Muu päätös 291/2018

Julkinen hankinta (pesulapalvelut, Rauma)

Antopäivä: 26.1.2018
Taltionumero: 291
Diaarinumero: 4594/3/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T291

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Lännen Tekstiilihuolto Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 21.11.2016 nro 677/16

Asian aikaisempi käsittely

Rauman kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 11.12.2014 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta pesulapalvelujen hankinnasta 24 kuukauden sopimuskaudelle, jonka jälkeen hankintayksiköllä on oikeus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Rauman kaupunginhallitus on 23.2.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 123) hylännyt Ravanin Pesula Oy:n tarjouksen ja valinnut Länsi-Suomen Pesula Oy:n tarjouksen. Markkinaoikeus on 23.9.2015 tekemällään päätöksellä numero 635/15 kumonnut kyseisen hankintapäätöksen ja kieltänyt asettamansa 100 000 euron sakon uhalla Rauman kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön.

Rauman kaupunginhallitus on 9.11.2015 tekemällään uudella hankintapäätöksellä (§ 533) valinnut Ravanin Pesula Oy:n tarjouksen.

Ravanin Pesula Oy on hankintapäätöksen jälkeen sulautunut Turun Tekstiilihuolto Oy:öön, jonka toiminimi on muutettu Lännen Tekstiilihuolto Oy:ksi.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 1 200 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Länsi-Suomen Pesula Oy on ollut valittajana, Rauman kaupunki vastapuolena ja Lännen Tekstiilihuolto Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään Länsi-Suomen Pesula Oy:n valituksesta kumonnut Rauman kaupunginhallituksen päätöksen 9.11.2015 § 533 ja kieltänyt asettamansa 100 000 euron sakon uhalla Rauman kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön. Markkinaoikeus on lisäksi hylännyt Rauman kaupungin ja Lännen Tekstiilihuolto Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa pyydetään toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa.

Edellä mainitun pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohde noudattaen soveltuvin osin, mitä teknisistä eritelmistä 44 ja 45 §:ssä säädetään, ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava, ja tarjouksen valintaperuste sekä käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta vertailuperusteet ja niiden tärkeysjärjestys.

Edellä mainitun pykälän 3 momentin mukaan tarjouspyynnössä on ilmoitettava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä. Tarjouspyynnön laatimisessa voidaan noudattaa soveltuvin osin, mitä 7 luvussa säädetään. Ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioimiseksi vaadittavien selvitysten osalta voidaan noudattaa soveltuvin osin, mitä 55–59 §:ssä säädetään.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus on arvioitava kaikissa hankintamenettelyissä ennalta ilmoitettuja, tarjoajien taloudelliseen ja rahoitukselliseen tilanteeseen, tekniseen suorituskykyyn tai ammatilliseen pätevyyteen liittyviä taikka muita objektiivisia ja syrjimättömiä perusteita noudattaen.

Edellä mainitun pykälän 2 momentin mukaan tarjouskilpailusta tulee sulkea pois ehdokas tai tarjoaja, jolla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi. Ehdokkaiden tai tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle voidaan noudattaa soveltuvin osin myös, mitä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnista 52–59 §:ssä säädetään.

Viimeksi mainitun pykälän esitöiden (HE 50/2006 vp s. 115–116) mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa ja niihin liittyvien selvitysten pyytämisessä voidaan soveltuvin osin noudattaa, mitä EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta on säädetty. Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta ja soveltuvuuden arviointi on kuitenkin kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa joustavampaa kuin EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Ehdokkaan tai tarjoajan soveltuvuuden arviointi ja poissulkeminen tarjouskilpailusta tulee tapahtua tarjousmenettelyn erillisenä vaiheena ennen tarjousten vertailua.

Hankintalain 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua. Ehdokas tai tarjoaja voidaan kuitenkin 53 tai 54 §:n mukaisesti sulkea tarjouskilpailusta myöhemminkin tarjouskilpailun aikana hankintayksikön saatua tiedon poissulkemisen perusteesta.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Pykälän 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöissä (HE 50/2006 vp s. 101) on muun ohella tuotu esiin, että hankintayksiköllä on oikeus pyytää ehdokasta tai tarjoajaa täydentämään tai täsmentämään tämän antamia asiakirjoja. Säännös ei kuitenkaan velvoita hankintayksikköä pyytämään ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään puutteellisia selvityksiä. Vastuu tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuudesta ja vaadittujen selvitysten toimittamisesta on tarjoajalla. Hankintayksiköllä on oikeus sulkea tarjouskilpailusta tarjous, jossa ei ole vaadittuja selvityksiä. Harkittaessa täydennysmahdollisuuden antamista puutteellisen tarjouksen jättäneelle tarjoajalle hankintayksikön tulee ottaa suhteellisuusperiaatteen ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimukset huomioon. Pienten puutteellisuuksien vuoksi tarjousten sulkeminen tarjouskilpailusta saattaa olla kohtuuton seuraamus rikkomuksen vakavuuteen nähden. Tällaisissa tilanteissa hankintayksikön tulee pyytää tarjoajaa täydentämään tai täsmentämään antamiaan selvityksiä tai asiakirjoja.

