Muu päätös 1022/2018

Lupaa liikenteen ohjauslaitteen sijoittamiseen koskeva valitus (Nurmes)

Antopäivä: 7.3.2018
Taltionumero: 1022
Diaarinumero: 4537/1/16
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T1022

Asia Lupaa liikenteen ohjauslaitteen sijoittamiseen koskeva valitus

Valittajat Nurmesviikot Oy ja Forete Oy

Päätös, jota valitus koskee

Itä-Suomen hallinto-oikeus 17.11.2016 nro 16/0325/3

Asian aikaisempi käsittely

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päätöksellään 2.12.2014 (436/2014/PIR/4) hylännyt Nurmesviikot Oy:n hakemuksen sijoittaa LOMASIRMAKKA tekstillä ja opastetunnuksella Hotelli tai motelli (723) varustetut palvelukohteen opastustaulut maanteille 6 ja 73 Nurmeksessa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Itä-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä tehdyn valituksen tutkimatta Forete Oy:n tekemänä sekä hylännyt valituksen Nurmesviikot Oy:n tekemänä.

Hallinto-oikeus on, siltä osin kuin nyt on kysymys, perustellut päätöstään seuraavasti:

Forete Oy:n valituksen tutkimatta jättäminen

Valituksen ovat tehneet Nurmesviikot Oy ja Forete Oy. Hallinto-oikeus on varannut Forete Oy:lle tilaisuuden ilmoittaa, millä perusteella se katsoo omaavansa valitusoikeuden asiassa. Forete Oy on selvityksessään todennut, että se on LomaSirmakan ja Nurmesviikot Oy:n omistaja ja lisäksi yhtiö omistaa suoraan yhden kohteen neljästä kiinteistöosakeyhtiöstä (kiinteistö Oy Viikko-Sirmakka 4). Forete Oy ei ole esittänyt tarkempaa selvitystä omistuksestaan. Hallinto-oikeus katsoo, että valitusoikeudesta annettu ratkaisu huomioon ottaen asian selvittäminen enemmälti ei ole tarpeen.

Maantielain 105 §:n mukaan tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 6 §:n mukaan päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hallinto-oikeus toteaa, että valituksenalainen päätös ei kohdistu Forete Oy:hyn. Osakeyhtiön tai kiinteistöosakeyhtiön osakekannan omistaminen ei myöskään ole sellainen seikka, että valituksenalaisen päätöksen voisi sillä perusteella katsoa vaikuttavan välittömästi osakkeenomistajan oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun hallintolainkäyttölaissa tarkoitetulla tavalla. Hallinto-oikeus katsoo, että Forete Oy:llä ei ole asiassa valitusoikeutta ja jättää tämän vuoksi valituksen Forete Oy:n tekemänä tutkimatta.

(---)

Pääasia

Valituksenalaisen päätöksen tekemisen aikaan voimassa ollut maantielain 42 § (328/2013) on muutettu 15.8.2016 voimaan tulleella lailla maantielain muuttamisesta (566/2016). Lain 42 §:n (328/2013) 1 momentti ja 42 §:n (566/2016) 1 momentti ovat kuitenkin samansisältöiset.

Maantielain 42 §:n 1 momentin mukaan tiealueeseen kohdistuvaan työhön sekä rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamiseen tiealueelle on oltava tienpitoviranomaisen lupa. Lupa voidaan myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä haittaa tienpidolle.

ELY-keskus on valituksenalaisella päätöksellä hylännyt valittajan hakemuksen palvelukohteen opastustaulujen sijoittamisesta maanteille 6 ja 73.

Päätöksen perusteluissa on todettu muun ohessa seuraavaa. Tienpitoviranomaisella on harkintavalta asiassa ja harkinnassa käytetään tukena Liikenneviraston ohjetta. Viitoitusratkaisuissa on liikenneturvallisuudesta huolehtiminen yksi tärkeimmistä kriteereistä. Nurmeksen taajamassa/ Bomban alueella on useita vastaavia palveluita tuottavia kohteita eikä näiden kaikkien opastaminen valtatieltä 6 tai kantatieltä 73 ole mahdollista. Mikäli kaikki kohteet opastettaisiin, opasteiden runsas määrä lisäisi kuljettajaan kohdistuvaa havaintoärsykkeiden määrää niin paljon, että kuljettaja ei enää ehtisi havainnoida muuta liikennettä ja liikenteenohjauslaitteita riittävästi. Liikenneturvallisuuden säilyttämiseksi tienpitäjän on huolehdittava siitä, ettei liian suuri opastusmerkkien määrä heikennä autoilijan mahdollisuuksia toimia turvallisesti viemällä liikaa huomiota pois liikenteestä tai liikenteenohjauslaitteista.

