Muu päätös 6083/2017

Julkinen hankinta (tekojääjärjestelmä, Tampere)

Antopäivä: 24.11.2017
Taltionumero: 6083
Diaarinumero: 300/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T6083

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittajat Oy Yleiskylmä-Findri Ltd
Suomen Jääputkisto Oy
Vepe Oy Peltonen

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 21.12.2015 nro 919/15

Asian aikaisempi käsittely

Tampereen kaupungin Tampereen Logistiikka Liikelaitos on ilmoittanut 9.4.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta siirrettävän tekojääjärjestelmän hankinnasta.

Tampereen kaupungin liikuntajohtaja on 5.6.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 136) valinnut Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n, Suomen Jääputkisto Oy:n sekä Vepe Oy Peltosen muodostaman työyhteenliittymä Sorsapuiston tarjouksen.

Tampereen kaupungin liikuntajohtaja on 24.6.2015 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä (§ 150) hylännyt Suomen Tekojää Oy:n edellä mainitusta hankintapäätöksestä tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on edellä mainitun hankintapäätöksen mukaan ollut noin 940 080 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Suomen Tekojää Oy on ollut valittajana, Tampereen kaupunki vastapuolena sekä Oy Yleiskylmä-Findri Ltd, Suomen Jääputkisto Oy ja Vepe Oy Peltonen kuultavina, on valituksenalaisella päätöksellään Suomen Tekojää Oy:n valituksesta kumonnut Tampereen kaupungin liikuntajohtajan 5.6.2015 tekemän hankintapäätöksen (§ 136) ja kieltänyt asettamansa 70 000 euron sakon uhalla Tampereen kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön. Lisäksi markkinaoikeus on velvoittanut Tampereen kaupungin korvaamaan Suomen Tekojää Oy:n oikeudenkäyntikulut 2 000 eurolla viivästyskorkoineen ja hylännyt Tampereen kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä lain 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 46 §:n esitöissä (HE 50/2006 vp s. 90 ja 91) on todettu, että sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä teknisiä eritelmiä tai muita hankinnan kohdetta koskevia vaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjouksen hylkäämistä tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Esitöissä on myös todettu, että hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää tarjoajia täsmentämään ja selventämään tarjousten yksityiskohtia, jos se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Menettely ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan.

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, koska tämän tarjoama järjestelmä ei ole ollut tarjouspyynnössä määritelty hankinnan kohteen mukainen putkistomatto, vaan järjestelmä, jota käytetään kiinteissä jääradoissa betonilaatan sisällä ja kivituhkakentissä kivituhkaan upotettuna. Lisäksi valittaja on esittänyt, ettei järjestelmä ole vastannut tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä teknisiä vaatimuksia.

Tarjouspyynnön kohdan 3 ”Hankinnan kohde” mukaan hankinnan kohteena on ”Ulkotilaan asennettava siirrettävä tekojää, joka sisältää mm. seuraavat elementit: perustuspohja, putkimatto ja kylmäkontti”. Hankinnan kohdetta on kuvattu myös tarjouspyynnön kohdassa 4 ”Hankinnan taustaa” siten, että ”Tarjottavan putkimaton on oltava jaettavissa myöhemmin pienempiin yksiköihin (kolme tai neljä), mikäli myöhemmin Sorsapuiston kentälle toteutettavan liikuntapuiston yhteydessä tekojää muutetaan kiinteälle putkistolle”. Tarjouspyynnön kohtaan 9 ”Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset” sisältyneessä taulukossa on yhdeksi vähimmäisvaatimukseksi ilmoitettu se, että järjestelmän tulee täyttää liitteessä 1 määritetyt tekniset vaatimukset. Edellä mainittu liite on ollut ”Siirrettävän tekojään jäähdytysjärjestelmän lähtötiedot ja tehtävänkuvaus”-niminen asiakirja, jossa on lueteltu useita tarjouksen kohteeseen liittyviä teknisiä vaatimuksia.

