Muu päätös 2004/2017

Julkinen hankinta (korkeapainesammutusjärjestelmä, Pohjois-Karjala)

Antopäivä: 28.4.2017
Taltionumero: 2004
Diaarinumero: 2333/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T2004

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Marioff Corporation Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 15.6.2015 nro 422/15

Asian aikaisempi käsittely

Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 8.4.2014 julkaistulla EU-hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä ajalla 1.8.2014–29.2.2016 toteutettavista Pohjois-Karjalan keskussairaalan laajennus M:n pää- ja rakennusurakasta sekä pääurakkaan alistetuista sivu-urakoista.

Tikkamäen Palvelut Oy:n hallitus on 30.6.2014 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 3) valinnut automaattisen korkeapainesammutusjärjestelmäurakan osalta Promist Oy:n tarjouksen.

Tikkamäen Palvelut Oy:n hallitus on 25.8.2014 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä (§ 4) hylännyt Marioff Corporation Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Koko hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 22 200 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Marioff Corporation Oy on ollut valittajana, Tikkamäen Palvelut Oy vastapuolena ja Promist Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valituksen ja velvoittanut Marioff Corporation Oy:n korvaamaan Tikkamäen Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 2 000 eurolla viivästyskorkoineen ja Promist Oy:n oikeudenkäyntikulut 920 eurolla.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Tarkastelun lähtökohdat

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön olisi tullut sulkea Promist Oy:n tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, koska sen tarjoama sammutusjärjestelmä ei ole täyttänyt tarjouspyynnön teknisiä vaatimuksia. Lisäksi valittaja on esittänyt, että urakan on tullut täyttää samat tekniset vaatimukset kuin aikaisempien laajennusurakoiden. Valittaja on myös esittänyt, että mikäli Promist Oy:n tarjous katsotaan tarjouspyynnön mukaiseksi, tarjouspyyntö on ollut hankinnan kohteen teknisten vaatimusten osalta epäselvä.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 myöhempine muutoksineen, jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan tekniset eritelmät on laadittava sellaisten suorituskykyä tai toiminnallisia ominaisuuksia koskevien vaatimusten perusteella, jotka ovat riittävän täsmällisiä hankinnan kohteen määrittämiseen ja tarjouksen valintaan.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Asian arviointi

Hankintayksikkö on tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia Pohjois-Karjalan keskussairaalan laajennus M:n automaattisesta korkeapainesammutusjärjestelmäurakasta. Hankinnan kohteen tekniset vaatimukset on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteenä olleen LVI-selostuksen kohdassa G7300 "Sprinklerijärjestelmät (SPR-urakka)". Kyseisessä kohdassa on ilmoitettu seuraavaa:

"Rakennuksen nykyinen korkeapainevesisumu (Hi-Fog)-sprinklerijärjestelmää laajennetaan kattamaan kellarikerroksen käytävä erillisen suunnitelmapiirustuksen mukaan. Hankinta- ja asennusrajana on liitos tunnelissa oleviin sulkuventtiileihin.

Automaattisella sammutuslaitteistolla suojattavaksi määrätyn yhdystunnelin sprinklerilaitteet toteutetaan rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten antamien määräysten ja voimassaolevien sprinklerisääntöjen mukaisesti. Työ- ja toteutuspiirustukset sekä painelaskelmat ja hyväksyttämisen hoitaa spr-urakoitsija kustannuksellaan."

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti ja harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Hankinnan kohteelle tarjouspyynnössä asetettavien vaatimusten tulee kuitenkin olla hankinnan kannalta perusteltuja, eivätkä mainitut vaatimukset saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Hankintayksikön on myös otettava huomioon hankintalain vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta.

Nyt kysymyksessä olevassa hankintamenettelyssä hankinnan kohteena olevan sprinklerijärjestelmän tekniset vaatimukset on ilmoitettu viittaamalla rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten antamiin määräyksiin ja voimassaoleviin sprinklerisääntöihin. Sillä, miten hankinnan kohde ja sille asetetut tekniset vaatimukset on määritelty aikaisemmissa laajennusurakoissa, ei ole merkitystä nyt kysymyksessä olevaa hankintamenettelyä arvioitaessa. Markkinaoikeus katsoo, että järjestelmän tekniset vaatimukset on ilmoitettu tarjouspyyntöasiakirjoissa riittävän selvästi ja että tarjouspyyntöasiakirjat ovat tältä osin olleet alalla ammattimaisesti toimiville tarjoajille riittävän selkeitä. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti hankinnan kohteen määrittelemisessä.

Promist Oy on 11.6.2014 päivätyssä tarjouksessaan tarjonnut korkeapainevesisumusammutusjärjestelmää ja ilmoittanut muun ohella seuraavaa:

"Järjestelmä täyttää Sisäasiainministeriön asetuksen SM-1999-967/Tu-33, SFS-EN 12845, sekä CEA 4001:2006-07 (fi) -ohjeen kansallisen liitteen T (vesisumujärjestelmät) vaatimukset."

Promist Oy:n tarjouksen kohdassa "Kohdesoveltuvuus" on ilmoitettu seuraavaa:

"Järjestelmä soveltuu hyvin kohteeseen. Tarjottu järjestelmä on läpäissyt samat palotestit kuin olemassa oleva HI-FOG järjestelmä. Molemmilla järjestelmillä on tyyppihyväksynnät (VdS) OH 1 mitoitukselle.

Promist KPS -korkeapainevesisumu on sammutusteholtaan ja luotettavuudeltaan CEA 4001 mukaista sprinklerijärjestelmää."

