Muu päätös 2159/2017

Talvivaaran kaivoksen rauennutta ympäristölupa-asiaa koskeva valitus, Sotkamo

Antopäivä: 9.5.2017
Taltionumero: 2159
Diaarinumero: 1730/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T2159

Asia Ympäristölupa-asiaa koskeva valitus

Valittaja Terrafame Oy

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 28.4.2016 nro 16/0089/2

1. Aluehallintoviraston päätös

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 31.5.2013 numero 52/2013/1, siltä osin kuin nyt on kysymys, myöntänyt ympäristöluvan Talvivaaran kaivoksen toiminnan olennaiseen muuttamiseen käsiteltyjen jätevesien johtamisen ja siihen välittömästi liittyvien asioiden osalta.

Aluehallintovirasto on muuttanut päätöksensä lupamääräyksistä ilme­nevästi Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan numero 33/07/1 pilaantumisen estämistä koskevaa yleistä määräystä 4 ja jätevesipäästöjä koskevia lupamääräyksiä 5, 6, 7, 8, 9 ja 12 siten, että jäte­vesipäästöjä rajoittavat sekä pitoisuus- että enimmäispäästörajat. Johdettavien jätevesien vuosittaista enimmäismäärää koskeva rajoitus on poistettu. Uusien määräysten mukaan metallien talteenottolaitoksen loppuneutralointilaitoksen (LONE) ylitevedet on johdettava kipsisakka-altaan ohi.

Aluehallintovirasto on antanut päästöjen, riskien ja pilaantumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi uudet lupamääräykset 4a, 4b, 4c, 4d, 4f, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K ja 96a, muuttanut kalatalousmaksua ja Tuhkajoen taimenkantaa koskevia lupamääräyksiä 97 ja 98 sekä antanut veden toimittamista koskevan uuden lupamääräyksen 98a.

Muilta osin aluehallintovirasto on hylännyt Talvivaara Sotkamo Oy:n hakemuksen.

Muilta osin toiminnassa on noudatettava ympäristö- ja vesitalouslupaa numero 33/07/1, sellaisena kuin Vaasan hallinto-oikeus on sitä muuttanut.

(---)

2. Hallinto-oikeuden ratkaisut

Vaasan hallinto-oikeus on 22.10.2013 antamallaan välipäätöksellä numero 13/0297/1 kieltänyt aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon lupamääräyksen C toisen kappaleen määräajan osalta ja määrännyt kyseisen määräajan päättymään Talvivaara Sotkamo Oy:n, nykyisin Terrafame Oy:n, valitusvaatimuksen mukaisesti 31.12.2013.

Hallinto-oikeus on samalla päätöksellä muuttanut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 31.5.2013 PSAVI/12/04.08/2013 täytäntöönpanon lupamääräyksen 9b osalta siten, että jätevesien johtaminen Vuoksen vesistön Lumijokeen on toteutettava niin, että kyseiset jätevedet sisältävät enintään 40 % lupamääräyksessä 9a mainittujen haitta-aineiden vuosipäästöstä.

Mahdollisesti jo aloitettu edellä mainitun kuormitusmäärän ylittävä jätevesien johtaminen Vuoksen vesistöalueelle on tullut heti keskeyttää.

Vaasan hallinto-oikeus on 28.4.2016 antamallaan päätöksellä numero 16/0089/2, siltä osin kuin nyt on kysymys, käsittelyratkaisunaan jättänyt tutkimatta Talvivaara Sotkamo Oy:n ne vastaselityksessä esittämät uudet vaatimukset, jotka liittyvät jätevesien nikkelin, sinkin, mangaanin ja natriumin vuosikuormitukselle annettujen raja-arvojen korottamiseen.

Hallinto-oikeus on pääasiaratkaisunaan, siltä osin kuin nyt on kysymys, muuttanut aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan määräaikaiseksi. Lisäksi hallinto-oikeus (---) on lisännyt lupamääräykseen 8 uudet, 1.7.2016 lähtien noudatettavaksi tulevat pitoisuusraja-arvot sekä muuttanut lupamääräyksiä 9, 9b (---) ja toiminnan aloittamislupaa. Muilta osin valitukset on hylätty.

Muutosten jälkeen aluehallintoviraston päätöksen voimassaoloa koskevan kohdan ensimmäinen kappale, (---) kuuluu seuraavasti (muutokset kursiivilla):

Päätös on voimassa määräaikaisena, enintään siihen saakka, kunnes Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös 30.4.2014 numero 36/2014/1 on saanut lainvoiman, kuitenkin tämä ympäristölupapäätös on voimassa enintään 31.12.2018 saakka. Mikäli tämä päätös on voimassa 31.12.2018 ja mikäli toiminnanharjoittaja aikoo jatkaa toimintaansa 31.12.2018 jälkeen, tämä päätös on voimassa mainitun ajankohdan jälkeen siihen saakka, kunnes toiminnanharjoittajan viimeistään 31.8.2017 vireille panema uutta ympäristölupaa koskeva lupahakemus on lainvoimaisella tai täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä ratkaistu.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Liisa Talvitie, Yrjänä Honkavaara, Janne Marttila, Sauli Viitasaari ja Merja Manninen. Esittelijä Janne Marttila.

3. Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Terrafame Oy on valituksessaan vaatinut lupamääräyksen 4a ensimmäisen kappaleen toisen virkkeen ja lupamääräyksen F kumoamista sekä lupamääräysten 8, 9 ja 9a sekä luvan voimassaoloa ja toiminnan aloittamista koskevien kohtien muuttamista.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ympäristölautakunta on ilmoittanut, ettei se anna vastinetta asiassa.

Sonkajärven kunta on ilmoittanut, ettei se anna vastinetta asiassa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on antanut vastineen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on lausunnossaan viitannut päätökseensä ja todennut, että aluehallintoviraston päätös 31.5.2013, sen lupamääräykset sekä voimassaoloa ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset muodostavat kokonaisuuden. Päätös ja sen määräykset on annettu tuolloin käytettävissä olleiden tietojen pohjalta ajankohtana, jolloin kaivoksen vesitilanne oli jatkuvasti muuttunut ja muodostunut hyvin vaikeasti hallittavaksi ja riskialttiiksi. Päätös on tehnyt mahdolliseksi vesitilanteen sekä päästöjen ja niiden haitallisten vaikutusten hallinnan niin, etteivät päätöksen mukaisesti vesistöön johdettavat käsitellyt jätevedet enää lisää oleellisesti niitä haitallisia vesistövaikutuksia, jotka olivat jo aiheutuneet Vuoksen ja Oulujoen vesistöissä Talvivaaran kaivoksen alkuperäisestä ympäristöluvasta poikkeavasti johdettujen jätevesien seurauksena, ja niin, että päästöt vesistöihin ja niiden haitalliset vaikutukset alkavat vähetä selvästi vuodesta 2015 alkaen. Toisaalta päätös on mahdollistanut kaivostoiminnan jatkamisen.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto on antanut vastineen.

Metsähallitus on antanut vastineen.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen.

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on antanut lausunnon.

Kajaanin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen.

Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen.

Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry on antanut vastineen.

A on antanut vastineen.

Suomen luonnonsuojeluliitto ry on antanut vastineen.

Jormaskylä-Korholanmäki osakaskunta, Paltaniemi-Jormua osakaskunta ja Ala-Sotkamon osakaskunta ovat antaneet vastineen ja täydentäneet sitä.

B:n ja C:n kuolinpesille sekä D:lle ja E:lle on varattu tilaisuus vastineiden antamiseen.

Terrafame Oy on antanut vastaselityksen.

Merkitään, että korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan erillisillä päätöksillä ratkaissut valitukset Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä 28.4.2016 numerot 16/0090/2 ja 16/0091/2 (korkeimman hallinto-oikeuden diaarinumerot 1483/1/16, 1593/1/16, 1695/1/16, 1699/1/16, 1715–1717/1/16, 1723/1/16, 1731/1/16 ja 1736–1737/1/16).

4. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Lausuminen valituksesta raukeaa.

Perustelut

Nyt ratkaistavana olevan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 31.5.2013 numero 52/2013/1 voimassaoloa koskevan kohdan mukaan Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta annettavassa päätöksessä tullaan käsittelemään nyt muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen voimassaolo. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 30.4.2014 antamalla päätöksellä numero 36/2014/1 on korvattu muun muassa juuri nyt kysymyksessä oleva aluehallintoviraston päätös siten, että se on määrätty olemaan voimassa siihen saakka, kunnes aluehallintoviraston päätös numero 36/2014/1 tulee lainvoimaiseksi tai täytäntöönpanokelpoiseksi, ellei muutoksenhakutuomioistuin valituksen johdosta muuta määrää.

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan toisella päätöksellä (diaarinumerot 1695/1/16 ja 1731/1/16) ratkaissut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 28.4.2016 numero 16/0090/2 tehdyt valitukset, jotka koskivat aluehallintoviraston päätöstä numero 36/2014/1. Kyseisellä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä aluehallintoviraston päätös numero 36/2014/1 on tullut lainvoimaiseksi. Kun aluehallintoviraston päätös numero 52/2013/1 on ollut voimassa vain siihen saakka, kunnes aluehallintoviraston päätös numero 36/2014/1 on tullut lainvoimaiseksi, ja kun tuo päätös on tullut lainvoimaiseksi tänään, ei aluehallintoviraston päätös numero 52/2013/1 ole enää voimassa eikä siitä lausuminen siten ole tässä tilanteessa enää tarpeen.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Kari Tornikoski sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Jukka Horppila ja Riku Vahala. Asian esittelijä Elina Nyholm.

 
Julkaistu 9.5.2017