Muu päätös 2662/2017

Asia Asemakaavan hyväksymistä koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakijat Tampereen rakennussuojeluseura ry
Hervanta-Seura ry
Höytämöjärvi-yhdistys ry
Messukylän kalastus-/osakaskunta
Pirkanmaan liito-oravayhdistys
Suomen Maankäytön Seura
Suomen ympäristökamari
A

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 1.3.2017 nro 17/0070/2

Asian vaiheet

Tampereen kaupunginvaltuusto on 13.6.2016 (§ 101) tekemällään päätöksellä hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen; asemakaava nro 8600, Hervanta-7074, Rusko-6202, 6226-2 ja -9, Messukylän kylän tila RN:o 5:77, Hallilan kylän tila RN:o 5:31 sekä katu-, virkistys- ja puistoalue, raitiotien varikko.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta Pirkanmaan liito-oravayhdistyksen, Suomen Maankäytön Seuran, Suomen ympäristö³kamarin ja Höytämöjärvi-yhdistys ry:n valituksen. Muiden muutoksenhakijoiden osalta hallinto-oikeus on osin jättänyt tutkimatta ja osin hylännyt valituksen.

Muutoksenhakijat ovat hakeneet lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen. Sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti
Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 § 5 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeuneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta ja Mika Seppälä. Asian esittelijä Petri Hellstén.