Muu päätös 1426/2018

Asia Ympäristölupaa koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 5.1.2017 nro 17/0005/2

Asian aikaisempi käsittely

Kauhavan ympäristösihteeri on päätöksellään 19.1.2016 (§ 22), joka on annettu julkipanon jälkeen 20.1.2016, myöntänyt JEPO Voltti Ab:lle toistaiseksi voimassa olevan ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan perunan ja juuresten varastointia, käsittelyä sekä jalostusta varten.

Lupapäätökseen sisältyvät lupamääräykset 1–21, joista määräykset 2, 7, 9 ja 17 kuuluvat seuraavasti:

Jäteveden esikäsittelylaitoksen tehostamissuunnitelma

2. Tehdas- ja piha-alueet on siivottava säännöllisesti ja ne on pidettävä puhtaina, erityisesti lastaus- ja varastointipaikat. Rakenteet ja laitteet on pidettävä kunnossa huolehtimalla niiden säännöllisestä ylläpidosta, huollosta ja tarkastuksista.

7. Mikäli jätevesien esikäsittelyä jatketaan, niin hakijan on esitettävä ympäristöluvan myöntäneelle viranomaiselle hyväksyttäväksi esikäsittelylaitoksen kehittämissuunnitelma viimeistään 30.10.2016 mennessä. Suunnitelmassa on esitettävä ainakin vastaanottavan jätevesilaitoksen salliman enimmäispitoisuuden ja -kuormituksen alittamiseen johtavat menetelmät ja saavutettavissa olevat tulokset, sekä esikäsittelylaitoksesta aiheutuvien hajuhaittojen poistomenetelmät lähialueelta. Esikäsittelylaitoksen kehittämisen suunnittelu on aloitettava viimeistään kuukauden kuluttua päätöksen lainvoimaisuudesta. Suunnitelmasta tehdään hyväksymispäätös erikseen ja päätös liitetään täydennyksenä ympäristölupaan sen valvottavana osana.

Melunhallintasuunnitelma

9. Hakijan on esitettävä ympäristöluvan myöntäneelle viranomaiselle hyväksyttäväksi melunhallintasuunnitelma viimeistään 30.10.2016 mennessä. Suunnitelmassa esitetään melutasojen vähentäminen melulähteessä ja seurausvaikutus naapurustossa tai sitten melun leviäminen voidaan rajoittaa ja estää rakenteellisesti esimerkiksi meluaidalla. Melunhallinnan suunnittelu on aloitettava viimeistään kuukauden kuluttua päätöksen lainvoimaisuudesta. Suunnitelmasta tehdään hyväksymispäätös erikseen ja päätös liitetään täydennyksenä ympäristölupaan sen valvottavana osana.

Liikenneraportti

17. Hakijan on laadittava liikenneraportti, mikä tarkoittaa vuotuista selvitystä JEPO Voltti Ab:n toiminnan raskaan rahtiliikenteen ajoneuvomääristä. Liikenteen määrät ilmoitetaan, kuten hakemuksen matriisissa (ympäristölupahakemuksen liite 21.1./Tuuliruusu 2015), kuukausittain ja kuljetuslajeittain.

Lupapäätöstä on, siltä osin kuin nyt on kysymys, perusteltu seuraavasti:

Lupamääräykset huomioiden toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Lupapäätöksessä on määrätty pilaantumisen ehkäisystä ja jätehuollosta. Määräyksissä on huomioitu pilaantumis- ja onnettomuusriski sekä kaava.

Tarkkailulla varmistetaan, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön pilaantumista tai terveydellisen haitan vaaraa, sekä jätehuollon asianmukaisuus.

Lupahakemuksesta esitetyissä muistutuksissa, annetuissa lausunnoissa, lupahakemuksen tarkastamisessa ja muussa lupakäsittelyssä ei ole tullut esille seikkoja, joiden perusteella luvan myöntämisen edellytykset eivät täyttyisi, mikäli toiminta järjestetään lupahakemuksen ja ympäristösihteerin päätöksen mukaisesti. Toiminta ei ole asemakaavan vastaista.

