty tukeen oikeuttaviksi valtuustoryhmän kuluiksi. Tällaisina erinä on mainittu muun muassa tietokoneen hankinta valtuustoryhmälle (1 232,70 euroa) ja lasku Aamulehden ilmoituksesta "euro vai ei" (8 680 euroa). Lisäksi on todettu, että jos kirjelmässä mainitut puutteet selvitetään ja hyväksyttävistä menoista esitetään tositteet, asiassa tehdään myöhemmin erillinen täydentävä päätös, jolla myönnetään lisää tukea.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on antanut 20.1.2014 päivätyn selvityksen, jonka perusteella kaupunginlakimies on 5.2.2014 (3 §) päättänyt, että Tampereen Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmälle ei myönnetä jo myönnettyä määrää enempää tukea, koska kyse ei ole tukeen oikeuttavista kuluista.

Hallinto-oikeus toteaa, että lakimiehen 9.1.2014 (2 §) tekemä valtuustoryhmille myönnettävää tukea koskeva päätös on tehty valtuustoryhmien tukihakemuksiinsa liittämien selvitysten perusteella. Perussuomalaisten valtuustoryhmälle on tukihakemuksessa olleiden puutteiden vuoksi hallintolain 31 §:n ja 32 §:n edellyttämin tavoin varattu tilaisuus täydentää tukihakemustaan selvityspyynnössä tarkemmin yksilöityjen kohtien osalta. Tuon selvityksen perusteella kaupunginlakimies on ratkaissut perussuomalaisten valtuustoryhmän tukihakemusta koskevan asian valituksenalaisella 5.2.2014 (3 §) tekemällään päätöksellä. Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, jotka osoittaisivat, että perussuomalaisten valtuustoryhmää olisi kohdeltu hakemuksen käsittelyn yhteydessä eri tavoin kuin muita valtuustoryhmiä. Kaupunginlakimiehen valituksenalainen päätös ei ole syntynyt hakemuksen käsittelyssä noudatetun menettelyn vuoksi virheellisessä järjestyksessä.

Aamulehdessä julkaistusta ilmoituksesta ja tietokoneen hankinnasta aiheutuneet menot

Tampereen perussuomalaisten valtuustoryhmä oli hakenut vuodelle 2013 tukea 18 000 euroa ja ilmoittanut käyttävänsä tuen koulutukseen, yleisötapahtumiin ja kunnallissihteerin kulukorvauksiin. Valtuustoryhmä on vuodelle 2014 tukea hakiessaan esittänyt selvityksen vuodelle 2013 myönnetyn tuen käytöstä. Kaupunginlakimies on 5.2.2014 tekemässään päätöksessä katsonut, että selvitetystä tuen käytöstä Aamulehdessä 9.9.2013 julkaistusta ilmoituksesta ja tietokoneen hankinnasta aiheutuneet menot eivät ole tukeen oikeuttavia kustannuksia.

Aamulehdessä on 9.9.2013 julkaistu ilmoitus, jossa on käsitelty Tampereelle suunnitellun tietunnelin rakentamiseen liittyviä kysymyksiä. Ilmoi­tuksen alaosassa on muun ohessa teksti: "Ei tunnelia, perussuomalaiset toimivan Tampereen puolesta" sekä internetosoite www.perustamperelainen.fi. Ilmoituksesta ilmenee, että kyse on puolueen kannanotoista siinä käsiteltyyn hankkeeseen. Ilmoituksesta ei selkeästi ilmene, että se olisi perussuomalaisten valtuustoryhmän eikä puolueen ilmoitus. Ilmoituksen sisällöstä ei myöskään ilmene, että se liittyisi johonkin yleisötapahtumaan tai asukkaille järjestettyyn keskustelutilaisuuteen. Esitettyjen laskujen mukaan ilmoituskustannuksista 51,16 prosenttia on laskutettu valtuustoryhmältä ja loput Tampereen Perussuomalaiset ry:ltä. Valtuustoryhmän jäsen on ilmoittanut kaupungille, että ilmoituskustannukset eivät ole olleet valtuustoryhmälle kuuluvia menoja.

Kaupunginhallituksen selvityksen mukaan kaupunki on hankkinut valtuutetuille, varavaltuutetuille ja valtuustoryhmän sihteereille kannettavan tietokoneen yhteyksineen. Lisäksi valtuustoryhmien käytössä on ryhmäkokoustiloissa tietokone ja kirjoitin. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on kaupungille antamassaan 20.1.2014 päivätyssä selvityksessä katsonut, etteivät kaupungin valtuutetuille jakamien kannettavien tietokoneiden kapasiteetti ja käytettävyys ole riittäviä tehokäytössä ja että kannettavien tietokoneiden käyttöön sisältyy tietoturvariskejä. Sen vuoksi ryhmän käyttöön on ollut tarpeen hankkia tietokone, jonka hankkimisesta aiheutuneet menot on katsottava tukeen oikeuttaviksi.