Voittanut tarjoaja on tarjonnut putkimattoa, jonka materiaaliksi on ilmoitettu PE-HD 20 mm putki, ja se on tarjouksessaan lisäksi vakuuttanut, että sen tarjoama järjestelmä täyttää liitteessä 1 määritetyt tekniset vaatimukset.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältynyt kuvaus putkimatosta on ollut yleispiirteinen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole käynyt ilmi seikkoja, joiden perusteella olisi arvioitavissa, ettei voittaneen tarjoajan tarjoamaa ratkaisua olisi voitu pitää tarjouspyynnössä tarkoitettuna putkimattona tai että hankintayksiköllä olisi hankintapäätöstä tehdessään ollut perusteltua syytä epäillä voittaneen tarjoajan tältä osin ilmoittamia tietoja. Hankintayksikkö ei näin ollen ole tältä osin toiminut hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Markkinaoikeus toteaa myös, ettei asiassa ole merkitystä, vaikka voittaneen tarjoajan tarjoamaa järjestelmää käytettäisiin myös kiinteiden jääratojen toteutuksessa.

Valittaja on myös muun ohella esittänyt, ettei voittanut tarjoaja ole toimittanut tarjouspyyntöasiakirjoissa vaadittua huoltoon liittyvää selvitystä. Tältä osin tarjouspyynnön liitteessä 1 on todettu, että ”Tarjoajan on esitettävä huolto-organisaationsa, huollon vasteaika ja voimassa oleva huoltotuntiveloitus sisältäen matkakulut.”

Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan tarjous on sisältänyt tarjouspyyntölomakkeessa erikseen pyydetyn huollon vasteajan. Sen sijaan asiassa ei ole osoitettu, että voittanut tarjoaja olisi toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnön liitteessä 1 pyydetyn selvityksen huolto-organisaatiostaan tai huoltotuntiveloituksestaan. Markkinaoikeus katsoo, että kyseisessä liitteessä esitetyt vaatimukset ovat olleet tarjoajille selviä. Tätä päätelmää on omiaan tukemaan myös se, että voittanutta tarjoajaa lukuun ottamatta kaikki kolme muuta tarjoajaa ovat asiassa saadun selvityksen mukaan tarjouksissaan ilmoittaneet kyseiset tarjouspyyntöasiakirjassa vaaditut tiedot. Edellä mainitut seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että mainittujen tietojen puuttuessa voittaneen tarjoajan tarjous ei ole tältä osin vastannut tarjouspyyntöä, ja hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista valittajan esittämistä hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö arvioi tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden uudelleen sekä vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Tampereen kaupunki aikoo edelleen toteuttaa siirrettävää tekojäärataa koskevan hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on arvioitava tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus uudelleen sekä vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Nina Korjus, Teija Kotro ja Hannamaria Nurminen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd, Suomen Jääputkisto Oy ja Vepe Oy Peltonen ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että korkein hallinto-oikeus:

1) kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja saattaa voimaan Tampereen kaupungin liikuntajohtajan 5.6.2015 tekemän hankintapäätöksen;

2) kieltää Tampereen kaupunkia tekemästä hankintasopimusta uuden hankintapäätöksen nojalla valitun Suomen Tekojää Oy:n kanssa, tai mikäli hankintasopimus on tehty tai kieltoa ei aseteta, määrää Tampereen kaupungin maksamaan valittajille hyvitysmaksuna 335 083 euroa; sekä 3) velvoittaa Tampereen kaupungin korvaamaan valittajien yhteiset oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Valittajat ovat vielä vaatineet, että asiassa toimitetaan suullinen käsittely henkilötodistelun vastaanottamiseksi.

Valittajat (jäljempänä myös työyhteenliittymä) ovat esittäneet perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Tampereen kaupungin liikuntajohtaja on markkinaoikeuden ratkaisun seurauksena tehnyt uuden hankintapäätöksen 14.1.2016. Uudessa hankintapäätöksessä valittajien työyhteenliittymänä antama tarjous on suljettu tarjousvertailusta tarjouspyyntöä vastaamattomana ja Suomen Tekojää Oy on valittu kaupungin sopimuskumppaniksi.