Päätöksessä on annettu lupamääräykset toiminnan hulevesihuollon, jätevesien esikäsittelylaitoksen sekä melunhallinnan määräaikaisesta suunnittelusta ja kehittämisestä, mikä voi olla menettely vanhan olemassa olevan toiminnan muutosluvan käsittelyssä, kun toiminta lupahakemuksen vireilläolosta huolimatta voi jatkua. Päästöistä ja niiden vaikutuksen vähentämisen keinoista ja mahdollisuuksista ei ole hakemuksessa esitetty riittävän yksityiskohtaista tietoa. Suunnitelmista tehdään päätökset ja annetaan lupaan täydentävät määräykset ja niiden päätösten valvonta on ympäristöluvan valvontaa. Suunnittelulle on kuitenkin annettu kohtuullinen aloitus- ja lopetusaika lopputuleman varmistamiseksi.

(---)

Puhtaat pihat, varasto- ja lastauspaikat estävät vaaratilanteet ennakolta, lisäävät viihtyisyyttä ja edistävät hulevesijärjestelmän toimivuutta. Määrättyjen selvitysten perusteella tullaan antamaan toimintokohtaiset tarkentavat määräykset ylläpidosta, huollosta ja tarkastuksista, mikäli tarpeen (lupamääräys 2).

(---)

Jäteveden esikäsittelylaitoksen kehittämismääräys annetaan esikäsittelyjärjestelmän riittävän tehokkaan toiminnan varmistamiseksi tulevaisuudessa ja hajuhaittojen estämiseksi laitoskiinteistöllä ja sen läheisyydessä. Laitoksen ja laitteiden asianmukaisella käytöllä, tarkkailulla ja huollolla ilmapäästöt ja häiriötilanteet saadaan minimoitua ja puhdistustulos maksimoitua. Paikalliset maastolliset olosuhteet yhdessä luonnonilmiöiden kanssa muodostavat mikroilmaston, jolla voi olla huomattavaakin merkitystä lähialueen kuormitteiden leviämisessä ja vaikuttamisessa (lupamääräys 7).

(---)

Melunhallinnan suunnitteluvelvoite annetaan naapuruushaittojen estämiseksi joko päästölähteessä tai meluaidalla, sekä siihen liittyvät melutasoarviot. Lupahakemusta koskevissa muistutuksissa esitetty melusta aiheutuva naapuruushaitta ei ole kiistattomasti pois suljettu ilman lisäselvityksiä (lupamääräys 9).

(---)

Määräys annetaan raskaan liikenteen valvomiseksi ja arvioimiseksi. Tarkkailu- ja raportointimääräykset ovat tarpeen valvonnan toteuttamiseksi sekä ennakoimattomissa olevien vahinkojen takia (lupamääräys 17).

Kauhavan ympäristösihteeri on päätöksellään 5.4.2016 (§ 5), joka on annettu julkipanon jälkeen 8.4.2016, myöntänyt JEPO Voltti Ab:lle oikeuden aloittaa peruna- ja juureskuorimon toiminta muutoksenhausta huolimatta ympäristölupapäätöksen mukaisesti.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään A:n valituksen enemmälti hyläten lisännyt lupamääräykseen 2 kaksi uutta kappaletta ja lupamääräykseen 17 uuden kappaleen. Lupamääräykset 2 ja 17 kuuluvat muutettuina kokonaisuudessaan seuraavasti (lisäykset kursiivilla):

2. Tehdas- ja piha-alueet on siivottava säännöllisesti ja ne on pidettävä puhtaina, erityisesti lastaus- ja varastointipaikat. Rakenteet ja laitteet on pidettävä kunnossa huolehtimalla niiden säännöllisestä ylläpidosta, huollosta ja tarkastuksista.

Toimintaan liittyvät tuotekuljetukset tapahtuvat pääsääntöisesti arkisin klo 6.00–23.00. Säännölliset lastausajat ovat maanantaista torstaihin klo 12.00, klo 16.00, klo 19.00 (vara-aika) ja klo 23.00 sekä perjantaina klo 12.00, klo 16.00 ja klo 23.00. Mikäli valmistuserä ei ehdi edellisen illan kuljetukseen, se noudetaan aamuyöllä noin klo 4.00.

