Muu päätös 2626/2017

Tuulivoimaosayleiskaava (Kurikka, Ponsivuori)

Antopäivä: 2.6.2017
Taltionumero: 2626
Diaarinumero: 3339/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T2626

Asia Osayleiskaavan hyväksymistä koskeva valitus

Valittajat A ja B

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 7.9.2016 nro 16/0435/3

Asian aikaisempi käsittely

Kurikan kaupunginvaltuusto on 25.5.2015 (§ 19) tekemällään päätöksellä hyväksynyt Ponsivuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin asiasta on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys, hylännyt A:n ja B:n valituksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään tältä osin muun ohella seuraavasti:

Yleistä tuulivoimakaavoituksesta ja siihen sovellettavista säännöksistä

Kaavoituksessa noudatettavasta menettelystä, kaavojen vaikutusten selvittämisestä ja yleiskaavalle asetetuista sisältövaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sen nojalla annetuissa asetuksissa ja määräyksissä.

Tuulivoimalahankkeen toteuttamisen yksityiskohdat, kuten voimalan malli sekä mahdolliset jäänesto-, jääntunnistus- ja varoitusjärjestelmät sekä muut tekniset ratkaisut, tarkentuvat voimaloiden rakentamisen edellyttämässä tarkemmassa suunnittelussa sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupamenettelyssä ja mahdollisesti vielä lupiin liittyvässä valvonnassa. Voimaloiden tarkemmasta rakentamistavasta ja -materiaaleista, niiden purkamisesta ja rakennuspaikan kunnostamisesta määrätään sitä koskevassa erillisessä lupamenettelyssä ja sitä koskeva valvonta kuuluu kunnan rakennusvalvonnan tehtäviin.

Valtioneuvoston melutasojen ohjearvoista annetussa päätöksessä (993/1992) esitetyt melutasoja koskevat ohjearvot eivät ole sitovia, vaan enimmäisarvot ovat ohjeellisia. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen suunnittelusta, tuulivoimaloiden melun mallintamisesta, tuulivoimaloiden melupäästön todentamisesta mittaamalla sekä tuulivoimaloiden melutason mittaamisesta altistuvassa kohteessa antamat ohjeet 4/2012 ja 2–4/2014 samoin kuin sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje 1:2003 eivät myöskään ole oikeudellisesti sitovia. Asumisterveysohjeessa on annettu muun muassa nukkumiseen tarkoitetuissa sisätiloissa mitattavan yöaikaisen pienitaajuisen melun taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoon LAeq/1h perustuvia toimenpiderajoja. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 545/2015 (asumisterveysasetus) on tullut voimaan vasta 15.5.2015. Sanotussa asetuksessa säädetyt toimenpiderajat vastaavat ohjeen 1:2003 mainittuja toimenpiderajoja. Toimenpiderajoja sovelletaan toiminnan vaikutusten valvonnassa. Tuulivoimarakentamista ja voimaloiden aiheuttaman melun arvioimista koskevien ohjeiden sitomattomasta luonteesta johtuen niiden soveltaminen on viranomaisten ja hallintolainkäyttöelinten harkinnassa. Ohjeiden tavoitteena on yhtenäistää näihin asiakokonaisuuksiin liittyviä menettelytapoja sekä lisätä mallinnus- ja mittaustulosten luotettavuutta ja helpottaa tuulivoimarakentamisen vaikutusten ennakkoarviointia.

Osayleiskaavaratkaisusta

Ponsivuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Kurikan kaupungissa. Etäisyys Kurikan kaupungin keskustaan on noin 15 kilometriä, Kauhajoen kaupungin keskustaan noin 19 kilometriä ja Jalasjärven taajamaan noin 12 kilometriä. Suunnittelualueella ei ole vakituista asutusta, mutta sillä sijaitsee yksi vapaa-ajan asuinrakennus. Lähin vakituinen asunto sijaitsee noin 1,8 kilometrin ja seuraavaksi lähin vapaa-ajan asunto noin 1,6 kilometrin etäisyydellä lähimmistä suunnitelluista voimaloista suunnittelualueen ulkopuolella.

Tuulivoimaosayleiskaava mahdollistaa yhdeksän tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuistohankkeen toteuttamisen. Yleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Kaavamääräyksen mukaan osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueilla (tv-alueilla).

