Muu päätös 4121/2017

Tiesuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus (Valtatie 6, Luumäki – Lappeenranta)

Antopäivä: 30.8.2017
Taltionumero: 4121
Diaarinumero: 3226/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T4121

Asia Tiesuunnitelman hyväksymistä koskeva valitus

Valittaja Luumäen Yritystila Oy

Päätös, jota valitus koskee

Itä-Suomen hallinto-oikeus 25.8.2016 nro 16/0236/3

Asian aikaisempi käsittely

Liikennevirasto on 5.11.2014 päätöksellään nro 3445/0720/2013 hyväksynyt valtatien 6 parantamisen välillä Taavetti–Lappeenranta. Tiesuunnitelma-alue sijaitsee Luumäen ja Lappeenrannan alueella.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Itä-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, jättänyt Luumäen Yritystila Oy:n valituksessa esitetyt Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen kohdistuvat kanteluluonteiset huomautukset ja korvausvaatimukset tutkimatta ja hylännyt muilta osin yhtiön valituksen sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään näiltä osin seuraavasti:

Sovellettavat säännökset

Maantielain 13 §:n 1 momentin mukaan maantietä parannetaan yleisen liikenteen tarpeen vaatiessa taikka liikenteestä aiheutuvien haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi taikka maankäytön sitä edellyttäessä. Pykälän 2 momentin mukaan maantie on rakennettava siten, että tien tarkoitus saavutetaan mahdollisimman edullisesti ja tuottamatta kenellekään enempää vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii. Rakentamisessa on otettava erityisesti huomioon liikenneturvallisuus, tien liikenteellinen ja tekninen toimivuus sekä ympäristönäkökohdat. Maantietä ei saa rakentaa vastoin oikeusvaikutteista kaavaa.

Maantielain 22 §:n 1 momentin mukaan maantien rakentamista koskevassa tiesuunnitelmassa on osoitettava tien sijainti ja korkeusasema sekä poikkileikkaus niin, että tiealue voidaan merkitä maastoon. Suunnitelmaan on liitettävä arvio tien vaikutuksista sekä esitettävä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Suunnitelmassa on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon maanomistusolot. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi tien suoja- ja näkemäalueet sekä se, varataanko aluetta tien myöhempää leventämistä varten. Suunnitelmaan on liitettävä arvio tien rakentamisen kustannuksista.

Maantielain 24 §:n 1 momentin mukaan maantien liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn edistämiseksi voidaan tiesuunnitelmassa antaa määräyksiä tai kieltoja yksityisten teiden liittämisestä maantiehen sekä sille johtavien liittymien käyttämisestä. Tässä tarkoitettuja määräyksiä tai kieltoja voidaan antaa myös sellaisista liittymistä, joita käytetään yksinomaan maa- tai metsätalousajoon (maatalousliittymä).

Saman pykälän 2 momentin mukaan jos tiesuunnitelmassa kielletään käyttämästä ennestään olevaa yksityistien liittymää tai maatalousliittymää, on uuden kulkuyhteyden järjestämisestä määrättävä tiesuunnitelmassa, jolloin voidaan määrätä tienpitoviranomaisen kustannuksella tehtäväksi tarpeen mukaan yksityinen tie tai liittymä taikka perustettavaksi oikeus ennestään olevaan yksityistiehen taikka maantienä lakkautettuun tai lakkaavaan tiehen tai tieosaan.

Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi

Asiassa on kyse valtatien 6 parantamisesta välillä Taavetti–Lappeenranta Luumäen ja Lappeenrannan alueella. Liikennevirasto on päätöksellään 5.11.2014 hyväksynyt hanketta koskevan tiesuunnitelman, joka perustuu 22.12.2009 hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. Hankkeeseen on yleissuunnitelmavaiheessa sovellettu ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen mukaan valtatie 6 rakennetaan noin 12 kilometrin matkalla uuteen paikkaan Jurvalan taajaman eteläpuolelle ja muilta osin, noin 15 kilometrin matkalla, nykyiselle paikalleen. Parannettavalle osuudelle rakennetaan neljä uutta eritasoliittymää. Tasoliittymiä ei tiejaksolla sallita.

Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen mukaan valtatiellä 6 ja 26 suoja-alue ulotetaan yksiajorataisilla osuuksilla 30 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta ja kaksiajorataisilla osuuksilla lähimmän ajoradan keskilinjasta. Valtatien rampeilla ja muilla maanteillä suoja-alue ulotetaan 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta.

(---)

Luumäen Yritystila Oy:n valitus

Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen mukaan valtatiellä 6 oikealla paalulla 6 724 sijaitseva liittymä katkaistaan. Korvaavaksi yhteydeksi tulee Rantsilanmäen eritasoliittymä E3 – M5 – M10 – Y16.

Valittaja on vaatinut, että Ansarin kohdalle rakennetaan alikulkutunneli ja katsonut, että melueste valittajan kiinteistöjen kohdalla on tarpeellinen. Mikäli tunnelia ei rakenneta, tulee yksityistieksi merkitty tie Y16 muuttaa kestopäällysteiseksi kunnan tai valtion hoidettavaksi tieksi risteyksestä Y41 Rantsilanmäen suuntaan.

Asiakirjoihin liitetyistä kirjelmistä käy ilmi, että Luumäen Yritystila Oy:n liiketoiminta käsittää yhtiön omistamien kiinteistöjen Hiekkarinne I RN:o 1:70 ja Uron Kiinteistöt RN:o 1:71, joilla sijaitsee vanha meijerirakennus, vuokraamista yrityksille liiketoimintakäyttöön. Vastineessaan valittaja on viitannut yrityksen tulevan liiketoiminnan tarpeisiin.

Liikennevirasto on lausunnossaan todennut, että lunastusedellytyksiä valituksessa mainittujen kiinteistöjen osalta ei ole olemassa, sillä kiinteistöillä sijaitseva entinen meijerirakennus ja siihen välittömästi kuuluva piha-alue jäävät maantie- ja yksityistiealueiden sekä valtatien 6 suoja-alueen ulkopuolelle. Lausunnon mukaan yksityistiejärjestelyllä Y16 ei myöskään vaaranneta valittajan kiinteistöjen liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntämistä, koska yksityistieverkon Y16 ja Y41 kautta säilyy yhteys maantielle M5 ja sieltä edelleen valtatieverkolle läheisen Rantsilanmäen eritasoliittymän E3 kautta. Liikennevirasto on katsonut lausunnossaan, että yksityistieyhteyden Y16 liikennemäärä tulee valittajan kiinteistöjen liiketoimintamahdollisuuksista huolimatta olemaan niin alhainen, ettei sen rakenteellisen tason nostoon tai valtion kunnossapitovastuulle siirtämiseen ole olemassa perusteita. Maanomistajalla on mahdollisuus hakea korvausta esimerkiksi yksityistiejärjestelystä aiheutuvasta kulku- ja kiertohaitasta. Ansarin kohdalle ei ole suunnitteluvaiheen selvityksiin perustuen katsottu tarpeelliseksi lisätä ajoneuvo- ja kevyen liikenteen alitus- tai ylikulkumahdollisuutta, koska käyttötarve niille on vähäinen.

Maantielain 13 §:n 2 momentin mukaan maantie on rakennettava siten, että tien tarkoitus saavutetaan mahdollisimman edullisesti ja tuottamatta kenellekään enempää vahinkoa tai haittaa kuin tarve vaatii. Rakentamisessa on otettava erityisesti huomioon liikenneturvallisuus, tien liikenteellinen ja tekninen toimivuus sekä ympäristönäkökohdat. Hallinto-oikeus arvioi, että tiesuunnitelmassa on riittävällä tavalla otettu huomioon maantielain 13 §:n vaatimukset. Kun lisäksi otetaan huomioon asiakirjoista ilmenevä valittajan yritystoiminta, liikenneviraston lausunnosta ja suunnitelmakartasta ilmenevä yhteys valtatielle 6, se mitä liikennevirasto on lausunut arvioiduista liikennemääristä yksityistiellä Y16, sekä se että korvauksia koskevat asiat ratkaistaan erillisessä maantietoimituksessa, ei tiesuunnitelman mukainen yksityistien Y16 toteutus ja yhteys valtatielle 6 Rantsilanmäen eritasoliittymän E3 kautta aiheuta valittajalle sellaista maantielain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vahinkoa tai haittaa, että hanketta ei voisi toteuttaa tiesuunnitelman mukaisena.