Liikenne tehdasalueelle on ohjattava Knuuttilanraitin puolelta ja kulkumahdollisuus suoraan valtatieltä 19 tehdasalueelle on estettävä lukittavalla puomilla.

17. Hakijan on laadittava liikenneraportti, mikä tarkoittaa vuotuista selvitystä JEPO Voltti Ab:n toiminnan raskaan rahtiliikenteen ajoneuvomääristä. Liikenteen määrät ilmoitetaan, kuten hakemuksen matriisissa (ympäristölupahakemuksen liite 21.1/Tuuliruusu 2015), kuukausittain ja kuljetuslajeittain.

Ajalta 1.2.–31.12.2017 on lisäksi esitettävä selvitys liikennemääristä yöaikaan klo 22.00–7.00 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään tältä osin seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 11 §:n 1 momentin mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta on mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, että toiminnasta ei aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantuminen voidaan ehkäistä. Pykälän 2 momentin mukaan toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon toiminnan: 1) luonne, kesto, ajankohta ja vaikutusten merkittävyys sekä pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski; 2) vaikutusalueen herkkyys ympäristön pilaantumiselle; 3) merkitys elinympäristön terveellisyyden ja viihtyisyyden kannalta; 4) sijoituspaikan ja vaikutusalueen nykyinen ja oikeusvaikutteisen kaavan osoittama käyttötarkoitus; 5) muut mahdolliset sijoituspaikat alueella.

Ympäristönsuojelulain 12 §:n mukaan luvanvaraista tai rekisteröitävää toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen.

Ympäristönsuojelulain 29 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos muutos ei lisää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia tai riskejä eikä lupaa toiminnan muutoksen vuoksi ole tarpeen tarkistaa.

Ympäristönsuojelulain 48 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkittava ympäristöluvan myöntämisen edellytykset ja otettava huomioon asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset ja mielipiteet. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huomioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää tämän lain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset. Lupa-asiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa:

1) terveyshaittaa;

2) merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa;

3) 16–18 §:ssä kiellettyä seurausta;

4) erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella;

5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta;

6) olennaista heikennystä edellytyksiin harjoittaa saamelaisten kotiseutualueella perinteisiä saamelaiselinkeinoja tai muutoin ylläpitää ja kehittää saamelaiskulttuuria taikka olennaista heikennystä kolttien elinolosuhteisiin tai mahdollisuuksiin harjoittaa kolttalaissa tarkoitettuja luontaiselinkeinoja koltta-alueella.

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset:

1) päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista;

2) maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä;

3) jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä;

4) toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa;

5) toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja
päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista;

6) muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Ympäristönsuojelulain 52 §:n 3 momentin mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöraja-arvoa sekä päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lupamääräyksissä ei kuitenkaan saa velvoittaa käyttämään vain tiettyä tekniikkaa. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian ja materiaalien käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Ympäristöluvan myöntäminen ja lupamääräykset

Asiassa on valituksessa esitetyn johdosta ratkaistavana se, onko toiminnan sijoituspaikka ympäristönsuojelulain 12 §:n vastainen, aiheutuuko hakemuksen mukaisesta toiminnasta, etenkin melu- ja hajuhaitasta, lähiasutukselle sellaista eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, ettei lupaa toimintaan ole voitu myöntää tai onko lupaan lisättävä määräyksiä luvan myöntämisedellytysten täyttymiseksi.

