Muu päätös 3800/2017

Kunnallisasiaa koskeva valitus (maanvuokrasopimus, Kotka)

Antopäivä: 9.8.2017
Taltionumero: 3800
Diaarinumero: 2313/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T3800

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja ESS Warehouse Oy Ltd, Kotka

Päätös, jota valitus koskee

Itä-Suomen hallinto-oikeus 1.6.2016 nro 16/0128/4

Asian aikaisempi käsittely

Kotkan vs. maankäyttöinsinööri on 2.9.2015 (§ 239) päättänyt maanvuokralain 21 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla purkaa 5.3.2003 päivätyn Kotkan kaupungin Kotkan kylän tilasta Kotkansaari RN:o 1:0 olevan 230 m2:n suuruista määräalaa koskevan maanvuokrasopimuksen, jonka vuokraoikeudenhaltijaksi on kiinteistöjärjestelmään merkitty S&S Entisöinti Oy. Päätöksessä on todettu, että vuokrasopimus päättyy välittömästi. Vuokramies on velvoitettu viemään vuokra-alueella oleva irtain omaisuutensa pois kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen päättymisestä uhalla, että asiassa tullaan menettelemään vuokrasopimuksen 4 §:n mukaisella tavalla. Lisäksi kaupunki on varannut maanvuokralain 21 §:n 4 momentin mukaisen oikeuden vahingonkorvaukseen vuokrasuhteen ennenaikaisen päättymisen vuoksi.

Kotkan kaupunkisuunnittelulautakunta on 8.9.2015 (§ 80) päättänyt käyttää kuntalain mukaista otto-oikeuttaan vs. maankäyttöinsinöörin päätökseen. Kaupunkisuunnittelulautakunta on päättänyt pitää vs. maankäyttöinsinöörin päätöksen maanvuokrasopimuksen purkamisesta voimassa.

ESS Warehouse Oy Ltd on hakenut vs. maankäyttöinsinöörin päätökseen oikaisua. Vaatimus on käsitelty oikaisuvaatimuksena kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 10.11.2015 (§ 101) hylännyt yhtiön oikaisuvaatimuksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Itä-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt tutkimatta ESS Warehouse Oy Ltd:n valituksen Kotkan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä 10.11.2015 § 101.

Hallinto-oikeus on hylännyt yhtiön oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Valitusaika

Valittajan mukaan päätös on toimitettu tiedoksi 17.11.2015 päivätyllä kirjeellä. Valittajan mukaan se on asiassa asianosainen, joten 30 päivän valitusaika on lähtenyt kulumaan seitsemän päivän kuluttua tiedoksiannon lähettämisestä. Valitusaika on näin ollen joulunpyhien johdosta päättynyt 28.12.2015. Valittaja on lisäksi esittänyt, että päätöksen mukana ollut valitusosoitus on niin puutteellinen, että valitusaika ei ole alkanut lainkaan kulua. Valittaja on vastineessaan vedonnut myös siihen, että tiedoksiannon toimitustapa on joka tapauksessa ollut virheellinen, koska hallintolain 60 §:n mukaan tiedoksianto on toimitettava postitse saantitodistusta vastaan, jos se koskee velvoittavaa päätöstä. Valittaja katsoo, että nyt kyseessä oleva päätös on tyypillinen velvoittava päätös, koska siihen sisältyy velvollisuus purkaa alueella sijaitseva rakennus.

Vs. maankäyttöinsinöörin tekemän päätöksen selostusosassa todetaan, että rekisterimerkintöjen mukaan vuokraoikeuden haltija on ollut S&S Entisöinti Oy, mutta valittaja on kuitenkin julkisuudessa esiintynyt vuokraoikeuden haltijana. Alkuperäinen päätös on näin ollen kaupungin mukaan kohdistettu myös valittajayhtiöön ja se on annettu myös valittajayhtiölle tiedoksi. Tiedoksiannon on toimittanut haastemies. Samat tiedot ilmenevät myös valituksenalaisesta päätöksestä. Valituksenalaisesta päätöksestä ilmenee, että virallinen ote on toimitettu ESS Warehouse Oy [Ltd]:lle ja tavallinen ote S&S Entisöinti Oy:lle.

Kaupungin antaman lausunnon mukaan valituksenalainen päätös valitusosoituksineen on annettu postin kuljetettavaksi 16.11.2015. Näin ollen 30 päivän valitusaika on päättynyt 23.12.2015. Kaupungin käsityksen mukaan valitus on jätettävä ensi sijassa tutkimatta.