Johtopäätös

Liikenneviraston päätöstä ei ole syytä muuttaa, minkä vuoksi hallinto-oikeus hylkää valitukset.

Asian näin päättyessä Luumäen Yritystila Oy:n esittämä oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimus on hylättävä.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Hallintolainkäyttölaki 33 §, 51 § 2 momentti ja 74 § 1 momentti

Maantielaki 53 § 1 momentti, 55 § 1 momentti, 69 §, 57 § ja 71 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riikka Tiainen, Terhi Helttunen ja Terhi Vanala, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Luumäen Yritystila Oy on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin yhtiön valitus on hylätty ja Liikennevirasto velvoitetaan muuttamaan tiesuunnitelmaa siten, että valittajan kiinteistöjen kohdalle rakennetaan meluaita ja kiinteistöille kulkuyhteyden mahdollistava alikulkutunneli. Lisäksi yhtiö on vaatinut, että Liikennevirasto velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Yhtiö on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Taavetti–Jurvala osayleiskaavassa valittajan alue on varattu teollisuus- ja varastoalueeksi sekä sellaisille palveluille, jotka liittyvät alueen käyttöön tai palvelevat muuta tarkoitusta kuin asutuksen päivittäistavaramyyntiä. Tien pohjoispuoli on kaavoitettu teollisuusalueeksi (TY/PV), loma- ja matkailualueeksi (R), puutarha- ja kasvihuonealueeksi (MP) sekä pientalojen asuntoalueeksi (AP).

Meluaita on merkitty tiehallinnon aikanaan laatimaan yleissuunnitelmaan. Tien rakentaminen ilman meluaitaa on edellä mainituilla perusteilla yleiskaavan mukaisen kiinteistöjen käyttötarkoituksen vastaista. Kiinteistöjen käyttäminen vaikeutuu ja niiden arvo romahtaa olennaisesti, mikäli meluaitaa ei rakenneta. Osayleiskaavan mukaisesti valittajan kiinteistöä voidaan käyttää kaikkeen muuhun teolliseen ja kaupalliseen toimintaan paitsi päivittäiseen elintarvikekauppaan.

Tien pohjoispuoleinen alue on varattu teollisuudelle ja vastaaville palveluille sekä asutukselle. Tienvarsialueen kiinteistöjen todennäköinen käyttö tulevaisuudessa tulee olemaan loma- ja pysyväisasutusta koskevat palvelut.

Tämän vuoksi kulkuyhteyden muuttaminen siten, että kulku valittajan kiinteistöille jatkossa tapahtuu noin 1,5 kilometrin kiertotien kautta, romahduttaa kiinteistöjen kaavanmukaisen käyttömahdollisuuden ja kiinteistöjen arvot. Asia voidaan tässä vaiheessa korjata enää siten, että kiinteistöille rakennetaan asianmukaisen kulkuyhteyden mahdollistava alikulkutunneli valtatien alta.

Mikäli tiesuunnitelmaa ei muuteta valituksessa esitetyin tavoin, on erittäin todennäköistä, että kiinteistöjen kaavanmukainen käyttö estyy tai ainakin heikkenee niin olennaisesti, ettei kohdetta enää voida käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä johtaisi siihen, että kiinteistöt tulisi lunastaa tienpitäjän käyttöön.

Kiinteistöt muodostavat vanhan meijerirakennuksen tonttialueen, joka on helposti muutettavissa kaavanmukaisiin käyttötarkoituksiin. Rakennuksen kerrosala on noin 4 347 m² ja se on rakennettu vuonna 1954. Valittajalla on ollut tarkoitus peruskorjata kiinteistö yrityskäyttöön sekä mahdollisesti myös asumista palvelevaan käyttöön (asuntola tai muu vastaava). Tiesuunnitelma nykyisessä muodossaan vaikeuttaa käyttöä olennaisesti.

