Muu päätös 6597/2017

Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus

Antopäivä: 20.12.2017
Taltionumero: 6597
Diaarinumero: 1524/2/15
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T6597

Asia Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus

Valittaja Fortema Oy, Forssa

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 31.3.2015 nrot 236 ja 237/15

Asian aikaisempi käsittely

Patentti- ja rekisterihallitus on Fortema Oy:n 18.11.2010 tekemästä hakemuksesta rekisteröinyt tavaramerkin nro 251755 TE-MA PACK, siltä osin kuin asiassa on kysymys, seuraaville tavaroille:

Luokka 7 Pakkauskoneet; laatikon muodostuskoneet; lavauskoneet.

Patentti- ja rekisterihallitus on 15.8.2012 tekemällään päätöksellä hylännyt Tecma Packin ja Tetra Laval Holdings & Finance S.A.:n muun ohella edellä mainitun rekisteröinnin tavaraluokkaa 7 vastaan tekemän väitteen.

Patentti- ja rekisterihallitus on perustellut päätöstään Tecma Packin tekemän väitteen osalta seuraavasti:

Rekisteröity tavaramerkki numero 251755 TE-MA PACK kattaa luokassa 7 samoja ja samankaltaisia tavaroita kuin väitteentekijän Euroopan yhteisössä voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 1070662 TECMA PACK. Rekisteröidyn tavaramerkin ei voida kuitenkaan kokonaisuutena arvioiden katsoa olevan sekoitettavissa väitteentekijän merkkiin. Rekisteröity tavaramerkki muodostuu tekstistä TE-MA PACK ja väitteentekijän merkki puolestaan sanoista TECMA PACK. Molemmat merkit kattavat erilaisia pakkaamiseen liittyviä koneita luokassa 7. Merkkien loppuosa PACK tarkoittaa suomeksi pakkaamista, ja on näin ollen erottamiskyvyltään heikko sana kyseisille tavaroille. Huomio kiinnittyykin näin ollen merkkien alkuosiin. Kummankaan merkin alkuosalla ei ole selkeää merkityssisältöä, mutta rekisteröidyn tavaramerkin jaettu alkuosa TE-MA eroaa selkeästi väitteentekijän merkin alkuosasta TECMA, joka voi aiheuttaa mielikuvia esimerkiksi englanninkielen sanaan technical. Rekisteröity tavaramerkki eroaa väitteentekijän merkistä ulkonäöllisesti, äänteellisesti sekä merkkien antaman kokonaisvaikutelman osalta.

Rekisteröinnin kattamien luokan 16 tavaroiden ja luokan 39 palveluiden ei voida katsoa olevan samoja tai samankaltaisia kuin väitteentekijän kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat luokassa 7. Merkkien sekoitettavuus ei näiden tavaroiden ja palveluiden osalta tule siten harkittavaksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen soveltamat oikeusohjeet

Tavaramerkkilaki 14 § 1 momentti (996/1983) 8 kohta (1220/2004) ja 6 § 1 momentti (996/1983)

Tecma Pack ja Tetra Laval Holdings & Finance S.A. ovat valittaneet päätöksestä Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakuntaan. Asia on patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain (1130/2013) 2 §:n nojalla siirtynyt markkinaoikeuden käsiteltäväksi hallintolainkäyttölain mukaisesti.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään Tecma Packin (asia dnro 2014/40) valituksesta kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen siltä osin kuin tavaramerkki TE-MA PACK on rekisteröity luokan 7 tavaroille ja palauttanut asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun tavaramerkin nro 251755 TE-MA PACK kumoamista varten luokan 7 tavaroiden osalta. Markkinaoikeus on muilta osin hylännyt Tecma Packin valituksen.

Markkinaoikeus on hylännyt Tetra Laval Holdings & Finance S.A:n valituksen (asia dnro 2014/51).