Markkinaoikeuden ratkaisu on ollut virheellinen siltä osin kuin siinä on katsottu valittajien tarjouksen olleen huoltoon liittyneen selvityksen osalta tarjouspyynnön vastainen. Markkinaoikeus on tulkinnut tarjouspyynnössä esitettyjä huoltoa koskevia selvitysvaatimuksia virheellisesti.

Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjoajaa esittämään tilaajalle huolto-organisaatio, huollon vasteaika ja voimassa oleva tuntiveloitus sisältäen matkakulut. Huollon osalta ei siten ole vaadittu liittämään tarjoukseen selvitystä, vaan selvitys on tullut vain esittää. Vertailun vuoksi tarjouspyynnön liitteen 1 kohdassa 5 on ilmoitettu, että esimerkiksi suunnitelmat ja tekninen dokumentaatio on tullut toimittaa.

Työyhteenliittymä on vastannut huolto- ja varaosapalveluvaatimukseen tarjouspalvelu.fi-palvelussa tarjouspyynnön mukaisesti ja siten kuin tarjouslomaketta käyttäen on ollut teknisesti mahdollista. Lomakkeessa on pyydetty vastaamaan vain huollon vasteaikaan, eikä lomakkeella ole ollut mahdollisuutta antaa laajempaa selvitystä. Työyhteenliittymä on tarjouksellaan sitoutunut huoltoselvitysten esittämiseen ja kaikki esitetyt huoltoon liittyvät tiedot on tarkennettu ja selvitetty kaupungin kanssa järjestetyssä neuvottelussa 4.6.2015. Työyhteenliittymän tarjous on näin ollen vastannut tarjouspyyntöä, ja hankintayksiköllä on ollut käytössään kaikki tarjousten vertailuun tarvittava tieto ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Mikäli korkein hallinto-oikeus katsoo, että työyhteenliittymän tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä, olisi hankintayksikön joka tapauksessa suhteellisuusperiaatetta noudattaen tullut pyytää lisäselvitystä huollon organisaatiosta ja hinnoittelusta. Viitattu tarjouspyyntömateriaali on huollon vaatimusten esittämisen osalta muotoiltu eri tavalla kuin ne kohdat, joissa jokin asiakirja on erikseen pyydetty liittämään tarjoukseen. Työyhteenliittymä on sitoutunut tarjouksessaan toimittamaan myös huollon tarjouspyynnön mukaisesti, joten hankintayksikkö olisi voinut pyytää lisäselvitystä tarjouksessa huollon osalta annettuun tietoon. Hankintayksikön vastuulla oleva tarjouspyyntöasiakirjojen kirjausten epäselvyys ei saa johtaa siihen, että tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, kun asia olisi lievempiä keinoja käyttäen ollut selvitettävissä muiden tarjoajien asemaa vaarantamatta.

Suullinen käsittely on tarpeen asian selvittämiseksi. Työyhteenliittymän keskeinen todistelu asian ratkaisun kannalta olennaisesta kysymyksestä (huoltoon liittyvän selvityksen antamisesta sekä tarjouspyynnön huoltovaatimusten tulkinnasta) on esitettävissä vain suullisesti.

Selitykset

Tampereen kaupunki on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa valittajat korvaamaan Tampereen kaupungille asiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksikkö on uudistaen markkinaoikeudessa lausumansa esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikkö on toiminut valituksenalaisessa markkinaoikeuden päätöksessä edellytetyllä tavalla. Hankintayksikkö on arvioinut valittajien tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden uudelleen sekä 14.1.2016 tekemällään uudella hankintapäätöksellä sulkenut valittajien tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut Suomen Tekojää Oy:n tarjouksen. Työyhteenliittymä ei ole valittanut tästä uudesta hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen.

Hankintayksikkö ei ollut hankintapäätöksellään 5.6.2015 sulkenut valittajien tarjousta tarjouskilpailusta siitä syystä, että tarjouksen puutteellisuuksia ei pidetty olennaisina eivätkä ne vaikuttaneet tarjousten vertailuun. Lisäksi asioista on tuolloin saatu tieto ennen hankintapäätöksen tekoa erillisessä selonottotilaisuudessa. Tämän on tulkittu olevan sallittua tarjouksen täsmentämismenettelyä. Markkinaoikeus on kuitenkin katsonut valittajien tarjouksen olleen tarjouspyyntöä vastaamaton. Hankintapäätöksellä 5.6.2015 valittu valittajien tarjous olisi ollut Tampereen kaupungille huomattavasti halvempi vaihtoehto kuin uudella päätöksellä valittu Suomen Tekojää Oy:n tarjous.

Olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa asiassa vahinkonaan. Mikäli valitus katsotaan aiheelliseksi ja Tampereen kaupungin aiempi hankintapäätös päteväksi, Tampereen kaupungin tulisi tässä tilanteessa saada oikeudenkäyntikulunsa korvatuksi myös markkinaoikeuskäsittelyn osalta.

Suomen Tekojää Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa valittajat korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Yhtiö on todennut muun ohella, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, minkä vuoksi markkinaoikeuden päätöstä tulisi muuttaa. Markkinaoikeus on oikein katsonut, ettei valittajien tarjous ole vastannut tarjouspyyntöä ja että hankintayksikön olisi tullut sulkea valittajien tarjous tarjouskilpailusta. Valittajien olisi tullut toimittaa tarjouksessaan tarjouspyynnössä pyydetty selvitys huolto-organisaatiostaan ja huoltotuntiveloituksesta. Tämä selvitys olisi tullut toimittaa kirjallisesti tarjouksen jättöaikana. Tällaisen puutteen korjaaminen jälkikäteen mahdollisella henkilötodistelulla ei ole mahdollista. Tämän vuoksi asiassa ei tule toimittaa suullista käsittelyä.

Vastaselitys

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd, Suomen Jääputkisto Oy ja Vepe Oy Peltonen ovat antaneet Tampereen kaupungin ja Suomen Tekojää Oy:n selitysten johdosta vastaselityksen, jossa ne ovat esittäneet muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikkö on selityksestään ilmenevän mukaisesti alkuperäistä hankintapäätöstä tehdessään katsonut, ettei valittajien tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta ole ollut aihetta. Suullisen käsittelyn toimittaminen on välttämätöntä, jotta valittajilla on mahdollisuus esittää näyttö huoltoselvitysten esittämisestä. Kyseiset selvitykset on annettu Tampereen kaupungille tapaamisessa ennen hankintapäätöksen 5.6.2015 tekemistä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa tulee kuulla Tampereen liikuntatoimen päällikköä sekä työyhteenliittymää neuvottelussa edustaneita neljää henkilöä.

Vastaselitys on lähetetty tiedoksi Tampereen kaupungille ja Suomen Tekojää Oy:lle.

Muut kirjelmät ja selvitykset

Tampereen kaupungin selitys on lähetetty tiedoksi Suomen Tekojää Oy:lle.

Suomen Tekojää Oy:n selitys on lähetetty tiedoksi Tampereen kaupungille.

Suomen Tekojää Oy on toimittanut oikeudenkäyntikulujensa määrää koskevan ilmoituksen, joka on lähetetty tiedoksi valittajille ja Tampereen kaupungille.

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd, Suomen Jääputkisto Oy ja Vepe Oy Peltonen ovat toimittaneet yhteisten oikeudenkäyntikulujensa määrää koskevan ilmoituksen, joka on lähetetty tiedoksi Tampereen kaupungille ja Suomen Tekojää Oy:lle.

Tampereen kaupunki on toimittanut lisäkirjelmän, joka on lähetetty tiedoksi valittajille.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki Tampereen kaupungin vaatimusta markkinaoikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

2. Korkein hallinto-oikeus ei tutki Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n, Suomen Jääputkisto Oy:n ja Vepe Oy Peltosen vaatimusta kieltää Tampereen kaupungin liikuntajohtajan 14.1.2016 tekemän hankintapäätöksen (§ 4) täytäntöönpano.

Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut asian valituksenalaisilta osin.

3. Korkein hallinto-oikeus hylkää Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n, Suomen Jääputkisto Oy:n ja Vepe Oy Peltosen vaatimuksen suullisen käsittelyn toimittamisesta.

4. Korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen valituksenalaisilta osin eli siltä osin kuin markkinaoikeus on kumonnut Tampereen kaupungin liikuntajohtajan 5.6.2015 tekemän hankintapäätöksen (§ 136) ja asettamansa 70 000 euron sakon uhalla kieltänyt Tampereen kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön ja hylkää Suomen Tekojää Oy:n mainitusta päätöksestä markkinaoikeuteen tekemän valituksen.

5. Korkein hallinto-oikeus hylkää Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n, Suomen Jääputkisto Oy:n ja Vepe Oy Peltosen sekä Tampereen kaupungin ja Suomen Tekojää Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Perustelut

1. Tampereen kaupungin oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa

Tampereen kaupunki ei ole määräajassa valittanut markkinaoikeuden päätöksestä, jolla kaupungin markkinaoikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on hylätty ja kaupunki on velvoitettu korvaamaan Suomen Tekojää Oy:n oikeudenkäyntikuluja markkinaoikeudessa. Tämän vuoksi Tampereen kaupungin vaatimus markkinaoikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on jätettävä myöhässä tehtynä tutkimatta.

2. Hankintapäätöksen 14.1.2016 § 4 täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd, Suomen Jääputkisto Oy ja Vepe Oy Peltonen ovat valituksessaan muun ohella vaatineet, että korkein hallinto-oikeus kieltää Tampereen kaupunkia tekemästä hankintasopimusta 14.1.2016 tehdyn uuden hankintapäätöksen (§ 4) nojalla valitun Suomen Tekojää Oy:n kanssa.

Tampereen kaupungin liikuntajohtajan 14.1.2016 tekemä hankintapäätös (§ 4), jolla Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n, Suomen Jääputkisto Oy:n ja Vepe Oy Peltosen tarjous on suljettu tarjouskilpailusta ja Suomen Tekojää Oy on valittu siirrettävän tekojääjärjestelmän toimittajaksi, on lainvoimainen eikä siitä ole valitettu markkinaoikeuteen. Mainitun hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus on näin ollen jätettävä tämän asian yhteydessä esitettynä tutkimatta.

3. Vaatimus suullisen käsittelyn toimittamisesta

Hallintolainkäyttölain 37 §:n 1 momentin mukaan asian selvittämiseksi toimitetaan tarvittaessa suullinen käsittely. Kun otetaan huomioon perusteet, joiden vuoksi Oy Yleiskylmä-Findri Ltd, Suomen Jääputkisto Oy ja Vepe Oy Peltonen ovat pyytäneet suullisen käsittelyn toimittamista, selvitys, jota yhtiöt ovat ilmoittaneet siinä esittävänsä, sekä asiakirjoista saatava selvitys, suullisen käsittelyn toimittaminen ei ole tarpeen asian selvittämiseksi.

4. Pääasia

4.1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n, Suomen Jääputkisto Oy:n ja Vepe Oy Peltosen yhteisesti antama tarjous ollut markkinaoikeuden valituksenalaisessa päätöksessä todetulta osalta sillä tavoin tarjouspyynnön vastainen, että hankintayksikön olisi tullut sulkea yhtiöiden tarjous tarjouskilpailusta.

4.2 Tarjouspyynnön keskeinen sisältö

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouspyynnöllään tarjouksia siirrettävästä tekojääjärjestelmästä. Tarjouspyynnön kohdan 3. ”Hankinnan kohde” alakohdassa ”Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus” on ilmoitettu hankinnan kohteeksi ”ulkotilaan asennettava siirrettävä tekojää, joka sisältää mm. seuraavat elementit: perustuspohja, putkimatto ja kylmäkontti”.

Hankinnan kohde on määritelty edellä todetulla tavalla myös tarjouspyynnön kohdassa 4. ”Hankinnan taustaa”. Kohdassa on ilmoitettu, että tarjouksessa annetun hinnan on sisällettävä kaikki käyttövalmiin kentän aineet ja materiaalit. Toimittaja pystyttää järjestelmän sovittuna aikana, minkä jälkeen tilaaja ylläpitää tekojäätä talvikauden ajan ja tilaa tarvittaessa toimittajan huoltopalvelun.