Koska tuen myöntäminen kuntalain 15 b §:ssä mainittuihin tarkoituksiin on kunnan harkinnassa, kunnalla on myös oikeus määritellä, minkälaisia kustannuksia se hyväksyy tukeen oikeuttaviksi. Kaupunki voi myöntää valtuustoryhmien toimintaan tukea erikseen yksilöityjen kustannusten kattamiseen. Tukea tulee myöntää yhtäläisin perustein kaikille valtuustoryhmille. Valtuustoryhmä ei kuitenkaan voi itse päättää, miten se käyttää sille maksettavan tuen, vaan päätösvalta kuuluu kaupungille.

Kaupunginhallituksen selvityksen mukaan lehti-ilmoituksia on hyväksytty tu­keen oikeuttaviksi silloin, jos niillä on kutsuttu kuntalaisia tapahtumaan tai keskustelutilaisuuteen. Myös hallinto-oikeudelle toimitetuissa Tampereen perussuomalaisten valtuustoryhmän tukihakemuksen liitteissä on tositteita lehti-ilmoitusmaksuista, jotka on katsottu tukeen oikeuttaviksi. Esitetystä selvityksestä ilmenee, että Tampereen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä ja SKP:n Tampereen valtuustoryhmä ovat saaneet tukea kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet valtuustoryhmän tiedottamisesta puolueen lehdessä. Kyseisissä lehdissä on muun ohessa julkaistu asianomaisten puolueiden valtuustoryhmän jäsenten kirjoituksia. Mainittujen kulujen hyväksymistä tukeen oikeuttaviksi ei voida pitää osoituksena siitä, että Tampereen perussuomalaisten valtuustoryhmää olisi kohdeltu tuen myöntämisessä eriarvoisesti. Aamulehdessä 9.9.2013 julkaistusta perussuomalaisten ilmoituksesta aiheutuneita kuluja ei ole pidetty tukeen oikeuttavana menona, koska ilmoituksessa ei ole sen sisällön ja saadun muun selvityksen perusteella ollut kyse tukeen oikeuttavasta valtuustoryhmän tiedottamisesta. Kaupunginhallituksen ilmoituksen mukaan muut valtuustoryhmät eivät olleet käyttäneet tukea vastaavien ilmoitusten julkaisukuluihin.

Kaupunki on antanut valtuutettujen, varavaltuutettujen ja valtuustoryhmän sih­teerien käyttöön muun muassa kannettavat tietokoneet tietoliikenneyhteyksineen. Nämä laitteet ja yhteydet ovat myös perussuomalaisten valtuustoryhmän jäsenten käytössä. Kaupunki on siten toimillaan tukenut valtuustoryhmän sisäi­sen toiminnan järjestämistä. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on voinut jär­jestää ryhmän sihteerin tehtävien hoitamisen parhaaksi katsomallaan tavalla. Tällä seikalla ei kuitenkaan ole edellä selostetussa tilanteessa merkitystä tieto­konehankinnasta aiheutuneiden menojen tukikelpoisuuden kannalta. Mitä tulee valituksessa mainittuihin Tampereen vihreän valtuustoryhmän ja Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmän selvityksistä ilmeneviin tietotekniikkahankintojen kuluihin, niitä ei asiakirjoista ilmenevän selvityksen mukaan ollut hakijoiden hakemuksissa ja selvityksissä esitetty huomioon otettavaksi tukeen oikeuttavina kustannuksina eivätkä ne siten ole olleet tuen myöntämisen perusteena.

Kaupunginlakimies on voinut harkintavaltansa nojalla hylätä tukihakemuksen edellä mainitusta lehti-ilmoituksesta ja tieto­konehankinnasta aiheutuneiden kustannusten osalta. Se, että erilaiset toimintamuodot on otettu eri tavoin huomioon tukea myönnettäessä, ei merkitse, että perussuomalaisten valtuustoryhmää olisi kohdel­tu yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. Asiassa ei ole muutoinkaan tullut esiin seikkoja, jotka osoittaisivat, että perussuomalaisten valtuustoryhmää olisi tukea myönnettäessä kohdeltu keskenään saman tyyppisten kustannusten osalta eri tavoin kuin muita tukea hakeneita valtuustoryhmiä.