Liikennevirasto on antanut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualuetta kuultuaan valituksen johdosta lausunnon, jossa se on katsonut, että valitus tulee hylätä. Lausunnossa on todettu muun ohella seuraavaa:

Valtatie 6 on valtakunnallisesti erittäin merkittävä päätieyhteys ja osa yleiseurooppalaista TEN-tieverkkoa. Valituksenalainen suunnittelujakso on osa yhteysväliä Kouvola–Lappeenranta–Imatra ja se on yksi tärkeistä metsäteollisuuden käyttämistä pääyhteyksistä Suomenlahden satamiin ja toinen päätieyhteys Suomen ja Venäjän välisille tavarankuljetuksille. Välillä Taavetti–Lappeenranta valtatie 6 ei kuitenkaan täytä merkittäville pääteille asetettavia vaatimuksia muun muassa tien leveyden, liittymäratkaisujen ja nopeustasojen osalta. Tiesuunnitelmassa esitetään valtatieosuuden parantamista keskikaiteiseksi, pääosin nelikaistaiseksi ja eritasoliittymin varustelluksi valtatieksi. Tie parannetaan pääsääntöisesti nykyisellä paikallaan, mutta tieosuudelle rakennetaan kokonaisuudessaan neljä uutta eritasoliittymää.

Yleissuunnitelmassa "Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti–Lappeenranta", joka on hyväksytty 22.12.2009, on valtatien 6 paaluvälille 6 420–6 670 (oikea) ja paaluvälille 6 730–7 025 (oikea) esitetty meluntorjuntatarve, joka kattaa alkuosastaan kiinteistön 1:73. Valittajan kiinteistöjen 1:71 ja 1:70 kohdalle yleissuunnitelmassakaan ei kuitenkaan ole esitetty meluntorjuntaa, vaan meluntorjunnassa on aukko paaluvälillä 6670–6730. Kiinteistön 1:73 kohdalle meluntorjunta on esitetty siksi, että kiinteistöllä sijainnutta rivitaloa ei vielä yleissuunnitelmavaiheessa esitetty lunastettavaksi. Tässä vaiheessa liikennejärjestelyt esitettiin tehtäviksi siten, että suorat liittymäyhteydet valtatielle 6 katkaistaisiin ja kulkuyhteydet kiinteistöille 1:73 ja 1:71 olisi hoidettu nykyisen yksityistieverkon kautta maantietä 38441 (kartassa M5) pitkin edelleen Rantsilanmäen eritasoliittymään E3.

Tiesuunnitelmassa alueelle on lisätty osittain myös kiinteistöjen omistajien vaatimuksesta valtatien 6 suuntainen yksityistieyhteys Y16, jonka tilantarve on johtanut kiinteistöllä 1:73 sijainneen rivitalorakennuksen lunastustarpeeseen ja rakennusten purkamiseen. Asuinkäytössä olleen kiinteistön 1:73 meluntorjuntatarpeen poistuminen on mahdollistanut alueen meluntorjunnan uudelleentarkastelun siten, että melusuojauksena toimiva maavalli voidaan rakentaa vain paaluvälille 6730–7025 (oikea). Kiinteistöille 1:71 ja 1:70 ei ole suunnitelmissa osoitettu meluntorjuntaa, koska niiden kaavanmukainen käyttötarkoitus on pääasiassa teollisuus- ja varastokäyttö, ei asuinkäyttö. Näin ollen tarvetta meluntorjunnan toteuttamiselle ei ole.

Hankkeen lainvoimaisen yleissuunnitelmapäätöksen lähtökohtien mukaisesti varsinainen liikennettä synnyttävä yleisenä rinnakkaistienä käytettävä maantieyhteys M4 kulkee valtatien 6 pohjoispuolella. Valtatien eteläpuoliset yksityistieyhteydet toimivat ainoastaan alueensa sisäisen liikenteen kokoojaväylinä, jotka mahdollistavat paikalliset kulkutarpeet joko maantien 3841 (M5) kautta suoraan valtatieverkolle tai rinnakkaistien M4 kautta edelleen valtatien pohjoispuoliselle alueelle. Kyseiset yhteydet on johdettu tällä alueella eritasoliittymien E3 (Rantsilanmäki) tai E4 (Jurvalan läntinen eritasoliittymä) kautta kulkusuuntatarpeesta ja eritasoliittymien läheisyydestä riippuen. Valittajan kiinteistöiltä on käytettävissä idän suuntaan myös lyhyempi reittivaihtoehto Y46 – S5 – Y35 – M4 valtatien pohjoispuolelle.