Lisäksi päätöksessä on viitattu Liikenneviraston ohjeeseen, jonka mukaan liittymän yhdellä tulosuunnalla voi tieverkon viitoitukseen kuuluvan suunnistustaulun lisäksi olla palvelukohteiden opastusmerkkejä enintään kahdessa pystytystelineessä, joista vain toisessa saa olla B-tyypin palvelukohteen opastetauluja. Samaan pystytystelineeseen saa yhdistää enintään kahden palvelun tai kohteen A-tyypin opastustaulut.

Päätöksessä on viitattu myös Palvelukohteiden alueelliseen opastussuunnitelmaan, jossa on esitetty Bomban alueella sijaitsevien palvelukohteiden opastamista yhteisesti Bomban alueena valtatieltä 6 lähtien. Opasteisiin ei tule Bomban alueen yksittäisten kohteiden nimiä. Bomban alue
sijaitsee taajamassa.

Vielä päätöksessä on todettu, että kohteen tarjoama lomahuoneistomajoitus ei täytä Liikenneviraston ohjeen mukaisia tunnuksen Hotelli tai motelli myöntämisen edellytyksiä. Kohde täyttäisi tunnuksen Mökkimajoitus myöntämisedellytykset, mutta merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Asian arviointia

Maantielain mukaan lupa palvelukohteen opasteelle voidaan myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä haittaa tienpidolle. Hallinto-oikeus toteaa, että ELY-keskuksella on asiassa laaja harkintavalta.

Asiassa on arvioitava, onko päätöksessä tehty riittävällä tavalla maantielain 42 §:n mukainen harkinta.

Valituksenalaisen päätöksen perusteluista käy ilmi, että ELY-keskus on harkinnut opasteiden sijoittamista liikenneturvallisuuden ja lupakäytäntöjen yhdenmukaisuuden näkökulmasta. Hallinto-oikeus toteaa, että harkinnassa on otettu huomioon se, että vastaavia palveluja tarjoavia kohteita on Nurmeksen taajaman ja Bomban alueella useita, ja kaikkien niiden opastaminen valtatieltä 6 tai kantatieltä 73 merkitsisi, että opastusmerkkejä tulisi liikenneturvallisuuden kannalta liian runsaasti.

Valittajan mukaan alueella ei ole muita vastaavia toimijoita kuin LomaSirmakka sekä Bomba kylpylöineen eikä päätöksessä ole esitetty laillisia perusteluja sille, että LomaSirmakan nimi opasteissa vaarantaisi liikenneturvallisuutta. Tältä osin hallinto-oikeus toteaa, että karttatarkastelun perusteella voidaan havaita, että Bomban alue ja valittajan palvelukohde sijaitsevat Nurmeksen taajamassa, vain reilun kolmen kilometrin päässä Nurmeksen keskustasta. Tähän nähden asiaa ei ole syytä arvioida vain Nurmesviikot Oy:n ja Jukolan Osuuskaupan yhdenvertaisen kohtelun kannalta, vaan harkinnassa voidaan ottaa laajemmin huomioon muiden taajama-alueen toimijoiden kohteluun liittyvät yhdenvertaisuusnäkökohdat. Hallinto-oikeus toteaa, että ELY-keskus on voinut näissä olosuhteissa päätöksessä esitetyllä tavalla ottaa huomioon Nurmeksen taajaman alueella sijaitsevien muiden palvelukohteiden vastaavien viitoitustarpeiden vaikutuksen liikenneturvallisuuteen valtatiellä ja kantatiellä sen sijaan, että se olisi arvioinut yksistään valittajan hakemien opasteiden sijoittamisen vaikutusta liikenneturvallisuuteen.

ELY-keskuksen päätöksessä on viitattu myös Liikenneviraston palvelukohteiden viitoituksesta antamiin ohjeisiin sekä Palvelukohteiden alueelliseen opastussuunnitelmaan. Valituksen mukaan nämä eivät saa mennä muun muassa yhdenvertaisuusvaatimuksen edelle. Hallinto-oikeus toteaa, että Liikenneviraston ohjeilla ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta, mutta ne on annettu opastusta koskevien periaatteiden selkeyttämiseksi ja luvanhakijoiden yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Liikenneviraston antamien ohjeiden taikka alueellisen opastussuunnitelman mainitseminen ja selostaminen päätöksessä ei ole sinänsä kiellettyä, mutta päätös ei saa perustua viime kädessä yksinomaan niihin. Hallinto-oikeus toteaa, että valituksenalainen päätös ei ole perustunut yksinomaan kyseisiin ohjeisiin ja suunnitelmaan, vaan edellä selostetuin tavoin asiassa on harkittu liikenteelle aiheutuvaa vaaraa ja päätös on perustunut ennen kaikkea liikenneturvallisuusseikkoihin. Hakemuksen hylkäämiselle on siten ollut hyväksyttävä peruste.