Markkinaoikeus on hylännyt Tecma Packin ja Fortema Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, seuraavasti:

Asian tarkastelun lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt sekä Tecma Packin että Tetra Laval Holdings & Finance S.A:n tekemät väitteet rekisteröityä tavaramerkkiä numero 251755 TE-MA PACK vastaan.

Tecma Packin tekemän valituksen osalta asiassa diaarinumero 2014/40 on kysymys siitä, onko luokkiin 7, 16 ja 39 rekisteröity tavaramerkki TE-MA PACK sekoitettavissa Euroopan unionin alueella voimassaolevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 1070662 TECMA PACK.

Tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen kohderyhmä koostuu sekä pakkausalan ammattilaisista että pakkausmateriaalien osalta myös suuresta yleisöstä.

Oikeusohjeet

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin (996/1983) 8 kohdan (1220/2004) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa Suomessa tai Euroopan yhteisössä voimassa olevaan kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaan tavaramerkkiin, jolla tämän rekisteröinnin perusteella on aikaisempi oikeus Suomessa tai Euroopan yhteisössä.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) mukaan tunnusmerkkien katsotaan sanotun lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Mitä tavaramerkkilaissa säädetään tavaroista, on lain 1 §:n 3 momentin mukaan vastaavasti voimassa myös palveluista.

Merkkien TE-MA PACK ja TECMA PACK sekoitettavuus

Tavaramerkin TECMA PACK haltija on Patentti- ja rekisteri-hallituksessa tehnyt väitteen luokkien 7 ja 16 tavaroille sekä luokan 39 palveluille rekisteröityä merkkiä TE-MA PACK vastaan vedoten aikaisempaan rekisteröintiinsä luokassa 7.

Tavaroiden ja palvelujen vertailu

Tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan.

Rekisteröity tavaramerkki TE-MA PACK kattaa luokassa 7 "pakkauskoneet; laatikon muodostuskoneet; lavauskoneet", luokassa 16 "pakkausmateriaalit: aaltopahvi, kartonki, muovi" ja luokassa 39 "pakkaus-, lavaus- ja laatikonmuodostuskoneiden vuokrauspalvelut".

Aikaisempi kansainvälinen rekisteröinti TECMA PACK kattaa useita erityyppisiä, lähinnä pakkaamiseen ja tavaroiden lastaamiseen liittyviä koneita ja niiden osia luokassa 7, muun muassa "machines for wrapping or packing and vacuum packaging", "machines for shaping cardboard" ja "machines for packaging and preparing pallets".

Asiassa on siten selvää, että merkkien TE-MA PACK ja TECMA PACK kattamat tavarat luokassa 7 ovat samoja.

Ottaen erityisesti huomioon luokkien 7 ja 16 tavaroiden ja luokan 39 palvelujen erilainen luonne ja kyseisten tavaroiden ja palvelujen erilainen käyttötarkoitus, eivät aikaisemman kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat luokassa 7 ole samoja tai samankaltaisia rekisteröidyn tavaramerkin TE-MA PACK kattamien luokan 16 tavaroiden ja luokan 39 palvelujen kanssa. Tämän rekisteröidyn merkin sekoitettavuus kansainväliseen rekisteröintiin TECMA PACK ei siten tule harkittavaksi luokan 16 tavaroiden ja luokan 39 palvelujen osalta.

Merkkien vertailu ja sekoitettavuuden kokonaisarviointi

Merkkien sekoitettavuutta koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekoitettavuuden kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Valituksen kohteena oleva sanamerkki koostuu osista TE-MA ja PACK. Näistä ensimmäinen on vielä jakaantunut kahteen yhdysmerkin yhdistämään osaan TE ja MA. Näillä ei ole suomalaiselle kohdeyleisölle mitään varsinaista merkitystä. Sen sijaan kohdeyleisö ymmärtää osan PACK viittaavan pakkauksiin ja pakkaamiseen. Merkin erottamiskykyisenä ja hallitsevana osana voidaan siten pitää merkin ensimmäistä osaa TE-MA. Merkin väitetyllä vakiintuneisuudella ei ole asiassa merkitystä.

