Muu päätös 6046/2017

Asia Ympäristölupaa koskeva valitus

Valittajat Selkien kalaosakaskunta ja A

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 18.5.2016 nro 16/0218/1

Asian tausta ja aikaisempi käsittely

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 20.7.2012 antamallaan päätöksellä nro 55/2012/1 tarkistanut Linnunsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräykset, myöntänyt luvan toiminnan laajentamiseen sekä antanut määräykset toiminnan lopettamisesta tuotantoalueen lohkolla 2. Ympäristölupapäätökseen on sisältynyt määräys 20, joka kuuluu seuraavasti:

Luvan saajan on selvitettävä turvetuotannosta peräisin olevien kiintoainesliettymien esiintyminen ja määrä lohkon 2 kuivatusvesien laskukohdan ja Pielisjoen Kangasveden pengertien välillä. Selvityksen perusteella on tehtävä suunnitelma kustannusarvioineen liettymistä aiheutuvien haittojen poistamiseksi kyseessä olevalla välillä ja toimitettava selvitys ja suunnitelma 28.2.2014 mennessä Itä-Suomen aluehallintoviraston hyväksyttäväksi.

Vapo Oy on toimittanut selvityksen Itä-Suomen aluehallintovirastolle 20.2.2014. Selvityksessä on todettu, että Jukajoessa ei ole havaittu turvetuotantotoiminnasta aiheutuneita liettymiä. Jukajoen suulla liettymistä on jonkin verran havaittu, mutta Vapo Oy on katsonut, että ei ole tarpeen eikä mahdollistakaan esittää mitään toimenpiteitä tai suunnitelmia liettymien poistamiseksi.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on nyt kysymyksessä olevalla 28.5.2014 antamallaan päätöksellä nro 41/2014/1 hyväksynyt Vapo Oy:n selvityksen ja päättänyt, että Vapo Oy:n ei ole tarpeen laatia suunnitelmaa liettymistä aiheuttavien haittojen poistamiseksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt Selkien kalaosakaskunnan ja A:n valituksen tutkimatta siltä osin kuin on ollut kysymys selvityksen aluerajauksen laajentamisesta. Muutoin Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Tutkimatta jättäminen

Vapo Oy on esittänyt 20.2.2014 aluehallintovirastossa vireille tulleen, aluehallintoviraston päätöksen 20.7.2012 nro 55/2012/1 lupamääräyksessä 20 määrätyn mukaisen selvityksensä Linnunsuon turvetuotantoalueen aiheuttamista liettymistä Jukajoessa ja sen suualueella. Näin ollen edellä mainitun selvityksen mukaista aluerajausta laajempaa selvitystä koskevan vaatimuksen tutkiminen ei kuulu ensi asteena hallinto-oikeuden toimivaltaan. Tämän vuoksi vaatimus on jätettävä tutkimatta.

Sovellettavat oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 43 §:n 1 momentin ja 5 kohdan mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelulain 55 §:n 3 momentin mukaan luvassa voidaan erityisestä syystä määrätä, että lupaviranomainen voi täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa 43 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaisen selvityksen perusteella.

Selvitys- ja suunnitteluvelvoitteen toteutus

Itä-Suomen aluehallintoviraston 20.7.2012 antamassa ja lainvoiman saaneessa ympäristölupapäätöksessä luvan saaja on velvoitettu selvittämään Linnunsuon turvetuotantoalueen lohkosta 2 peräisin olevien kiintoainesliettymien esiintyminen ja määrä kuivatusvesien laskukohdan ja Pielisjoen Kangasveden pengertien välillä.

Lisäksi luvan saajan on selvityksen perusteella tehtävä suunnitelma kustannusarvioineen liettymistä aiheutuvien haittojen poistamiseksi kyseessä olevalla välillä.

Aluehallintovirasto on päätöksessään 20.7.2012 perustellut edellä mainittua selvitys- ja suunnitteluvelvoitetta sillä, että Linnunsuon kunnostus turvetuotantoon on aloitettu 1980-luvun alussa. Jyrsinturvetta on tuotettu vuodesta 1987 lähtien eli 25 vuoden ajan. Karkean arvion mukaan Jukajokeen on turvetuotannon seurauksena tullut ainakin 200 tonnia kiintoainetta (laskentaperuste: 8 tn/v). Ottaen huomioon Jukajoen runsas mutkaisuus sekä lausunnoissa ja muistutuksissa esiin tuodut havainnot, on turvetuotannosta jokeen kertynyt kiintoaines kasaantunut paikoin virkistyskäyttöä haittaaviksi lietepatjoiksi. Tästä syystä luvan saajan on ollut tarpeen selvittää turvetuotannosta peräisin olevat kiintoainesliettymät ja esittää suunnitelma kunnostamistarpeesta ja toteuttamisesta lohkon 2 kuivatusvesien laskukohdan ja Pielisjoen Kangasveden pengertien välillä.