Kaupungindiaaritulosteesta ilmenee seuraava kirjaus: ”virallinen ote: ESS Warehouse Oy Ltd, läh. 16.11.15 Markku Hannosen saatteen kanssa Kaupunkisuunnittelulautakunta Kokous 10.11.2015 § 101”. Diaaritulosteesta ilmenee, että kirjauksen on laatinut ja toimenpiteen on kirjannut 13.11.2015 klo 13:14 Tiina Saareks.

Päätöksen liitteenä on ollut oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet, joiden alussa on todettu muutoksenhakukiellot ja päätöspykälät, joita kielto koskee. Tämän jälkeen otsikon ”Oikaisuvaatimusohjeet” alla on ilmoitettu oikaisuvaatimusviranomainen sekä päätöspykälät joiden perusteella voi tehdä oikaisuvaatimuksen.

Otsikon ”Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen” alta ilmenee, että oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tämän jälkeen kerrotaan, että kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville ja asianosaisen, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Asiakirjassa on erikseen todettu, että pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 16.11.2015.

”Valitusosoitus” otsikon alta ilmenee, että päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusosoituksessa todetaan että oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Valitusosoituksesta ilmenee, että mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen ja kunnan jäsen.

Valitusosoituksessa on tämän jälkeen kerrottu valitusviranomainen ja se, että valitusaika on 30 päivää ja se alkaa tiedoksisaannista.

Valitus on saapunut Itä-Suomen hallinto-oikeuteen sähköpostitse 28.12.2015.

Hallinto-oikeus arvioi valitusaikaa seuraavasti.

Kunnallisvalituksen saa tehdä kuntalain (365/1995) 92 §:n 1 momentin nojalla se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntalain (365/1995) 93 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntalain (365/1995) 95 §:n 1 momentin mukaan asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjan ote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Saman pykälän 2 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valituksenalaisesta päätöksestä, siihen liitetyistä asiakirjoista sekä valittajan vastineesta ilmenee, että vuokrasopimus on tehty S&S Entisöinti Oy:n nimiin, joka on päätöksentekohetkellä ollut selvitystilassa. Vuokrakohdetta ja sillä sijaitsevia rakennuksia on tästä johtuen tosiasiallisesti hallinnut sekä kaupungin että valittajan mukaan valittajayhtiö. Kiinteistötietojärjestelmästä 17.5.2016 saadun tiedon mukaan myös varsinainen vuokraoikeus on sittemmin kirjattu ESS Warehouse Oy [Ltd]:n nimiin.

Hallinto-oikeus toteaa, että kuntalain (365/1995) 92 §:n 1 momentin tarkoittamaa asianosaisuusasemaa on tulkittu varsin suppeasti. Asianosaisuusasema edellyttää, että päätöksellä on nimenomaan oikeudellisia vaikutuksia valittajan oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun. Koska vuokraoikeus on päätöksentekohetkellä ollut kirjattuna S&S Entisöinti Oy:n nimiin, ovat päätöksen oikeudelliset vaikutukset kohdistuneet vain siihen. Valittajaan on voinut valituksenalaisella päätöksellä kohdistua tosiasiallisia vaikutuksia, mutta ne eivät ole vielä merkinneet sitä, että valittajalla voitaisiin katsoa olevan asianosaisasema asiassa. Valittajan valitusoikeus perustuu näin ollen siihen, että se on kunnan jäsen.

Huomioiden, ettei valittajalla ole edellä kerrotusti asiassa asianosaisasemaa, hallinto-oikeus toteaa, että päätöstä ei ole myöskään tullut antaa sille hallintolain 60 §:ssä edellytetysti saantitodistuksella tiedoksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 10.11.2015 (§ 101) on päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan pantu yleisesti nähtäville 16.11.2015, joten kunnan jäsenen valitusaika on alkanut kulua mainitusta ajankohdasta.

Valittajan esittämän väitteen vuoksi hallinto-oikeus toteaa vielä, ettei valitusosoitusta voida pitää siinä määrin puutteellisena, että valitusaika ei olisi alkanut kulua lainkaan. Päätöksen liitteenä olleessa ”Oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet” -asiakirjassa on selostettu, miten ja mistä päätöksen tiedoksisaanti ja valitusaika lasketaan. Hallinto-oikeus toteaa, ettei valitusosoitusta voida pitää puutteellisena sillä perusteella, että päätöksen tiedoksisaanti on selostettu vain otsikon ”Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen” alla huomioiden, että mainittu tieto valitusosoituksesta kuitenkin löytyy.