Edellä mainitussa tarjouspyynnön kohdassa 4. on lisäksi muun ohella ilmoitettu, että tarjouksen on sisällettävä radan ensimmäinen pystyttäminen ja purkaminen, jolloin toimittaja samalla opettaa vastaavat työvaiheet tilaajan henkilökunnalle. Talvikauden päättyessä toimittaja tulee purkamaan järjestelmän, pakkaa osat varastointikuntoon ja kuljettaa järjestelmän kaikkine osineen tilaajan osoittamaan paikkaan sekä siirtää järjestelmän varastointitilaan yhdessä tilaajan edustajan kanssa. Tilaaja vastaa järjestelmän varastoinnista. Toimittaja huolehtii tekojään rakentamiseen liittyvien lupien hankkimisesta sekä ilmoitusten tekemisestä, ja sen on toimitettava hakemistaan luvista jäljennökset asiakkaalle ennen töiden aloittamista.

Tarjouspyynnön kohdassa 6. ”Hankinnan kohteen kriteerit” on muun ohella ilmoitettu, että kokonaishinnan on sisällettävä kaikki käyttövalmiin kentän aineet ja materiaalit sekä ensimmäinen pystytys ja purkaminen ja lisäksi radan säilytysjärjestelmä. Optiona on pyydetty ilmoittamaan hinta toisen vuoden pystytykselle ja purkamiselle. Lisäksi kohdassa on pyydetty ilmoittamaan hinnat jakotukin suojaukselle kahden vaihtoehdon osalta.

Tarjouspyynnön kohdassa 7. ”Hinta ja kaupalliset ehdot” on ilmoitettu, että tarjouksessa on annettava arvonlisäveroton kokonaishinta. Lisäksi on ilmoitettu, että optiona on annettava hinta jakotukin suojaukselle kummallakin vaihtoehdolla 1 ja 2 sekä hinta seuraavan vuoden pystytykselle ja purkamiselle.

Tarjouspyynnön kohdassa 9. ”Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset” on esitetty vaatimuksia alaotsikoiden ”Kelpoisuus”, ”Alihankkijat”, ”Muut ehdot”, ”Huolto- ja varaosapalvelut”, ”Toimitusehdot”, ”Käyttöohjeet”, ”Koulutus” ja ”Muut tiedot” alla. Vähimmäisvaatimukseksi on muun ohella ilmoitettu, että järjestelmä täyttää liitteessä 1 määritetyt tekniset vaatimukset. Huolto- ja varaosapalvelujen osalta kyseisessä tarjouspyynnön kohdassa on esitetty yksi vähimmäisvaatimus, jonka mukaan huollon vasteaika on enintään neljä tuntia tilauksesta.

Tarjouspyynnön kohdassa 13. ”Päätöksenteon perusteet” on todettu seuraavaa:

”Valintaperusteena on halvin hinta.

Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit.”

Edellä mainitussa tarjouspyynnön liitteessä 1 on määritetty siirrettävän tekojään jäähdytysjärjestelmän tekniset lähtötiedot ja tehtäväkuvaus. Liitteessä on muun ohella (5. kohta) ilmoitettu, mitä suunnitelmia ja teknistä dokumentaatiota tarjoajan on tullut toimittaa. Liitteen kaksi viimeistä kohtaa (6. ja 7. kohta) ovat koskeneet koulutusta ja huoltoa. Huollon osalta on ilmoitettu, että ”Tarjoajan on esitettävä huolto-organisaationsa, huollon vasteaika ja voimassa oleva huoltotuntiveloitus sisältäen matkakulut.”

4.3 Oikeudellinen arviointi

Asiaan sovellettavat julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 myöhempine muutoksineen, hankintalaki) säännökset käyvät ilmi markkinaoikeuden päätöksestä.

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n, Suomen Jääputkisto Oy:n ja Vepe Oy Peltosen yhteisesti antama tarjous on markkinaoikeuden päätöksen mukaan ollut tarjouksesta puuttuneiden huolto-organisaatiota ja huoltotuntiveloitusta koskeneiden tietojen vuoksi tarjouspyynnön vastainen. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan hankintayksikön olisi tästä syystä tullut sulkea yhtiöiden tarjous tarjouskilpailusta.