Kyseessä olevalla kiinteistöllä on jo pitkään harjoitettu vastaavanlaista toimintaa kuin ympäristölupahakemus koskee. Toimintaa aiemmin harjoittaneelle Jarnamatic Oy:lle on myönnetty 14.9.1999 annetulla ympäristölupamenettelylain mukaisella päätöksellä lupa toimintaan kyseisellä kiinteistöllä. Alueen asemakaava on tullut voimaan 26.3.2001 eli ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Toimintakiinteistö on asemakaavassa teollisuusrakennusten korttelialuetta TY, eli teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Hallinto-oikeus toteaa, että kaavassa on arvioitu ja vahvistettu alueen maankäyttömuoto. Hakemuksen mukainen perunoiden ja juuresten varastointi, käsittely ja jalostustoiminta kaavan TY-alueella ei ole kaavan vastaista. Hakemuksen mukaisen toiminnan vaatiman ympäristöluvan myöntämisen edellytykset arvioidaan käsillä olevassa ympäristölupamenettelyssä ja toiminnasta aiheutuvia haittoja rajoitetaan ympäristölupamääräyksillä siten, että toiminta täyttää kaavamerkinnän vaatimukset. Edellä olevan perusteella ympäristöluvan myöntämiselle ei ole kaavoituksellista estettä.

Lupamääräykseen 2 on selvyyden vuoksi lisätty hakijan ilmoittamat pääasialliset tuotekuljetusten ajat. Tuotantoon liittyvästä liikenteestä aiheutuvien meluvaikutusten vähentämiseksi on valituksen johdosta lisätty lupamääräykseen 2 liikenteen suuntaamista koskeva määräys. Lupamääräykseen 17 on lisätty velvollisuus selvittää yöaikaista ja viikonloppuun ajoittuvaa raskasta liikennettä, jotta meluhäiriötä ja määräysten tarvetta tältä osin voidaan paremmin arvioida. Muuten meluhäiriön vähentämiseksi riittää tässä vaiheessa lupamääräyksen 9 tarkoittama melunhallintasuunnitelma ja päätös sen johdosta. Hajuhaitan osalta ei nyt saatavilla olevan selvityksen perusteella ole tarvetta muuttaa annettuja lupamääräyksiä, lupamääräyksessä 7 oleva selvitysvelvollisuus esikäsittelylaitoksesta aiheutuvien hajuhaittojen poistomenetelmistä on riittävä.

Johtopäätös

Kun otetaan huomioon asiassa esitetyt vaatimukset ja asiakirjoista saatu selvitys ja päätöksessä olevat lupamääräykset hallinto-oikeuden lupamääräyksiin 2 ja 17 nyt tekemine muutoksineen, päätöksen mukaisesta toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan vaarantumista tai muutakaan ympäristönsuojelulain tarkoittamaa haittaa tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Näin ollen ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa.

Ympäristösihteerin päätöksen kumoamiselle ei ole perusteita ja valitus on siten enemmälti hylättävä.

Lisäksi hallinto-oikeus on A:n valituksen toiminnan aloittamislupapäätöksestä enemmälti hyläten lisännyt päätökseen vakuuden määräämistä koskevan kappaleen (lisäys kursiivilla):

JEPO Voltti Ab:n on asetettava 5 000 euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään tältä osin seuraavasti:

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaan lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräyksen muuttamisen varalle.

JEPO Voltti Ab on hakemuksessaan toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta vedonnut muun ohella siihen, että lupapäätöksessä tarkoitettu toiminta on olemassa olevaa toimintaa. Ympäristöhaitoista saatu selvitys ja hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos ympäristölupa-asiassa huomioiden ei Kauhavan ympäristösihteerin 8.4.2016 antamaa toiminnanaloittamislupapäätöstä ole syytä kumota. Hakija on hakemuksessaan esittänyt vakuuden määräksi 5 000 euroa. Ympäristösihteerin antamasta toiminnanaloittamislupapäätöksestä puuttuu vakuutta koskeva määräys. Hallinto-oikeus on lisännyt päätökseen vakuuden, koska ympäristönsuojelulain 199 §:n 1 momentin mukaan sen määrääminen on edellytys toiminnan aloittamisluvan myöntämiselle.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Marjatta Korsbäck, Mauri Kerätär ja Raija Uusi-Niemi. Esittelijä Matti Suontausta.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että ympäristölupa tulee ensisijaisesti kumota kokonaan. Toissijaisesti ympäristölupaa tulee muuttaa siten, että

1. A:n asuinrakennuksen puoleisella lastauslaiturilla tuotteiden toimitukset ja noudot ovat sallittuja vain arkipäivisin 7.00– 21.00 välisenä aikana