Promist Oy:n tarjouksen kohdassa "Toimitusehto" on ilmoitettu seuraavaa:

"SFS 12845 palosuojausluokan OH1 mukaisen mitoitusalan mukaan suunniteltu ja sen mukaisesti toimitettu korkeapainevesisumujärjestelmä.

Sammutusjärjestelmän suunnittelusta vastaa Promist Oy. Laitteiston suunnittelun ja toteutuksen säännöstenmukaisuuden todentaa TUKES:in akkreditoima puolueeton tarkastuslaitos."

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on perustanut käsityksensä Promist Oy:n järjestelmän yhteensopivuudesta ja hyväksyttävyydestä Inspecta Oy:n aiemmin laajennusurakan L2 yhteydessä antamaan lausuntoon.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Valittajan viittaamaa Inspecta Oy:n lausuntoa ei ole liitetty Promist Oy:n nyt kysymyksessä olevaan tarjoukseen eikä siihen ole myöskään viitattu tarjouksessa. Kyseisellä lausunnolla ei siten ole merkitystä Promist Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta arvioitaessa.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellä todetulla tavalla edellytetty, että tarjottava sprinklerijärjestelmä toteutetaan rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten antamien määräysten ja voimassaolevien sprinklerisääntöjen mukaisesti. Lisäksi on edellytetty, että urakoitsija hoitaa järjestelmän hyväksyttämisen kustannuksellaan.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut Promist Oy:n tarjouksen perusteella todeta, että tarjottu järjestelmä on ollut edellä todettujen tarjouspyynnön teknisten vaatimusten mukainen. Tarjouksessa on nimenomaisesti todettu, että tarjottu järjestelmä täyttää viranomaisten määräykset ja siitä on ilmennyt, että järjestelmän hyväksyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditoima puolueeton tarkastuslaitos. Tarjous ei ole sisältänyt tietoja, joiden perusteella hankintayksiköllä olisi ollut aihetta epäillä, että tarjouksessa esitetyt tiedot olisivat olleet virheellisiä tai että tarjottu järjestelmä ei olisi vastannut tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettuja teknisiä vaatimuksia. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty tarjoajaa esittämään tarjouksessaan todistusta tai muuta kirjallista selvitystä tarjotun järjestelmän vaatimustenmukaisuudesta.

Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, kun taas tarjoaja vastaa tarjouksessaan ilmoittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti arvioidessaan Promist Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi ja ottaessaan sen mukaan tarjousten vertailuun.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä muun ohella hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Sami Myöhänen, Marco Grönroos ja Riikka Innanen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Marioff Corporation Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kieltää markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon ja määrää hankintapäätöksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Marioff Corporation Oy on lisäksi vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja ensisijaisesti velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä, jolla se on jättänyt Promist Oy:n tarjouksen hylkäämättä ja valitsematta Marioff Corporation Oy:n urakoitsijaksi. Toissijaisesti Marioff Corporation Oy on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön järjestämään uuden tarjouskilpailun tarjouspyynnön epäselvyyden ja tulkinnanvaraisuuden sekä hankintalain vastaisen menettelyn vuoksi.

Mikäli korkein hallinto-oikeus hylkää hankintapäätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan vaatimuksen ja hankintayksikkö panee hankintapäätöksen täytäntöön, Marioff Corporation Oy on edellisessä kappaleessa vaadittuihin seuraamuksiin nähden toissijaisesti vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 1 800 euroa.

Marioff Corporation Oy on vielä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa korkoineen.

Lisäksi Marioff Corporation Oy on pyytänyt, että hankintayksikkö toimittaa Promist Oy:n tarjouksen sivun 3 tuomioistuimelle ja asianosaisille. Marioff Corporation Oy:lle ei ole toimitettu kyseistä tarjouksen sivua eikä Marioff Corporation Oy:n saaman tiedon mukaan kyseistä tarjouksen sivua ole toimitettu myöskään markkinaoikeudelle.

Marioff Corporation Oy on toistanut asiassa aikaisemmin lausumansa ja lisäksi esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeus ei ole antanut arvioinnissa painoarvoa samaa rakennuskohdetta koskeville aikaisemmille hankintamenettelyille ja niiden tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetuille vaatimuksille.

Valituksen kohteena olevassa hankinnassa on kyse olemassa olevaan sairaalarakennukseen ja sen korkeapainevesisumusammutusjärjestelmään tehtävästä laajennuksesta M. Hankintayksikön aikaisemmissa laajennusurakoissa on nimenomaisesti edellytetty sammutusjärjestelmältä järjestelmähyväksyntää. Lisäksi olemassa olevan sammutusjärjestelmän laajentamisesta seuraa hankittavaa järjestelmää koskevia teknisiä vaatimuksia muun muassa järjestelmähyväksynnän osalta. Hankintayksikön on tullut tuntea kyseiset säännöksistä seuraavat vaatimukset.

Jotta sammutusjärjestelmä voi olla järjestelmähyväksytty, kaikki kyseiseen järjestelmään kuuluvat laitteet ja komponentit on tullut hyväksyä testauslaitoksessa kyseiseen järjestelmään kuuluviksi. Järjestelmään ei voi kuulua muita laitteita tai komponentteja kuin mitkä on järjestelmähyväksynnässä hyväksytty. Mikäli olemassa olevat laitteet ja komponentit eivät kuulu laajennettavan järjestelmän järjestelmähyväksyntään, laajennettava järjestelmä ei voi täyttää tarjouspyynnön ja viranomaismääräysten edellytyksiä järjestelmähyväksynnästä. Mikäli olemassa olevaan järjestelmään liitetään muita kuin sen järjestelmähyväksyntään kuuluvia komponentteja, myös tuon järjestelmän järjestelmähyväksyntä raukeaa.