Kaupunginlakimies ja kaupunginhallitus ovat tehneet päätöksensä harkintavaltansa nojalla ja rajoissa. Valituksenalaiset päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivätkä muutoinkaan lainvastaisia.

Oikeudenkäyntikulut

Tampereen Perussuomalaiset ry:n valitus on hylätty, joten sille ei tule korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Kuntalaki 90 § (1375/2007)

Hallintolaki 6, 31 ja 32 §

Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 momentti ja 74 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riitta Jokioinen, Jussi-Pekka Lajunen ja Elina Ranz. Esittelijä Vuokko Alitalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Tampereen Perussuomalaiset ry on valituksessaan ensisijaisesti vaatinut, että Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös kumotaan tai päätöstä muutetaan siten, että Tampereen Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmälle myönnetään sen toimintaan ja asukkaisiin kohdistuvaan toimintaan vuodelle 2014 tukea yhteensä 17 176,70 euroa. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että asia palautetaan Tampereen kaupunginhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi valittaja on vaatinut, että Tampereen kaupunki velvoitetaan korvaamaan yhdistyksen oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen.

Valittaja on esittänyt vaatimustensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Kaupunginlakimiehen 9.1.2014 tekemää ensimmäistä tuenjakopäätöstä ei ole perusteltu mitenkään, ja valtuustoryhmältä on pyydetty lisäselvityksiä asiaan vasta tuon päätöksen jälkeen. Päätösvalmistelun yhteydessä käydystä sähköpostikirjeenvaihdosta ilmenee, että päätös on voinut perustua eräältä perussuomalaisten valtuustoryhmän jäseneltä saatuihin tietoihin. Kaupunginlakimiehen menettely asiassa ei täytä tasapuolisen kohtelun vaatimusta.

Aamulehdessä 9.9.2013 julkaistusta ilmoituksesta aiheutuneet 8 680 euron menot on hyväksyttävä valtuustoryhmän kuluksi. Lehti-ilmoitus on liittynyt Tampereen tunneliprojektiin, johon liittyen valtuustoryhmä oli aiemmin 17.2.2014 tehnyt valtuustoaloitteen. Lehti-ilmoitus on ollut osa valtuustoryhmän tiedotustoimintaa. Lehti-ilmoituksen alaosasta ilmenee Tampereen perussuomalaisten paikallisyhdistyksen internetosoite, joka on samalla myös valtuustoryhmän osoite. Samaan aikaan kun valittajayhdistyksen edellä mainittua lehti-ilmoitusta koskeva hakemus on hylätty, SKP:n valtuustoryhmän tiedotustoiminnasta johtuviksi kuluiksi on hyväksytty Näköala-lehden painatus-, kuljetus- ja taittomenoja. Lehdestä ei ilmene, että kyse on valtuustoryhmän tiedotustoiminnasta. Lehden toimittamisesta ja lehti-ilmoitteluista aiheutuneita kuluja on hyväksytty myös SDP:n ja Vihreiden valtuustoryhmien kuluiksi. Perussuomalaisten valtuustoryhmää ei siten ole kohdeltu yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti muihin valtuustoryhmiin verrattuna, kun kustannuksia 9.9.2013 julkaistusta ilmoituksesta ei ole hyväksytty valtuustoryhmän kuluksi.

Myös tietokoneen hankinnasta aiheutuneet menot 1 232,70 euroa on hyväksyttävä valtuustoryhmän kuluksi. Valtuustoryhmät saavat järjestää toimintansa haluamallaan tavalla. Muut valtuustoryhmät ovat järjestäneet sihteerin tehtävät palkkaamalla sihteerin, mihin liittyvät menot on hyväksytty valtuustoryhmän kuluiksi esimerkiksi Vihreiden valtuustoryhmälle. Perussuomalaisten valtuustoryhmällä ei ole sihteerin palkkakuluja lainkaan. Perussuomalaisten valtuustoryhmä hoitaa sihteerin tehtävät valtuustoryhmän sisäisesti. Sen vuoksi tietokoneen hankkiminen valtuustoryhmälle on ollut perusteltua. Kunnan tulee myöntää tuki yhtäläisin perustein kaikille valtuustoryhmille, joten asiallisesti samaan tehtävään liittyviä kuluja on arvioitava samoin perustein. Vihreiden valtuustoryhmän hankkiman tietokoneen, monitoimilaitteen ja kameran hankintamenoista 30 prosenttia on hyväksytty valtuustoryhmän kuluiksi. Kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmien kuluiksi on hyväksytty kannettavan tietokoneen telakan hankintameno.

