Muu päätös 2428/2017

Kunnan taloutta koskeva valitus (Hyrynsalmi)

Antopäivä: 24.5.2017
Taltionumero: 2428
Diaarinumero: 1319/3/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T2428

Asia Kunnan taloutta koskeva valitus

Valittaja Juhani Heinonen, Hyrynsalmi

Päätös, jota valitus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 23.3.2015 nro 15/0109/1

Asian aikaisempi käsittely

Hyrynsalmen kunnanvaltuusto on päätöksellään 10.3.2014 (§ 8) hyväksynyt Hyrynsalmen kunnan ja Hallan Sauna Oy:n välille neuvotellun käsirahan palauttamista koskevan sopimuksen. Lisäksi valtuusto on varannut vuoden 2014 talousarvioon investointeihin 267 692 euron lisämäärärahan, joka katetaan lainan otolla.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on, siltä osin kuin nyt on kysymys, hylännyt Heinosen valituksen edellä mainitusta Hyrynsalmen kunnanvaltuuston päätöksestä sekä Heinosen vaatimukset päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Esteellisyyttä koskeva väite

Kuntalain 52 §:n 2 momentin mukaan muun luottamushenkilön kuin valtuutetun, tilintarkastajan sekä kunnan viranhaltijan ja työntekijän esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27–30 §:ssä säädetään.

Hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan virkamies on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta mainitun momentin kohtiin 1–6 verrattavissa olevasta erityisestä syystä vaarantuu.

Asiakirjojen mukaan kunnanjohtaja Heimo Keränen on esitellyt käsirahan palauttamista koskevan asian kunnanhallituksen kokouksessa 4.12.2013. Kunnanjohtajan virkatehtäviin on kuulunut esitellä asia kunnanhallitukselle. Kunnanjohtajan puolueettomuuden ei voida katsoa vaarantuneen hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetulla tavalla valituksessa esitetyillä perusteilla. Valtuuston päätös ei siten ole syntynyt väitetyn esteellisyyden vuoksi virheellisessä järjestyksessä.

Muut valitusperusteet

Asiakirjoista ilmenee, että Hyrynsalmen kunta ja Hallan Sauna Oy ovat 7.9.2007 solmineet kiinteistökaupan esisopimuksen, joka koski noin 12 000 neliömetrin suuruista määräalaa Hyrynsalmen kunnan Kytömäen kylässä sijaitsevasta Hallan Sauna tilasta RN:o 56:1 sekä määräalalla sijaitsevia rakennuksia. Valtuusto on 19.6.2012 hyväksynyt Hallan Sauna Oy:n ja Hyrynsalmen kunnan välille neuvotellun mainitun kiinteistökaupan esisopimuksen purkukirjan, jossa on muun muassa sovittu, että kunta palauttaa yhtiölle sille maksetusta 297 692 euron suuruisesta käsirahasta 267 692 euroa 31.12.2012 mennessä. Oulun hallinto-oikeus on 23.8.2013 antamallaan päätöksellä nro 13/0360/1 esteellisyyden vuoksi kumonnut valtuuston päätöksen. Kiinteistökaupan esisopimus on sopimuksen ehtojen mukaisesti rauennut 31.12.2012.

Valtuuston valituksenalaisella päätöksellä hyväksytty sopimus käsirahan palauttamisesta pääasialliselta sisällöltään vastaa Hyrynsalmen kunnan ja Hallan Sauna Oy:n välillä vuonna 2012 neuvottelujen perusteella ennen kiinteistökaupan esisopimuksen raukeamista laaditun ja hyväksytyn kiinteistökaupan esisopimuksen purkukirjan sisältöä. Purkukirjan hyväksymistä koskeva päätös on sittemmin kumottu. Valtuusto on asian aikaisemmista vaiheista saatu selvitys huomioon ottaen harkintansa mukaan voinut hyväksyä käsirahan palauttamista koskevan sopimuksen. Käsirahan palauttamisessa ei ole kysymys lahjoituksesta. Valtuuston harkinnassa on ollut myös se, hyväksyykö se sopimuksen sen sisältöisenä, että palautettavalle summalle maksun viivästyessä maksetaan viivästyskorkoa. Valtuuston ei ole katsottava asiasta päättäessään käyttäneen harkintavaltaansa muuhun tarkoitukseen kuin mihin se lain mukaan on ollut käytettävissä.

Asian valmistelua koskevista kunnanhallituksen päätöksistä 4.12.2013 § 258 ja 11.2.2014 § 28 niitä kokonaisuutena tarkasteltaessa ilmenee, että käsirahan palauttamisella pyritään saavuttamaan molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu ja käsirahan palauttamisen osalta on harkittu erilaisia vaihtoehtoja kunnan ja Hallan Sauna Oy:n välillä kiinteistökaupan esisopimuksen purkukirjan ja esisopimuksen rauettua. Lisämääräraha on varattu tätä tarkoitusta varten. Valtuuston päätös ei ole lainvastainen sillä valituksessa esitetyllä perusteella, että päätöksessä ei olisi perusteltu, mistä investoinnista on kysymys ja mihin lopputulokseen käsirahan palauttamisella pyritään.