Koska päätös on pantu yleisesti nähtäville 16.11.2015, kunnan jäsenen valitusaika on päättynyt 16.12.2015. Tämä huomioiden valittajan valitus olisi saapunut hallinto-oikeuteen myöhässä.

Huomioiden kuitenkin päätöksen sisältö ja tiedoksiantotapa hallinto-oikeus arvioi, että valittajalle on voinut syntyä virheellisesti se käsitys, että se on asiassa asianosainen. Päätöksen sisältö ja tiedoksiantotapa ovat kysymyksessä olevassa tapauksessa olleet toisin sanoen sillä tavoin ristiriitaisia, että valittajan voidaan katsoa erehtyneen viranomaisen antaman tiedon vuoksi siitä seikasta, onko hänellä asianosaisasemaa asiassa vai ei ja näin ollen siitä, mistä ajankohdasta hänen tekemänsä valituksen valitusaika on alkanut kulua.

Asiassa tulee edellä todetun johdosta arvioitavaksi vielä se, onko päätös lähetetty valittajalle tiedoksi postitse 16.11.2015 vai 17.11.2015.

Kaupungin diaarimerkinnän mukaan kirje on lähetetty 16.11.2015. Valittajan mukaan kirje on toimitettu tiedoksi kaupungin 17.11.2015 päiväämällä lähetteellä.

Valituksen liitteenä on 17.11.2015 päivätty asiakirja, joka on otsikoitu ”Rakennuksen purkaminen Kantasatamasta”. Asiakirjassa todetaan, että kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt oikaisuvaatimuksen ja hylännyt sen perusteettomana. Varsinainen asiasisältö asiakirjassa on kuitenkin otsikon mukaisesti se, että kuuden kuukauden määräaika rakennuksen poistamiselle päättyy 2.3.2016 ja että vuokramiehen tulee huomioida, että rakennuksen purkaminen vaatii normaalin purkamisluvan ja lupaprosessin kesto on noin kolme viikkoa. Kaupunki on asiakirjassa esittänyt, että valittaja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin mainitun asian hoitamiseksi määräajassa. Asiakirjan on allekirjoittanut maankäyttöinsinööri Tom Masalin.

Hallinto-oikeus toteaa, että edellä mainittu asiakirja ei liity valituksenalaisen päätöksen tiedoksiantoon, vaan kaupunki on informoinut sillä ainoastaan rakennusten purkamisesta. Hallinto-oikeus katsookin, että kaupungindiaarimerkintä on luotettava selvitys siitä, että päätös on lähetetty valittajalle tiedoksi kirjeellä maanantaina 16.11.2015. Valittajan on kuntalain (365/1995) 95 §:n 1 momentin nojalla katsottava saaneen päätöksen tiedokseen 23.11.2015, joten valitusaika on päättynyt 23.12.2015. Koska valitus on saapunut hallinto-oikeuteen 28.12.2015, se on jätettävä myöhässä tulleena tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta säädetään hallintolainkäyttölain 74 §:ssä. Säännöksen 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Huomioiden hallinto-oikeuden asiassa antama ratkaisu ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut ja

Kuntalaki (410/2015) 147 §

Hallintolainkäyttölaki 30 § 1 momentti

Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 2, 5 ja 6 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Veijo Tarukannel, Mirjami Paso ja Riikka Tiainen. Esittelijä Emilia Vuolle.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

ESS Warehouse Oy Ltd on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan hallinto-oikeudelle käsiteltäväksi. Lisäksi yhtiö on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Kyse on Kotkan kaupungin moitittavista hallintotoimista, jotka sekä kohdistuvat suoraan valittajaan että vaikuttavat suoraan sen etuihin, velvollisuuksiin ja oikeuksiin. Tätä kantaa tukee myös esimerkiksi se, että Kotkan kaupunki on itse toiminut kuten ESS Warehouse Oy Ltd olisi asianosainen. Maankäyttöinsinöörin tiedoksiannossa 17.11.2015 selostetaan ensin valituksenalainen päätös ja sen jälkeen maanvuokra-alueella sijaitsevan rakennuksen purkuvelvollisuus ja siihen tarvittava purkulupa, ja lopuksi ”ehdotetaan”, että ESS Warehouse Oy Ltd ryhtyisi ”tarvittaviin toimenpiteisiin asian hoitamiseksi määräajassa”.

Koko pääasia eli valittajalle siirtyneen maanvuokrasopimuksen purkaminen lähti liikkeelle siitä, että valittaja ja Kotkan kaupunki eivät päässeet sopuun siitä, millä hinnalla kaupunki ostaisi maanvuokraoikeuden ja vuokra-alueella sijaitsevan rakennuksen. Viimeinen tulokseton neuvottelu käytiin 23.8.2015.