Hankintalain 59 §:n 1 momentin 9 kohdan mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta ja tarjoajaa osoittamaan teknisen suorituskykynsä ja ammatillisen pätevyytensä selvityksellä siitä, miltä osin tarjoaja aikoo antaa sopimuksen alihankkijoiden toteutettavaksi.

Asian arviointi

Länsi-Suomen Pesula Oy on esittänyt, että voittaneen tarjouksen alun perin tehnyttä Ravanin Pesula Oy:tä ei enää ole olemassa, koska yhtiö on lakannut sulauduttuaan Turun Tekstiilihuolto Oy:öön, jonka nimi on muutettu Lännen Tekstiilihuolto Oy:ksi. Lisäksi Länsi-Suomen Pesula Oy:n mukaan voittanut tarjoaja on muun ohella muuttanut tarjoustaan vaihtamalla alihankkijaa. Länsi-Suomen Pesula Oy on vielä muun ohella esittänyt, että tarjouksessa ei ole alihankkijoiden osalta esitetty kaikkia tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisia asiakirjoja.

Siltä osin kuin Länsi-Suomen Pesula Oy on esittänyt, että voittaneen tarjouksen alun perin tehnyttä Ravanin Pesula Oy:tä ei enää ole olemassa, markkinaoikeus toteaa, että osakeyhtiölain 16 luvun 16 §:n mukaan sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle, kun sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Samanaikaisesti sulautuva yhtiö purkautuu. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa vastaanottava yhtiö on ollut suoraan lain nojalla vastuussa sulautuneen yhtiön Ravanin Pesula Oy:n sitoumuksista. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että myös Turun Tekstiilihuolto Oy on osallistunut kysymyksessä olevaan tarjouskilpailuun ja sen tarjous on hyväksytty tarjousvertailuun. Asiassa ei ole edes esitetty, että hankintayksikkö olisi arvioinut Turun Tekstiilihuolto Oy:n soveltuvuutta virheellisesti. Edellä todetuin perustein nyt esillä olevan asian arvioinnissa ei ole merkitystä sillä, että tarjouksen alun perin tehnyt Ravanin Pesula Oy on lakannut sulauduttuaan Turun Tekstiilihuolto Oy:öön muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen tekemisen jälkeen, mutta toisaalta ennen hankintasopimuksen tekemistä. Asiassa on siten seuraavaksi arvioitava, onko alihankkijoiden vaihtamisessa ollut Länsi-Suomen Pesula Oy:n esittämällä tavalla kysymys tarjouksen kielletystä muuttamisesta.

Hankintayksikkö on 8.12.2014 päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia pesulapalveluista. Pestävä pyykki koostuu tarjouspyynnön mukaan pääasiassa vanhainkotien, terveyskeskuksen, aluesairaalan, puhtauspalvelun ja ruokapalvelun suojavaatteista, potilas- ja liinavaatteista sekä muista sairaalatekstiileistä. Lisäksi sopimukseen sisältyy tarjouspyynnön mukaan eri pesuohjelmilla pestävää pyykkiä, kuten mattoja, verhoja, neuleita, päivä- ja ulkoiluvaatteita sekä verryttelypukuja.

Tarjoukset on tullut lähettää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalista. Tarjouspyynnön kohdassa 8 ”Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset” on muun ohella vaadittu, että tarjoukseen ladataan selvitys mahdollisesta alihankintana tuotetusta palvelusta.

Tarjouspyynnön kohdassa 12 ”Hylkäämisperusteet” on muun ohella todettu, että tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain pakollinen poissulkemisperuste. Lisäksi sanotun kohdan mukaan tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Kohdassa on vielä todettu, että tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia.

Tarjoajia ja edellä todetun mukaisesti niiden alihankkijoita koskevat soveltuvuusvaatimukset on ilmoitettu tarjouspyynnön kohdassa 8 ”Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset”. Kysymyksessä olevan kohdan mukaan todistukset muun ohella soveltuvuusvaatimuksina olleista kaupparekisteriin sekä ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta sekä verojen, sosiaaliturvamaksujen, velkojen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta tai sopimus velkajärjestelyistä pyydetään erikseen tarjousvertailun perusteella parhaiten sijoittuneelta tarjoajalta. Jos niissä on puutteita, suljetaan kyseinen tarjoaja sanotun kohdan mukaan tarjouskilpailun ulkopuolelle ja pyydetään vastaavat tiedot tarjousvertailussa toiseksi parhaan tarjouksen tekijältä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja on pääsääntöisesti suljettava tarjouskilpailusta ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava jo ennen tarjousten vertailua. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate puolestaan edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä, ja tarjouksia arvioidaan vain niistä ilmenevien tietojen perusteella. Annettujen tarjousten jälkikäteinen muuttaminen tai tarkentaminen on pääsääntöisesti kielletty. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, ettei yhdellekään tarjoajalle anneta mahdollisuutta saattaa tarjouspyyntöä vastaamatonta tarjousta tarjouspyynnön mukaiseksi tai muulla tavalla parantaa tarjoustaan ja että tarjoustaan sanotulla tavalla jälkikäteen muuttanut tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnössä on edellä todetulla tavalla vaadittu, että tarjoukseen on ladattu selvitys mahdollisesta alihankintana tuotetusta palvelusta. Alihankkijoita ovat tarjouspyynnön mukaan koskeneet samat soveltuvuusvaatimukset kuin tarjoajia. Lisäksi tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että hankintayksikkö pyytää tiettyjä soveltuvuusvaatimuksia koskevat, tilaajavastuulaissa tarkoitetut todistukset tarjousvertailussa parhaiten sijoittuneelta tarjoajalta ja sulkee tarjoajan tarjouskilpailusta, jos todistuksissa on puutteita.