Olemassa oleva järjestelmä on Marioff Corporation Oy:n toimittama, eivätkä sen laitteet ja komponentit kuulu Promist Oy:n tarjoaman järjestelmän järjestelmähyväksyntään. Alalla toimivien ja hankintayksikön tiedossa on tullut olla, että järjestelmähyväksynnät on myönnetty vain saman valmistajan laitteille ja komponenteille. Promist Oy:n tarjoama järjestelmä ei ole täyttänyt tarjouspyynnön teknisiä vaatimuksia. Hankintayksikön on tullut tietää tämä ja vähintäänkin pyytää Promist Oy:ltä lisäselvitystä siitä, millä perusteella yhtiön tarjous olisi tarjouspyynnön mukainen. Tarjous olisi tullut hylätä tarjouspyynnön vastaisena.

Lisäksi siltä osin kuin tarjouspyynnössä ei ole nimenomaisesti ilmoitettu tarjottavalta järjestelmältä edellytettävien vaatimusten poikkeavan aikaisemmissa saman rakennuksen laajennuksia koskevissa tarjouspyynnöissä edellytetyistä vaatimuksista, on tarjoajien tullut voida luottaa siihen, että hankinnan kohteena olevalta järjestelmältä on edellytetty vähintään samojen teknisten vaatimusten täyttämistä. Tekniset vaatimukset ovat olennaisilta osiltaan seuranneet myös pakottavista säännöksistä. Mikäli näin ei ole, tarjouspyyntö on ollut tältä osin epäselvä. Tarjoajat ovat ilmeisimmin ymmärtäneet tarjouspyynnön sisällön toisistaan poikkeavasti.

Hankinnan kohteelle on asetettu tarjouspyynnön liitteenä olleessa LVI-selostuksen kohdassa G7300 teknisiä vaatimuksia. Teknisten vaatimusten osalta on edellytetty ainakin, että kyse on olemassa olevan järjestelmän laajennuksesta, jolle asetetaan vähintään samat tekniset vaatimukset kuin aikaisemmalle järjestelmälle, ja että järjestelmän tulee täyttää voimassaolevat viranomaismääräykset ja sprinklerisäännöt sekä olla hyväksytetty. Viranomaisvaatimuksia ovat ainakin sisäasiainministeriön asetus SM-1999-967/Tu-33 sekä sprinklerisääntö CEA 4001:2006-07 (fi) ja sen vesisumusammutusjärjestelmiä koskeva liite T, jonka mukaan vesisumusammutusjärjestelmä on suunniteltava ja asennettava National Fire Protection Associationin standardin NFPA 750 Standard on Water Mist Fire Protection Systems mukaisesti.

Lisäksi säännöksistä seuraavat ainakin vaatimukset siitä, että sammutusjärjestelmä tulee testata kokonaisuutena puolueettomassa tarkastuslaitoksessa, joka on akkreditoitu palotestaukseen, ja että palotesteistä laadittaviin raportteihin tulee kirjata kaikki järjestelmän komponentit. Sammutusjärjestelmässä käytettävän komponentin on täytettävä standardissa esitetyt vaatimukset. Tarjouksilta on edellytetty, että olemassa oleva paineenkorotuslaitteisto ja muut komponentit kuuluvat tarjottavan järjestelmän järjestelmähyväksyntään.

Tarjouspyynnön kohteena olleeseen sprinklerijärjestelmään tulee kuulua myös järjestelmän pumppuyksiköt eikä se voi koostua pelkistä putkistosta ja suuttimista. Marioff Corporation Oy:n toimittama olemassa oleva pumppausjärjestelmä ei sisälly tarjotun järjestelmän järjestelmähyväksyntään, mikä on alalla ammattimaisesti toimiville tarjoajille selvää. Promist Oy:n tarjoama järjestelmä ei näin ollen sovellu kohteen olemassa olevan tyyppihyväksytyn sammutusjärjestelmän laajentamiseen eikä yhteensopivuutta ole voitu vaaditulla tavalla osoittaa.

Promist Oy ei ole esittänyt tarjouksessaan, että sen tarjoama järjestelmä täyttäisi tarjouspyynnön ja viranomaismääräysten vaatimukset yhdessä olemassa olevan järjestelmän kanssa. Tarjouksessa on esitetty, että järjestelmä olisi erikseen hyväksytty samoin kuin olemassa oleva järjestelmä, mutta tarjouksessa ei ole todettu järjestelmien yhteensopivuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Hankintayksikön on tullut tietää se, että kaikkien tietyn järjestelmän laitteiden ja komponenttien tulee kuulua samaan järjestelmähyväksyntään ja olla testattu käytettäväksi yhdessä. Tätä edellyttää erityisesti standardi NFPA 750. Hankintayksikkö on edellyttänyt myös tarjoajien olevan tietoisia voimassa olevien viranomaismääräysten sisällöstä.

Järjestelmähyväksyntöjä eri valmistajien laitteiden ja komponenttien käyttämiseksi samassa järjestelmässä ei ole myönnetty. Promist Oy ei ole myöskään tarjouksessaan esittänyt, että sen tarjoama järjestelmä täyttäisi tarjouspyynnön, järjestelmähyväksynnän tai viranomaismääräysten edellytykset kytkettynä hankinnan kohteessa olemassa olevaan sammutusjärjestelmään. Selvää on, että tarjottu järjestelmä ei voi täyttää kyseisiä vaatimuksia.