Johtopäätös

ELY-keskus on päätöksestä ilmenevällä tavalla voinut, ottaen huomioon taajaman alueen muiden palvelukohteiden viitoitustarpeet ja kyseisiä teitä koskevat liikenneturvallisuusvaatimukset, harkintavaltansa puitteissa hylätä hakemuksen. Päätöksen ei voida asiassa saadun selvityksen perusteella katsoa myöskään loukkaavan yhdenvertaisuuden periaatteen vaatimusta.

Valituksenalaista päätöstä ei ole syytä muuttaa.

(---)

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut sekä

Hallintolainkäyttölaki 74 §

Perustuslaki 6 § 1 ja 2 momentti

Hallintolaki 6 §

Päätöksen ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riikka Tiainen, Tarja Kangasmaa ja Paula Vesterinen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Nurmesviikot Oy ja Forete Oy ovat valituksessaan vaatineet, että Itä-Suomen hallinto-oikeuden ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökset kumotaan.

LomaSirmakka on osa Nurmeksen niin sanottua matkailukaupunkia, johon lisäksi kuuluvat Bomban talo, karjalaiskylä ja kylpylä sekä noin kilometrin päässä sijaitseva Hyvärilän kartanohotelli ja matkailukeskus. Vaikka valituksenalaisessa päätöksessä virheellisesti niin väitetään, kohteen lähellä tai Nurmeksen taajamassa ei toimi muita vastaavia matkailuyrityksiä, lukuun ottamatta LomaSirmakan kilpailijaa Bombaa, jonka omistaa Pohjois-Karjalan Osuuskauppa. Hyvärilän kartanohotellin omistaa Nurmeksen kunta.

Yritystoiminnan edellytyksenä on riittävä tauluopastus maanteiltä. Kohteessa vierailevat ulkomailta tulevat matkailijat tarvitsevat vähintään nykyisen tienvarsiopastuksen ja riittävää opastusta edellyttää myös alueelle suunniteltu karjalan kielen vaalimiseen liittyvä toiminta.

Valituksenalaisessa päätöksessä viitataan palvelukohteiden opastussuunnitelmaan, jossa on esitetty Bomban alueella sijaitsevien palvelukohteiden opastamista yhteisesti Bomban alueena. Bomba ei ole kyseisen Ritoniemen kaupunginosan vakiintunut nimi, vaan LomaSirmakan kanssa kilpailevan palvelukohteen nimi. LomaSirmakan asettaminen toisenlaisen asiakaskunnan ja erilaisia toimintaperiaatteita ja käytäntöjä noudattavan kohteen ja toiminimen alaisuuteen on perustuslain 7 §:n 1 momentin vastainen toimenpide. Päätös ei ole hyvän hallinnon ja hallinnolta edellytetyn yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen.

LomaSirmakka on aktiivinen matkailukohde, jolla on monipuolisempaa tarjontaa kuin kilpailevilla Osuuskaupan ja Nurmeksen kaupungin omistamilla kohteilla.

Forete Oy:n valitus on jätetty perusteettomasti tutkimatta. Yhtiö omistaa Nurmesviikot Oy:n ja koko matkailukohteen, josta osa on myös Forete Oy:n suorassa omistuksessa.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausunnon, jossa on viitattu päätöksen perusteluihin ja esitetty valituksen hylkäämistä.

Nurmesviikot Oy ja Forete Oy ovat antaneet vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus oikaisee hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn muutoksenhakuohjauksen kuulumaan siten, että hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

2. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut Forete Oy:n valituksen. Valitus hylätään. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

3. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian Nurmesviikot Oy:n valituksesta. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

1. Valitusosoituksen oikaiseminen

Hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Maantielain 105 §:ää on muutettu lailla 999/2015, joka on tullut voimaan 1.1.2016. Lain voimaantulo- ja siirtymäsäännöksen mukaan muutoksenhaussa ennen lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös on tehty 2.12.2014 eli ennen lain voimaantuloa, joten asiassa on tullut noudattaa maantielakia siten kuin se on ollut voimassa ennen lain muutosta. Kun aiemmin voimassa olleessa maantielain 105 §:ssä ei ole edellytetty valituslupaa haettaessa muutosta valittamalla hallinto-oikeuden päätökseen, on valitusosoitus oikaistava.

2. Forete Oy:n valitus

Hallinto-oikeuden on ratkaisustaan ilmenevien perustelujen ja siitä ilmenevien lainkohtien nojalla tullut jättää Forete Oy:n valitus tutkimatta.

3. Nurmesviikot Oy:n valitus

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei Nurmesviikot Oy:n valituksessa esitettyjen näkökohtien johdosta ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Hanna Lehtinen.

 
Julkaistu 7.3.2018