Voittanut tarjoaja on tarjouksensa yhteydessä antamassaan selvityksessä alihankintana tuotettavista palveluista ilmoittanut kolme alihankkijaa ja niiden tuottamat palvelut. Hankintayksikkö on tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen pyytänyt voittanutta tarjoajaa toimittamaan hankintayksikölle tilaajavastuulaissa tarkoitetut todistukset ja selvitykset yhtiön tarjouksessaan ilmoittamien alihankkijoiden osalta. Voittanut tarjoaja on toimittanut selvitystä yhden tarjouksessa ilmoitetun alihankkijan osalta sekä yhden yhtiön osalta, jota ei ole tarjouksessa ilmoitettu alihankkijaksi.

Alihankkijoiden ilmoittamisella jo tarjouksessa on edellä todetun mukaisesti ollut merkitystä tarjoajien soveltuvuuden arvioinnin kannalta. Kaikki tarjoajat ovat myös ilmoittaneet käyttämänsä alihankkijat tarjouksissaan. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että voittanut tarjoaja on muuttanut tarjoustaan hankintalain vastaisesti, kun se on tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen esittänyt hankintayksikölle tarjouspyynnössä edellytettyjä tilaajavastuulain mukaisia todistuksia osittain eri alihankkijoista kuin mitkä se on ilmoittanut tarjouksessaan. Hankintayksikkö on näin ollen menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittanutta tarjoajaa tarjouskilpailusta voittaneen tarjoajan muutettua tarjoustaan edellä todetulla tavalla.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Rauman kaupunki aikoo edelleen toteuttaa pesulapalveluiden hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Kimmo Mikkola, Markus Mattila ja Saini Siitarinen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Lännen Tekstiilihuolto Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja saattaa voimaan Rauman kaupunginhallituksen hankintapäätöksen 9.11.2015 § 533. Lisäksi Lännen Tekstiilihuolto Oy on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa Länsi-Suomen Pesula Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Lännen Tekstiilihuolto Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeus on tullut asiassa väärään johtopäätökseen. Alihankkijoiden vaihtamisessa ei ole ollut kysymys tarjouksen kielletystä muuttamisesta.

Tarjouspyynnössä ei ole pyydetty nimeämään alihankkijoita. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään nimenomaisesti kielletty alihankkijoiden vaihtamista eikä todettu, että alihankkijoiden ilmoittamisella olisi merkitystä soveltuvuuden arvioinnin kannalta. Tarjoajia on pyydetty ainoastaan antamaan selvitys mahdollisesta alihankintana tuotetusta palvelusta eli pyydetty ilmoittamaan, miltä osin palvelut tuotetaan alihankintana. Muita selvityksiä ja asiakirjoja alihankkijoiden osalta ei ole vaadittu tarjouksen jättövaiheessa.

Lännen Tekstiilihuolto Oy on tarjouksensa liitteeksi ladatussa selvityksessä ilmoittanut kolme alihankkijaa. Yksi on ollut kuljetuspalveluita tarjoava yritys sekä kaksi muuta palvelua tarjoavaa alihankkijaa.

Lännen Tekstiilihuolto Oy on hankintayksikön pyynnöstä toimittanut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset alihankkijoistaan. Lännen Tekstiilihuolto Oy on toimittanut Rauman kaupungille selvitykset ja todistukset tarjouksessaan ilmoittamastaan kuljetuspalveluita tarjoavasta alihankkijasta. Samalla Lännen Tekstiilihuolto Oy on ilmoittanut Rauman kaupungille, että muut tarjouksessa ilmoitetut alihankkijat eivät ole enää yhtiön alihankkijoita ja ne on korvattu yhdellä uudella alihankkijalla, josta Lännen Tekstiilihuolto Oy on toimittanut tarvittavat selvitykset ja todistukset.