Hankintayksikön on tullut tietää, että Marioff Corporation Oy:n toimittama olemassa oleva paineenkorotuslaitteisto ja muut komponentit eivät sisälly Promist Oy:n tarjoaman järjestelmän järjestelmähyväksyntään. Joka tapauksessa hankintayksikön olisi Promist Oy:n tarjouksen sekä yleisesti tiedossa olevien seikkojen perusteella tullut epäillä tarjouksessa esitettyä.

Hankintayksikkö on käyttänyt hankintamenettelyssä apunaan suunnittelutoimistoa. Arvioitaessa seikkoja, joiden perusteella hankintayksiköllä on ollut aihetta epäillä Promist Oy:n tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuutta, on otettava huomioon Promist Oy:n toistuva menettely eri hankinta-asioissa. Markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä tai ratkaistu useita valituksia, jotka koskevat hankintamenettelyjä, joissa Promist Oy:n tarjous on valittu. Kyseisissä asioissa yhtenä valitusperusteena on ollut se, että Promist Oy:n tarjoama järjestelmä ei ole ollut sammutusjärjestelmiltä edellytettyjen vaatimusten ja määräysten mukainen. Valittajina ovat olleet alan eri toimijat. Hankintayksikön on tullut ainakin välillisesti tuntea tämä käytäntö ja pyytää Promist Oy:ltä selvitystä siitä, millä perusteella sen tarjoama järjestelmä täyttää tarjouspyynnön tekniset vaatimukset.

Promist Oy:n tarjous ei täytä tarjouspyynnön tai viranomaismääräysten edellytyksiä. Erityisesti Promist Oy:n tarjoama järjestelmä ei täytä aikaisemmissa hankintamenettelyissä nimenomaisesti todettuja vaatimuksia "järjestelmän toimivuus ja käytettävien komponenttien yhteensopivuus tulee olla osoitettu" ja "kytkennän hyväksymiseksi tulee olla kirjallinen todistus esim. vds siitä, että kyseinen pumppausjärjestelmä sisältyy yksilöidysti kyseisen järjestelmän järjestelmähyväksyntään".

Mikäli korkein hallinto-oikeus katsoisi, ettei hankintayksikön ole tullut hylätä Promist Oy:n tarjousta, on tarjouspyyntö ollut järjestelmälle asetettavien vaatimusten osalta epäselvä.

Tekniset edellytykset on esitettävä tarjouspyynnössä niin selkeästi, että alan perehtyneet toimijat kohtuudella ymmärtävät, minkälaiset edellytykset hankittavan järjestelmän on täytettävä. Hankinnan ja tarjouspyynnön kohteen välittömät vaatimukset sinänsä ilmenevät kulloisistakin tarjouspyyntöasiakirjoista. Aikaisempia laajennusurakoita koskevissa tarjouspyynnöissä asetetuilla vaatimuksilla on kuitenkin merkitystä sen suhteen, mitä tarkoittaa kysymyksessä olevan hankinnan tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetty nykyisen järjestelmän laajentaminen. Aikaisemmilla saman järjestelmän muita osia koskevilla tarjouspyynnöillä on siten vähintään välillinen vaikutus tarjouspyynnön sisältöön.

Mikäli hankintayksikkö on tarkoittanut, että olemassa olevan järjestelmän ja sen laitteiden ja komponenttien ei viranomaismääräysten vastaisesti ole tullut kuulua tarjottavan järjestelmän järjestelmähyväksyntään tai tarjottavalta järjestelmältä ei muutoin ole edellytetty samoja teknisiä vaatimuksia kuin olemassa olevalta järjestelmältä, on tarjouspyyntö ollut epäselvä.

Alalla ammattimaisesti toimiva tarjoaja ei lähtökohtaisesti oleta, että järjestelmän laajennukselle asetetaan erilaiset tekniset vaatimukset kuin olemassa olevalle järjestelmälle. Alalla ammattimaisesti toimivalle tarjoajalle tulee olla selvää, että olemassa olevaa järjestelmää ei voi laajentaa muulla kuin samaan järjestelmähyväksyntään kuuluvalla laitteistolla, eikä eri valmistajien järjestelmähyväksyntöjä voi yhdistellä keskenään. Tarjouspyyntöasiakirjoihin ei ole sisältynyt erikseen työselitystä toisin kuin aikaisemmissa samaa järjestelmää koskevissa hankinnoissa. Tarjouspyyntöön liitetyn urakkaohjelman kohdassa 8.3 on kuitenkin todettu, että urakkasopimukseen liitetään urakkaa koskeva työselitys. Tarjoajat ovat näin ollen voineet olettaa tarjoukselta edellytettävän vähintään samoja vaatimuksia kuin aikaisempia hankintoja koskevissa työselityksissä on edellytetty. Tämä on ollut tarjoajille ilmeistä, minkä vuoksi hankintayksiköltä ei ole pyydetty lisäselvitystä tarjouspyyntövaiheessa.

Selitykset

Tikkamäen Palvelut Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä, hylkää valituksen ja velvoittaa Marioff Corporation Oy:n korvaamaan hankintayksikölle asian käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut 1 500 eurolla viivästyskorkoineen.

Tikkamäen Palvelut Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Ammattimaisesti sammutusjärjestelmiä toimittavien yritysten on syytä olettaa olevan tietoisia kulloinkin voimassaolevien viranomaismääräysten sisällöstä. Määräyksiä ei näin ollen ole ollut tarpeen kuvata tarjouspyynnössä.

