Muu päätös 5808/2017

Julkinen hankinta (urkujen peruskorjaus, Muhos)

Antopäivä: 10.11.2017
Taltionumero: 5808
Diaarinumero: 109/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T5808

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Urkurakentamo Martti Porthan Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 2.12.2016 nro 708/16

Asian aikaisempi käsittely

Muhoksen evankelis-luterilainen seurakunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 4.12.2015 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Muhoksen kirkon urkujen peruskorjausta koskevasta palveluhankinnasta ajalle 1.4.– 31.12.2016.

Muhoksen evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoneuvosto on 7.4.2016 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 37) valinnut Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 120 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Urkurakentamo Martti Porthan Oy on ollut valittajana, Muhoksen evankelis-luterilainen seurakunta vastapuolena ja Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy kuultavana, on hylännyt Urkurakentamo Martti Porthan Oy:n valituksen ja velvoittanut yhtiön korvaamaan Muhoksen evankelis-luterilaisen seurakunnan oikeudenkäyntikulut 3 472 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja sovellettavat oikeusohjeet

Valittaja on esittänyt, ettei voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitettu urkujen peruskorjausta koskeva referenssi ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua referenssivaatimusta. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä esitetty vaatimus yhdestä, tietynlaiseen soittimeen kohdistuneesta peruskorjausta koskevasta referenssistä on liittynyt tarjoajan soveltuvuuden arviointiin. Asiassa on näin ollen kysymys siitä, olisiko hankintayksikön tullut sulkea voittanut tarjoaja tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden perusteella.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 myöhempine muutoksineen, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita tarjoajan on tätä varten toimitettava.

Hankintalain 71 §:n 1 momentista johtuu, että tarjoajien soveltuvuus on arvioitava kaikissa hankintamenettelyissä ennalta ilmoitettuja, tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyviä taikka muita objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen.

Pykälän 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin, mitä tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista lain 52–59 §:ssä säädetään.

Hankintalain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 50/2006 vp s. 115) on hankintalain 71 §:n osalta todettu muun ohella, että ehdokkaiden ja tarjoajien valinnassa noudatetaan kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa samoja pääperiaatteita kuin EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta sekä soveltuvuuden arviointi on kuitenkin kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa joustavampaa kuin EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.

Hankintamenettelystä

Kysymyksessä on ollut kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jonka kohteena on ollut Muhoksen kirkon urkujen peruskorjaus tarjouspyynnön liitteenä 1 olleen suunnitelman mukaisesti. Tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo on ollut 40 prosenttia ja laadun painoarvo 60 prosenttia.

Tarjouspyynnön kohdan 10 mukaan tarjoajan on tullut osoittaa yksi referenssikohde menestyksellisestä peruskorjauksesta. Tästä referenssikohteesta on tullut olla selvitys, josta käy ilmi peruskorjauksen prosessikuvaus ja toimenpideluettelo lyhyine perusteluineen. Referenssin on tullut täyttää seuraavat vaatimukset:

1. Soitin on Muhoksen urkujen kanssa saman tyyppinen ja samankokoinen (noin 20–30 äänikertaa), noin vuosina 1955–1971 rakennettu mekaaninen urku.

2. Peruskorjaukseen on sisältynyt soittimen täysimääräinen peruskorjaus: koneiston korjaus sekä kokonaisvaltainen ja näkemyksellinen uudelleenäänitys.

Tarjouspyynnön kohdasta 14 käy ilmi, että kohdassa 10 tarkoitetun referenssin arviointia käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa laadun vertailuperusteena 50 prosentin painoarvolla. Tarjouspyynnön mukaan arviointi tapahtuu urkutyöryhmän kolmen asiantuntijan toimesta tarjouspyyntöön liitetyn arviointilomakkeen mukaisesti.

Hankintayksikkö on muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen mukaan saanut määräajassa kolme tarjousta, joista yksi on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on esitetty kaksi referenssiä, joista hankintayksikkö on arvioinut yhden, eli Tampereen Kalevan kirkon urkuja koskevan referenssin ja katsonut sen täyttävän referenssin osalta asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjousvertailu on siten suoritettu voittaneen tarjoajan ja valittajan tarjouksen välillä.

Asian arviointi

Hankintayksikkö on voittaneen tarjoajan soveltuvuutta arvioidessaan edellä todetun mukaisesti katsonut voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitettuun, osittain mekaaniseen ja 41 äänikertaa omaavaan soittimeen kohdistuneen referenssikorjauksen vastanneen riittävästi tarjouspyynnössä edellytettyä, edellä kuvattua referenssiä.