Hallan Sauna Oy:n maksaman vuokran määrällä ei ole merkitystä valtuuston valituksenalaisen päätöksen laillisuutta arvioitaessa.

Johtopäätös

Valtuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen, eikä päätöstä ole syytä kumota valituksen johdosta.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

[ - - ]

Hallintolainkäyttölaki [ - - ] 74 §

Kuntalaki 90 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Aino Oksala, Pirjo Jalonen ja Kaisa Hagman. Esittelijä Renne Pulkkinen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Juhani Heinonen on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan kokonaisuudessaan.

Vaatimuksensa tueksi Heinonen on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Päätös on lainvastainen, ja se on syntynyt virheellisessä järjestyksessä.

Asiakirjat osoittavat aivan selvästi, että mikäli kunnanvaltuuston päätös saa lainvoiman, maksaa Hyrynsalmen kunta Finnvera Oy:lle 200 000 euroa ja palauttaa 297 000 euroa Hallan Sauna Oy:lle. Hallinto-oikeuden päätöksessä ei ole otettu tätä seikkaa huomioon. Kunnanjohtaja Heimo Keränen on ylittänyt valtuutensa antaessaan sitoumuksen Finnvera Oy:lle ja hänen intresseissään on ollut ajaa käsiteltävää asiaa esteellisenä.

Hyrynsalmen kunnanhallitus on antanut valituksen johdosta selityksen, jossa se on ilmoittanut, että sillä ei ole täydennettävää Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökseen.

Hallan Sauna Oy ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta antaa selitys.

Juhani Heinonen on antanut vastaselityksen, jossa hän on esittänyt muun ohella seuraavaa:

EU:n valtiontukimääräysten ja -säännösten mahdollista soveltuvuutta ei ole luotettavasti tai mitenkään selvitetty yritysrahoituksen palautukseen ja siitä päättämiseen ryhdyttäessä.

Valtionavustuksen saajan on noudatettava avustettavassa hankkeessa tai toiminnassa valtionavustuspäätökseen otettuja ehtoja ja rajoituksia. Yksityisrahoitusosuus on selvästi esillä rahoituspäätöksessä. Yritys on suorittanut yksityisrahoitusosuutensa, ja näin ollen se on sitoutunut hankkeeseen eikä voi siitä perääntyä.

Rahanpalautus on suoraa tai piilotukea yritykselle. EU:n komissiolle ei ole annettu missään vaiheessa säännösten vaatimaa tietoa tuen myöntämistä tai muuttamista koskevasta suunnitelmasta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus jättää tutkimatta Heinosen valituksen siltä osin kuin hän on vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittänyt uutena valitusperusteena, ettei kunnanvaltuuston päätöksenteossa ole huomioitu Euroopan unionin valtiontukisäännösten vaatimuksia ja että käsirahanpalautus on tukea Hallan Sauna Oy:lle.

2. Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

1. Tutkimatta jättäminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kuntalain (365/1995) 90 §:n (1375/2007) 2 momentin mukaan kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3) päätös on muuten lainvastainen.

Kuntalain 90 §:n 3 momentin mukaan valittajan tulee esittää 2 momentissa tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 1 kohdan mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotain yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltion tuomioistuimet noudattavat valtiontukiasioiden tutkimisessa jäsenvaltion sisäisen oikeusjärjestyksen mukaisia menettelysääntöjä (asia C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, 45 kohta). Korkeimmalla hallinto-oikeudella ei ole kuntalain 90 §:n 3 momentin mukaan toimivaltaa tutkia kunnallisvalitusta laajemmin kuin mitä valitusajassa tehdyssä valituksessa on esitetty. Myöskään unionin oikeudesta ei seuraa kansalliselle tuomioistuimelle yleistä velvollisuutta tutkia asiaa laajemmin kuin miten asianosaiset ovat sen kohteen rajanneet (asia C-2/06, Kempter, 45 kohta).

Heinonen on vasta valitusajan umpeen kulumisen jälkeen korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittamassaan vastaselityksessä esittänyt, ettei kunnanvaltuuston päätöksenteossa ole huomioitu Euroopan unionin valtiontukisäännösten vaatimuksia ja että käsirahanpalautus on tukea Hallan Sauna Oy:lle. Valitus on kuntalain 90 §:n 3 momentin ja hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin nojalla jätettävä tutkimatta tältä osin.

2. Valituksen hylkääminen

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Matti Halén, Eija Siitari, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Kaisa Pärssinen-Knight.

 
Julkaistu 24.5.2017