Muu päätös 6783/2017

Asia Rakennuslupia koskeva valitus

Valittaja LähiTuuli Oy

Päätös, jota valitus koskee

Itä-Suomen hallinto-oikeus 16.1.2017 nro 17/0014/3

Asian aikaisempi käsittely

Lappeenrannan rakennuslautakunta on 10.8.2015 (§:t 56 ja 57) tekemillään päätöksillä myöntänyt TuuliSaimaa Oy:lle rakennusluvat tuulivoimaloiden WTG K1 ja WTG K2 rakentamiseen tilalle 405-531-6-66 Lappeenrannassa. Pääpiirustuksen mukaan tuulivoimalat ovat napakorkeudeltaan 121,1 metriä ja kokonaiskorkeudeltaan 182,1 metriä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Itä-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin asiasta on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys, A:n valituksesta kumonnut rakennuslautakunnan päätökset ja hylännyt TuuliSaimaa Oy:n rakennuslupahakemukset.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään tältä osin seuraavasti:

Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 1 momentin mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Pykälän 2 momentin mukaan suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 1 momentin mukaan sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 §:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää että rakentaminen:

1) ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

2) ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä; ja

3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Kysymyksessä olevassa tuulivoimaloiden rakennushankkeessa on kysymys rakentamisesta, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa alueella, jolla ei ole voimassa asemakaavaa. Rakentaminen edellyttää näin ollen, että maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 1 momentissa mainittujen rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolo on todettu. Koska kysymyksessä olevien kahden tuulivoimalan rakentamista koskevat Lappeenrannan teknisen lautakunnan päätökset, joilla TuuliSaimaa Oy:n suunnittelutarveratkaisuhakemukset oli hyväksytty, on tänään annetulla Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä kumottu, tuulivoimaloille ei ole voitu myöntää rakennuslupia.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riikka Tiainen, Terhi Helttunen ja Ritva Schiestl, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

LähiTuuli Oy on valituksessaan vaatinut, että Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja Lappeenrannan rakennuslautakunnan päätökset saatetaan voimaan.

Vaatimuksensa tueksi LähiTuuli Oy on esittänyt muun ohella seuraavaa:

LähiTuuli Oy on erillisellä valituksella vaatinut Kaukkorven tuulivoimaloiden suunnittelutarveratkaisuja koskevan Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen (16.1.2017, 17/0013/3) kumoamista. Hallinto-oikeuden perustelut sekä suunnittelutarveratkaisuja että rakennuslupia koskevissa päätöksissä ovat virheelliset, eikä perusteita rakennuslupapäätösten kumoamiselle ole.

Kaukkorven tuulivoimaloiden kehityksestä vastaavan TuuliSaimaan nimi on vuoden 2016 alussa muuttunut LähiTuuli Oy:ksi.

Lappeenrannan rakennuslautakunta on antanut selityksen.

A on antanut selityksen, jossa hän on esittänyt valituksen hylkäämistä.

LähiTuuli Oy on antanut vastaselityksen.

Merkintä Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan toisella päätöksellä (diaarinumero 760/1/17) hylännyt LähiTuuli Oy:n valituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16.1.2017 numero 17/0013/3. Itä-Suomen hallinto-oikeus oli mainitulla päätöksellään kumonnut Lappeenrannan teknisen lautakunnan 24.6.2015 (§:t 198 ja 199) tekemät päätökset ja hylännyt TuuliSaimaa Oy:n suunnittelutarveratkaisuja koskevat hakemukset.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Petri Hellstén.