Molemmilla osapuolilla oli tiedossa Maanmittauslaitoksen tuore kanta siitä, että S&S Entisöinti Oy, joka oli myynyt maanvuokraoikeuden ESS Warehouse Oy Ltd:lle heinäkuussa 2013, olisi asetettava selvitystilaan ja selvitysmiehen olisi ratkaistava, oliko S&S Entisöinti Oy:llä ollut oikeus myydä maanvuokraoikeus. Yhtiö oli syksyllä 2012 asetettu konkurssiin, joka oli rauennut keväällä 2013.

Maankäyttöinsinöörin sijainen on 2.9.2015 tehnyt päätöksen maanvuokrasopimuksen purkamisesta.

Kotkan kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan 8.9.2015 (72 § ja 80 §) päättänyt käyttää otto-oikeuttaan ja pysyttänyt maankäyttöinsinöörin sijaisen päätöksen voimassa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöstä ei ole annettu tiedoksi valittajalle, vaikka olisi pitänyt, koska uuden ajan oikaisuvaatimuksen tekemiselle olisi pitänyt lähteä kulumaan.

Valittaja ei ole koskaan vastaanottanut mitään Hannosen 16.11.2015 päivättyä kirjettä, vaan ainoastaan Masalinin 17.11.2015 päivätyn kirjeen yhdessä kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen 10.11.2015 pöytäkirjanotteen kanssa.

Todennäköisesti kaupungin diaarimerkintä on tehty etukäteen perjantaina 13.11.2015 siinä luulossa, että Hannonen olisi ollut lähettämässä tiedoksiannon saatekirjeineen maanantaina 16.11.2015. Kotkan kaupunki ei ole toimittanut hallinto-oikeudelle Hannosen väitettyä 16.11.2015 päivättyä kirjettä. Kaupungin diaariote koskee eri asiaa kuin mistä nyt on kysymys. Otteen kohdassa ”Asiat” on muun muassa merkintä ”Valitus Kotkan kaupunginvaltuuston päätöksistä 10.7.2015 § 77–81, ESS Warehouse Oy”. Hannosen väitetty kirje on diarioitu väärälle asialle ja on tästä syystä voinut jäädä lähettämättä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen 10.11.2015 pöytäkirjanote olisi joka tapauksessa tullut antaa tiedoksi todisteellisesti.

ESS Warehouse Oy Ltd on toimittanut oikeudenkäyntikulujaan koskevan selvityksen, joka on annettu tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on korkeimman hallinto-oikeuden selvityspyynnön johdosta ilmoittanut, että kaupunkisuunnittelun lähetyskirjanpidon mukaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätösote on postitettu maankäyttöinsinööri Masalinin saatteella 17.11.2015.

Selvitys on annettu tiedoksi ESS Warehouse Oy Ltd:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylkää sen. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. ESS Warehouse Oy Ltd:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Asiassa on ratkaistavana, onko hallinto-oikeus voinut jättää ESS Warehouse Oy Ltd:n valituksen Kotkan kaupunkisuunnittelulautakunnan 10.11.2015 tekemästä päätöksestä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Kuntalain (365/1995 myöhempine muutoksineen) 92 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Kuntalain 93 §:n mukaan kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kuntalain 95 §:n 1 momentin mukaan asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Pykälän 2 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Kotkan vs. maankäyttöinsinööri on 2.9.2015 päättänyt purkaa päätöksessä tarkemmin yksilöidyn maanvuokrasopimuksen, jonka vuokraoikeuden haltijaksi kiinteistöjärjestelmään on päätöksen mukaan tuolloin ollut merkittynä S&S Entisöinti Oy. Vuokramies on päätöksessä lisäksi velvoitettu viemään vuokra-alueella oleva irtain omaisuutensa pois. Kotkan kaupunkisuunnittelulautakunta on käyttänyt kuntalain mukaista otto-oikeuttaan ja 8.9.2015 päättänyt pitää vs. maankäyttöinsinöörin päätöksen maanvuokrasopimuksen purkamisesta voimassa. Kaupunkisuunnittelulautakunta on päätöksellään 10.11.2015 hylännyt ESS Warehouse Oy Ltd:n oikaisuvaatimuksen. Päätökseen on liitetty hallinto-oikeuden päätöksessä selostetut oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet.

