Muu päätös 5833/2017

Julkinen hankinta (oppilaskuljetukset, Jyväskylä)

Antopäivä: 13.11.2017
Taltionumero: 5833
Diaarinumero: 593/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T5833

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 22.12.2016 nro 767/16

Asian aikaisempi käsittely

Valteri-koulu (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 2.4.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta erityiskoulun oppilaskuljetusten palveluhankinnasta lukuvuosille 2016–2018 sekä mahdolliselle kahdelle lukuvuoden mittaiselle optiokaudelle.

Valteri-koulu on 23.5.2016 tekemällään hankintapäätöksellä muiden ohella valinnut seuraavien tarjoajien tarjoukset: TaxiRovio Oy (reitti 3), Taksiautoilija A (reitti 4), Taksiautoilija B (reitti 5), C (reitti 6), Taksikuljetus Nurminen Oy (reitti 8) ja Tilausliikenne P&J kaikille teille Oy (reitti 9).

Valteri-koulu on 6.6.2016 tekemällään hankinnan keskeyttämistä koskevalla päätöksellä poistanut 23.5.2016 tehdyn hankintapäätöksen ja keskeyttänyt hankinnan.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut kaikkien 14 reitin osalta 750 000–900 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa TaxiRovio Oy, A, B, Taksikuljetus Nurminen Oy, Tilausliikenne P&J kaikille teille Oy ja C ovat olleet valittajina ja Valteri-koulu vastapuolena, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valittajien yhteisen valituksen ja vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten mukaisesti keskeyttäessään hankinnan.

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 73 a §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Säännöksen esitöiden (HE 182/2010 vp s. 22) mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämiseen on suhtauduttu suhteellisen sallivasti, eikä uudella säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallitsevaa tulkintakäytäntöä. Hyväksyttäväksi hankinnan keskeyttämisen perusteeksi on oikeuskäytännössä katsottu muun ohella se, että tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi, tai hankintayksikkö on julkaissut virheellisen hankintailmoituksen. Todellisen ja perustellun syyn on siten katsottu voivan johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta.

Hankintayksikkö on keskeyttänyt hankintamenettelyn päätöksellään 6.6.2016 ja samalla päätöksellä poistanut 23.5.2016 tehdyn hankintapäätöksen. Hankintayksikkö on perustellut hankinnan keskeyttämistä sillä, että hankinnassa tarvittava kokemus on ilmaistu tarjouspyyntöasiakirjoissa puutteellisesti.

Tarjouspyynnön kohdan "Tarjousten valintaperusteet" pääkuljettajan työkokemusta koskevan alakohdan 2.1 mukaan tarjouksia arvioidaan siten, että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppilaskuljetuksesta saa yhden pisteen, jos kokemusta on kaksi vuotta, kolme pistettä, jos kokemusta on 2–4 vuotta, viisi pistettä, jos kokemusta on 5–6 vuotta, ja seitsemän pistettä, jos kokemusta on yli 6 vuotta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarkoitus on ollut pisteyttää kuljettajien työkokemus ajopäivien mukaan eikä ajovuosien mukaan kuten tarjouspyynnössä on esitetty. Virheellisestä ilmaisusta on seurannut, ettei kuljettajan ajokokemuksen määrää ja tiheyttä ole voitu ottaa huomioon pisteytyksessä tarpeeksi täsmällisesti. Epäonnistuneesta vertailuperusteesta johtuen pisteytyksessä ei myöskään ole voitu ottaa huomioon palvelun sisällön kannalta oleellisia seikkoja kuten kuljettajan kokemus[ta] erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kuljettamisesta ilman avustajaa. Tästä johtuen kuljettajien työkokemusta ei ole voitu pisteyttää palvelun tarkoituksenmukaisen sisällön kannalta vaadittavalla tavalla eikä kilpailutuksen tulos siten ole vastannut hankintayksikön tarvetta.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnöstä on sinänsä käynyt ilmi, että tarjouksia pisteytettäessä tullaan erityisesti ottamaan huomioon kuljettajan kokemus erityisoppilaiden tai vaikeasti monivammaisten kuljettamisesta. Tarjousten vertailussa annettavat pisteet on porrastettu kokemusvuosien perusteella. Edellä todetulla tavalla hankintayksikön tarkoituksena on kuitenkin ollut perustaa vertailu ja annettavat pisteet siihen, kuinka monen ajopäivän osalta kokemusta on kertynyt. Tämä ei kuitenkaan ole ilmennyt tarjouspyynnöstä.