Tampereen kaupunginhallituksen hallinto-oikeudelle antaman lausunnon mukaan tukea myönnettäessä ei ole tehty nimenomaista päätöstä jonkin kuluerän tukikelpoisuudesta, jos selvitettyjä tukikelpoisia kuluja on ollut haettua tukea enemmän. Käytäntö on hallintolain 45 §:n vastainen. Päätöksen perustelemattomuus tekee päätöksen tasapuolisuuden arvioinnin mahdottomaksi eikä ole hyvän hallinnon ja hallinnon läpinäkyvyysvaatimusten mukaista.

Tampereen kaupunginhallitus on antanut selityksen ja vaatinut, että valitus oikeudenkäyntikuluvaatimuksineen hylätään.

Kaupunginhallitus on uudistanut asiassa aikaisemmin lausutun ja esittänyt lisäksi seuraavaa:

Kuntalain 15 b §:n (578/2006) 2 momentin mukaan valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi kunta voi tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Asiassa huomionarvoista on, ettei lain tarkoittama mahdollisuus myöntää tukea muodosta subjektiivista oikeutta hakijalle. Säännös jättää soveltajalleen harkintavaltaa.

Toisin kuin valittaja on katsonut, asiassa ei ole osoitettu, että perussuomalaisten valtuustoryhmää olisi tukea myönnettäessä kohdeltu keskenään samanlaisten kustannusten osalta eri tavoin kuin muita tukea hakeneita valtuustoryhmiä. Valituksessa esitettyjä seikkoja ei ole muutoinkaan pidettävä riittävänä selvityksenä siitä, että perussuomalaisten valtuustoryhmää olisi kohdeltu yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Tuen määrää on arvioitu perussuomalaisten antaman selvityksen sekä toimitettujen lisäselvitysten valossa. Kokonaisharkinnan perusteella tukea on päätetty myöntää 7 265 euroa haetun 17 176,70 euron sijaan. Saadun lisäselvityksen perusteella on arvioitu, että kyse ei ole ollut sellaisista kuluista, joiden perusteella kaupunki voi tukea valtuustoryhmän toimintaa. Kyseisen kaltaisten ilmoitusten julkaisukuluihin tai tietokoneen hankintakuluihin ei ole myönnetty tukea muillekaan valtuustoryhmille.

Kaupunginlakimies ja kaupunginhallitus ovat tehneet päätöksensä harkintavaltansa nojalla ja rajoissa. Päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä eivätkä ole muutoinkaan lainvastaisia.

Tampereen Perussuomalaiset ry on antanut vastaselityksen.

Kuntalain 15 b §:n vapaa harkintavalta koskee ainoastaan harkintaa siitä, missä määrin ja/tai myönnetäänkö tukea lainkaan laissa tarkoitettuun toimintaan. Tuen myöntämisperusteiden pitää olla tasapuolisia ja hakijoiden tiedossa tukihakemusten jättöhetkellä. Tuen epäämisen perustelujen tulee olla selvät ja kaikille tukipäätösten osapuolille yhdenvertaiset eikä niitä saa laillisesti konstruoida jälkikäteen esimerkiksi vasta muutoksenhakuvaiheessa.

Tampereen kaupunginhallitus ei ole noudattanut muun muassa perustuslain 2 §:n 3 momentissa säädettyä viranomaistoiminnan laillisuusperiaatetta eikä perustuslain 6 §:n mukaista kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatetta. Tampereen Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmältä on evätty tukikustannuksia, jotka muille ryhmille on myönnetty, ja perustelut tuen epäämiselle on ilmoitettu vasta jälkeenpäin eikä varsinaisessa hallintopäätöksessä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian siltä osin kuin valitus kohdistuu Tampereen kaupungin lakimiehen päätökseen 5.2.2014 (3 §). Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. Tampereen Perussuomalaiset ry:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Perustelut

1. Hallinto-oikeuden on päätöksessään mainituilla perusteilla tullut jättää Tampereen Perussuomalaiset ry:n valitus tutkimatta siltä osin kuin se on koskenut Tampereen kaupunginlakimiehen päätöstä 9.1.2014 (2 §). Tämän vuoksi myöskään korkein hallinto-oikeus ei voi tutkia sille tehtyä valitusta siltä osin kuin valitus kohdistuu mainittuun kaupunginlakimiehen päätökseen.

Kun muuten otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Tampereen Perussuomalaiset ry:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Riitta Kreula.

 
Julkaistu 20.4.2017