Tiesuunnitelmassa ei ole arvioitu tarpeelliseksi lisätä ajoneuvo- ja/tai kevyen liikenteen ylitys- tai alitusmahdollisuutta ns. Ansarin kohdalle, koska yhteyden käyttötarve olisi vähäinen. Rakentaminen olisi myös rakennusteknisesti haastavaa valtatien pohjoispuolen kiinteistöjen läheisyyden ja alueella olevan maakaasujohdon sijainnin vuoksi. Lisäksi valtatien 6 pohjoispuolinen yksityistieverkko on osoitettu tiesuunnitelmassa vain kiinteistöjen 1:80, 1:75 ja 1:78 käyttöön. Valittajan kiinteistöjen saavutettavuus ja kevyen liikenteen kulkuyhteystarpeet toteutuvat jatkossakin hyväksytyn tiesuunnitelman mukaista tieverkkoa pitkin. Lisäksi valittajalla on mahdollisuus hakea korvausta liiketoimintaan kohdistuvasta perustellusta haitasta maantietoimituksessa.

Kiinteistöllä 1:73 sijainnut rivitalorakennus on jo aikaisemmassa vaiheessa lunastettu ja purettu yksityistieyhteyden Y16 vaatiman tilantarpeen vuoksi. Lunastus- ja purkutoimenpiteet on toteutettu omistajan suostumuksella.

Kiinteistöjen 1:71 ja 1:73 muodostaman tonttialueen käyttömahdollisuuksia on jo parannettu tiesuunnitelman mukaisella yksityistieratkaisulla Y16. Alueen saavutettavuus ja kiinteistön liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen on edelleen mahdollista kiinteistöä ympäröivän yksityistieverkon kautta maantielle 3841 ja Rantsilanmäen eritasoliittymän E3 kautta edelleen valtatieverkolle ja valtatien pohjoispuoliselle rinnakkaistieverkolle.

Tiesuunnitelma on laadittu voimassa olevan lainsäädännön ja suunnittelua koskevan ohjeistuksen mukaisesti ja suunnitelmalla parannetaan kevyen liikenteen turvallisuutta. Suunnitelman mukaiset ratkaisut eivät tuota kenellekään asianosaiselle enempää haittaa tai vahinkoa kuin yleinen etu ja tarve vaatii.

Luumäen Yritystila Oy on antanut lausunnon johdosta vastaselityksen, jossa on todettu muun ohella seuraavaa:

Yleissuunnitelmassa oleva aukko paalujen 6 670–6 730 välissä on arviolta ainoastaan 50–60 metriä. Kiinteistöjen 1:70 ja 1:71 raja valtatien suuntaan on kuitenkin noin 200 metriä, joten muutos yleissuunnitelmaan on huomattava.

Ylitys- tai alitusmahdollisuuden rakentamatta jättämistä niin sanotun Ansarin kohdalle on perusteltu sillä, että kulkuyhteyden käyttötarve olisi vähäinen. Väite lähtee olettamasta, että meijerikiinteistöä ei saneerattaisi kaavan mukaiseen tarkoitukseen. Kiinteistön omistajan ei kannata tehdä saneeraustoimia, jos kiinteistön käyttäminen meluhaitan ja kulkuyhteyden puuttumisen vuoksi tehdään taloudellisesti kannattamattomaksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. Luumäen Yritystila Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Pääasia

Luumäen Yritystila Oy omistaa Luumäellä tiesuunnitelman alueella valtatien 6 eteläpuolella kiinteistöt Hiekkarinne I 441-448-1-70 ja Uron kiinteistöt 441-448-1-71.