Aikaisempi sanamerkki TECMA PACK koostuu myös kahdesta osasta. Näistä ensimmäisellä ei ole suomalaiselle kohdeyleisölle mitään merkitystä. Toisin kuin Patentti- ja rekisterihallitus on todennut, markkinaoikeus katsoo, ettei merkin alkuosan TECMA voida tässä yhteydessä katsoa viittaavan englanninkieliseen sanaan "technical". Sen sijaan toinen osa PACK viittaa edellä todetulla tavalla pakkauksiin ja pakkaamiseen. Merkin erottamiskykyisenä ja hallitsevana osana on siten pidettävä merkin ensimmäistä osaa TECMA. Merkillä voidaan katsoa olevan tavanomainen erottamiskyky nyt kysymyksessä oleville tavaroille.

Merkkien ulkoasun vertailun osalta markkinaoikeus toteaa, että edellä todetulla tavalla kumpikin merkki koostuu kahdesta osasta, joista jälkimmäinen on kummassakin sama. Ensimmäisten osien ainoa ero on siinä, että aikaisemman merkin ensimmäisen osan TECMA keskellä on kirjain C, kun taas myöhemmän merkin ensimmäisen osan TE-MA keskellä on yhdysmerkki. Merkit ovat siten ulkoasultaan hyvin samankaltaisia.

Merkkien lausuntatavan vertailun osalta markkinaoikeus toteaa, että edellä todetulla tavalla merkkien ainoa ero on se, että aikaisemman merkin ensimmäisen osan TECMA keskellä on kirjain C, jonka kohdeyleisö tässä yhteydessä ääntää kirjaimena k. Koska merkit ovat muilta osin samanlaiset, on niitä pidettävä lausuntatavaltaankin hyvin samankaltaisina.

Merkkien merkityssisällön vertailun osalta markkinaoikeus toteaa, että merkeillä kokonaisuuksina ei ole merkityssisältöä kohdeyleisölle, joten ne eivät ole tältä osin vertailtavissa.

Edellä todetun perusteella vertailtavat merkit ovat hyvin samankaltaisia.

Merkkien korkean samankaltaisuuden asteen ja merkkien kattamien luokan 7 tavaroiden samanlaisuuden huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden myöhemmin rekisteröity tavaramerkki TE-MA PACK on luokan 7 tavaroiden "pakkauskoneet; laatikon muodostuskoneet; lavauskoneet" osalta sekoitettavissa aikaisemmin rekisteröityyn tavaramerkkiin TECMA PACK.

Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian laatu ja asiassa diaarinumero 2014/40 annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja ja vastaaja saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian laatu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että asiassa diaarinumero 2014/51 annetusta ratkaisusta huolimatta vastaaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Nina Korjus, Sirkku Seppälä ja Teija Kotro.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Fortema Oy on vaatinut valituksessaan, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja Patentti- ja rekisterihallituksen päätös saatetaan voimaan eli tavaramerkin rekisteröinnin nro 251755 TE-MA PACK katsotaan olevan voimassa myös luokan 7 tavaroille. Valittaja on lisäksi vaatinut, että Tecma Pack ja Tetra Laval Holdings & Finance S.A. velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa laillisine korkoineen. Vielä valittaja on vaatinut, että markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpano kielletään, kunnes korkein hallinto-oikeus on antanut asiassa lainvoimaisen ratkaisun.