Tarjouspyynnössä hankinnan sisältö on määritelty voimassaolevien viranomaismääräysten mukaisesti. Järjestelmän hyväksyminen on tarjouspyynnössä edellytetty kuuluvan hankinnan sisältöön. Valittu toimittaja vastaa siitä, että asennettava järjestelmä on voimassaolevien viranomaismääräysten mukainen. Erilliset testaukset eivät kuulu hankinnan sisältöön. Toimittaja huolehtii järjestelmän hyväksymisestä.

Aikaisemmissa hankkeissa järjestelmät ovat olleet Marioff Corporation Oy:n toimittamia. Hankintayksikkö olisi valittajan mukaan ollut sidottu näitä järjestelmiä koskeviin hyväksymismenettelyihin ja säännöksiin. Tämä tarkoittaisi sitä, ettei hankintayksikkö olisi voinut hankkia muuta kuin Marioff Corporation Oy:n tarjoaman järjestelmän.

Kysymys on erillisestä hankinnasta, jota tulkitaan yksinomaan kyseiseen hankintaan liittyvien hankinta-asiakirjojen valossa. Sillä, miten hankinta on jossakin toisessa hankkeessa määritelty, ei ole merkitystä. Sammutusjärjestelmä on toteutettavissa siten, että eri rakennuksissa on eri toimittajan järjestelmät. Olennaista on, että järjestelmät kokonaisuudessaan täyttävät automaattisille sammutusjärjestelmille asetetut viranomaisvaatimukset. Marioff Corporation Oy:n esittämät perustelut ovat hankintalain vastaisia, koska niistä seuraisi automaattisesti sitoutuminen yksinomaan Marioff Corporation Oy:n toimittamaan järjestelmään. Hankintalain edellyttämä voimassa olevien kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen jäisi tällöin toteutumatta. Sammutusjärjestelmä ei muodosta sellaista kokonaisuutta, jonka perusteella hankintalain 27 §:ssä säädetty suorahankinta olisi mahdollista.

Promist Oy:n tarjous on tarjouspyynnön liitteenä olleen työselityksen kohdan G7300 mukainen. Myös muilta osin Marioff Corporation Oy:n vaatimukset ovat perusteettomia. Promist Oy on esittänyt tarjouksessaan, että tarjous on tehty tarjouspyynnössä esitettyjen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouksen perusteella hankintayksikkö on voinut todeta, että tarjottu järjestelmä on ollut tarjouspyynnön teknisten vaatimusten mukainen. Tarjous ei ole sisältänyt sellaisia tietoja, joiden perusteella hankintayksiköllä olisi ollut aihetta epäillä, että tarjouksessa esitetyt tiedot olisivat olleet virheellisiä tai että tarjottu järjestelmä ei olisi vastannut tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettuja ehtoja. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan esittämiin tietoihin, kun taas tarjoajat vastaavat tarjouksessa ilmoittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä.

Valituksessa ei ole esitetty sellaista perustelua, joka antaisi aihetta arvioida tarjouspyyntö epäselväksi. Viittaukset siihen, että tarjouspyyntöasiakirjat poikkeavat aikaisempien hankintojen asiakirjoista, eivät muuta tätä arviota. Hankintayksiköltä ei pyydetty lisäselvityksiä asetettuun ajankohtaan mennessä.

Tikkamäen Palvelut Oy:n selitys on lähetetty tiedoksi Promist Oy:lle.

Promist Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Marioff Corporation Oy:n korvaamaan Promist Oy:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Promist Oy on uudistanut markkinaoikeudelle toimittamassaan lausunnossa esittämänsä ja lisäksi esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Promist Oy:n tarjous on täyttänyt tekniset vaatimukset. Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä.

Marioff Corporation Oy on väittänyt perusteettomasti, ettei sen toimittamaa korkeapainevesisumujärjestelmää voisi käytännössä laajentaa muilla kuin sen omilla tuotteilla. Tämä on julkisia hankintoja koskevien oikeusperiaatteiden vastaista. Kilpailutus ei johda siihen, että toimitettava järjestelmä olisi viranomaismääräysten ja sovellettavien sääntöjen vastainen.

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjottavat tuotteet pitäisi sisältyä olemassa olevan järjestelmän järjestelmähyväksyntään. Hankintayksikkö on jo markkinaoikeudessa tuonut esille, ettei hankinnan sisältöä ole tietoisesti määritelty samalla tavalla olemassa olevan järjestelmän kanssa, koska päinvastaisessa tilanteessa olisi sitouduttu yksinomaan Marioff Corporation Oy:n toimittamaan järjestelmään.

Tarjouspyynnössä sammutusjärjestelmältä ei ole edellytetty tyyppihyväksyntää eikä sitä, että tarjoaja esittäisi tarjouksessaan todistuksen tai muuta kirjallista selvitystä tarjoamansa järjestelmän teknisestä vaatimustenmukaisuudesta. Järjestelmältä on ainoastaan edellytetty, että se on täyttänyt voimassaolevat viranomaismääräykset ja sprinklerisäännöt. Tarjouspyynnöstä ilmenee, että tarjoajan tehtävänä on hoitaa hyväksyttäminen kustannuksellaan. Hankintayksikölle ja alan toimittajille on selvää, että se tarkoittaa toimituksen hyväksyttämistä luovutettaessa hankinnan kohde tilaajalle, jolloin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditoima tarkastuslaitos hyväksyy järjestelmän ennen sen käyttöönottoa.

Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty nykyistä Marioff Corporation Oy:n toimittamaa järjestelmää jatkettavan nimenomaan Marioff Corporation Oy:n tuotteilla. Tarjouspyynnön mukaan toteuttavan urakoitsijan suunnittelija vastaa tarjoamansa järjestelmän tai sen osan suunnitelmapiirustusten laatimisesta ja spr-urakoitsija sen hyväksyttämisestä.

Suomessa voimassaolevat lait, asetukset ja sovellettavat standardit eivät edellytä etukäteistä järjestelmähyväksyntää vesisumusammutus- tai sprinklerilaitteistolta. Sammutusjärjestelmän suunnittelija esittää suojattavan kohteen suunnitteluperusteet viranomaiselle, ja järjestelmä toteutetaan käyttötarkoitukseen palotestein todennetuilla komponenteilla suunnitelmien mukaan. Järjestelmän toteutuksen kokonaisuudessaan hyväksyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditoima tarkastuslaitos.

Samalla toimintaperiaatteella toimivien sammutusjärjestelmien laajentaminen toisen valmistajan komponenteilla ei ole kiellettyä, ellei tilaaja ole erikseen tapauskohtaisesti näin edellyttänyt esimerkiksi tyyppihyväksyntätodistuksen esittämistä koskevalla vaatimuksella. Kysymyksessä olevassa hankinnassa tarjouspyynnössä ei ole edellytetty toimitettavalta järjestelmältä tyyppihyväksyntää. Hankintayksikkö ei ole vaatinut laitekohtaisia järjestelmä- tai tyyppihyväksyntätodistuksia, vaan on todennut järjestelmän edellyttävän toteutustavasta tai toimittajasta riippumatta viranomaishyväksynnän.

Suomessa tyyppihyväksyntätodistusta ei edellytetä myöskään laeissa, asetuksissa eikä standardeissa. Vesisumusammutusjärjestelmille ei ole EY:n tyyppihyväksyntää, koska sen edellyttämää harmonisoitua standardia ei ole olemassa. Voimassa olevia sprinklerisääntöjä ovat muun muassa CEA 4001:2007-06 (fi) sekä sprinkleristandardi SFS-EN 12845. Viimeksi mainittu on standardi ja ensiksi mainittu ohje. Viranomainen on velvoitettu käyttämään standardia eikä ohjetta. Asetuksen mukaan sprinklerilaitteiston toimittajan suunnittelija vastaa valitusta suunnittelustandardista, joksi Promist Oy on tarjouksessaan nimennyt standardin SFS-EN 12845.

Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä, mitä osoittaa jo se, ettei hankintayksikölle ole esitetty lisäselvityspyyntöjä tarjouspyynnön johdosta.

Promist Oy on tarjouksessaan todennut, että tarjottava järjestelmä täyttää viranomaisten määräykset ja sen hyväksyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditoima puolueeton tarkastuslaitos. Promist Oy:n tarjoaman laajennusosan komponentit on todennettu muun muassa CEN/TS 14972 ja VdS CEA 4001 OH1 mukaisin hyväksytyin palotestein. Suojattava alue on laajennuksessa M suunnittelustandardiltaan SFS-EN 12845 OH1.

Eri valmistajien järjestelmät ovat erikseen valmistajien tahoilta järjestelmähyväksyttyjä, joten asiassa on riidatonta, että Promist Oy:n järjestelmä ei kuulu Marioff Corporation Oy:n järjestelmän järjestelmähyväksyntään ja päinvastoin. Kyseinen seikka on kuitenkin merkityksetön.

Promist Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja yhtiö tulee osoittamaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditoiman tarkastuslaitoksen hyväksynnällä kohteen luovutuksen yhteydessä, että tarjottu järjestelmä on Suomessa sovellettavien viranomaismääräysten ja sprinklerisääntöjen mukainen. Promist Oy:n tarjoama laajennusurakka täyttää suunnittelustandardin sekä käyttöönoton edellytyksenä olevat viranomaismääräykset.

Hankintayksikkö ei ole ollut sidottu olemassa olevan kohteen vesisumusammutusjärjestelmään eikä sen ole tarvinnut toteuttaa hankintaa suorahankintana eikä muutoinkaan päätyä tilaamaan Marioff Corporation Oy:n järjestelmää. Sovellettavat viranomaismääräykset ja säännökset eivät ole edellyttäneet sitä.

Marioff Corporation Oy on harhaanjohtavalla tavalla viitannut muihin vireillä oleviin valitusasioihin, joissa Promist Oy on tai on ollut osapuolena. Asioissa on ollut kyse siitä, että Marioff Corporation Oy on valituksissaan perusteettomasti väittänyt, etteivät Promist Oy:n tarjoamat Marioff Corporation Oy:n yhden pääkilpailijan järjestelmät olisi viranomaismääräysten mukaisia. Kyseiset Promist Oy:n toimittamat järjestelmät ovat Suomessa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditoiman tarkastuslaitoksen hyväksymiä. Viranomaisten ja tuomioistuinten ratkaisuissa ei ole todettu Promist Oy:n tarjoamien järjestelmien olevan viranomaismääräysten tai sovellettavien sääntöjen vastaisia.

Promist Oy:n selitys on lähetetty tiedoksi Tikkamäen Palvelut Oy:lle.