Markkinaoikeus katsoo hankintayksikön esittämät perusteet huomioon ottaen, että hankintamenettelyn keskeyttäminen on perustunut todellisiin ja perusteltuihin syihin.

Keskeyttämisen syyn arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, onko hankintayksikkö menetellyt hankintamenettelyn keskeyttäessään tasapuolisesti ja syrjimättömästi tarjoajia kohtaan. Valittajat ovat esittäneet, että hankintayksikkö on paljastamalla toisille tarjoajille tarjoajien hintatason loukannut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä suhteellisuuden vaatimusta.

Hankintalain 73 a §:ssä ei ole sää[nn]öksiä siitä, miten hankintayksikön tulisi menetellä hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksen jälkeen. Kyseistä lainkohtaa koskevan hallituksen esityksen (HE 182/2010 vp s. 22–23) mukaan, jos hankinta päätetään toteuttaa myöhemmin, hankintayksikön tulisi varmistaa, että aiempaan menettelyyn osallistuneet tarjoajat eivät saa uudessa tarjouskilpailussa perusteetonta etua tai haittaa keskeytettyyn menettelyyn osallistumisen johdosta. Markkinaoikeus toteaa, että hintatietojen julkaisemisella hankintapäätöksen liitteessä ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, onko valituksen kohteena olevan hankintamenettelyn keskeyttämiselle ollut todellinen ja perusteltu syy.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajien esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti keskeyttäessään hankintamenettelyn. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Anne Ekblom-Wörlund ja Pertti Virtanen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

TaxiRovio Oy, Taksiautoilija A, Taksiautoilija B, Taksikuljetus Nurminen Oy ja Tilausliikenne P&J kaikille teille Oy (jäljempänä myös valittajat) ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että markkinaoikeuden päätös ja hankinnan keskeyttämispäätös kumotaan ja että hankintapäätös pysytetään voimassa kokonaan tai ainakin reittien 3–5 ja 8–9 osalta. Valittajat ovat vaatineet myös, että korkein hallinto-oikeus kieltää markkinaoikeuden päätöksen noudattamisen ja oppilaskuljetusten siirtämisen hankintayksiköltä kunnille ennen kuin tämä asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Toissijaisesti valittajat ovat vaatineet, että hankintayksikkö määrätään maksamaan hyvitysmaksuna TaxiRovio Oy:lle 7 854 euroa, Taksiautoilija A:lle 6 915,44 euroa, Taksiautoilija B:lle 6 732 euroa, Taksikuljetus Nurminen Oy:lle 2 954,60 euroa ja Tilausliikenne P&J kaikille teille Oy:lle 5 440,20 euroa.

Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan valittajien arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Valittajat ovat esittäneet perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Hankintayksiköllä ei ole ollut todellista ja perusteltua syytä keskeyttää hankintamenettelyä.

Hankintayksikkö on perustellut keskeyttämistä sillä, etteivät tarjousten avaajat ole olleet yhtä aikaa paikalla tarjouksia avattaessa. Hankintayksikön mukaan toinenkin avaustilaisuuden osallistujista oli saapunut ennen tilaisuuden päättymistä ja allekirjoittanut avauspöytäkirjan. Kuvatussa menettelyssä ei ole rikottu hankintalakia eikä tarjouspyynnön ehtoja.

Hankintayksikön perustelu on väärä ja tarkoitushakuinen ja sillä on tarkoitettu suosia reittejä 1 ja 2 koskevaa oikaisuvaatimuksen tekijää, jolle oli suosivasti annettu tietoa muiden tarjoajien tarjouksista. Valittajien voittamat reitit eivät ole koskeneet kyseisiä reittejä. Valittajat eivät ole saaneet tietoa toisten tarjouksista, ja osa valittajista on jättänyt tarjouksensa aikaisemmin kuin muut saman reitin tarjoajat.