Fortema Oy on esittänyt vaatimustensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Merkkien sekoitettavuusarvioinnissa painoarvo on annettava merkin erottamiskykyiselle osalle, eli nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa merkkien osille TE-MA ja TECMA. Tältä osin kyseessä on myös merkkien iskuosa eli painollinen osa. Näitä erottamiskykyisiä osia on vertailtava niiden ulkoasun, lausuntatavan sekä merkityssisällön perusteella syntyvän kokonaisvaikutelman perusteella. Merkkien erottamiskykyisille osille on annettava erityistä painoarvoa, koska pakkausalalla toimiville ostajille on selvää, että merkkien loppuosa "PACK" viittaa pakkaamiseen.

Kyseessä olevien tuotteiden ostajakunnassa ei ole kyse keskivertokuluttajista. Arvioinnin kohteena oleva luokka 7 koskee pakkauskoneita, laatikonmuodostuskoneita ja lavauskoneita, ja näiden tuotteiden ostajakunta on varsin rajattu kohderyhmä. Ostajakunta koostuu asiantuntevista alan ammattilaisista, jotka tuntevat pakkauskoneiden markkinat. Pakkauskoneita ei myydä kuluttaja-asiakkaille. Kyseessä oleva ostajakunta kykenee huomioimaan sanojen TE-MA ja TECMA ulkoasujen, ääntämistavan sekä merkitysvivahteiden erot. Pakkausalan ammattilainen käyttää harkintaa pakkauskoneinvestointien tekemisessä.

Merkkien ulkoasun osalta niiden hallitsevien osien ero ei ilmene ainoastaan yhdessä kirjaimessa. Sana TE-MA sisältää välimerkin tavujen välillä, mikä vaikuttaa keskeisellä tavalla merkin ulkoasuun ja erottaa siten merkin pelkkiä kirjaimia sisältävästä sanasta TECMA. Lisäksi se, että kyseessä ovat lyhyet sanat, on omiaan korostamaan väliviivan aiheuttamaa ulkoasullista eroa. Joka tapauksessa ero yhdessä kirjaimessa tulee ottaa huomioon kokonaisarvioinnissa. Suomen kielessä yhden kirjaimen ero voi vaikuttaa merkittävällä tavalla sanojen merkityssisältöön.

Merkit eroavat lausuntatavan osalta. Väliviiva saa aikaan eron painotuksessa ja lausuntarytmissä. Lausuja painottaa sekä tavua "TE" että "MA", ja väliviiva on myös omiaan rytmittämään lausumista siten, että tavujen välissä on väliviivan johdosta mahdollinen lyhyt tauko. Sanaa TECMA lausuttaessa painottuu kirjain C, joka lausutaan käytännössä k-kirjaimena, ja joka sana lausutaan yhteen ilmaan minkäänlaisia tauotuksia.

Merkkien merkityssisällöt eroavat toisistaan. Kysymyksessä olevassa suomenkielisessä kohdeyleisössä mielleyhtymä sanasta TECMA sanoihin "technical" tai "tekninen" ovat ilmeinen. Mielleyhtymä on selvästi tekniikkaan viittaava. Tämä mielleyhtymä aiheuttaa jo sellaisenaan merkittävän merkityssisältöjen eroavaisuuden sanojen TE-MA ja TECMA välillä. Lisäksi sanasta TE-MA on mahdollista saada mielleyhtymä sanaan "teema". Lisäksi asiantunteva kohderyhmä on todennäköisesti selvillä myös siitä, että valittajien tavaramerkin osio TE-MA muodostuu omistajien nimien alkuosista ja se on liitettävissä yrityksen Fortema toiminimeen.

Merkit eivät ole kokonaisuutena arvioiden sekoitettavissa. Merkit eroavat toisistaan selvästi visuaalisesti ja foneettisesti ja lisäksi merkityssisältöjen ja mielleyhtymien välillä on selvä ero. Lisäksi kysymyksessä oleva asiantunteva ostajakunta tunnistaa nämä erot ja heidän tietämyksensä pakkausalasta on korkeampi kuin kuluttaja-asiakkaalla.