Lännen Tekstiilihuolto Oy:n tarjouksessaan ilmoittamat kaksi alihankkijaa on korvattu yhdellä uudella alihankkijalla, koska toisen alihankkijan osalta on tullut ulosottovirastosta kielto, ettei tälle kyseiselle toimijalle saa tehdä suorituksia. Tässä vaiheessa Lännen Tekstiilihuolto Oy on tehnyt päätöksen, että se ei jatka toimintaa kummankaan tarjouksessa ilmoitetun alihankkijan kanssa, koska alihankkijoiden yhteyshenkilönä toimi sama henkilö ja Lännen Tekstiilihuolto Oy:lle syntyi luottamuspula myös toista alihankkijaa kohtaan.

Lännen Tekstiilihuolto Oy on edellä mainituista syistä korvannut kaksi aiempaa alihankkijaa yhdellä uudella alihankkijalla, jonka kanssa yhteistyö on alkanut lokakuussa 2015. Mikäli Lännen Tekstiilihuolto Oy ei olisi hankkinut uutta alihankkijaa vielä tuolloin, olisi sen hankkiminen ollut edessä myöhemmin, koska toinen alkuperäisistä alihankkijoista asetettiin konkurssiin marraskuussa 2015 ja toinen vuonna 2016.

Koska tarjouspyynnössä ei ole nimenomaisesti edellytetty alihankkijoiden nimeämistä, tarjoukset olisivat voineet sisältää selvityksen alihankintana tuotetusta palvelusta ilman alihankkijoiden nimeämistä.

Tarjouspyynnön kohdassa 12 ”Hylkäämisperusteet” on ilmoitettu, millä perusteilla tarjoaja suljetaan tai voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnön kohdassa on ollut kysymys hankintalain pakollisista ja harkinnanvaraisista poissulkemisperusteista. Tarjouspyynnön kohdassa 12 on myös todettu, että tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia. Vaikka tarjouspyynnön mukaan alihankkijoita koskevat samat soveltuvuusvaatimukset kuin tarjoajia, tällä tarkoitetaan teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä ja taloudellista kelpoisuutta.

Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu on ollut edelleen mahdollista, vaikka alihankkijoita on vaihdettu. Alihankkijoiden nimeämistä ei ole edellytetty, eikä tarjouspyynnössä ole ilmoitettu, että nimeämisellä olisi tarjousvaiheessa merkitystä soveltuvuuden arvioinnin kannalta. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään pisteytetty alihankintaa.

Alihankkijoiden vaihtamisen katsominen tarjouksen kielletyksi muuttamiseksi johtaa Lännen Tekstiilihuolto Oy:n kannalta kohtuuttomaan ratkaisuun. Lännen Tekstiilihuolto Oy:n alihankkijat täyttävät hankintayksikön tarjouspyynnössä edellyttämät vaatimukset. Lännen Tekstiilihuolto Oy:llä on ollut liiketoiminnalliset perusteet alihankkijoiden vaihtamiselle. Hankintayksikkö on saanut käyttöönsä alihankkijoita koskevat selvitykset ja todennut niiden täyttävän vaaditut edellytykset. Hankintayksiköllä ei ole ollut huomauttamista uusista alihankkijoista.

Selitykset

Rauman kaupunki on valituksen johdosta antamassaan selityksessä uudistanut aiemmin lausumansa ja todennut, että hankinnan luonteen vuoksi sen on järjestettävä pesulapalvelut väliaikaisella sopimuksella siihen asti, kunnes markkinaoikeuden päätös on tullut lainvoimaisesti ratkaistuksi. Hankintasopimusta ei ole pantu täytäntöön, koska kaupunginhallituksen 9.11.2015 tekemä hankintapäätös ei ole vielä lainvoimainen.

Länsi-Suomen Pesula Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä esittänyt muun ohella seuraavaa:

Lännen Tekstiilihuolto Oy on vaihtanut valituksessa mainitut kaksi alihankkijaa jo ennen lokakuuta 2015, sillä toinen korvatuista alihankkijoista on lähettänyt viimeisen laskunsa 19.1.2015 ja toinen 28.8.2015. Koska tarjouspyynnön mukainen tarjouksen viimeinen jättöpäivä on ollut 19.1.2015, on varsin todennäköistä, että tuolloin viimeisen laskunsa lähettänyt alihankkija ei ole ollut soveltuva myöskään tarjouksen jättöhetkellä.

Tilaajavastuulaki edellyttää alihankkijoiden tilanteen seurantaa. Mahdolliset konkurssit ja muut häiriöt eivät näin ollen saa tulla yllätyksenä tilaajalle. Konkurssi ei tapahdu yllättäen, vaan merkkejä on jo paljon aikaisemmin. Alihankkijoiden soveltuvuuksia on vaikea arvioida, jos ei tiedetä, keitä alihankkijat ovat.

Tarjouspyynnön tulkitseminen jälkikäteen toiselle tarjoajalle edullisella tavalla on puolueellista ja saattaa tarjoajat eriarvoiseen asemaan.

Tämä pätee myös ympäristömerkkiasiaan. Tarjouspyynnössä on selvästi ilmoitettu, mitä pesuaineilta vaaditaan. Valittajan käyttämät pesuaineet eivät täysin täytä näitä kriteerejä.