Osayleiskaavan suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi M-1. Aluetta koskevien kaavamääräysten mukaan alue on varattu pääasiassa metsätaloutta varten. Alueelle saa sijoittaa tuulivoimaloita niille erikseen osoitetuille alueille sekä niitä varten huoltoteitä ja teknisiä verkostoja. Alueella sallitaan maa- ja metsätalouden harjoittamista palveleva rakentaminen.

Tuulivoimaloiden osa-alueet on osoitettu M-1-alueelle. Osa-alueita koskevan määräyksen mukaan voimaloita saadaan sijoittaa kullekin alueelle enintään sille merkittyjen ohjeellisten paikkojen verran. Voimaloiden rakenteiden ja siipien pyörimisalueen tulee sijoittua kokonaisuudessaan alueen sisäpuolelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus saa olla enintään 215 metriä.

Kaavassa on lisäksi osoitettu tuulivoimaloiden ohjeelliset sijainnit, pienehkö energiahuollon alue EN, muinaismuistokohteita (sm), tieyhteyksiä, voimalinjan yhteystarve ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo).

Kaavassa on määrätty, että meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi alueen suunnittelussa ja toteuttamisessa on noudatettava valtioneuvoston päätöstä melutasojen ohjearvoista sekä ympäristöministeriön tuulivoimarakentamista koskevia ulkomelutason suunnitteluohjearvoja.

Suunnittelutilanne

Ponsivuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai asemakaavaa.

Etelä-Pohjanmaan voimassa olevassa maakuntakaavassa osayleiskaavan suunnittelualueella ei ole aluevarauksia tai kohdemerkintöjä. Tuulivoimatuotannon alueet on osoitettu maakuntavaltuuston 11.5.2015 hyväksymässä tuulivoimatuotantoa ohjaavassa maakuntakaavan I vaihekaavassa, joka on toistaiseksi vailla ympäristöministeriön vahvistusta. Suunnittelualue ei sisälly vaihekaavassa osoitettuihin tuulivoimaloiden alueihin.

Osallisten kielellisistä oikeuksista ja vuorovaikutusmenettelystä

Tuulivoimahanketta koskeva melumallinnus on laadittu suomen kielellä. Välkemallinnuksesta ei ole laadittu erillistä selostusta, mutta sen tuloksia on selostettu kaavaselostuksessa. Mallinnuksesta ja selostuksesta käyvät ilmi mallinnusten tulokset ja niiden arvioinnin kannalta olennaiset seikat. Sillä, että mallinnuksiin liitetyt mallinnusohjelmien tulosteet ovat englanninkielisiä, ei edellä lausuttuun nähden ole katsottava olevan olennaista merkitystä kaavan osallisten kielellisten oikeuksien toteutumisen kannalta.

Voimaloiden numerointi on hyväksytyssä osayleiskaavaehdotuksessa

ollut eri kuin epävirallisessa kaavaluonnoksessa. Hyväksytyn osayleiskaavaehdotuksen numerointi vastaa melu- ja varjostusmallinnusraporteissa käytettyä numerointia. Muutoksen ei voida katsoa vaikeuttaneen osayleiskaavan vaikutusten arviointia eikä sillä ole ollut merkitystä osallisten osallistumismahdollisuuksiin kaavoituksessa.

(---)

Tuulivoimahankkeen vaikutusten selvittämisestä

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n (204/2015) 1 momentin mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Pykälän 2 momentin mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Pykälän 3 momentin mukaan voidaan tarkempia säännöksiä kaavan vaikutusten selvittämisestä antaa valtioneuvoston asetuksella.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön, maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon, kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen, kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 momentin mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;

2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;

3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;

6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

7) ympäristöhaittojen vähentäminen;

8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä

9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Lainkohdan 3 momentin mukaan 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin kuin yleiskaavan ohjaus­tavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät.

Maankäyttö- ja rakennuslain 77 b §:n mukaan laadittaessa lain 77 a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa, on sen lisäksi, mitä yleiskaavasta muutoin säädetään, huolehdittava siitä, että:

1) yleiskaava ohjaa riittävästi rakentamista ja muuta alueiden käyttöä kyseisellä alueella;

2) suunniteltu tuulivoimarakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu maisemaan ja ympäristöön;

3) tuulivoimalan tekninen huolto ja sähkönsiirto on mahdollista järjestää.