Valittaja on vedonnut vaatimustensa perusteena siihen, etteivät voittaneen tarjoajan tarjouksessa referenssikohteena ilmoitetut urut kuitenkaan ole vastanneet tarjouspyynnössä referenssisoittimen osalta asetettuja vaatimuksia ensinnäkään siitä syystä, että voittaneen tarjoajan referenssikorjauksen kohteena olleet urut ovat ainoastaan I ja II sormion osalta mekaaniset, kun taas niiden III sormio ja jalkio sekä hallinta ovat tarjouspyynnössä vaaditusta poiketen sähköpneumaattiset. Lisäksi voittaneen tarjoajan referenssin kohteena ilmoitetut urut ovat olleet 41 äänikertaiset, eivätkä näin ollen tarjouspyynnössä edellytetyin tavoin saman kokoiset (noin 20–30 äänikertaa) kuin Muhoksen urut, joiden peruskorjauksesta hankinnasta on kysymys.

Hankintayksikkö ei ole kiistänyt, etteikö voittaneen tarjoajan referenssikorjauksen kohteena ollut soitin olisi ominaisuuksiltaan valittajan esittämän mukainen. Hankintayksikön mukaan kysymyksessä olevan urun mekaaniset osat vastaavat kuitenkin tarjouspyynnön referenssikohteen vaatimuksia ja hankintayksikkö on katsonut sen olevan tyydyttävästi esitetty. Hankintayksikkö on lisäksi viitannut siihen, että myös valittajan tarjouksessa esitetty referenssi on ollut puutteellinen siltä osin kuin valittajan tarjous on sisältänyt ainoastaan referenssin suppean kuvauksen eikä vaaditun mukaista toimenpideluetteloa referenssin korjaustoimista perusteluineen. Hankintayksikön mukaan se on toiminut näin ollen tarjoajia kohtaan tasapuolisesti soveltaessaan kysymyksessä olevaa referenssivaatimusta siten, että sekä valittajan että voittaneen tarjoajan tarjoukset on hyväksytty tarjousten vertailuun.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön menettelyä soveltuvuusarvioinnissa tarkasteltaessa on otettava huomioon muun ohella tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimus. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittajan tarjouksessa esitetty, referenssin osalta tarjouspyynnössä edellytetty "referenssikohdetta koskeva selvitys, josta käy ilmi peruskorjauksen prosessikuvaus ja toimenpideluettelo lyhyine perusteluineen" on koostunut maininnasta "Kirkkonummen kirkon urkujen soittokoneisto muutettiin peruskorjauksen yhteydessä yksivartiseksi koneistoksi ja urut äänitettiin kauttaaltaan uudelleen olemassa olleesta materiaalista." Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnön vaatimuksen sanamuotoon nähden valittajan tarjouksessa referenssikohteesta esitettyä selvitystä, kuvausta ja toimenpideluetteloa perusteluineen voidaan pitää varsin suppeana. Hankintayksikkö on kuitenkin edeltä ilmenevin tavoin hyväksynyt tarjoajien soveltuvuutta arvioidessaan sekä valittajan että voittaneen tarjoajan ilmoittamat referenssit.

Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo ensinnäkin, että hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa voinut arvioida, että voittaneen tarjoajan referenssinään ilmoittama korjaus, jonka kohteena on ollut osittain mekaaninen urku, on soveltuvuuden arvioinnin kannalta riittävällä tavalla täyttänyt urkujen mekaanisuutta koskevan vaatimuksen. Markkinaoikeus katsoo edelleen, että hankintayksikkö on voinut arvioida voittaneen tarjoajan ilmoittaman referenssin vastaavan tarjouspyynnössä edellytettyä, kun otetaan huomioon, että soittimen äänikertojen määrä on ilmoitettu tarjouspyynnössä suuntaa-antavasti ja voittaneen tarjoajan referenssikohteessa on ollut äänikertoja enemmän kuin hankinnan kohteena olevassa soittimessa.

Hankintayksikkö ei edellä esitetyn perusteella ole menetellyt virheellisesti arvioidessaan voittaneen tarjoajan täyttävän kysymyksessä olevan tarjoajien soveltuvuutta koskevan vaatimuksen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Kimmo Mikkola, Sanna Holkeri ja Jukka Koivusalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Urkurakentamo Martti Porthan Oy (jäljempänä myös valittaja) on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus korjaa markkinaoikeuden päätöksen valittajan markkinaoikeudessa vaatimalla tavalla.