Vastaselitys

Lännen Tekstiilihuolto Oy on selitysten johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut muun ohella seuraavaa:

Lännen Tekstiilihuolto Oy on korvannut kaksi alihankkijaa yhdellä uudella alihankkijalla vasta lokakuussa 2015. Tarjouksen jättämishetkellä Lännen Tekstiilihuolto Oy:n tiedossa ei vielä ollut, että tällainen alihankkijoiden korvaaminen tulisi myöhemmin tehtäväksi. Tarve vaihtaa alihankkijoita on ilmennyt vasta tarjouksen jättämisen jälkeen, eli tarjouksen sisältämä tieto on vastannut Lännen Tekstiilihuolto Oy:n senhetkistä alihankintatilannetta. Tarjouksen jättämishetkellä Lännen Tekstiilihuolto Oy:llä ei ole ollut syytä epäillä alihankkijoidensa kykyä huolehtia velvoitteistaan.

Lännen Tekstiilihuolto Oy:n käyttämät pesuaineet täyttävät tarjouspyynnön vaatimuksen, jonka mukaan pesulapalveluissa tarjoajan tulee käyttää pääasiassa ympäristömerkittyjä pesuaineita.

Vastaselitys on lähetetty tiedoksi Rauman kaupungille ja Länsi-Suomen Pesula Oy:lle.

Muut kirjelmät ja tiedoksiannot

Rauman kaupungin selitys on lähetetty tiedoksi Länsi-Suomen Pesula Oy:lle.

Länsi-Suomen Pesula Oy:n selitys on lähetetty tiedoksi Rauman kaupungille.

Länsi-Suomen Pesula Oy on toimittanut lisäselvityksenä Ravanin Pesula Oy:lle lähetettyjä laskuja. Lisäselvitys on lähetetty tiedoksi Lännen Tekstiilihuolto Oy:lle ja Rauman kaupungille.

Lännen Tekstiilihuolto Oy on toimittanut lisäkirjelmän, joka on lähetetty tiedoksi Rauman kaupungille ja Länsi-Suomen Pesula Oy:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Markkinaoikeuden päätös kumotaan siltä osin kuin markkinaoikeus on kumonnut Rauman kaupunginhallituksen 9.11.2015 tekemän hankintapäätöksen (§ 533) ja asettamansa 100 000 euron sakon uhalla kieltänyt Rauman kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön. Länsi-Suomen Pesula Oy:n mainitusta päätöksestä markkinaoikeuteen tekemä valitus hylätään.

Rauman kaupunginhallituksen hankintapäätös 9.11.2015 § 533 jää näin ollen voimaan.

2. Lännen Tekstiilihuolto Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa hylätään.

Perustelut

1. Pääasia

1.1 Kysymyksenasettelusta

Asiassa on korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys siitä, onko markkinaoikeuden päätös, jolla Rauman kaupunginhallituksen hankintapäätös 9.11.2015 § 533 on kumottu, Lännen Tekstiilihuolto Oy:n korkeimpaan hallinto-oikeuteen tekemän valituksen johdosta kumottava.

Lännen Tekstiilihuolto Oy:n mukaan markkinaoikeuden valituksenalainen päätös on ollut virheellinen siltä osin kuin siinä on katsottu hankintayksikön menetelleen julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on sallinut Ravanin Pesula Oy:n (nykyinen Lännen Tekstiilihuolto Oy, jäljempänä myös valittaja) esittää hankintayksikölle tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (tilaajavastuulaki) mukaisia todistuksia osittain eri alihankkijoista kuin jotka yhtiö oli ilmoittanut tarjouksessaan.

1.2 Tarjouspyyntöasiakirjojen keskeinen sisältö ja asian vaiheet

Rauman kaupunki on ilmoittanut 11.12.2014 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta pesulapalvelujen hankinnasta 24 kuukauden sopimuskaudelle, jonka jälkeen hankintayksiköllä on oikeus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Hankintaa koskevan tarjouspyynnön kohdassa 8 ”Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset” on muun ohella ilmoitettu, että hankintalain mukaisesti tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan hankinnan kokoon nähden riittäviä teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi.

Tarjouspyynnön edellä mainitussa kohdassa on muun ohella edellytetty, että tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Kohdassa on myös edellytetty, että tarjoajalla ei ole verovelkaa eikä maksamattomia sosiaaliturvamaksuja. Tarjous on tarjouspyynnön mukaan kuitenkin voitu hyväksyä, jos velkaa koskeva viranomaisten hyväksymä velkajärjestely tai muu maksuohjelma on tehty tai maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä. Lisäksi kohdassa asetettuna vaatimuksena on muun ohella ollut, että tarjoajalla ei ole maksamattomia eläkevakuutusmaksuja. Tarjous on kuitenkin voitu hyväksyä, jos erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty tai maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä.