Yhteisvaikutukset

Maakuntakaavan vaihekaavassa on osoitettu Ponsivuoren hankealueen länsipuolelle Kurikan kaupungin alueelle sijoittuva Kukkookallion tuulivoima-alue. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen C:n ja A:n aloitteen johdosta 16.6.2015 antaman päätöksen mukaan Kukkookallio-Möhkäleenmaan tuulivoimahankkeeseen ei sovelleta YVA-menettelyä, koska hanke ei tuolloin ollut vireillä. Myöskään Kurikan kaupungin nyt käsiteltävinä olevista valituksista antaman lausunnon mukaan Kukkookallion hanke ei ole vireillä. Ponsivuoren ja Kukkookallio-Möhkäleenmaan mahdollisten yhteisvaikutusten arviointi Ponsivuoren osayleiskaavoituksen yhteydessä ei siten ole ollut tarpeen.

Melu

Tuulivoimahankkeen meluvaikutuksia alueen luontoon on selvitetty meluselvityksessä (FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 4.11.2014) sekä kaavaselostuksessa.

Ympäristöministeriön tuulivoimaloiden melun mallintamisesta antaman ympäristöhallinnon ohjeen 2/2014 mukaan melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) vaikutukset sisältyvät lähtökohtaisesti voimalan valmistajan ilmoittamiin melupäästön takuu­arvoihin. Mikäli melupäästön tiedetään sisältävän kapeakaistaisia/tonaalisia komponentteja, sanktio 5 dB voidaan huomioida laskennan lähtöarvoissa. Ohjeen mukaan melumallinnuksessa suunniteltujen tuulivoimaloiden melupäästölle käytetään valmistajan ilmoittamaa takuuarvoa, johon sisällytetään koko laskennan epävarmuus.

Ponsivuoren meluselvityksen mukaan mallinnuksessa käytetyn voimalan valmistajan ilmoittamia melupäästön takuuarvoja ei ollut käytettävissä, vaan mallinnuksessa käytettiin WindPro-laskentaohjelman tietoja. Hallinto-oikeus katsoo, että koska etukäteen ei ole ollut perusteltua syytä olettaa ja koska muutoksenhakijatkaan eivät ole esittäneet, että suunniteltujen voimaloiden tuottama melu sisältäisi erityisen häiritseviä komponentteja, melumallinnus on voitu tehdä ilman 5 dB:n lisäystä laskennan lähtötietoihin. Melun mallintamista koskevassa ympäristöministeriön ohjeessa ei edellytetä eri voimaloiden summa-aaltojen arviointia eikä se hallinto-oikeudenkaan käsityksen mukaan ole tarpeen. Meluselvitysten riittävyyttä arvioitaessa on otettava huomioon, että selvitysten tarkoituksena on selvittää, onko suunniteltu tuulivoima-alue mahdollista toteuttaa tuulivoimayleiskaavalle säädetyt sisältövaatimukset huomioon ottaen. Hallinto-oikeus katsoo meluselvitysten olevan riittäviä tätä tarkoitusta silmällä pitäen.

Linnusto

Tuulivoimahankkeen vaikutuksia linnustoon on selvitetty linnustoselvityksessä (Silvestris luontoselvitys Oy 8.1.2014) sekä kaavaselostuksessa.