Vapo Oy:n teettämän selvityksen mukaan Jukajoessa ei ole havaittu liettymiä. Jukajoen suistoon, lähelle Kangasveden pengertietä, on kerrostunut sedimenttiä vuoden 1986 jälkeen koko Jukajoen 89 km2:n valuma-alueelta yhteensä 28 senttimetriä. Turvetuotannon aiheuttama osuus sedimentaatiosta on arvioitu olevan noin 0,3–3 senttimetriä.

Valittajien vastaselitykseen liitetyn dosentti Teemu Tahvanaisen Jukajoen sedimenttitutkimuksen tulosten alustavassa tarkastelussa on myös esitetty, ettei Jukajokeen ole jäänyt pysyviä orgaanisia sedimenttikertymiä.

Oikeudellinen tarkastelu

Hallinto-oikeus katsoo, että luvan saajan esittämä selvitys vastaa lupamääräyksessä 20 annettuun selvitysvelvoitteeseen. Selvityksessä on riittävän luotettavilla menetelmillä voitu todentaa, ettei velvoitteessa tarkoitetulla Jukajoen alueella ole sellaisia turvetuotannosta johtuvia haitallisia sedimenttikerrostumia, jotka olisi tarpeen poistaa. Aluehallintovirasto on näin ollen voinut päättää, että hakijan ei tarvitse laatia suunnitelmaa liettymistä aiheutuvien haittojen poistamiseksi. Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen, että selvitys olisi tehtävä uudestaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut ja hallintolainkäyttölaki 51 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Kari Hauru, Pirjo Joutsenlahti ja Curt Nyman, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Selkien kalaosakaskunta ja A ovat valituksessaan vaatineet, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi, mikäli korkein hallinto-oikeus ei itse katso olevansa toimivaltainen laajentamaan aluerajausta valittajien vaatimuksen mukaisesti. Kun asianmukainen selvitys Jukajoen suualueelta on tehty, aluehallintoviraston tulee harkita uudelleen myös Vapo Oy:n ennallistamisvelvoite.

Vaatimuksensa tueksi muutoksenhakijat ovat aiemmin lausutun lisäksi esittäneet muun ohella seuraavaa:

Liettymiä koskevaa selvitysvelvollisuutta asetettaessa muutoksenhakijoilla ei ollut tiedossa, että rankkasateiden aiheuttamat tulvat olivat huuhtoneet pois Jukajoessa havaitut paksut lietepatjat. Tästä syystä muutoksenhakijat eivät tuolloin voineet valittaa selvitysalueen rajauksesta. Sittemmin selvitysalueen rajaus on osoittautunut epäonnistuneeksi eikä täytä selvitysvelvoitteen tarkoitusta.

Vapo Oy pyrkii vähättelemään turvetuotannon ympäristövaikutuksia. Toiminnanharjoittajan tulisi selvilläolovelvollisuutensa mukaisesti oma-aloitteisesti ryhtyä toimiin saatuaan uutta tietoa aiheuttamistaan vaikutuksista. Nyt tulisi selvittää liettymistilanne Kangasveden alueella. Vapo Oy:n olisi perusteltua osallistua Jukajoen kunnostushankkeeseen muun muassa vaaditulla selvityksellä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa.

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on antanut lausunnon, jossa todetaan, että sillä ei ole lisättävää asiassa aikaisemmin lausumaansa.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousryhmä on antanut lausunnon, jonka mukaan selvitystiedot liettymien määrästä, alueellisesta jakautumisesta ja turvetuotannon osuudesta suhteessa muuhun valuma-alueelta tulleeseen kiintoainekuormitukseen sisältävät huomattavaa epävarmuutta. Selvityksen perusteella ei pystytty luotettavasti arvioimaan Linnunsuon turvetuotannon aiheuttamaa lietekertymää Jukajoen suualueella. ELY-keskuksen kalatalouspalveluilla ei kuitenkaan ole riittävää asiantuntemusta arvioida selvityksen sisältöä yksityiskohtaisemmin tai sitä, miten liettymisselvitys tulisi toteuttaa luotettavimman tiedon saamiseksi.

Vapo Oy on antanut vastineen.

Muutoksenhakijat ovat antaneet vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut

Luvan saaja on lainvoimaisessa ympäristölupapäätöksessä velvoitettu selvittämään liettymien esiintyminen ja määrä ainoastaan lohkon 2 kuivatusvesien laskukohdan ja Pielisjoen Kangasveden pengertien välillä. Tähän nähden aluehallintovirasto ei ole voinut jättää Vapo Oy:n selvitystä hyväksymättä sillä muutoksenhakijoiden esittämällä perusteella, ettei selvitystä ole laadittu laajemmalta alueelta.

Tämän vuoksi ja kun lisäksi otetaan huomioon hallinto-oikeuden päätöksessä lausutut perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen, jolla Selkien kalaosakaskunnan ja A:n valitus on jätetty osaksi tutkimatta ja osaksi hylätty, muuttamiseen ei ole perusteita

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Harri Koivusalo ja Seppo Rekolainen. Asian esittelijä Hanna Lehtinen.