Muu päätös 3384/2017

Asia Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 7.6.2016 nro H 00208/16

Asian aikaisempi käsittely

A on 20.5.2016 pyytänyt Helsingin hallinto-oikeudelta saada listauksen kaikista hallinto-oikeudessa vireillä olevista turvapaikkavalituksista ja valituksen tehneistä asiamiehistä sekä laki- ja asianajotoimistoista.

Hallinto-oikeuden tiedottaja on 20.5.2016 lähettämässään sähköpostiviestissä ilmoittanut A:lle, että turvapaikanhakijoihin liittyvät tiedot ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 10 ja 24 §:n 1 momentin 24 kohdan mukaan, eikä listausta vireillä olevista turvapaikkavalituksista voida tämän vuoksi antaa. Lisäksi A:lle on ilmoitettu, ettei hallinto-oikeus tilastoi asiamiehien määriä.

A on 23.5.2016 saattanut asian Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n tietopyynnön. Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hallintotuomioistuimen diaariin tai vastaavaan asiakirjarekisteriin merkityt asianosaisen tai muun asiaan osallisen yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot on pidettävä salassa, jos se on välttämätöntä sen vuoksi, että ne yhdessä hallintotuomioistuimen asiakirjarekisteriin tai päätökseen merkittyjen muiden tietojen kanssa ilmaisevat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 tai 23–32 kohdassa salassa pidettäväksi säädetyn tiedon.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 24 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat asiakirjat, jotka koskevat pakolaista tai turvapaikan, oleskeluluvan tai viisumin hakijaa, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna pakolaisen tai hakijan tai näiden läheisten turvallisuutta.

Asianosaisen nimen yhdistäminen diaarissa samassa yhteydessä mainittuun turvapaikka-asiaan ilmaisee sen, että hallinto-oikeus käsittelee kyseisen henkilön turvapaikkaa. Koska turvapaikan hakijaa koskevat asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 24 kohdan nojalla salassa pidettäviä, ei A:lla ole oikeutta saada tiedokseen listausta vireillä olevista turvapaikkavalituksista.

Vireillä olevien turvapaikka-asioiden lisäksi A on pyytänyt listausta kaikista vireillä olevien turvapaikkavalitusten asiamiehistä sekä näiden laki- ja asianajotoimistoista.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 12/2006 vp s. 22) todetaan, että asiamiestä koskevat tiedot eivät ole salassa pidettäviä. Tietoja asiamiehistä ei kuitenkaan ole hallinto-oikeuden diaarissa tallennettuna erillisinä tietoina, joiden perusteella tiedonhaku voitaisiin tehdä. Diaarista ei siten ole mahdollista suoraan hakea ja tulostaa A:n pyytämiä tietoja. Tämän vuoksi A:n hakemus hylätään myös asiamiesten tietoja koskevalta osalta.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan, pyydetyt tiedot luovutetaan A:lle vähintään osajulkisina ja hänen oikeudenkäyntikulunsa korvataan. Vaatimustensa tueksi A on muun ohella viitannut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 21 §:ään, korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöön sekä artikkeleihin, jotka koskevat turvapaikanhakijoiden oikeusapua sekä pyytänyt korkeinta hallinto-oikeutta kiinnittämään huomiota kansalaisten ja median edustajien yhdenvertaiseen tiedonsaantioikeuteen.

Helsingin hallinto-oikeus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa esittänyt, ettei asiassa ole esitetty mitään sellaista uutta selvitystä, joka antaisi aihetta hallinto-oikeuden päätöksen kumoamiseen. Valitus ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on hylättävä.

A on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Valitus hylätään.

2. A:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Perustelut

1. A on pyytänyt hallinto-oikeudelta listausta kaikista vireillä olevista turvapaikkavalituksista ja valituksen tehneistä asiamiehistä sekä laki- ja asianajotoimistoista. Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt tietopyynnön.

Kuten hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa todetaan, oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 5 §:n 1 momentin 1 kohdan ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 §:n 1 momentin 24 kohdan perusteella tiedot turvapaikka-asioiden asianosaisista ovat salassa pidettäviä. A:lle ei siten ole voitu antaa listausta vireillä olevista turvapaikka-asioista. A on pyytänyt listausta kaikista vireillä olevista turvapaikka-asioista, joten tietopyynnön johdosta ei ole ollut tarpeen asiakohtaisesti arvioida, vaarantaisiko tietojen antaminen turvapaikanhakijoiden tai heidän läheistensä turvallisuutta. Tietopyynnön johdosta ei myöskään ole ollut tarpeen arvioida, onko turvapaikka-asioiden asiakirjoissa mahdollisesti sellaisia julkisia osia, joista tieto olisi annettava julkisuuslain 10 §:n perusteella.

A:n tietopyyntö on koskenut myös valituksen tehneitä asiamiehiä sekä lakiasiain- ja asianajotoimistoja. Kuten hallinto-oikeuden päätöksen perusteluissa on esitetty, tieto asiamiehestä ei ole salassa pidettävä, vaikka kyse on muutoin salassa pidettävistä asioista. Hallinto-oikeuden asianhallintajärjestelmästä ei kuitenkaan ole mahdollista tuottaa listausta turvapaikka-asioiden asiamiehistä. Viranomaisella ei oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain tai julkisuuslain nojalla ole velvollisuutta tietopyynnön johdosta tuottaa uutta tietoaineistoa, jonka laatiminen edellyttäisi uusia ohjelmointitoimia tai eri tietoaineistojen yhdistelemistä. A on valituksessaan viitannut julkisuuslain 21 §:ään, joka koskee viranomaisen tietopalvelua. Kyseisellä lainkohdalla ei ole merkitystä nyt käsillä olevan asian arvioinnissa. Hallinto-oikeus on siten voinut hylätä A:n tietopyynnön siltäkin osin kuin se on koskenut listausta valituksen tehneiden asiamiehistä ja lakiasiain- ja asianajotoimistoista.

Kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, A:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Janne Aer ja Kari Tornikoski. Asian esittelijä Liisa Selvenius-Hurme.