Se hankinnan keskeyttämispäätöksessä todettu, että tarjouspyynnössä olisi ilmaistu puutteellisesti hankinnassa tarvittava työkokemus, ei ole uskottavaa. Tarjouspyyntö on ollut selkeä, ja työkokemusta on hankintapäätöksessä arvioitu tarjouspyynnön mukaisesti. Hankintapäätöksen tiedoksiantoa koskevasta sähköpostiviestistä käy ilmi, että asiaa on kyseisessä vaiheessa punnittu huolellisesti. Ilmeistä on, että hankinta on keskeytetty edellä mainittujen epäasiallisten tietovuotoepäselvyyksien peittelemiseksi. Tietovuodot eivät kuitenkaan ole koskeneet valittajien voittamia reittejä. Hankintayksikkö on halunnut muuttaa epäasiallisesti valintakriteerejä voittaneiden tarjoajien valitsemisen jälkeen. Kohtelu ei ole ollut tasapuolista. Keskeyttämiselle ei ole ollut todellista ja perusteltua syytä puheena olevalla perusteella.

Jos hankinta käynnistetään uudelleen, ei suhteellisuuden ja tasapuolisuuden vaatimuksen periaatteita voida enää toteuttaa, koska tarjoajien hintataso on paljastettu toisille tarjoajille.

Valittajille on markkinaoikeuden päätöksen antamisen jälkeen ilmoitettu, että valtio siirtää Valteri-koulujen kuljetukset kuntien hoidettaviksi koko maassa. Ilmoitus ei pidä paikkaansa, koska ainakin Oulun seudulla on olemassa pitkäaikaisia kuljetussopimuksia. Kuljetusten siirto kunnille kesken sopimuskauden tarkoittaisi, että valittajilta riistettäisiin käytettävissä olevat oikeussuojakeinot. Sen vuoksi korkeimman hallinto-oikeuden tulee hallintolainkäyttölain 32 §:n nojalla kieltää kyseinen kuljetusten siirto, kunnes asia on laillisesti ratkaistu ja tarjouspyynnössä esitetty sopimuskausi on päättynyt.

Selitys

Valteri-koulu (jäljempänä myös hankintayksikkö) on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai toissijaisesti hylätään.

Hankintayksikkö on viitannut markkinaoikeudessa esittämäänsä ja toimittanut selityksen täydennyksen sekä esittänyt vaatimustensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Valittajien mukaan markkinaoikeuden päätös on annettu tiedoksi 2.1.2017. Hankintayksikkö on vastaanottanut päätöksen jo 28.12.2016. Valittajien asiamies ja hankintayksikkö sijaitsevat samalla talousalueella, jolle yhtäaikaisesti lähetetty posti jaetaan lähtökohtaisesti samanaikaisesti.

Valitukseen liitetystä epäselvästä saantitodistuksen kopiokuvasta ei käy selvästi ilmi, milloin valittajat ovat saaneet tiedon päätöksestä. Kuva ei todista, että valittajat olisivat saaneet tiedon päätöksestä myöhemmin kuin hankintayksikkö. Tietoa ei myöskään ole saanut selville lähetyskoodin perusteella. Valitus tulee jättää myöhässä tehtynä tutkimatta.

Oikeuskirjallisuuden mukaan tarjousten avaamistilaisuuteen osallistuu aina vähintään kaksi henkilöä. Tämä tarkoittaa osallistumista koko avaustilaisuuteen eikä vain osaan siitä. Tilaisuudessa on pidettävä pöytäkirjaa. Osa tarjouksista oli vastaanotettu sähköisessä muodossa ennen määräajan päättymistä. Tarjoukset olivat luettavissa ja niitä käytettiin avauspöytäkirjaa valmisteltaessa ennen varsinaista avaustilaisuutta. Hankintayksikölle tehty hankintaoikaisuvaatimus tarjousten avaamismenettelystä osoittaa osaltaan huolen hankintamenettelyn tasapuolisesta ja syrjimättömästä toteuttamisesta.

Hankintamenettely on ollut jo tältä osin virheellinen. Hankintayksikkö ei ole tarjousten avaamistilaisuuteen liittyvien käytännön järjestelyjen puutteellisuuden vuoksi kyennyt takaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua. Pelkästään tämä seikka on todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiselle.