2. toiminnanharjoittaja velvoitetaan toteuttamaan rakenteelliset meluvaimentimet, kuten vaimennetut ilmanottokammiot puhaltimille ja kompressoreille, joiden vaimennusvaikutus on sellainen, että melun ohjearvot A:n piha-alueella alitetaan

3. jos tavaraliikennettä yöaikaan ei kielletä, tulee päätökseen lisätä määräys melusuojauksen rakentamisesta A:n kiinteistön ja lastauslaiturin välille

4. peruna- ja vihanneslaatikot tulee varastoida säältä suojattuna katetussa tilassa.

Lisäksi A on vaatinut, että toiminnalle myönnetty aloittamislupa on kumottava ja toiminnanharjoittaja määrättävä saattamaan toiminta sellaiseksi, että se täyttää voimassa olevan ympäristöluvan ehdot, kunnes uutta lupaa koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Vaatimustensa tueksi A on esittänyt muun ohella seuraavaa:

Luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lupahakemuksen kohteena oleva kiinteistö on asemakaavassa osoitettu TY-merkinnällä teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Ympäristöministeriön ohjeen mukaan merkinnällä osoitetulle alueelle voidaan rakentaa rakennuksia teollisuudelle, joka ei aiheuta melua, ilman, veden tai maaperän saastumista, raskasta liikennettä tai muita ympäristöhäiriöitä. Lupahakemuksesta ilmenee, että toiminta aiheuttaa melua, hajuhaittoja ja raskasta liikennettä oheisvaikutuksineen. Ennen asemakaavan vahvistamista myönnetty sijoituspaikkalupa ei oikeuta voimassa olevien kaavamääräysten vastaiseen toimintaan. Lupaharkinnassa, joka koskee toiminnan laajentamista 2,5-kertaiseksi, on noudatettava alueella voimassa olevaa asemakaavaa, joka ei mahdollista hakemuksen mukaisen toiminnan harjoittamista. Lupahakemus tulee hylätä asemakaavan ja ympäristönsuojelulain 12 §:n vastaisena.

Lupahakemuksessa on esitetty virheellistä tietoa toiminnan meluvaikutuksista. Sama virheellinen arvio on melunhallintasuunnitelman perusteena olevissa laskelmissa. Muutoksenhakijan suorittamat koeluonteiset melumittaukset ovat osoittaneet laitoksen puhaltimien aiheuttavan sallittujen melutasojen toistuvaa ylittymistä. Mittaustuloksissa ei ole ollut mukana lastausliikenteestä aiheutuvaa iskuluonteista melua tai kuorma-autojen kompressorien aiheuttamaa lisämelua. Myöskään melunhallintasuunnitelmassa ei ole huomioitu lastausliikenteen melua.

Lupamääräyksissä tulee määrätä sallituista toiminta-ajoista tuotteiden toimituksille ja noudolle sekä lastaukselle lastauslaiturilta, joka sijaitsee A:n asuinrakennuksen puoleisella sivulla. Toiminnoista aiheutuu voimakasta ja häiritsevää iskumaista melurasitusta. Toimintaa ei saa sallia yöaikaan eikä viikonloppuisin. Toiminnanharjoittaja on velvollinen sopimaan kuljetuksista siten, että asetetut lupaehdot tulevat täytetyiksi.

Määräys melunhallintasuunnitelman laatimisesta ei ole riittävä. Ympäristönsuojelulaki edellyttää toiminnanharjoittajalta parhaan käyttökelpoisen tekniikan hyödyntämistä.

Lupamääräyksiin tulee lisätä määräys peruna- ja vihanneslaatikoiden varastoinnista. Avonaisessa varastoinnissa laatikoihin tarttuneesta multa- ja perunajätteestä muodostuva haju leviää ympäristöön. Laatikoiden kastuminen pahentaa tilannetta.

Toimintaa on laajennettu siten, että se ei ole enää voimassa olevan luvan mukaista. Toiminnanharjoittaja ei ole nytkään noudattanut aloittamisluvassa esitettyjä vaatimuksia.