Asia liittyen sekaannusvaaraan merkkien TE-MA PACK ja TECMA PACK välillä tulee ratkaista kokonaisuudessaan valittajan hyväksi, jolloin myös valittajan oikeudenkäyntikulut on määrättävä kokonaisuudessaan Tecma Packin korvattavaksi. Asian laadussa ei ole mitään sellaista, mikä antaisi aiheen poiketa tästä pääsäännöstä.

Fortema Oy on voittanut asian markkinaoikeudessa kokonaisuudessaan liittyen Tetra Laval Holdings & Finance S.A.:n markkinaoikeuteen tekemään valitukseen. Tähän ratkaisuun nähden on kohtuutonta, ettei Tetra Laval Holdings & Finance S.A.:ta ole määrätty korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikuluja. Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen Tetra Laval Holdings & Finance S.A. olisi tullut velvoittaa korvaamaan Fortema Oy:n oikeudenkäyntikulut asiassa. Asian laadussa ei ole mitään sellaista, mikä antaisi aiheen poiketa tästä pääsäännöstä.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa viitannut aiemmin antamaansa ratkaisuun asiassa ja todennut, ettei sillä ole asiaan lisättävää.

Tecma Pack on antanut valituksen johdosta selityksen, jossa on vaadittu valituksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen hylkäämistä. Lisäksi Tecma Pack on vaatinut, että Fortema Oy velvoitetaan korvaaman sen oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa laillisine korkoineen. Selityksessä on esitetty muun ohella seuraavaa:

Kysymyksessä olevilla luokan 7 tavaroilla on erityinen ja ammattitaitoinen kohderyhmä, mutta se ei riitä poistamaan merkkien välistä sekaannusvaaraa. Tietämys rekisteröinnin kohteena olevista tavaroista tai alasta, kohderyhmän huolellisuus tai maantieteellinen sijainti ei riitä poistamaan nyt kysymyksessä olevien merkkien sekoitettavuutta.

Merkkeihin sisältyvät kirjaimet ovat täysin identtiset ja täysin samassa järjestyksessä yhden merkin eroa lukuun ottamatta. Tämän sekoitettavuusarvioinnin kannalta on merkityksetöntä, puhutaanko merkkien eroissa yhdestä kirjaimesta, yhdysmerkistä, välimerkistä tai väliviivasta. Merkit ovat hyvin samankaltaisia ja myös sekoitettavissa toisiinsa.

Merkissä TE-MA oleva väliviiva ei voi olla foneettisesti arvioiden dominantti, koska sitä ei äännetä tai sen sisältö jää kohderyhmällä avoimeksi.

Merkin osalla TECMA on tavanomainen erottamiskyky. Koska merkkien osilla TECMA ja TE-MA ei ole selkää yksiselitteistä merkityssisältöä, niiden merkityssisältöä ei yksinkertaisesti voi vertailla. TECMA on keksitty sana, jolla ei ole merkityssisältöä. Myöskään merkillä TE-MA ei ole selkeää merkityssisältöä. Lisäksi valittaja on aiemmin katsonut, että merkissä TE-MA oleva väliviiva on määräävässä asemassa ja että foneettisesti arvioiden merkki lausutaan tauon kanssa.

Markkinaoikeuden ratkaisu on hyvin perusteltu, johdonmukainen ja aiempi ratkaisukäytäntö huomioon ottaen oikea. Valituksessa esitetyt argumentit ovat riittämättömiä ja perusteiltaan merkityksettömiä.

Se, että valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa omana vahinkonaan, ei olisi kohtuutonta. Valittajan korkeimmalle hallinto-oikeudelle esittämät perusteet ovat luonteeltaan kyseenalaisia. Olisi kohtuullista velvoittaa valittaja korvaamaan Tecma Packin oikeudenkäyntikulut korkoineen. Valittaja on aiheuttanut valituksellaan turhia oikeudenkäyntikuluja.

