Muu päätös 1002/2018

Asemakaavaa koskeva valituslupa-asia (HaminaKotka sataman laajentaminen)

Antopäivä: 7.3.2018
Taltionumero: 1002
Diaarinumero: 181/1/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T1002

Asia Asemakaavan hyväksymistä koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakijat A ja B

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Itä-Suomen hallinto-oikeus 15.12.2017 nro 17/0243/3

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asia­kirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-

oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 § 3 momentti (254/2017)

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta ja Kari Tornikoski. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 7.3.2018