Valittajan kiinteistöjen alueella on voimassa 28.6.2004 hyväksytty Taavetti–Jurvala osayleiskaava. Valittajan kiinteistöt ovat kaavan mukaista teollisuus- ja varastoaluetta (T). Osayleiskaavan mukaan alue varataan pääasiassa teollisuus- ja varastokäyttöön. Alue varataan myös sellaisille palveluille, jotka liittyvät alueen käyttöön tai palvelevat muuta tarkoitusta kuin asutuksen päivittäistavaramyyntiä. Aluevaraus sisältää myös alueen toiminnoille tarpeelliset liikenneväylät ja -alueet, virkistysalueet ja yhdyskuntateknisen huollon alueet sekä muita alueen pääasiallisia toimintoja palvelevia tiloja. Alue on osayleiskaavan mukaan tarkoitettu asemakaavoitettavaksi ja alueella varaudutaan keskitetyn kunnallistekniikan rakentamiseen. Alueelle ei ole laadittu asemakaavaa.

Liikennevirasto on 22.12.2009 hyväksynyt yleissuunnitelman "Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti–Lappeenranta" ja 5.11.2014 nyt valituksen kohteena olevan tiesuunnitelman niin ikään valtatien 6 parantamiseksi välillä Taavetti–Lappeenranta.

Tiesuunnitelman mukaisiin meluntorjuntatoimenpiteisiin sisältyy meluvalli (Me 12) valtatien oikealla puolella paaluvälillä 6 730–7025, joka sijaitsee osin valittajan kiinteistön Hiekkarinne I kohdalla. Tiesuunnitelman mukaan valittajien kiinteistön Hiekkarinne I kohdalla katkaistaan liittymä valtatielle 6. Liittymä korvataan kulkuyhteydellä E3 (Rantsilanmäen eritasoliittymä) – M5 – M10 – Y16. Tiesuunnitelma poikkeaa meluntorjuntatoimenpiteiden ja katkaistavan liittymän korvaavien tieyhteyksien osalta yleissuunnitelmassa esitetystä.

Valituksessa on vaadittu, että valittajan kiinteistöjen kohdalle rakennetaan meluaita ja kiinteistöille kulkuyhteyden mahdollistava alikulkutunneli. Valituksessa on katsottu, että mikäli tiesuunnitelmaa ei tältä osin muuteta, kiinteistöjen osayleiskaavan mukainen käyttö estyy tai ainakin heikkenee niin olennaisesti, ettei kohdetta enää voida käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla.

Maantielain 20 §:n 1 momentin mukaan yleissuunnitelma on ohjeena tiesuunnitelmaa laadittaessa. Valtatien 6 parantamista välillä Taavetti–Lappeenranta koskevassa yleissuunnitelmassa Luumäen Yritystila Oy:n valtatien 6 eteläpuolella omistamien kahden kiinteistön kohdalle oli osittain merkitty meluaita tai -valli. Nämä yleissuunnitelmassa esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet oli tarkoitettu suojaamaan yhtiön kiinteistöjen länsipuolella sijainnutta rivitaloa. Tiesuunnitelmassa rivitalorakennus on esitetty lunastettavaksi ja purettavaksi, jolloin myös meluntorjuntatoimenpiteiden osalta on perustellusti voitu poiketa yleissuunnitelmassa esitetystä.

Maantielain 22 §:n 1 momentin mukaan tiesuunnitelmaan on liitettävä arvio tien vaikutuksista sekä esitettävä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi. Luumäen Yritystila Oy:n omistamien kiinteistöjen osayleiskaavan mukainen käyttötarkoitus on teollisuus- ja varastokäyttö, ja tähän teollisuus- ja varastokäyttöön liittyvät palvelut. Valituksessa vaadittuja muutoksia tiesuunnitelmassa esitettyihin meluntorjuntatoimenpiteisiin tai kulkuyhteyksiin ei voida pitää laissa tarkoitetulla tavoin tarpeellisina, kun otetaan huomioon kiinteistöjen osayleiskaavan mukainen käyttötarkoitus.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Luumäen Yritystila Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi

korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Tuire Taina.

 
Julkaistu 30.8.2017