Tetra Laval Holdings & Finance S.A. on antanut valituksen johdosta selityksen, jossa on vaadittu ettei markkinaoikeuden päätöstä oikeudenkäyntikulujen osalta muuteta ja että Fortema Oy saa pitää asiaan mahdollisesti liittyneet oikeudenkäyntikulut vahinkonaan. Tetra Laval Holdings & Finance S.A. on selityksessään esittänyt muun ohella seuraavaa:

Hallinnollisessa prosessissa osapuolet pitävät pääsääntöisesti kulut omana vahinkonaan. Häviävän osapuolen tuomitseminen korvaamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut on erittäin poikkeuksellista, ja sille täytyy olla erittäin painavat syyt. Fortema Oy ei ole esittänyt minkäänlaisia perusteita sille, että sen oikeudenkäyntikulut tulisi tulla korvata tässä asiassa. Asian laatu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että annetusta ratkaisusta huolimatta vastaaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Fortema Oy ei ole vaatimuksessaan yksilöinyt niitä kuluja, joita sille olisi syntynyt juuri Tetra Laval Holdings & Finance S.A.:n tekemän tavaramerkkiväitteen johdosta. Valituksen liitteenä esitetty kuluerittely ja lasku koskevat ainoastaan samaa tavaramerkkiä vastaan tehtyä toisen väitteentekijän väitettä.

Fortema Oy on antanut vastaselityksen, jossa on esitetty muun ohella seuraavaa:

Merkkien erottamiskykyiseksi osaksi katsottavat etuliitteet TECMA ja TE-MA eivät kumpikaan ole erottamiskyvyltään erityisen vahvoja. Näin ollen vähäinenkin omintakeisuuden lisä ja vähäisetkin eroavaisuudet ovat omiaan aiheuttamaan sen, etteivät merkit ole sekoitettavissa.

Ammattimaisen ostajan koneinvestointipäätöksen tekemiseen liittyy huomattavasti suurempaa ja pitkäaikaisempaa harkintaa kuin päivittäistavarakaupasta tehtävään ostoon. Nyt kysymyksessä olevan ammattimaisen ostajan on lisäksi välttämätöntä tutustua kyseessä olevien pakkauskoneiden toiminnallisuuteen ja tekniikkaan huolellisuudella, joka varmistaa pakkauskoneen sopivuuden käyttötarkoitukseensa. Tällainen selvitystyö vaatii teknistä tietämystä. Näillä seikoilla on merkitystä asian kokonaisarvioinnissa.

Valittajalla on ollut oikeus muutoksenhakuun ja se on esittänyt valitukselleen oikeudellisesti arvioiden asianmukaiset perusteet.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. Fortema Oy:n ja Tecma Packin oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.

3. Lausuminen markkinaoikeuden päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Korkein hallinto-oikeus katsoo kuten markkinaoikeus, että merkit TE-MA PACK ja TECMA PACK ovat hyvin samankaltaisia sekä ulkoasultaan että lausuntatavaltaan, eikä merkkien hallitsevilla osilla TE-MA ja TECMA kummallakaan ole merkityssisältöä. Näin ollen ja vaikka kysymyksessä olevien tavaroiden keskivertokuluttajien tarkkaavaisuusastetta ostotilanteessa on pidettävä korkeana, rekisteröity merkki on sekoitettavissa aikaisemmin rekisteröityyn väitemerkkiin.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita siltä osin kuin on kysymys tavaramerkin nro 251755 TE-MA PACK rekisteröinnin kumoamisesta luokassa 7.

Kun otetaan huomioon asian laatu, asiassa saatu selvitys sekä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos, ei ole kohtuutonta, että Fortema Oy on joutunut markkinaoikeudessa pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Markkinaoikeuden päätöksen, jolla Fortema Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset on hylätty, muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Fortema Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Tecma Packille ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

3. Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Antti Pekkala ja Kirsti Kurki-Suonio. Asian esittelijä Annina Nieminen.

 
Julkaistu 20.12.2017