Lisäksi Urkurakentamo Martti Porthan Oy on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää Muhoksen seurakunnan urkujen peruskorjauksen täytäntöönpanokieltoon korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn ajaksi.

Urkurakentamo Martti Porthan Oy on vielä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää Muhoksen evankelis-luterilaisen seurakunnan korvaamaan valittajan markkinaoikeudessa vaatimat kulut ja korvaukset korkoineen, muutoksenhausta aiheutuvat korkeimman hallinto-oikeuden veloittamat kulut ja mahdolliset markkinaoikeuden veloittamat kulut sekä muutoksenhausta johtuvat asianajokulut.

Urkurakentamo Martti Porthan Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti sekä tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan referenssisoitinta tarjouskilpailusta. Kyseiset urut eivät ole vastanneet referenssiksi hyväksyttävän soitintyypin yksiselitteistä määritelmää.

Kyse ei ole voittaneen tarjoajan sulkemisesta tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden perusteella, vaan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuudesta referenssiksi kelpaamattoman soitintyypin perusteella.

Markkinaoikeusvalituksessa on tuotu esiin, ettei voittaneen tarjoajan referenssisoitin ole vastannut tarjouspyyntöä. Voittaneen tarjoajan referenssiurut ovat 41-äänikertaiset ja ainoastaan I ja II sormion soittokoneiston osalta mekaaniset. Niiden III sormio ja jalkio sekä hallinto, johon korjaus kohdistuu, ovat sähköpneumaattiset. Kyseessä ovat suuren kirkon urut, kun taas Muhoksen kirkon urut ovat pienen kyläkirkon kaltaiset.

Urkujen koneistotyypit on jaettu pääryhmiin mekaaniset urut (sekä soitto että rekisterikoneistot täysin mekaaniset, esimerkiksi Muhoksen kirkon urut), pneumaattiset urut (sekä soitto että rekisterikoneistot ovat pneumaattiset) ja sähköpneumaattiset urut (sekä soitto että rekisterikoneistot sähköpneumaattiset, kuten Tampereen Kalevan kirkon urut, joka oli voittaneen tarjoajan referenssinä). Tarjouspyynnössä oli määritelty referenssisoittimen tyypiksi ensiksi mainittu.

Hyväksyessään tarjouspyynnön vastaisesti tarjouskilpailun voittajan referenssisoittimeksi urun, joka poikkeaa hyväksyttävästä referenssisoittimesta kokoeron ja erilaisen koneistotyypin vuoksi, markkinaoikeus on hyväksynyt valittajaa syrjivän ja liian laajan harkintavallan antavat valintaperusteet ja sallinut hankintayksikön poiketa etukäteen ilmoitetuista perusteista.

Selitykset

Muhoksen evankelis-luterilainen seurakunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen, sallii hankintapäätöksen täytäntöönpanon ja velvoittaa valittajan korvaamaan hankintayksikön arvonlisäverolliset asianosais- ja oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Hankintayksikkö on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeuden johtopäätökset ovat oikeat. Hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti. Referenssivaatimus on liittynyt tarjoajan soveltuvuuden arviointiin. Valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjoukset ovat olleet tekniseltä sisällöltään tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikkö on kohdellut tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Voittaneen tarjoajan referenssi on esitetty hankintayksikköä tyydyttävällä tavalla eikä sitä ole voitu hylätä tarjouspyynnön vastaisena. Kun otetaan huomioon vielä se, että valittaja on saanut referenssistään korkeammat pisteet, ei hankintayksikkö ole menetellyt syrjivästi.

Muhoksen evankelis-luterilainen seurakunta on ilmoittanut tehneensä 28.2.2017 Muhoksen kirkon urkujen peruskorjauksesta urakkasopimuksen Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n kanssa.

Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikkö on vastineessaan perustellut, miksi Kalevan kirkon urut sopivat Muhoksen kirkon urkujen referenssiksi, vaikka kaksi Kalevan kirkon urkujen neljästä pillistöstä on sähköpneumaattisia.