Kuten markkinaoikeus on päätöksessään todennut, hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp) on hankintalain 46 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu, että tarjouksen hylkäämistä tulisi arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tulisi pääsääntöisesti hylätä. Hankintayksikkö voi kuitenkin pyytää tarjoajia täsmentämään ja selventämään tarjousten yksityiskohtia, jos se ei vaaranna tarjoajien tasapuolista kohtelua. Menettely ei saa tarkoittaa sitä, että jollekin tarjoajalle annetaan mahdollisuus parantaa tarjoustaan.

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n, Suomen Jääputkisto Oy:n ja Vepe Oy Peltosen yhteisesti antamassa tarjouksessa on ilmoitettu tarjouspyyntölomakkeessa pyydetty tieto huollon vasteajasta, mutta siitä on puuttunut tarjouspyynnön liitteessä 1 pyydetty selvitys huolto-organisaatiosta ja voimassa olevasta huoltotuntiveloituksesta.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitetun mukaan hankinnan kohteena on ollut siirrettävän tekojääjärjestelmän toimittaminen siten, että tarjouksessa annettava hinta sisältää kaikki käyttövalmiin kentän aineet ja materiaalit sekä ensimmäisen pystytyksen ja purkamisen ja lisäksi radan säilytysjärjestelmän. Optiona on pyydetty antamaan hinta jakotukin suojaukselle tarjouspyynnössä ilmoitetuilla vaihtoehdoilla 1 ja 2 sekä hinta toisen vuoden pystytykselle ja purkamiselle. Hankinnan kohde ei ole sisältänyt järjestelmän huolto- tai varaosapalveluita, vaan hankintayksikön on ilmoitettu tilaavan huoltopalvelun tarvittaessa. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta ilman, että huoltoa koskevilla hintatiedoilla on ollut vaikutusta tarjouksen vertailukelpoisuuteen ja hintavertailun perusteella tehtävään tarjouksen valintaan. Tarjouspyynnön kohdassa 9. ”Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset” ei ole asetettu muita huolto- ja varaosapalveluita koskevia vähimmäisvaatimuksia kuin vasteajan pituus, jonka osalta Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n, Suomen Jääputkisto Oy:n ja Vepe Oy Peltosen antama tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksen.

Edellä todettuun nähden ja tarjouspyyntöä kokonaisuutena arvioiden korkein hallinto-oikeus katsoo toisin kuin markkinaoikeus, että Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n, Suomen Jääputkisto Oy:n ja Vepe Oy Peltosen tarjousta ei ole voitu pitää huolto-organisaatiota ja huoltotuntiveloitusta koskevien tietojen puuttumisen vuoksi tarjouspyynnössä edellytettyyn nähden niin puutteellisena tai virheellisenä, että hankintayksikkö olisi tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaarantumisen vuoksi ollut velvollinen sulkemaan yhtiöiden tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

4.4 Asian lopputulos

Edellä lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole ollut perusteita kumota Tampereen kaupungin liikuntajohtajan 5.6.2015 tekemää hankintapäätöstä eikä määrätä Tampereen kaupungille seuraamuksia. Markkinaoikeuden päätös on näin ollen kumottava valituksenalaisilta osin eli siltä osin kuin markkinaoikeus on kumonnut Tampereen kaupungin liikuntajohtajan 5.6.2015 tekemän hankintapäätöksen (§ 136) ja asettamansa 70 000 euron sakon uhalla kieltänyt Tampereen kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön ja Suomen Tekojää Oy:n markkinaoikeuteen tekemä valitus on hylättävä.

5. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 § ei ole kohtuutonta, että Oy Yleiskylmä-Findri Ltd, Suomen Jääputkisto Oy ja Vepe Oy Peltonen sekä Tampereen kaupunki ja Suomen Tekojää Oy joutuvat kukin pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Maarit Lindroos ja Kirsti Kurki-Suonio. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 24.11.2017