Linnustoselvitys perustuu vuonna 2013 tehtyyn muuton seurantaan ja pesimälinnustoselvitykseen. Kevätmuuttoa seurattiin kahdesta havaintopisteestä kahtena päivänä ja syysmuuttoa kolmesta havaintopisteestä neljänä päivänä. Selvityksen mukaan syysmuutolle epäsuotuisasta säästä johtuen seurannan tavoite saavutettiin tältä osin vain osittain. Raportin mukaan seurannan tulokset antavat kuitenkin jokseenkin luotettavan kuvan mainittuina ajanjaksoina tapahtuneesta eri lajien muutosta. Pesimälinnustoa selvitettiin viitenä päivänä huhti-kesäkuussa tehdyillä kartoituskäynneillä. Linnustoselvityksessä on selvitetty muiden lajien ohella Euroopan lintudirektiivin liitteen I lajien, vaarantuneiden ja silmälläpidettävien lajien sekä luonnonsuojelulain 46 ja 47 §:ssä tarkoitettujen uhanalaisten ja esiintymispaikkojen suojelua vaativien lajien muuttoa ja esiintymistä alueella. Selvityksessä havaittiin muun muassa kurjen, maakotkan ja joutsenen sekä metsäkanalintujen esiintyvän alueella. Kuukkeli on myös otettu huomioon selvitystä tehtäessä, mutta sitä ei ole havaittu. Kurjen, maakotkan tai laulujoutsenen reviirejä ei havaittu. Selvityksessä on karttatarkastelun ja muuttohavaintojen perusteella arvioitu, että Ponsivuoren hankealueen yli ei kulje merkittäviä kevät- tai syysmuuttolinjoja.

Hallinto-oikeus katsoo meluselvityksen ja linnustoselvitysten olevan kattavia ja ammattitaitoisesti laadittuja. Selvityksiä ei voida A:n ja B:n valituksessa esitetyn perusteella pitää riittämättöminä tai epäluotettavina. Voimaloiden rikkoutumisesta ja jäänmuodostumisesta aiheutuvaa vaaraa on selvitetty kaavaselostuksessa. Palovaaraa ei ole kaavoituksen yhteydessä erikseen arvioitu, mutta toiminnanharjoittaja on kuitenkin joka tapauksessa velvollinen noudattamaan voimaloiden rakentamisesta ja toiminnasta annettuja palo- ja pelastusturvallisuutta koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Asiakirjoista saatavien tietojen mukaan

happamia sulfaattimaita esiintyy rannikkoalueilla Länsi-Suomessa tyypillisesti noin 40 metrin korkeuskäyrän alapuolella sijaitsevilla alavilla mailla. Ponsivuoren hankealue sijaitsee 120 metrin korkeuskäyrän yläpuolella. Mikäli tällaisia maita kuitenkin ilmentyy voimaloiden rakentamista koskevan lupamenettelyn tai rakentamisen yhteydessä, niiden aiheuttamia haittoja voidaan tarvittaessa ehkäistä lupamääräyksillä ja rakennusvalvonnan keinoin. A:n ja B:n valituksessa mainittu metsästysseuran maja sijaitsee tuulivoimapuiston suunnittelualueen ulkopuolella eikä osayleiskaavalla voida olettaa olevan sellaisia majaan kohdistuvia vaikutuksia, joita olisi ollut tarpeen erikseen arvioida kaavoituksessa.

Ponsivuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan vaikutuksista laadittuja tutkimuksia ja selvityksiä on edellä lausutun perusteella pidettävä valituksissa mainituilta osin riittävinä kaavan ohjaustavoite, tarkkuus ja arvioidut vaikutukset huomioon ottaen. Selvitysten perusteella voidaan arvioida, täyttyvätkö maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 momentin ja 77 b §:n sisältövaatimukset osayleiskaavan osalta.

Osayleiskaavan sisältövaatimusten täyttymisestä

Melusta

Melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) 2 §:n 1 momentin mukaan asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50 dB. Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. Pykälän 2 momentin mukaan loma-asumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää päiväohje­arvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.

Ympäristöministeriön ohjeessa 4/2012 on suositeltu käytettäväksi asumiseen ja loma-asumiseen taajamissa käytettävien alueiden sekä virkistysalueiden suunnitteluohjearvoina päiväajalle (klo 7–22) 45 dBLAeq ja yöajalle (klo 22–7) 40 dBLAeq. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamien ulkopuolella suunnitteluohjearvo on päiväajalle 40 dBLAeq ja yöajalle 35 dBLAeq. Ulkomelutason suunnitteluohjearvot on määritetty A-taajuuspainotettuna keskiäänitasona LAeq erikseen yhden vuorokauden päiväajan (klo 7–22) ja yöajan (klo 22–7) osalta. Ohjeen mukaan melun laskenta- ja mittaustuloksiin lisätään 5 dB, mikäli äänen todetaan olevan erityisen häiritsevää, esimerkiksi impulssimaista tai amplitudimoduloitua äänen voimakkuuden vaihdellessa ajallisesti.