Edellä mainittujen ehdottomien vaatimusten osalta tarjouspyynnön kohdassa 8 on ilmoitettu, että kyseisiä vaatimuksia koskevat todistukset tai sopimus pyydetään erikseen tarjousvertailun perusteella parhaiten sijoittuneelta tarjoajalta ja, jos niissä on puutteita, kyseinen tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta ja vastaavat tiedot pyydetään seuraavaksi parhaan tarjouksen tehneeltä.

Tarjouspyynnön kohdassa 8 on esitetty myös eräitä muita tarjoajan soveltuvuusarviointia sekä tarjousta koskevia vaatimuksia ja ilmoitettu, että tarjoajan tulee sitoutua noudattamaan julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 palvelut), mikäli tarjouspyynnössä tai sopimuksessa ei muuta edellytetä.

Tarjouspyynnön kyseisessä kohdassa on muun ohella vaadittu, että tarjoajalla on referenssinä viimeiseltä kolmelta vuodelta vähintään yksi vastaava sopimus, jossa kilopyykin ja tartuntavaarallisen pyykin määrä vastaa nyt kysymyksessä olevassa tarjouspyynnössä ilmoitettua, pesulalla on mikrobiologisen puhtauden hallintajärjestelmään myönnetty sertifikaatti tai muu vastaava dokumentoitu järjestelmä, joka täyttää tarjouspyynnössä yksilöidyt vaatimukset, ja että tarjoajalla on sertifioitu tai muulla tavalla dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä mukaan lukien omavalvontasuunnitelma sekä ohjeet, miten asiakasyhteydenpito sekä palautteiden ja reklamaatioiden vastaanottaminen ja käsitteleminen hoidetaan.

Tarjoajan on tarjouspyynnön edellä mainitun kohdan mukaan tullut liittää tarjoukseensa selvitys mahdollisesta alihankintana tuotetusta palvelusta.

Tarjouspyynnön kohdasta 11 ”Päätöksenteon perusteet” on käynyt ilmi, että tarjous valitaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella siten, että kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa halvin vertailuhinta saa 90 pistettä ja lisäksi 10 pistettä saa siitä, jos palveluntuottaja sitoutuu siihen, että kaikki pesulapalveluissa käytettävät kuljettajat ovat suorittaneet taloudellisen ajotavan koulutuksen viimeistään kahden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

Tarjouspyynnön kohdassa 12 ”Hylkäämisperusteet” on muun ohella ilmoitettu, että hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tarjouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa, ja että tarjous hylätään, jos tarjouksessa ja tarjouksen liitteissä on keskenään ristiriitaista tietoa. Kyseisessä kohdassa on myös ilmoitettu, että tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain pakollinen poissulkemisperuste, ja että tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos häntä tai hänen alihankkijaansa koskee jokin hankintalain harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Lisäksi on ilmoitettu, että tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta, jos hän tai hänen alihankkijansa ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia.

Rauman kaupunginhallitus on tehnyt tarjouskilpailua koskevan ensimmäisen hankintapäätöksen 23.2.2015. Kaupunginhallitus on tuolloin valinnut hankintapäätöksellään Länsi-Suomen Pesula Oy:n tarjouksen. Markkinaoikeuden kumottua 23.9.2015 antamallaan lainvoimaisella päätöksellä edellä mainitun hankintapäätöksen Rauman kaupunginhallitus on 9.11.2015 tekemällään uudella, nyt kysymyksessä olevalla hankintapäätöksellä valinnut Ravanin Pesula Oy:n (sittemmin Lännen Tekstiilihuolto Oy) tarjouksen.

Valittaja oli tarjoukseensa liittämässään alihankintaa koskevassa selvityksessä ilmoittanut kolme alihankkijaa: yhden kuljetuspalveluihin ja kaksi alihankintapesuloiksi mattopesun ja kemiallisen pesun tuottajiksi.

Asiassa esitetystä selvityksestä käy ilmi, että hankintayksikkö on 26.11.2015 lähettänyt valittajalle seuraavan selvityspyynnön:

”Ennen sopimuksen allekirjoitusta tarvitsisin teiltä ja tarjouksessanne ilmoittamiltanne alihankkijoilta tarjouspyynnössä vaaditut tilaajavastuulain edellyttämät todistukset ja selvitykset (voi korvata myös esim. Tilaajavastuu.fi / Luotettava kumppani -raportilla).”

Valittaja on hankintayksikön 26.11.2015 päivätyn selvityspyynnön johdosta toimittanut hankintayksikölle todistuksia ja selvitystä tarjouksessaan ilmoittamastaan kuljetuspalvelujen alihankkijasta sekä yhdestä pesulapalveluja tuottavasta alihankkijasta, jota ei ollut ilmoitettu valittajan tarjouksessa alihankkijaksi ja joka valittajan mukaan on korvannut kaksi aiemmin tarjouksessa ilmoitettua pesulapalvelujen alihankkijaa.

