Muu päätös 6851/2017

Täytäntöönpanomääräystä koskeva valituslupahakemus ja valitus luonnonsuojeluasiassa (metsänhakkuut Oulujärven retkeilyalueella), samasta päätöksestä myös lyhyt ratkaisuseloste

Antopäivä: 22.12.2017
Taltionumero: 6851
Diaarinumero: 5783/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2017:T6851

Asia Täytäntöönpanomääräystä koskeva valituslupahakemus ja valitus luonnonsuojeluasiassa

Muutoksenhakijat Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry ja Paltamon luonto ry

Päätös, jota valitus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 19.10.2017 nro 17/0251/1

Asian aikaisempi käsittely

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) on 22.9.2017 päätöksellään nro POPELY/1933/2017 päätöksestä ilmenevin perustein hylännyt Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry:n luonnonsuojelulakiin perustuvan hakemuksen Metsähallitus Metsätalous Oy:n suunnittelemien hakkuiden kieltämisestä Vaalan valtionmaalla (kiinteistötunnus 785-893-10-1) Oulujärven retkeilyalueella sijaitsevissa Kaarresalossa ja Kuostonsaaressa.

ELY-keskus on päätöksellään jättänyt tutkimatta Paltamon luonto ry:n luonnonsuojelulakiin perustuvan edellä mainitun vaatimuksen sekä molempien edellä mainittujen yhdistysten Oulujärven retkeilyalueeseen ja ulkoilulakiin perustuvan edellä mainitun vaatimuksen.

Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry ja Paltamon luonto ry ovat valittaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja vaatineet, että hallinto-oikeus kumoaa päätöksen ja kieltää sen täytäntöönpanon välittömästi. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että asia siirretään oikealle viranomaiselle siltä osin kuin asia koskee Oulujärven retkeilyalueen perustamispäätöksen vastaisuutta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella välipäätöksellään hylännyt Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry:n ja Paltamon luonto ry:n hakemuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseksi.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Luonnonsuojelulain 57 §:n 1 momentin mukaan, jos joku lyö laimin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten noudattamisen taikka ryhtyy niiden vastaiseen toimeen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää asianomaista jatkamasta tai toistamasta tekoa tai laiminlyöntiä ja sakon tai keskeyttämisen uhalla velvoittaa hänet määräajassa poistamaan oikeudenvastaisen tilan tai korjaamaan laiminlyönnin taikka asettaa uhan, että tarpeelliset toimenpiteet teetetään asianomaisen kustannuksella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin päätä.

Valitusasian tässä vaiheessa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa olevan aihetta kieltää Metsähallituksen suunnittelemia hakkuita Kaarresalossa ja Kuostonsaaressa. Tämän vuoksi hallinto-oikeus hylkää valittajien hakemuksen.

Hallinto-oikeus antaa vireillä olevaan valitusasiaan ratkaisun erikseen.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Martti Raunio, Marja-Riitta Tuisku ja Renne Pulkkinen. Esittelijä Raisa Laaksonen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry ja Paltamon luonto ry ovat valituksessaan vaatineet, että hallinto-oikeuden välipäätös kumotaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksen täytäntöönpano kielletään välittömästi hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin nojalla.

Yhdistykset ovat perustelleet vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Hallinto-oikeus ei ole ottanut riittävällä tavalla huomioon valituksenalaisten hakkuiden aiheuttamaa välitöntä ja peruuttamatonta uhkaa alueen luontoarvoille. Hakkuut heikentävät merkittävästi Natura 2000 -alueeseen Oulujärven saaret ja ranta-alueet sisältyvien Kaarresalon ja Kuostonsaaren sellaisia luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon.

Metsähallituksen suunnittelemat hakkuut tulee kieltää, kunnes valitus on asianmukaisesti käsitelty. Hakkuiden toteuttaminen ennen hallinto-oikeuden ratkaisua johtaisi alueen luontoarvojen häviämiseen tehden muutoksenhaun käytännössä hyödyttömäksi.

Korkein hallinto-oikeus on siltä varalta, että asian saattamisen korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi katsottaisiin edellyttävän valituslupaa, varannut Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry:lle ja Paltamon luonto ry:lle tilaisuuden ilmoittaa ne perusteet, joiden vuoksi niille tulisi asiassa myöntää valituslupa.

Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry ja Paltamon luonto ry ovat tänne 14.12.2017 saapuneessa kirjoituksessaan esittäneet ne perusteet, joiden nojalla asiassa tulisi myöntää yhdistyksille valituslupa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus oikaisee hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn muutoksenhakuohjauksen kuulumaan siten, että valituksen tekeminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa. Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt asian valituslupa-asiana.

2. Korkein hallinto-oikeus myöntää Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry:lle ja Paltamon luonto ry:lle valitusluvan ja tutkii yhdistysten valituksen. Hallinto-oikeuden välipäätös kumotaan.

Hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettuna täytäntöönpanoa koskevana määräyksenä kielletään Metsähallitus Metsätalous Oy:n laatimissa ja 5.2.2017 ja 18.8.2017 päivätyissä metsänkäyttöilmoituksissa tarkoitetut hakkuut kiinteistöllä Vaalan valtionmaa 785-893-10-1 toistaiseksi, kunnes Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on ratkaissut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen päätöksestä tehdyt valitukset.

Perustelut

1. Muutoksenhaku hallinto-oikeuden välipäätökseen

Luonnonsuojelulain 57 §:n 1 momentin mukaan, jos joku lyö laimin sanotun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten noudattamisen taikka ryhtyy niiden vastaiseen toimeen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kieltää asianomaista jatkamasta tai toistamasta tekoa tai laiminlyöntiä ja sakon tai keskeyttämisen uhalla velvoittaa hänet määräajassa poistamaan oikeudenvastaisen tilan tai korjaamaan laiminlyönnin taikka asettaa uhan, että tarpeelliset toimenpiteet teetetään asianomaisen kustannuksella.

Luonnonsuojelulain 57 §:n 2 momentin mukaan haittaa kärsivällä henkilöllä on oikeus saattaa pykälän 1 momentissa tarkoitettu asia vireille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, jos vireillepanon tarkoituksena on estää luonnon tuhoutuminen tai luonnonarvojen heikentyminen, joka ei ole merkitykseltään vähäinen, tai käynnistää luontovahingon korjaaminen. Sama oikeus on lain 61 §:n 3 momentissa tarkoitetulla rekisteröidyllä yhteisöllä toiminta-alueellaan ja kunnalla.

Luonnonsuojelulain 62 §:n 1 momentissa on lueteltu ne luonnonsuojelulain nojalla tehtävät päätökset, joita koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luonnonsuojelulain 57 §:n nojalla tekemää päätöstä ei mainita 62 §:n 1 momentissa. Saman pykälän 2 momentin mukaan hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Hallintolainkäyttölain 13 §:n 4 momentin mukaan, jos pääasiassa annetusta ratkaisusta valittaminen on kielletty tai valittamiseen tarvitaan valituslupa, vastaava rajoitus koskee myös valittamista pääasiaan liittyvästä ratkaisusta.

Koska valittaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luonnonsuojelulain 57 §:n nojalla tekemää päätöstä koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä edellyttää valituslupaa, edellyttää vastaavasti myös valittaminen puheena olevasta hallinto-oikeuden välipäätöksestä, joka koskee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luonnonsuojelulain 57 §:n nojalla tekemän päätöksen täytäntöönpanoa, valituslupaa.

Hallinto-oikeuden päätökseen liitetty valitusosoitus, jonka mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, on luonnonsuojelulain 62 §:n 2 momentin mukaisesti oikaistava kuulumaan niin, että valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä edellyttää valituslupaa.

Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry:n ja Paltamon luonto ry:n valituksen valituslupahakemuksena ja myöntänyt muutoksenhakijoille valitusluvan.

2. Täytäntöönpanoa koskeva määräys

Kun valitus on tehty, valitusviranomainen voi hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin mukaan kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen.

Metsähallitus Metsätalous Oy on 5.2.2017 tehnyt metsälain 14 §:ssä tarkoitetun metsänkäyttöilmoituksen kiinteistöllä Vaalan valtionmaa 785-893-10-1 Kaarresalon saaressa aiotusta hakkuusta, ja 18.8.2017 ilmoituksen samalla kiinteistöllä Kuostonsaaressa aiotusta hakkuusta. Kaarresalo ja Kuostonsaari sijaitsevat Natura 2000 -alueella Oulujärven saaret ja ranta-alueet FI1200104.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on päätöksellään muun ohella hylännyt Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry:n vaatimuksen metsänhakkuiden kieltämisestä Kaarresalossa ja Kuostonsaaressa katsoen, että hakkuut eivät ole luonnonsuojelulain 64 a §:n vastaisia eivätkä edellytä luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arvioinnin laatimista.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella välipäätöksellään hylännyt Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry:n ja Paltamon luonto ry:n hakemuksen ELY-keskuksen päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseksi. Hallinto-oikeus antaa erikseen ratkaisun yhdistysten hallinto-oikeudelle tekemän valituksen johdosta.

Hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa esitettyjä vaatimuksia ei nyt käytettävissä olevan selvityksen mukaan ole pidettävä ilmeisen perusteettomina. Vaadittu hakkuiden välitöntä kieltämistä koskeva määräys on samankaltainen kuin jo ELY-keskuksessa luonnonsuojelulain 57 §:n mukaisen hallintopakkovaatimuksen kohteena ollut velvoite. Hakkuiden kieltämättä jättäminen vaarantaisi siten muutoksenhaun tarkoituksen. Välittömän hakkuukiellon antaminen toistaiseksi hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin nojalla on näin ollen perusteltua.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Tuire Taina.

Lyhyt ratkaisuseloste 22.12.2017/6851

 
Julkaistu 22.12.2017