Asumisterveysohjeen 1:2003 pienitaajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason yöajan (klo 22–7) dBLAeq/1h toimenpiderajat nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa/ Hz ovat 74/20, 64/25, 56/31,5, 49/40, 44/50, 42/63, 40/80, 38/100, 36/125, 34/160 ja 32/200.

Ponsivuoren tuulivoimapuiston meluvaikutuksista tehdyn mallinnuksen mukaan valtioneuvoston päätöksen ja ympäristöhallinnon ohjeen mukaiset ohjearvot ylittyvät hankealueella sijaitsevalla saunarakennuksen käsittävällä kiinteistöllä. Kaavaselostuksen mukaan kiinteistön omistajalle on tiedotettu erikseen meluvaikutuksista. Hän ei ole myöskään hakenut muutosta kaupunginvaltuuston osayleiskaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen. Muilla asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävillä alueilla, mukaan lukien muutoksenhakijoiden kiinteistöt, ohjearvot tai toimenpiderajat eivät tulisi ylittymään käytettäessä melumallinnuksen mukaisia tai niitä hiljaisempia voimalatyyppejä.

Muista vaikutuksista

Ponsivuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan vaikutuksia maisemaan on selvitetty näkymäalueanalyysissä, havainnekuvissa ja kaavaselostuksessa. Merkittävimpien maisemallisten vaikutusten on arvioitu kohdistuvan muun muassa Pirttimaan kylän peltoalueelle, joka sijaitsee 1–2 kilometrin etäisyydellä lähimmistä suunnitelluista voimaloista. Voimaloiden on arvioitu näkyvän selkeästi aukeita sivuaville ja halkoville teille. Erilaisten näkemäesteiden on arveltu lieventävän maisemavaikutusta pihapiireissä. Kylä ei sijaitse maisemallisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokitellulla alueella.

Osayleiskaavassa osoitetut voimalat sijoittuvat metsätalousalueelle, jota käytetään metsätalouden lisäksi lähinnä metsästykseen ja jokamiehenoikeuksiin perustuvaan virkistyskäyttöön. Alueella liikkuu ihmisiä satunnaisesti ja vähäisessä määrin. Tuulivoimaloiden kaatumisesta aiheutuvan vaaran on kaavaselostuksessa arvioitu olevan erittäin epätodennäköinen ja osien irtoamisesta aiheutuvan vaaran epätodennäköinen. Jään aiheuttaman vaaran on arvioitu olevan vähäinen. Arviointi vastaa hallinto-oikeuden käsitystä näistä seikoista.

Tuulivoimapuiston voimaloiden pyörivien lapojen aiheuttama varjostus kohdistuu voimakkaimpana osayleiskaavan suunnittelualueelle. Myös tuulivoimapuiston mahdollisen vaikutuksen metsästykseen, joka perustuu maanomistajan suostumukseen, voidaan arvioida rajoittuvan suunnittelualueelle. Suunnittelualueen maanomistajat ovat tyytyneet osayleiskaavassa tehtyyn maankäyttöratkaisuun. Suunnittelualueen ulkopuolelle kohdistuva varjostus on niin vähäistä, ettei sillä voida arvioida olevan merkitystä metsätalouden harjoittamiselle.

Kaavaselostuksen mukaan osayleiskaava ei haittaa tv-lähetysten vastaanottoa Pirttimaan alueella. Niillä alueilla, joille häiriötä lähetysten vastaanotossa voi aiheutua, haittaa voidaan ehkäistä tai vähentää tv-antennin uudelleen suuntaamisella tai muilla hanketoimijan kustannuksella tehtävillä toimenpiteillä.

Kaavaselostuksesta ei ilmene, että matkapuhelinverkkojen toimintaan kohdistuvia vaikutuksia olisi arvioitu kaavoituksessa, eikä kaupunkikaan ole lausunnossaan selvittänyt asiaa tältä osin. Hallinto-oikeuden käsityksen mukaan tuulivoimalat voivat paikoitellen heikentää verkkojen toimintaa. Verkkojen tyydyttävä toiminta voidaan kuitenkin taata erilaisilla teknisillä ratkaisuilla.