Koska hankintaoikaisua tulee hankintalain esitöiden perusteella tulkita laajasti hankintamenettelyssä tapahtuneiden virheiden korjaamiskeinona, myös tarjousten avaamistilaisuuteen liittyvissä tilanteissa hankintaoikaisu on käytettävissä. Perustelu ei ole väärä eikä tarkoitushakuinen.

Tarjouspyyntöä laadittaessa on jäänyt määrittelemättä se, että kuljettajien työkokemusta vertaillaan ajopäivien eikä ‑vuosien mukaan. Hankintayksikkö on ilmaissut puutteellisesti hankinnassa tarvittavan työkokemuksen. Tämä on johtanut siihen, ettei tarjousvertailussa ole voitu ottaa huomioon sisällön kannalta oleellisia seikkoja, kuten kuljettajan kokemusta erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kuljettamisesta ilman avustajaa. Toteutettu tarjousvertailu on johtanut hankintayksikön ja palvelua käyttävien asiakkaiden kannalta epäedulliseen lopputulokseen eikä lopputulos ole vastannut hankintayksikön palveluntarvetta.

Keskeistä ei ole, miten tarkasti tai epätarkasti vertailuperusteet tai muut tiedot on tarjouspyynnössä määritelty, vaan se, että ne ovat hankintayksikölle tarkoituksenmukaisen lopputuloksen saavuttamisen kannalta olleet virheellisesti määritellyt. Hankintayksiköllä ei enää hankintamenettelyn epäonnistuneen lopputuloksen selvitessä ole ollut muuta mahdollisuutta korjata epäonnistunut menettely kuin keskeyttää se. Hankintapäätöstä edeltävä lakimiehen konsultointi ei osoita tietoista ja tarkoitushakuista hankintayksikön moitittavaa menettelyä.

Hankintayksikkö ei ole tarkoitushakuisesti eikä epäasiallisesti muuttanut hankintamenettelyn valintaperusteita hankintapäätöksen tekemisen jälkeen.

Hankintayksikkö voi määrittää, miten se hankinnan keskeyttämisen jälkeen täyttää palveluntarpeensa. Keskeytettyä hankintamenettelyä mahdollisesti seuraavassa menettelyssä on kysymys uudesta ja itsenäisestä hankintaprosessista. Myöskään tarjoajilla ei mahdollisessa uudessa hankintaprosessissa ole esimerkiksi sidonnaisuutta tarjota samoja hintoja kuin aiemmin. Keskeytetyn hankintamenettelyn pohjalta ei muodostu sellaista paljastunutta hintatasoa, joka vaikuttaisi seuraavaan hankintamenettelyyn ja asettaisi tarjoajat epätasa-arvoiseen ja syrjivään asemaan.

Valittajat ovat virheellisesti olettaneet, ettei hankintayksikön ilmoitus kuljetusten siirroista pitäisi paikkaansa. Hankintayksikkö on yksi kuudesta Valteri-koulun toimipisteestä Suomessa. Selityksen täydennyksen mukaan Valteri-koulu Onerva ja Valteri-koulu Ruskis ovat viimeiset toimipisteet, joissa koulu on järjestänyt päivittäisten oppilaiden kuljetukset. Kuljetusten järjestäminen on johtunut siitä, että hankintayksikkö on aikaisemmin toiminut Jyväskylässä neljässä eri toimipisteessä. Muutto uuteen koulurakennukseen vuonna 2016 on poistanut päivittäisten oppilaiden kuljetustarpeen järjestämisen oppilaitoksen toimesta. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta järjestää oppilaskuljetuksia, vaan se on oppilaan lähettävän kunnan tehtävä. Oulun toimipiste on järjestänyt kuljetuksia vain viikoittain kuljetettaville oppilaskodissa asuville ja/tai tukijaksoilla käyville tilapäisille oppilaille. Tätäkin palvelua on jatkossa suunniteltu siirrettäväksi kuntien hoidettavaksi. Oulun toimipisteen järjestämiä kuljetuksia ei voida rinnastaa päivittäin kuljetettavien oppilaiden kuljetuksiin.