1.3 Alihankkijoiden vaihtamista koskeva arviointi

Alihankkijoiden ilmoittamisella on markkinaoikeuden valituksenalaisessa päätöksessä todetun mukaisesti ollut merkitystä tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa. Alihankkijoita koskevilla tiedoilla ei ole ollut vaikutusta kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella tehtyyn tarjouksen valintaan, johon on tarjouspyynnön mukaan vaikuttanut ainoastaan tarjouksen hinta ja se, onko palveluntuottaja sitoutunut siihen, että kaikki pesulapalveluissa käytettävät kuljettajat ovat suorittaneet taloudellisen ajotavan koulutuksen viimeistään kahden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että markkinaoikeuden on tullut arvioida alihankkijoita koskevien tietojen muuttamista markkinaoikeuden valituksenalaisessa päätöksessä mainittujen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007 myöhempine muutoksineen, hankintalaki) säännösten ja sen perusteella, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa on alihankinnasta ja siihen liittyvistä selvityksistä ilmoitettu.

Markkinaoikeuden valituksenalaisen päätöksen perusteluissa todetun mukaisesti annettujen tarjousten jälkikäteinen muuttaminen tai tarkentaminen on pääsääntöisesti kiellettyä. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, ettei yhdellekään tarjoajalle anneta mahdollisuutta saattaa tarjouspyyntöä vastaamatonta tarjousta tarjouspyynnön mukaiseksi tai muulla tavalla parantaa tarjoustaan. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä ja siitä, että tarjous on tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukainen ja sisältää tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellä todetun mukaisesti edellytetty tarjoajan liittävän tarjoukseensa selvityksen mahdollisesta alihankintana tuotetusta palvelusta. Tarjouspyynnön ehtojen mukaan tarjoajan ei sen sijaan ole edellytetty liittävän tarjoukseensa alihankkijoita koskevia muita selvityksiä tai todistuksia. Tarjouspyynnön mukaan tilaajavastuulaissa tarkoitetut todistukset on ilmoitettu pyydettävän vain tarjousvertailussa parhaiten sijoittuneelta tarjoajalta ja tarvittaessa seuraavaksi parhailta tarjoajilta.

Hankintayksikkö on pyytänyt valittajalta tilaajavastuulain mukaisia todistuksia marraskuussa 2015 eli yli kymmenen kuukautta sen jälkeen, kun valittaja oli 15.1.2015 jättänyt hankintayksikölle hankintaa koskevan tarjouksensa. Asiassa on kysymys siitä, onko alihankkijoiden vaihtaminen tässä tilanteessa ollut tarjouspyynnön sisältö huomioon otettuna hankintasäännösten vastaista tarjouksen muuttamista ja onko hankintayksikkö ollut tästä syystä velvollinen sulkemaan Lännen Tekstiilihuolto Oy:n tarjouskilpailusta.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että kun otetaan huomioon tarjouspyynnön edellä selostetut määräykset tilaajavastuulain mukaisten todistusten toimittamisesta, asiassa ei voida todeta, että valittaja olisi hankintayksikölle tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen esittämällään selvityksellä saattanut tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi. Menettelyssä ei myöskään ole ollut kysymys tarjouspyynnössä edellytettyyn nähden puutteellisen tarjouksen täydentämisestä tai täsmentämisestä.

Valittaja on ilmoittanut korvanneensa lokakuussa 2015 kaksi pesulapalveluita tuottanutta alihankkijaansa yhdellä uudella alihankkijalla. Valittajan mukaan syynä tähän on ollut ulosottovirastosta saatu toista entistä alihankkijaa koskenut tieto, joka on johtanut valittajan luottamuspulaan myös toista aiempaa alihankkijaa kohtaan. Toinen vaihdetuista alihankkijoista on asetettu konkurssiin marraskuussa 2015 ja toinen vuonna 2016.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että tarjouspyynnön mukaan kysymyksessä olevaan hankintaan sovellettavien JYSE 2014 palvelut -ehtojen kohdan 3.4 mukaan, jos hankintasopimuksessa nimetty alihankkija tai olennaisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseen osallistuva alihankkija ei voi palveluntuottajasta riippumattomista ja pakottavista syistä osallistua hankintasopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseen, palveluntuottajalla on oikeus vaihtaa alihankkija sellaiseen resursseiltaan ja laadultaan vastaavaan alihankkijaan, jonka tilaaja hyväksyy.

Asiassa ei ole syytä epäillä valittajan alihankkijoiden vaihtamisen syistä ja ajankohdista ilmoittamia tietoja. Alihankkijoiden vaihtamisen ei voida katsoa johtuneen valittajasta aiheutuneista syistä.

Edellä lausutun perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei se seikka, että hankintayksikkö on sallinut valittajan esittää tarjousten jättämiselle varatun määräajan jälkeen tilaajavastuulain mukaisia todistuksia eri alihankkijoista kuin jotka valittaja oli ilmoittanut tarjouksessaan, ole ollut kysymyksessä olevassa tilanteessa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun ja suhteellisuuden periaatteiden vastaista. Hankintayksikkö ei hankintamenettelyn ehdot huomioon ottaen ole ollut tarkasteltavana olevassa tilanteessa velvollinen sulkemaan valittajaa alihankkijoiden vaihtamisen vuoksi tarjouskilpailusta.