Vastaselitys

Marioff Corporation Oy on selitysten johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Promist Oy:n tarjouksessa on ilmoitettu suunnitteluperusteeksi SFS-EN 12845 standardin lisäksi ainakin NFPA 750. Ensiksi mainittu ei sovellu kaikilta osin vesisumusammutusjärjestelmien suunnitteluun, vaan edellyttää tuekseen valmistajan palotestien ja hyväksyntöjen perusteella julkaisemia asennusmanuaaleja. Promist Oy ei pysty tällaisia esittämään. Lisäksi standardi kattaa ainoastaan ne sprinklerimallit, jotka on eritelty standardissa EN 12259-1, joka on perinteisiä sprinklerijärjestelmiä koskeva komponenttistandardi. Standardi ei listaa vesisumujärjestelmiin kuuluvia komponentteja.

Koska standardi NFPA 750 edellyttää, että järjestelmän komponentit kuuluvat samaan järjestelmähyväksyntään ja koska Promist Oy on ilmoittanut suunnitteluperusteena kyseisen standardin ja todennut, etteivät Marioff Corporation Oy:n komponentit kuulu sen järjestelmähyväksyntään, on Promist Oy:n tarjous viranomaismääräysten ja tarjouspyynnön vastainen sekä totuudenvastainen. Hankintayksikön on tullut tuntea standardin NFPA 750 sisältö ja tarkistaa Promist Oy:n tarjouksen standardinmukaisuus.

Marioff Corporation Oy on saanut Inspecta Tarkastus Oy:ltä 9.9.2015 päivätyn asiantuntijalausunnon koskien Pohjois-Karjalan keskussairaalan laajennusurakkaa ja ratkaisua, jossa Promist Oy:n toimittama laitteisto kytkettäisiin kohteessa jo olemassa olevaan Marioff Corporation Oy:n korkeapainepumppuyksikköön. Inspecta Tarkastus Oy:n lausunnon mukaan vesisumulaitteiston suunnittelun ja asennuksen tulisi perustua joko NFPA 750 tai CEN/TS 14972 -asiakirjaan, joista ensiksi mainittuun Promist Oy on vedonnut tarjouksessaan. Mainittu asiakirja edellyttää, että vesisammutusjärjestelmän on osoitettava, että se on täysimittaisesti palotestattu, komponentit arvioitu ja järjestelmävaatimukset täyttyvät.

Inspecta Tarkastus Oy:n lausunnossa vahvistetaan se Marioff Corporation Oy:n esittämä seikka, että vaikka eri vesisumulaitteistot saattavat olla teknisessä mielessä yhteensopivia, eivät ne ole järjestelmähyväksyttyjä yhdessä ennen kuin eri valmistajien toimittamista komponenteista koottu järjestelmä on hyväksytysti testattu palolaboratoriossa ja että laitteistonjärjestelmähyväksyntä on voimassa vain, kun komponentit vastaavat palolaboratorion testiä. Marioff Corporation Oy:n korkeapainepumppuyksikköä ja Promist Oy:n tarjoamaa laitteistoa ei ole testattu yhteisessä palotestissä. Promist Oy:n tarjoamaa järjestelmää ei siten ole hyväksytty määräyksissä, standardeissa tai tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Promist Oy:n tarjoama järjestelmä ei täytä tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla viranomaismääräyksiä ja voimassaolevia sprinklerisääntöjä.

Väitteet siitä, että hankintayksikkö on voinut luottaa Promist Oy:n tarjoukseen, ovat virheellisiä. Kysymys on hankintayksikön lähtökohtaisesta oikeudesta luottaa. Siitä seuraa hankintayksikölle velvollisuus oma-aloitteisesti arvioida tarjouksia ja niissä esitettyjä tietoja. Hankintayksikön selvitysvelvollisuutta on korostanut Promist Oy:n menettelyä koskevat oikeustapaukset, joissa alan toimijat ovat olleet vireillepanijoina. Hankintayksikön tulee hylätä tarjoaja hankintamenettelyssä, mikäli hankintayksikkö olettaa tai sen pitäisi olettaa tarjoajan myöhemmin syyllistyvän sopimusrikkomukseen.

Perustelu siitä, ettei tarjouspyyntö voisi olla epäselvä, jos siitä ei ole pyydetty lisäselvitystä, on virheellinen. Koska tarjouspyynnön sisältö on ollut yksiselitteinen, Marioff Corporation Oy ei ole pyytänyt hankintayksiköltä lisäselvitystä tarjouspyynnöstä. Hankintapäätöksen jälkeen hankintayksikkö ja Promist Oy ovat kuitenkin esittäneet tarjouspyynnön vaatimukset toisensisältöisinä kuin Marioff Corporation Oy on alan ammattilaisena perustellusti ymmärtänyt.

Kilpailutusmahdollisuudet ovat olleet pakottavien säännösten johdosta rajoitetut. Koska järjestelmähyväksyntöjä on myönnetty käytännössä ainoastaan saman valmistajan valmistamille komponenteille, on hankittavan järjestelmän tosiasiassa tullut koostua Marioff Corporation Oy:n korkeapainepumppuyksikön kanssa samaan järjestelmähyväksyntään kuuluvista komponenteista eli Marioff Corporation Oy:n valmistamista komponenteista. Siksi järjestelmä olisi voitu tilata jopa suorahankintana teknisestä syystä.

Marioff Corporation Oy:n vastaselitys on lähetetty tiedoksi Tikkamäen Palvelut Oy:lle ja Promist Oy:lle.