Kauhavan ympäristösihteeri on antanut vastineen, jonka mukaan valituksessa ei ole tullut ilmi mitään uutta. JEPO Voltti Ab on toimittanut ympäristösihteerille 14.12.2016 melunhallintasuunnitelman, jota ei ole vielä hyväksytty, koska valittajan ja JEPO Voltti Ab:n väliset neuvottelut mahdollisesta melunsuojauksesta ovat kesken.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ilmoittanut, että se ei anna lausuntoa.

Jeppo Potatis Ab – Jepuan Peruna Oy (aikaisemmin JEPO Voltti Ab) on antanut vastineen, jonka mukaan valitus on hylättävä. Toiminta ei sijoitu asemakaavan vastaisesti. Ympäristölupapäätöksessä ja hallinto-oikeuden päätöksessä annetut melunhallintaan ja liikenteeseen liittyvät määräykset ovat alueen olosuhteisiin nähden riittäviä. Esimerkiksi melunhallinnan osalta on huomioitava läheisen valtatien 19 melualue ja toimintojen sijoittuminen suhteessa siihen. Yhtiö on teettänyt tuotanto- ja varastotilojen osalta melumittaukset sekä niihin liittyvän mallinnuksen vuosina 2013 ja 2014. Lisäksi yhtiö on teettänyt ympäristöluvassa määrätyn melunhallintasuunnitelman. Melunhallintasuunnitelmaan liittyvä lupamääräys ei sisältänyt vaatimusta rakenteiden toteutuksesta, vaan asiasta annetaan erillinen hyväksymispäätös.

Aloittamisluvan kumoaminen on ilmeisen tarpeetonta. Toiminta ei sijoitu kaavamääräysten vastaisesti tai aiheuta naapurustolle sellaista haittaa tai rasitusta, joka pitäisi määrätä keskeytettäväksi. Ympäristölupapäätöstä noudatetaan kaikilta osin, vaikka se ei ole lainvoimainen.

Yhtiö on lupahakemuksen vireilletulon jälkeen toteuttanut lastauslaiturin kotelointi- ja muutostyöt. Valtatieltä 19 johtavan liittymän käyttö on estetty lukitulla puomilla ja kuljetusyhtiöt ohjeistettu käyttämään Hanhimäentietä Knuuttilanraitin sijaan. Näillä toimenpiteillä on vaikutettu riittävästi naapureihin kohdistuvaan meluvaikutukseen. Yöaikaan ajoittuvat noudot on pyritty pitämään niin harvalukuisina kuin mahdollista. Toimintaa tulee kuitenkin voida harjoittaa yöaikaan eikä vaatimusta kuljetussopimusten muuttamisesta tule ottaa huomioon, koska kuljetuksista aiheutuvien haittojen hallintaan on vaikutettu muilla keinoin. Yhtiö pitää ympäristöluvan ja hallinto-oikeuden päätösten nojalla kirjaa kuljetuksista ja laatii vuosittaisen liikenneraportin. Selvitys antaa viranomaiselle mahdollisuuden arvioida toiminnasta aiheutuneita vaikutuksia.

Ympäristömelun mittaamisessa ja haitallisuuden arvioinnissa on runsaasti muuttujia, joiden vuoksi yksittäisen mittaustapahtuman tai hetkellisen mittarilukeman perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä, joihin valituksessa vedotaan. Melunhallintasuunnitelmaan liittyvät neuvottelut ja selvitystyö ovat käynnissä. Yhtiö ei sulje pois uuden melumittauksen toteuttamista, mutta mittausten luotettavuus tulee varmistaa suunnitelmallisuuden ja mittaajan ammattitaidon osalta.

Nykykäytännön mukainen tyhjien perunalaatikoiden varastointi tehdasalueella ei aiheuta terveyshaittaa tai pysyvää kohtuutonta rasitusta.

