Muu päätös 221/2018

Asia Lainvoiman saaneen äänioikeusrekisterin osittainen purkaminen

Hakija Uudenmaan maistraatti/Helsingin yksikkö

Päätös, jota hakemus koskee

Vaalilain 28 §:n nojalla lainvoimaiseksi tullut vuoden 2018 presidentinvaalin äänioikeusrekisteri 16.1.2018

Hakemus korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Uudenmaan maistraatti/Helsingin yksikkö on korkeimpaan hallinto-oikeuteen 18.1.2018 saapuneessa hakemuksessaan esittänyt, että korkein hallinto-oikeus purkaisi 16.1.2018 kello 12 lainvoimaiseksi tulleen vuoden 2018 presidentinvaalin äänioikeusrekisterin ja päättäisi, että A (XXXXXX-XXXX) lisätään äänioikeusrekisteriin.

Maistraatti on esittänyt hakemuksensa tueksi muun ohella seuraavaa:

A on saanut Suomen kansalaisuuden 19.9.2017 Maahanmuuttoviraston päätöksellä. Tieto siitä, että A on saanut Suomen kansalaisuuden 19.9.2017, on tullut maistraatille 18.1.2018, joten hänen tietonsa puuttuvat vuoden 2018 presidentinvaalin äänioikeusrekisteristä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus purkaa vuoden 2018 presidentinvaalin ääni³oikeusrekisterin siltä osin kuin A (XXXXXX-XXXX) on jätetty ottamatta sanottuun rekisteriin sekä määrää, että Väestörekisterikeskuksen on otettava A äänioikeusrekisteriin äänioikeutettuna.

Perustelut

Vaalilain 2 §:n 1 momentin mukaan presidentinvaalissa on äänioikeutettu jokainen Suomen kansalainen, joka saavuttaa äänioikeusiän 18 vuotta viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä.

A on saanut Suomen kansalaisuuden 19.9.2017. Hän on jäänyt pois vuoden 2018 presidentinvaalin äänioikeusrekisteristä, vaikka hänellä on vaalilain 2 §:n 1 momentin nojalla äänioikeus.

Asiaan on äänioikeusrekisterin lainvoimaiseksi tulon jälkeen tullut A:n äänioikeutta koskevaa sellaista uutta selvitystä, jota tarkoitetaan hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 3 kohdassa. Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon vaalilain 1 §:n, 2 §:n 1 momentin, 26 §:n 1 momentin ja 28 §:n säännökset, vuoden 2018 presidentinvaalissa käytettävä äänioikeusrekisteri on purettava siltä osin kuin A on jätetty ottamatta sanottuun rekisteriin ja määrättävä, että Väestörekisterikeskuksen on otettava A äänioikeusrekisteriin äänioikeutettuna.

Vaalilain 28 §:n 4 momentti huomioon ottaen A:n on joka tapauksessa annettava äänestää, jos hän esittää vaalipäivänä vaalilautakunnalle tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen ja luovuttaa sen tai sen jäljennöksen vaalilautakunnalle.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Petri Hellstén.