Valittajan esittämä jaottelu urkujen koneistotyyppeihin on puutteellinen ja tarkoitushakuinen. Luokituksesta puuttuvat mekaaniset urut, joissa äänikerrat kytketään päälle lihasvoiman sijasta sähköisesti, pneumaattisesti tai molempien yhdistelmällä. Valittaja on itsekin rakentanut tällaisia mekaanisia urkuja, joissa rekisterihallinnassa on lisänä sähkömagneetit listeitä siirtämässä. Valittaja on väittänyt Kalevan kirkon urkujen olevan kokonaan sähköpneumaattiset. Lähes yhtä virheellistä olisi väittää kyseisten urkujen olevan mekaaniset.

Urut ovat usein eri koneistotyyppien yhdistelmä. Kangasalan urkutehdas on rakentanut useita soittimia, joiden koneisto on yhdistelmä mekaniikasta ja sähköpneumatiikasta, kuten Kalevan kirkon uruissa. Urkujen pillistöistä paisutuspillistö ja jalkio ovat sähköpneumaattisia. Pääpillistö ja rintapillistö ovat mekaanisia.

Muhoksen kirkon urkujen peruskorjauksen referenssin kannalta keskeistä on urkujen ilmalaatikoiden rakenne ja niiden ongelmia aiheuttavat pölkkylisteet. Kalevan kirkon urkujen kahden mekaanisen pillistön ilmalaatikot ovat rakenteeltaan näiltä osin identtisiä Muhoksen kirkon urkujen ilmalaatikoiden kanssa. Muhoksen kirkon urkujen peruskorjauksessa yhtenä osana on äänikertalisteiden korjaus.

Tämä rakenne on Muhoksen urkujen tyyppisten soittimien ilmalaatikoiden keskeisiä ongelmia ja korjauksen kannalta haastava. Vastaavia korjauksia on tästä syystä tehty hyvin vähän. Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy on kahdessa peruskorjauksessa toteuttanut kyseisen muutoksen ja on siten voinut esittää tarjouksessaan toimivan korjausehdotuksen työselityksineen. Valittaja ei ole tehnyt tällaista korjausta, eikä sen tarjouksessa ole esitetty siihen toteuttamiskelpoista korjaustapaa. Valittajan referenssisoittimen (Kirkkonummen urut) ilmalaatikoiden rakenne on näiltä osin erilainen. Uruissa on jo alun perin ollut samanlaiset äänikertalisteet, jollaiset tulisi rakentaa Muhokselle. Valittaja on lisännyt Kirkkonummen urkujen valmiisiin rakenteisiin listetiivisteet, mikä on työnä yksinkertaisempi kuin pölkkylisteiden muuttaminen äänikertalisteiksi. Vaativuudeltaan ja kustannuksiltaan kyse on käytännössä kahdesta eri työstä.

Muhoksen evankelis-luterilaisen seurakunnan selitys on lähetetty tiedoksi Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:lle.

Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:n selitys on lähetetty tiedoksi Muhoksen evankelis-luterilaiselle seurakunnalle.

Vastaselitys

Urkurakentamo Martti Porthan Oy on selitysten ja ilmoituksen johdosta antamassaan vastaselityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus jättää selitykset vaatimuksineen huomioon ottamatta perusteettomina sekä määrää hankintayksikön maksamaan valittajalle hyvitysmaksuna 14 532,80 euroa.

Urkurakentamo Martti Porthan Oy:nvastaselitys on lähetetty tiedoksi Muhoksen evankelis-luterilaiselle seurakunnalle ja Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy:lle.

Lausuma

Muhoksen evankelis-luterilainen seurakunta on vastaselityksen johdosta antamassaan lausumassa ilmoittanut valittajalta vaadittavien oikeudenkäyntikulujensa määrän. Lausuma on lähetetty tiedoksi Urkurakentamo Martti Porthan Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Urkurakentamo Martti Porthan Oy:n ja Muhoksen evankelis-luterilaisen seurakunnan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.

3. Lausuminen hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta Urkurakentamo Martti Porthan Oy:n vaatimuksesta ja hankintapäätöksen sallimista koskevasta Muhoksen evankelis-luterilaisen seurakunnan vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Urkurakentamo Martti Porthan Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputuloksesta huolimatta ei ole kohtuutonta, että myös Muhoksen evankelis-luterilainen seurakunta joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa korkeimmassa hallinto-oikeudessa vahinkonaan.

3. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta Urkurakentamo Martti Porthan Oy:n vaatimuksesta eikä hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimista koskevasta Muhoksen evankelis-luterilaisen seurakunnan vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Taina Pyysaari ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 10.11.2017