A on antanut vastaselityksen. Melunhallintasuunnitelmassa ei ole esitetty toimenpiteitä, jotka poistaisivat valituksen perusteet. Meluvaikutuksia arvioitaessa ei ole myöskään huomioitu A:n omistuksessa olevaa asuinrakennustonttia, jonka hyödyntäminen asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen estyy toiminnasta aiheutuvan melurasituksen johdosta. Se, että A:n asuinrakennus sijaitsee valtatien melualueella, ei ole peruste lisätä kiinteistön melurasitusta. Perunalaatikoiden varastointi kiinteistöllä on pitkäaikaista ja jatkuvaa.

Jeppo Potatis Ab – Jepuan Peruna Oy on toimittanut lisäselvitystä, joka on annettu muutoksenhakijalle tiedoksi.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Lupamääräykseen 2 lisätään uusi neljäs kappale, joka kuuluu seuraavasti:

Toiminnanharjoittajan on esitettävä 31.5.2019 mennessä lupaviranomaiselle selvitys toiminnasta aiheutuvien hajuhaittojen lähteistä ja hajun leviämisestä sekä tarvittaessa suunnitelma hajuhaittojen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Lupaviranomainen voi selvityksen perusteella täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa.

Valitus hylätään enemmälti. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muutoin muuteta.

2. Lausuminen ympäristösihteerin päätöksen täytäntöönpanoa koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Pääasia

Lupamääräyksen 2 muuttaminen

Ympäristönsuojelulain 54 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa voidaan määrätä, että toiminnanharjoittajan on tehtävä erityinen selvitys toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen tai sen vaaran selvittämiseksi, jos lupaharkintaa varten ei ole voitu toimittaa yksityiskohtaisia tietoja päästöistä, jätteistä tai toiminnan vaikutuksista.

Asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella jää epäselväksi, missä määrin toiminnasta aiheutuu hajuhaittaa ja mitkä ovat mahdollisen hajuhaitan lähteet. Jotta voitaisiin varmistua siitä, että toiminnasta ei aiheudu naapureille ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettua luvan myöntämisen esteenä olevaa kohtuutonta hajusta johtuvaa rasitusta, toiminnanharjoittaja on määrättävä selvittämään hajuhaittojen lähteet ja vaikutusalue sekä tarvittaessa esittämään suunnitelma hajuhaittojen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. Ympäristönsuojelulain 90 §:n mukaisesti lupaviranomainen voi selvityksen perusteella tarvittaessa täydentää lupaa hajuhaittojen rajoittamiseksi. Lupaviranomaisen on selvityksen perusteella arvioitava, onko tarpeen täsmentää lupamääräyksiä tai täydentää lupaa. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus on täydentänyt lupamääräystä 2 ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Valituksen hylkääminen muilta osin

Kysymyksessä oleva tuotantolaitos sijaitsee alueella, joka asemakaavassa on osoitettu TY-merkinnällä teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Ympäristönsuojelulain 12 §:n 1 momentin mukaan luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Vastaavan sisältöinen säännös sisältyi myös vanhaan ympäristönsuojelulakiin (86/2000), jota koskevan hallituksen esityksen mukaan (HE 84/1999 vp) kaava rajoittaisi uuden laitoksen sijoittamista tai vanhan laitoksen rakennuslupaa edellyttävää laajentamista, mutta ei esimerkiksi muunlaista muuttamista, kuten tuotantomäärän lisäämistä. Säännös ei hallituksen esityksen mukaan estäisi toiminnallisia muutoksia, jos niiden toteuttaminen on mahdollista maankäyttö- ja rakennuslain mukaan. Nyt käsillä olevassa tilanteessa toiminnan kapasiteettia on kasvatettu siten, että toiminnan muutos ei kuitenkaan asiakirjojen perusteella ole edellyttänyt tuotantotilojen olennaista laajentamista. Toimintaa ei ole ympäristönsuojelulain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitettu asemakaavan vastaisesti.

Ympäristölupaan sisältyvän lupamääräyksen 9 mukaan luvan saajan on toimitettava hyväksyttäväksi melunhallintasuunnitelma. Lupaviranomainen antaa suunnitelman perusteella tarvittavat määräykset melunhallintatoimenpiteistä.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen enemmälti ei ole perusteita.

2. Täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen raukeaminen

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Olli Dahl ja Kirsi Kostamo. Asian esittelijä Hanna Lehtinen.