Maanomistajille ja muille oikeuden haltijoille aiheutuva haitta

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 4 momentin mukaan yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

Muutoksenhakijoiden kiinteistöt eivät kuulu Ponsivuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavan suunnittelualueeseen. A:n ja B:n kiinteistöjen etäisyys lähimpään suunniteltuun voimalaan olisi noin 1,5 kilometriä tai enemmän. (---) Muutoksenhakijoiden kiinteistöille ei osayleiskaavan selvitysten mukaan aiheudu niiden käyttöä rajoittavia vaikutuksia. Sitä, että tuulivoimapuisto voi yleisemmin vaikuttaa kiinteistöjen arvoon osayleiskaavan ulkopuolisella alueella, ei edellä lausuttu huomioon ottaen voida näissä oloissa pitää maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 4 momentissa tarkoitettuna kohtuuttomana haittana.

Johtopäätös

Kurikan kaupunginvaltuuston päätöstä osayleiskaavan hyväksymisestä ei edellä lausutun perusteella ole valituksissa esitetyn johdosta pidettävä lainvastaisena. Päätöksen kumoamiseen ei ole syytä, joten valitukset on hylättävä.

(---)

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Kuntalaki (365/1995) 90 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Johan Hagman, Petri Forma, joka on myös esitellyt asian, ja Reeta-Kaisa Eriksson.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja B ovat valituksessaan vaatineet, että Vaasan hallinto-oikeuden ja Kurikan kaupunginvaltuuston päätökset kumotaan.

Vaatimustensa tueksi A ja B ovat viitanneet asiassa aiemmin esittämäänsä sekä lausuneet lisäksi muun ohella seuraavaa:

Ponsivuoren linnustoselvitys on puutteellinen eikä alueella tehtyjä maakotkahavaintoja ole huomioitu asianmukaisesti. Linnustoselvityksen tekijät ovat itse luetelleet useita selvitykseen liittyviä epävarmuustekijöitä sekä todenneet, että tulokset antavat jokseenkin luotettavan kuvan seuranta-ajanjaksoina tapahtuneesta muutosta, mutta ne eivät anna varmaa kuvaa koko kevään ja syksyn muutosta. Linnustoselvityksen mukaan vain kahden seurantakäyntikerran perusteella on vaikeaa todeta, ettei hankealueella olisi kuukkelin reviiriä. Maakotkan reviirin havaitsemiseksi ja mahdollisen pesäpuun paikallistamiseksi Ponsivuoren pesimälinnuston selvittämiseen olisi tullut käyttää huomattavasti enemmän tarkkailupäiviä kuin nyt on käytetty.

Ponsivuoren osayleiskaava rikkoisi toteutuessaan EU:n lintudirektiivissä jäsenmaille osoitettua velvoitetta ylläpitää ja hoitaa direktiivilajien elinympäristöjä. Direktiivilajeista Ponsivuoren kaava-alueella esiintyvät tai pesivät muun muassa palokärki, metso, teeri, pyy, kurki, laulujoutsen ja maakotka. Linnustoselvityksen mukaan kaava-alueen parhaimmista linnustoalueista toinen on Ponsivuori, jossa pesii muun muassa palokärki. Aivan kaavaan rajoittuva Ponsijärven-Ponsinevan alue on linnustoselvityksessä katsottu linnustoltaan arvokkaaksi ja runsaaksi.

Amplitudimodulaatio olisi pitänyt ottaa huomioon Ponsivuoren tuulivoimaloiden melumallinnuksessa. Mallinnuksessa saatuihin arvoihin olisi tullut lisätä ympäristöministeriön ohjeen 4/2012 mukaisesti 5 dB sekä samalla ottaa huomioon muutkin melumallinnuksiin liittyvät epävarmuustekijät. Melumallinnusta on sovellettu kilometrien etäisyydelle, vaikka mallinnuksissa yleensä ilmoitetaan, että ne ovat luotettavia korkeintaan muutaman sadan metrin etäisyydelle. Kun otetaan huomioon 5 dB:n lisäys sekä muut melumallinnuksen epävarmuustekijät, 40 dB:n raja-arvo valittajien kiinteistöjen kohdalla ylittyisi. On ilmeistä, että myös yöaikaiset melun raja-arvot ylittyisivät.

