Muu päätös 4565/2017

Tienvarsimainoksia koskeva valitus (Lohja)

Antopäivä: 20.9.2017
Taltionumero: 4565
Diaarinumero: 615/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T4565

Asia Maantieasiaa koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 27.1.2016 nro 16/0038/5

Asian aikaisempi käsittely

A on hakenut maantielain 52 §:n mukaisia poikkeuslupia yhdeksälle eri kohteita koskevalle tienvarsimainokselle valtatien 1 varrelle Lohjalla kiinteistöjen Tulimaa ja Tonttula alueilla.

Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on 17.11.2014 lähettänyt mainoksille poistokehotuksen.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 4.3.2015 antamillaan päätöksillä (Nro PIRELY/643/2015/2, Nro PIRELY/644/2015/2, Nro PIRELY/645/2015/2, Nro PIRELY/646/2015/2, Nro PIRELY/647/2015/2, Nro PIRELY/662/2015/2, Nro PIRELY/663/2015/2, Nro PIRELY/664/2015/2 ja Nro PIRELY/665/2015/2) hylännyt A:n hakemukset tienvarsimainosten sijoittamiseksi valtatie 1:lle. Päätökset ovat korvanneet aikaisemmat lupapäätökset.

Päätösten perusteluosioiden mukaan tienvarsimainoksen poikkeusluvan tarpeellisuusharkinnassa käytetään kokonaisharkintaa, jonka keskeisinä elementteinä ovat liikenneturvallisuus, eettinen liikenneympäristö, läheisyysperiaate sekä kohteen ja tienvarsimainoksen sijainti.

Maantiellä tienkäyttäjää opastetaan ensisijaisesti tieviitoituksen opastemerkeillä, jolloin kohteeseen perille löytäminen perustuu toimivaan tieverkon viitoittamiseen sekä osoitejärjestelmän mukaiseen tie- tai katunimeen, osoitenumeroon ja opastuskarttaan. Tärkeää on myös, että yritys markkinoinnissaan kertoo selkeät ajo-ohjeet asiakkailleen olemassa olevan maantieviitoituksen perusteella.

Pääsääntöisesti mainostettavan kohteen tulee sijaita joko tien välittömässä läheisyydessä tai korkeintaan noin 1,5 km etäisyydellä tiestä, jonka varrella mainos sijaitsee. Kysymyksessä olevien mainosten tarpeellisuutta ei siten voida perustella liikenteen opastuksen kannalta. Taajamiin opastetaan tienviitoituksella, jonka perusteella tienkäyttäjä hakeutuu kohteeseen.

Paikallisen muovialan yrityksen outlet-myymälä sijaitsee ABC Lohjan yhteydessä. ABC Lohja on opastettu palvelukohdeopasteilla valtatieltä 1.

Tienvarsimainos voi olla matkailun kannalta tarpeellinen, jos se informoi valtakunnallisesti merkittävästä tai uudesta matkailukohteesta tai on esimerkiksi kunnan tai kaupungin tervetuloa-taulu.

Kun otetaan huomioon hakemusten mukaisten mainostaulujen sisältämä informaatio, mainoksissa on kysymys pelkästään mainostajan toimintaan liittyvästä liiketaloudellisesta syystä tapahtuvasta mainonnasta. Mainostettavasta yrityksestä on saatavilla tietoa muutoinkin kuin tienvarsimainoksella, eikä mainos ole tarpeen myöskään yrityksen toiminnan tunnetuksi tekemisen kannalta sen vuoksi, että sen toimiala olisi tuntematon tai yrityksen toiminta vasta alkuvaiheessa.

Valtatie 1 (E18) on kokonaisuudessaan moottoritietä. Moottoriväylillä ei pääsääntöisesti sallita tienvarsimainontaa korkean nopeustason ja suurten liikennemäärien vuoksi. Moottoriväylät ovat liikenneturvallisuuden kannalta kriittisiä tienvarsimainonnan kannalta, koska niillä ajoneuvon kuljettaja joutuu keskittymään ajosuorituksiin erityisen huolellisesti ja seuraamaan toisten tienkäyttäjien tekemisiä. Tienvarsimainos saattaa näillä teillä viedä ajoneuvonkuljettajan huomion liiaksi muualle ja siten heikentää liikenneturvallisuutta.

Lisäksi mainosten sijoituspaikat sijaitsevat Eurooppa- ja TEN-tieverkkoon (TEN=Trans European Network) kuuluvan maantien varrella. Suomi on säätänyt asetuksen kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimuksessa määritellään E-tieverkko ja laatuvaatimukset sekä suositukset E-tieverkon eri tieluokille. Sopimuksessa mainitaan, että esteettiset ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen tienvarsimainontaa pitäisi välttää kansainvälisillä pääteillä. Tämän vuoksi E- ja TEN -tieverkolla käytetään kriittisempää lupaharkintaa kuin muulla tieverkolla.

ELY-keskus korostaa, että koko valtatien 1 (E18) osuudella tienvarsimainosten poikkeuslupaharkinnassa käytetään yhdenmukaisia perusteita, joissa erityinen painoarvo on sillä, että kysymyksessä oleva tie on kokonaisuudessaan moottoritietä ja erityisesti Eurooppa- ja TEN-tieverkkoa. Liikenneturvallisuuden heikentymisriskiä pidetään siis siinä määrin merkittävänä moottoritieverkolla, että tienvarsimainontaan kyseisillä teillä suhtaudutaan erittäin kriittisesti. ELY-keskus on tehnyt päätökset kokonaisharkinnan perusteella, ottaen päätöksessään erityisesti huomioon liikenneturvallisuuden sekä yrittäjien yhden mukaisen ja tasapuolisen kohtelun tienvarsimainosten sisältö ja sijoituspaikat huomioiden.