1.4 Johtopäätökset markkinaoikeuden päätöksestä ja asian ottaminen välittömästi ratkaistavaksi

Edellä olevan perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankinnassaan markkinaoikeuden päätöksessään katsomalla perusteella julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Markkinaoikeuden ei siten olisi tullut valituksenalaisessa päätöksessään mainitsemallaan perusteella kumota Rauman kaupunginhallituksen hankintapäätöstä 9.11.2015 § 533 eikä kieltää sen täytäntöönpanoa.

Markkinaoikeuden päätös on edellä todettu huomioon ottaen kumottava. Markkinaoikeus ei ole päätöksensä perusteluissa lausunut kaikista Länsi-Suomen Pesula Oy:n markkinaoikeuteen toimittamassa valituksessa esittämistä hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista valitusperusteista. Asia olisi siten näiltä osin palautettava markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi. Enemmän viivytyksen välttämiseksi asia on kuitenkin syytä ottaa näiltä osin korkeimmassa hallinto-oikeudessa välittömästi ratkaistavaksi.

1.5 Muut Länsi-Suomen Pesula Oy:n markkinaoikeudessa esittämät hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevat valitusperusteet

Länsi-Suomen Pesula Oy on markkinaoikeudessa esittänyt, että valittajan tarjous olisi tarjouspyynnön vastaisena tullut sulkea tarjouskilpailusta myös sillä perusteella, että tarjoukseen ei ole alihankkijoiden osalta liitetty omavalvontasuunnitelmaa eikä dokumentoitua laadunhallintajärjestelmää, sekä sillä perusteella, että valittajan tarjoamat pesuaineet eivät ole täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoajalla on sertifioitu tai muulla tavalla dokumentoitu laadunhallintajärjestelmä mukaan lukien omavalvontasuunnitelma. Tästä sekä auditointikäytännöistä on tullut liittää tarjoukseen selvitys.

Valittaja on omalta osaltaan esittänyt tarjouksessaan edellä mainitun selvityksen. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että tarjoaja liittää tarjoukseensa mainitun selvityksen erikseen myös alihankkijoiden osalta. Valittajan tarjous ei siten tältä osin ole ollut tarjouspyynnön vastainen.

Pesuaineiden osalta tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjoajan tulee käyttää pesulapalveluissa pääasiassa ympäristömerkittyjä pesuaineita. Lisäksi tarjoukseen on tarjouspyynnön mukaan tullut liittää lyhyt selvitys ympäristöasioiden huomioimisesta ja siitä, paljonko ympäristömerkittyjä tuotteita käytetään.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut käyttävänsä pääasiassa ympäristömerkittyjä tuotteita ja liittänyt tarjoukseensa selvityksen ympäristöasioiden huomioimisesta ja siitä, paljonko ympäristömerkittyjä tuotteita käytetään. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut luottaa valittajan tarjouksessa mainitulta osalta ilmoitettuun ja ettei valittajan tarjous ole ollut pesuaineiden osalta tarjouspyynnön yleisluonteisen vaatimuksen vastainen.

Korkein hallinto-oikeus katsoo edellä todetun perusteella, ettei Rauman kaupunginhallituksen 9.11.2015 tekemällä hankintapäätöksellä valittu Ravanin Pesula Oy:n (sittemmin Lännen Tekstiilihuolto Oy) tarjous ole ollut Länsi-Suomen Pesula Oy:n esittämillä perusteilla tarjouspyynnön vastainen.

1.6 Pääasian lopputulos

Edellä olevan perusteella korkein hallinto-oikeus katsoo toisin kuin markkinaoikeus, ettei Rauman kaupunki ole menetellyt kysymyksessä olevien pesulapalvelujen hankinnassa Länsi-Suomen Pesula Oy:n esittämillä perusteilla julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Länsi-Suomen Pesula Oy:n markkinaoikeuteen Rauman kaupunginhallituksen hankintapäätöksestä 9.11.2015 § 533 tekemä valitus on näin ollen hylättävä.

Kun otetaan huomioon, että hankintayksikkö on ilmoittanut järjestävänsä pesulapalvelut väliaikaisella sopimuksella siihen saakka, kunnes markkinaoikeuden päätös on tullut lainvoimaisesti ratkaistuksi, eikä hankintayksikkö ole tehnyt markkinaoikeuden päätöksen johdosta uutta hankintapäätöstä, markkinaoikeuden valituksenalaisella päätöksellään kumoama Rauman kaupunginhallituksen hankintapäätös 9.11.2015 § 533 jää voimaan.

2. Oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian laatuun nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, ei ole kohtuutonta, että Lännen Tekstiilihuolto Oy joutuu pitämään Länsi-Suomen Pesula Oy:ltä markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa vaatimansa oikeudenkäyntikulut vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Eija Siitari, Taina Pyysaari, Timo Räbinä ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 26.1.2018