Muut lausumat

Promist Oy on toimittanut lausuman, jossa se on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätöksen jälkeen hankintayksikkö ja Promist Oy ovat tehneet urakkasopimuksen ja urakka on suoritettu valmiiksi. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditoima tarkastuslaitos Inspecta Tarkastus Oy on toimittanut käyttöönottotarkastuksen. Tarkastustodistuksen 21.12.2015 mukaan sammutuslaitteisto on hyväksytty käyttöön otetuksi ja täyttänyt asetut vaatimukset eikä työkohde ole sisältänyt puutteita.

Promist Oy:n arvonlisäverottomat asianosaiskulut ovat 2 030 euroa ja oikeudenkäyntikulut 7 437,50 euroa. Asianosaiskulut ovat johtuneet yhtiön toimitusjohtajan välttämättömästä teknisestä selvitystyöstä.

Promist Oy:n lausuma on lähetetty tiedoksi Marioff Corporation Oy:lle ja Tikkamäen Palvelut Oy:lle.

Oikeudenkäyntikuluja koskeva selvitys

Marioff Corporation Oy on toimittanut oikeudenkäyntikulujaan koskevan selvityksen, joka on lähetetty tiedoksi Tikkamäen Palvelut Oy:lle ja Promist Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden välipäätös

Korkein hallinto-oikeus on välipäätöksellään 25.9.2015 taltionumero 2565 hylännyt Marioff Corporation Oy:n hakemuksen markkinaoikeuden valituksenalaisen päätöksen ja hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Marioff Corporation Oy:n pyyntö saada Promist Oy:n tarjouksen sivu 3 hylätään.

2. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

3. Marioff Corporation Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Marioff Corporation Oy määrätään korvaamaan Tikkamäen Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 500 eurolla viivästyskorkoineen ja Promist Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa, vaatimus enemmälti hyläten, 7 000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. Asiakirjan antamista koskeva vaatimus

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mitä asiakirjan julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (jäljempänä julkisuuslaki) tai muussa laissa säädetään, jollei oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa toisin säädetä. Saman pykälän mukaan hallintotuomioistuin voi kuitenkin salassapitosäännösten estämättä antaa oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:ssä on säädetty asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn, jollei pykälän 2 tai 3 momentista muuta johdu. Pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi jättää antamatta muun ohella julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdassa mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Julkisuuslain 11 §:ssä on säädetty asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan (701/2011) mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole 1 momentissa tarkoitettua oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- ja ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä on kuitenkin aina annettava.

Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohtaa on muutettu 1.1.2017 voimaan tulleella lailla viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta (1400/2016). Lailla 1400/2016 muutetun julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole pykälän 1 momentissa tarkoitettua oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- ja ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Marioff Corporation Oy on korkeimmassa hallinto-oikeudessa pyytänyt, että sille annetaan Promist Oy:n tarjouksen sivu 3, jota sille ei ole toimitettu asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä.

Asiakirjoista käy ilmi, että hankintayksikkö on markkinaoikeuden pyynnöstä toimittanut markkinaoikeudelle myös Promist Oy:n tarjouksen edellä mainitun sivun, jonka on ilmoitettu sisältävän liikesalaisuuksia. Sivu sisältää Promist Oy:n tarjouksen tarjoushintaerittelyn, josta ilmenee erittely Promist Oy:n tarjoushinnan muodostumisesta. Pyydetyt tiedot sisältävät sellaisia yksityiskohtaisia tietoja Promist Oy:n hinnoista, että yhtiöllä voidaan katsoa olevan liiketoimintaansa liittyvä intressi pitää tiedot salassa. Tietoja on siten pidettävä yhtiön liikesalaisuuksina ja tämän vuoksi salassa pidettävinä.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 1 momentin perusteella Marioff Corporation Oy:llä on oikeudenkäynnin osapuolena olevana asianosaisena lähtökohtaisesti oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta. Saman säännöksen mukaan tämä asianosaisen tiedonsaantioikeus koskee asiakirjaa, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pykälän 3 momentin perusteella liikesalaisuutta koskeva tieto voidaan jättää antamatta, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Asiassa on Marioff Corporation Oy:n valituksen johdosta kysymys siitä, onko Promist Oy:n tarjous ollut tarjouspyynnön teknisten vaatimusten mukainen ja onko tarjouspyyntö ollut teknisten vaatimusten osalta selvä. Promist Oy:n tarjoushintaerittelyn tiedot eivät ole sellaisia, että ne olisivat voineet vaikuttaa Marioff Corporation Oy:n asian käsittelyyn korkeimmassa hallinto-oikeudessa, eikä niitä koskevan tiedon antamatta jättäminen siten myöskään vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Tämän vuoksi ja kun tiedon antamatta jättäminen Promist Oy:n tarjoushintaerittelystä on välttämätöntä yhtiön liikesalaisuuksien suojaamiseksi, Marioff Corporation Oy:llä ei ole oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua oikeutta saada tietoa pyytämästään asiakirjasta. Edellä olevan perusteella Marioff Corporation Oy:n pyyntö saada Promist Oy:n tarjouksen sivu 3 on hylättävä.

2. Pääasia

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

3. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Marioff Corporation Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Tikkamäen Palvelut Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan ja Promist Oy oikeudenkäyntikulunsa kokonaisuudessaan vahinkonaan. Tämän vuoksi Marioff Corporation Oy on hankintalain 89 §:n ja hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Tikkamäen Palvelut Oy:n kohtuullisina pidettävät oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen ja Promist Oy:n oikeudenkäyntikulut asianosaiskulut huomioon otettuina korkeimmassa hallinto-oikeudessa kohtuulliseksi arvioidulla määrällä viivästyskorkoineen edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 28.4.2017