Voimaloiden numerointi etäisyystaulukossa ja kartoissa on toisistaan poikkeava. Englanninkielisten "Decibel - Main Result 29.10.2014" ja "Shadow 29.10.2014" asiakirjojen taulukoissa käytetty voimaloiden numerointi ei täsmää kaupunginvaltuuston hyväksymän kaavan voimaloiden numerointiin. Nämä etäisyystaulukot ovat ainoat, joista ilmenevät kunkin voimalan tarkat etäisyydet valittajien rakennuksiin.

Tuulivoima-alueen vaikutukset ulottuvat huomattavasti kaava-aluetta laajemmalle alueelle. Valittajien omistamien asuinrakennusten arvon alentuminen kolmanneksella on osayleiskaavasta johtuva kohtuuton haitta.

Kurikan kaupunginhallitus on antanut selityksen, jossa se on esittänyt valituksen hylkäämistä sekä lausunut muun ohella seuraavaa:

Ponsivuoren linnustoselvitys on laadittu asiantuntevasti ja tarkkailupäivien määrä on riittävä johtopäätösten tekemiseen. Selvitystä on täydennetty tarkentavalla lisäselvityksellä, jonka lisäksi keväällä 2014 tehtiin tarkentava tiedonhaku Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämään merikotka- ja sääksirekisteriin. Rengastusrekisteristä haettiin lisäksi uhanalaisten ja silmälläpidettävien ja EU:n lintudirektiivin liitteen I mukaisten lintulajien pesäpaikkatietoja tuulivoimarakentamisen suunnittelualueilla hankesuunnittelussa huomioitaviksi.

Etelä-Suomen tuulivoimahankkeiden oleellisimmat pesimälajit ovat maakotkan lisäksi merikotka ja kalasääski. Mitään näistä kolmesta suuresta petolinnusta ei esiinny hankealueella pesivänä. Lähtötietojen mukaan alueelta ei tunneta sellaisia lintumuuttoja tai kerääntymisalueita, jotka olisivat ristiriidassa linnustoselvitysten tulosten ja johtopäätösten kanssa.

A ja B ovat antaneet vastaselityksen, jossa he ovat esittäneet, että mikäli kaavapäätöstä ei kokonaisuudessaan kumota, kaavapäätös on kumottava ainakin kahden heitä lähimpänä olevan voimalan sekä Ponsivuorelle sijoitetun voimalan numero 16 osalta. Lisäksi he ovat lausuneet muun ohella seuraavaa:

Ponsivuoren linnustoselvityksessä muuttoa seurattiin ainoastaan kuutena päivänä. Ympäristöministeriön linnustovaikutusten arviointia tuulivoimarakentamisessa koskevan ohjeen 6/2016 mukaan kevätmuuton seurantaa on syytä tehdä Etelä-Suomessa vähintään 30 päivän ajan ja Pohjois-Suomessa vähintään 20 päivän ajan ja syysmuuton seurantaa vastaavasti 20–30 päivän ajan. Mainitun ohjeen mukaan pesimälinnuston lentoaktiivisuuden havainnointia tulee tehdä kymmenen päivän ajan. Myös tämä osaltaan osoittaa Ponsivuoren linnustoselvitysten riittämättömyyden.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Kaavahankkeeseen liittyvä linnustoselvitys on laadittu ennen kuin ympäristöministeriön ohje linnustovaikutusten arvioinnista tuulivoimarakentamisessa (6/2016) on annettu. Laadittuun selvitykseen liittyy jo selvityksessä todetun perusteella epävarmuustekijöitä ja selvityksen perusteena olevat muuttavan linnuston seurantajaksot ovat olleet huomattavasti lyhyemmät kuin ympäristöministeriön ohjeessa esitetään. Kun asiassa ei valituksen ja asiakirjojen perusteella kuitenkaan ole tullut esiin, että kaavan toteuttaminen vaarantaisi jonkin tietyn lintulajin suojelun, ja kun lisäksi otetaan huomioon kaava-alueen sijainti ja kaavassa osoitettujen voimaloiden lukumäärä, osayleiskaavaa ei ole pidettävä lainvastaisena yksin sillä perusteella, että linnustoselvityksen perusteena olevat havaintoajat ovat poikenneet ympäristöministeriön myöhemmin antamasta ohjeesta.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Taina Pyysaari. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 2.6.2017