ESS Warehouse Oy Ltd ei ole maanvuokrasopimuksen purkamisesta päätettäessä ollut kysymyksessä olevan vuokraoikeuden haltija. Maanvuokrasopimuksen purkamista koskevassa päätöksessä ei ole asetettu ESS Warehouse Oy Ltd:lle velvollisuutta, rajoitusta tai kieltoa eikä siltä ole evätty oikeutta tai etua. Päätös ei myöskään suoraan koske mitään Kotkan kaupungin ja ESS Warehouse Oy Ltd:n välistä oikeussuhdetta. Päätöksestä ESS Warehouse Oy Ltd:lle mahdollisesti aiheutuvat seurannaisvaikutukset ovat siten luonteeltaan korkeintaan välillisiä.

Edellä todetun perusteella maanvuokrasopimuksen purkamista koskevaa päätöstä ei ole kuntalain 92 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla kohdistettu ESS Warehouse Oy Ltd:iin eikä päätös ole mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla välittömästi vaikuttanut yhtiön oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun.

ESS Warehouse Oy Ltd:n muutoksenhakuoikeus asiassa perustuu siten siihen, että yhtiö on kunnan jäsen. Kuntalain mukaisesti muutoksenhakijan muutoksenhakuoikeuden peruste säilyy samana sekä oikaisuvaatimusta että valitusta käsiteltäessä. Määräaika kunnan jäsenen tekemän valituksen toimittamiselle alkaa päätöstä koskevan pöytäkirjan yleisesti nähtäväksi asettamisesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöstä 10.11.2015 koskeva pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 16.11.2015. Asiassa saadun selvityksen mukaan päätös on lisäksi toimitettu ESS Warehouse Oy Ltd:lle tiedoksi 17.11.2015 lähetetyllä kirjeellä. Tästä päätöksen kirjeitse toimittamisesta ei kuitenkaan ole alkanut kulua erillistä tai uutta määräaikaa, vaan määräaika kunnan jäsenen tekemän valituksen toimittamiselle on kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaisesti määräytynyt pöytäkirjan yleisesti nähtäväksi asettamisesta. Valitusosoituksen tiedot eivät myöskään ole olleet sillä tavoin virheellisiä tai ristiriitaisia, että yhtiön voitaisiin viranomaisen antaman ohjauksen vuoksi katsoa erehtyneen siitä seikasta, mistä ajankohdasta yhtiön kunnan jäsenenä tekemän valituksen valitusaika on alkanut kulua.

Kunnan jäsenen valitusaika on päättynyt 16.12.2015. ESS Warehouse Oy Ltd:n valitus on saapunut hallinto-oikeuteen 28.12.2015 eli määräajan päättymisen jälkeen. Hallinto-oikeuden on siten tullut jättää yhtiön valitus tutkimatta.

Hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei näin ollen ole perusteita pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, ESS Warehouse Oy Ltd:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Outi Suviranta, Anne Nenonen ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Anneli Tulikallio.

Äänestyslausunto

Eri mieltä olleen oikeusneuvos Outi Suvirannan äänestyslausunto, johon presidentti Pekka Vihervuori yhtyi:

”Kumoan hallinto-oikeuden päätöksen ja palautan asian hallinto-oikeudelle käsiteltäväksi.

Katson kuten enemmistö, että ESS Warehouse Oy Ltd:tä ei ole pidettävä asiassa asianosaisena ja että sen valitus kunnan jäsenen valitusoikeuden perusteella tehtynä on tehty liian myöhään. Katson kuitenkin, että ESS Warehouse Oy Ltd:lle on kaupungin toiminnan johdosta perustellusti voinut muodostua käsitys, jonka mukaan sillä on asianosaisasema asiassa. Viittaan siihen, että maankäyttöinsinöörin sijaisen päätöksestä 2.9.2015 ote on toimitettu sekä ESS Warehouse Oy Ltd:lle että S&S Entisöinti Oy:lle. Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä 10.11.2015 on virallinen ote annettu ESS Warehouse Oy Ltd:lle. Tästä syystä ja kun otan huomioon, että saadun selvityksen mukaan kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 10.11.2015 on toimitettu ESS Warehouse Oy Ltd:lle 17.11.2015 lähetetyllä kirjeellä, katson, että valitus on saapunut hallinto-oikeuteen ajoissa.

Velvollisena lausumaan ESS Warehouse Oy Ltd:n oikeudenkäyntikuluja koskevasta vaatimuksesta enemmistön pääasiaratkaisun pohjalta, olen siitä samaa mieltä kuin enemmistö.”

Asian esittelijän esittelijäneuvos Anneli Tulikallion esitys asian ratkaisemiseksi oli samansisältöinen kuin oikeusneuvos Outi Suvirannan äänestyslausunto.

 
Julkaistu 9.8.2017