Pirkanmaan ELY-keskus on soveltanut asiassa maantielain 52 §:ää ja Liikenneviraston ohjetta tienvarsimainonnasta 15/2010.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n valituksen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Maantielain 52 §:n 1 momentin mukaan asemakaava-alueen ulkopuolella sekä asemakaava-alueella maankäyttö- ja rakennuslain 83 §:n 4 momentin mukaisella liikennealueella on kielletty maantien käyttäjille tarkoitettujen ulkomainosten asettaminen. Tienpitoviranomainen voi myöntää poikkeuksen tästä kiellosta, jos sitä on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailun kannalta tai muusta sellaisesta syystä tarpeellisena.

Hallituksen esityksen (HE 17/2004 vp) 52 §:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaan poikkeamisvaltaa käyttäessään tienpitoviranomainen harkitsee poikkeuksen tarpeellisuutta suhteessa liikenneturvallisuuteen. Tienpitoviranomainen voisi myöntää poikkeusluvan, jos lupaa on pidettävä liikenteen opastuksen tai matkailun kannalta tarpeellisena. Liikenteen opastuksen tarve arvioidaan tiellä liikkujan kannalta kohteen löydettävyytenä. Jos kohteeseen on olemassa tieliikennelainsäädännön mukainen opastus, ei tienvarsimainokselle ole yleensä tarvetta. Poikkeusluvan myöntämisen kokonaisharkintaa korostaa se, että liikenteen opastuksen ja matkailun lisäksi voitaisiin tarpeellisuusharkinnassa ottaa huomioon muita perusteita.

Oikeudellinen arviointi ja lopputulos

Kysymyksessä olevat, maantien käyttäjille tarkoitetut tienvarsimainokset sijoittuvat moottoritien varrelle ja myös Eurooppa- ja TEN-tieverkkoon kuuluvan maantien varrelle. Tienvarsimainontaa tällaisilla paikoilla ei pääsääntöisesti ole sallittu korkean nopeustason ja suurten liikennemäärien vuoksi.

Liikenneviraston ohjeen 15/2010 mukaan taajamassa olevat yritykset eivät yleensä voi saada poikkeuslupaa, ellei kysymyksessä ole ainoa kyseistä tienkäyttäjäpalvelua tarjoava yritys tai maakunnallisesti merkittävä kohde. Kysymyksessä olevien kohteiden osalta ei tällaisesta ole osoitettu olevan kyse.

Hallinto-oikeus toteaa, etteivät mainostaulut kysymyksessä olevissa tapauksissa myöskään ole liikenteen opastuksen tai matkailun kannalta tarpeen. Mainostaulujen sijoittaminen haetuille paikoille moottoritien varrelle ei ole myöskään liikenneturvallisuuden kannalta perusteltua. Lisäksi paikallisen muovialan yrityksen outlet-myymälä sijaitsee ABC Lohjan yhteydessä. ABC Lohja on jo opastettu palvelukohdeopasteilla valtatieltä 1.

ELY-keskus on tehnyt päätöksen asiassa kokonaisharkinnan perusteella, eikä se ole ylittänyt harkintavaltaansa päättäessään olla myöntämättä poikkeuslupaa hakemusten mukaisille tienvarsimainoksille. Päätös ei ole lain tai yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen eikä se vaaranna perustuslain suojaamaa elinkeinovapautta.

Pirkanmaan ELY-keskuksen päätöksiä ei ole syytä muuttaa.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Hallintolaki 6 §

Suomen perustuslaki 18 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Markku Setälä, Taina Pyysaari ja Ilona Nuorteva, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja haetut poikkeusluvat myönnetään.

Vaatimustensa tueksi A on lausunut muun ohella seuraavaa:

Mainokset ovat olleet paikoillaan 10–20 vuotta ja ne sijaitsevat alueella, jolla ei ole erityisiä ympäristö- tai maisema-arvoja. Mainosten sijoittelu ottaa huomioon Liikenneviraston ohjeessa 15/2010 ja ELY-keskuksen ohjeessa "poikkeamislupahakemus tienvarsimainokselle" mainitun ohjeistuksen liikenneturvallisuuden osalta. Mainostaulut ovat tärkeitä ja tarpeellisia paikallisen matkailun, yrittäjyyden ja tienkäyttäjien kannalta.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa vaatinut, että A:n vaatimukset hylätään kokonaan perusteettomina.

A on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Maantielain (505/2005) 52 §:ää on muutettu lailla maantielain muuttamisesta (566/2016), joka on tullut voimaan 15.8.2016. Valituksenalaisella hallinto-oikeuden päätöksellä on ratkaistu A:n valitus, joka on koskenut Pirkanmaan ELY-keskuksen 4.3.2015 tekemiä yhdeksää päätöstä. Pirkanmaan ELY-keskuksen päätökset on annettu ennen maantielain 52 §:n muutoksen voimaantuloa.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on arvioitavana Pirkanmaan ELY-keskuksen edellä mainittujen päätösten lainmukaisuus. Lainmukaisuutta arvioidaan ELY-keskuksen päätöksentekohetkellä voimassa olleen lain, eli maantielain 52 §:n (503/2005) kannalta. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa ei siten sovelleta uutta maantielain 52 §:ää (566/2016). Mikäli hakija haluaa asian uudelleen arvioitavaksi muuttuneen maantielain 52 §:n mukaisesti, asiasta on tehtävä pykälän mukaiset ilmoitukset Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Edellä lausuttuun nähden ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Marko Nurmikolu.

 
Julkaistu 20.9.2017