Kuljetusvelvoitteen siirto kunnille ei poista tai estä valittajia käyttämästä oikeusturvakeinoja. Kyse on perusopetuslaissa tarkoitetusta kunnalle kuuluvasta velvoitteesta, eikä oppilaalle kuuluvan koulumatkaoikeuden määräytyminen kunnan tai valtion oppilaitoksen toimesta ole sellainen asia, jota valittajat valituksessaan pyytävät keskeytettäväksi. Kuljetusten siirtoa ei tule keskeyttää, eikä tätä ole aiemminkaan vaadittu.

Selityksen täydennys on lähetetty tiedoksi valittajille.

Vastaselitys

TaxiRovio Oy, Taksiautoilija A, Taksiautoilija B, Taksikuljetus Nurminen Oy ja Tilausliikenne P & J kaikille teille Oy ovat selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausuneet muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeuden päätös on saatu tiedoksi 2.1.2017, mikä käy ilmi markkinaoikeuden lähettämän saantitodistuskirjeen merkinnöistä sekä postin järjestelmästä tulostetusta lähetysten seurantaraportista.

Erikoista on se, että tarjousten käsittelijä oli ennen tarjousajan päättymistä antanut tietoja eräälle tarjoajalle toisten tarjouksista. Kyseinen tarjoaja teki oikaisuvaatimuksen, vaikka sitä oli oikeudettomasti kohdeltu paremmin kuin muita tarjoajia. Valittajien asema on huonontunut, koska toisille on annettu tietoa niiden tarjouksista, mutta niillä ei ole oikeussuojan tarvetta, koska tarjoukset ovat tulleet valituiksi. Menettelytapavirhe ei loukkaa tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden vaatimusta. Hankintapäätöksen keskeyttäminen tällä perusteella olisi lain tarkoituksen vastaista.

Prosessin aikana hankintayksikkö on ilmoittanut, että kuljetukset siirretään kuntien vastuulle. Tällaiset seikat eivät kuitenkaan ole todellisia ja perusteltuja syitä keskeyttämiselle.

Keskeyttämällä hankinnan ja paljastamalla hintatason hankintayksikkö saa kilpailutettua hinnat uudelle, alhaisemmalle tasolle. Tämä ei ole tasapuolista, avointa eikä suhteellisuuden vaatimuksen mukaista. Hankintamenettelyn keskeyttäminen on tältäkin osin lainvastainen.

Valittajien vaatimus siitä, että hankintayksikköä kielletään siirtämästä kuljetuksia muualle, kunnes asia on korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistu, perustuu lakiin sisältyvään mahdollisuuteen antaa muita täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä. Sitä ei ole vaadittu markkinaoikeudessa, koska kuljetusten siirto ei ole ollut silloin tiedossa.

Valittajien vastaselitys on lähetetty tiedoksi Valteri-koululle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki valittajien esittämää Valteri-koulun oppilaskuljetusten siirtämiseen liittyvää täytäntöönpanon kieltämistä koskevaa vaatimusta.

2. Korkein hallinto-oikeus hylkää Valteri-koulun vaatimuksen valituksen tutkimatta jättämisestä.

3. Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

4. TaxiRovio Oy:n, Taksiautoilija A:n, Taksiautoilija B:n, Taksikuljetus Nurminen Oy:n ja Tilausliikenne P&J kaikille teille Oy:n yhteisten oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

5. Lausuminen markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta valittajien vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Vaatimuksen tutkimatta jättäminen

Julkista hankintaa koskevan valitusasian yhteydessä ei voida tutkia eikä ratkaista, onko Valteri-koulu siirtänyt tai siirtämässä oppilaskuljetuksia kuntien tehtäväksi. Tähän liittyvä täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

2. Valituksen tutkiminen

Markkinaoikeudelle palautunutta saantitodistusta, jonka mukaan valittajat ovat saaneet markkinaoikeuden päätöksen tiedokseen 2.1.2017, on pidettävä hallintolainkäyttölain 25 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna todistuksena tai selvityksenä siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi valittajille. Valitus on saapunut tänne 1.2.2017 ja siten valitusajan kuluessa. Valitus on näin ollen tutkittava.

3. Pääasia

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

4. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, TaxiRovio Oy:lle, Taksiautoilija A:lle, Taksiautoilija B:lle, Taksikuljetus Nurminen Oy:lle ja Tilausliikenne P&J kaikille teille Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

5. Täytäntöönpanoa koskeva määräys

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta valittajien vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Taina Pyysaari ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 13.11.2017