Muu päätös 2159/2018

Valitus kiinteistötoimitusmaksua koskevassa perustevalitusasiassa (Muonio)

Antopäivä: 9.5.2018
Taltionumero: 2159
Diaarinumero: 4086/2/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T2159

Asia Valitus kiinteistötoimitusmaksua koskevassa perustevalitusasiassa

Valittaja Äkäskeron yksityistien tiekunnan hoitokunta

Päätös, jota valitus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 5.7.2017 nro 17/0314/3

Asian aikaisempi käsittely

Maanmittauslaitoksen toimittamassa yksityistietoimituksessa toimitusnro 2015-503178 tehtyjen toimenpiteiden perusteella Äkäskeron yksityistien tiekunnalle on Maanmittauslaitoksen 2.3.2016 tekemällä maksupäätöksellä maksuunpantu työkorvauksena 7 658,75 euron määräinen kiinteistötoimitusmaksu, joka koostuu toimituksen valmisteluun ja asiakirjojen valmistamiseen käytetyn 79 tunnin työajan perusteella laskutetusta 6 915 eurosta ja toimituskokouksiin käytetyn 8,5 tunnin työajan perusteella laskutetusta 743,75 eurosta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään alentanut kiinteistötoimitusmaksun 7 615 euroon ja, siltä osin kuin nyt on kysymys, hylännyt Äkäskeron yksityistien tiekunnan hoitokunnan Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausunnon pyytämistä koskevan vaatimuksen ja kiinteistötoimitusmaksua koskevan perustevalituksen sekä asian näin päättyessä tiekunnan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään valituksen hylkäämisen osalta seuraavasti:

Sovellettavat säännökset ja hallituksen esitys

Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan kiinteistötoimituksesta ja muusta kiinteistönmuodostamislain mukaisesta toimenpiteestä peritään kiinteistötoimitusmaksu sen mukaan kuin tuossa laissa säädetään.

Mainitun lain 3 §:n 1 momentin mukaan kiinteistötoimitusmaksun suuruuden tulee vastata kiinteistötoimituksesta valtiolle tai kunnalle aiheutuvien kokonaiskustannusten määrää (omakustannusarvo). Samanlaatuisista toimituksista voidaan määrätä samansuuruinen maksu silloinkin, kun yksittäisten toimitusten suorittamisesta aiheutuvat kokonaiskustannukset poikkeavat toisistaan.

Viimeksi mainitun pykälän 3 momentin mukaan työkorvaus määrätään toimituksen suorittamiseen käytetyn työajan, keskimääräisten palkkauskustannusten sekä toimituksen suorittamisesta Maanmittauslaitokselle tai kunnalle aiheutuneiden muiden kustannusten perusteella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin työkorvausta määrättäessä huomioon otettavista muista kustannuksista.

Viimeksi mainitun pykälän 5 momentin mukaan toimituksen suorittamisesta aiheutuvia kustannuksia ja korvauksia ovat:

1) kiinteistönmuodostamislain 180 §:ssä tarkoitettujen tehtävien suorittamisesta aiheutuneet menot ja korvaukset;

2) kiinteistönmuodostamislain 182 §:n 2 momentissa tarkoitetut korvaukset;

3) toimitsijoille ja asiantuntijoille suoritetut palkkiot ja korvaukset; ja

4) muut sellaiset toimituksen suorittamisesta aiheutuvat kustannukset ja korvaukset, jotka eivät ole edunvalvontakustannuksia.

Viimeksi mainitun pykälän 6 momentin mukaan erityisestä syystä kiinteistötoimitusmaksu saadaan jättää määräämättä tai määrätä edellä tässä pykälässä säädettyjä maksuja alemmaksi sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.

Saman lain 4 §:n mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä 3 §:n perusteella määräytyvistä maksuista. Saman lain 9 §:n mukaan kiinteistötoimitusmaksun määrää kiinteistötoimituksen toimitusinsinööri.

Valtion maksuperustelain 6 §:n 5 momentin mukaan suoritetta tuottavan viranomaisen asiana on huolehtia siitä, ettei suoritteen tuottamisesta aiheudu enempää kustannuksia kuin, mitä suoritteen tarkoituksenmukainen laatutaso edellyttää.

Valtioneuvoston kiinteistötoimitusmaksusta antaman asetuksen (1561/2001) 2 §:n 2 momentin mukaan työkorvaukseen lasketaan Maanmittauslaitokselle tai kunnalle toimituksesta aiheutuneet kustannukset asianomaisista toimituksista aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten suuruisina. Kustannuksiin luetaan toimituksista aiheutuvien erilliskustannusten lisäksi toimitusten osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista yhteiskustannuksista. Kustannukset voidaan määrittää myös toimitusten eri osatehtäville erikseen.

Viimeksi mainitun asetuksen 3 §:n 1 momentin mukaan kiinteistötoimitusmaksua ei määrätä kustannuksista, jotka aiheutuvat asianosaisesta riippumattomasta esteestä, työ- tai menettelyvirheestä johtuvasta syystä taikka tuotantojärjestelmän toimintahäiriöstä.

Maa- ja metsätalousministeriön kiinteistötoimitusmaksusta antaman asetuksen (140/2014) 13 §:n 1 momentin mukaan kiinteistötoimitusmaksu muusta kuin edellä 2–10 §:ssä tarkoitetusta toimituksesta tai toimenpiteestä määrätään työkorvauksena osatehtävittäin käytettyjen työaikojen perusteella ja muun toimituksen yhteydessä suoritetusta taulukon 3 mukaisesta toimituksesta tai toimenpiteestä työkorvauksena käytettyjen työaikojen perusteella käyttämällä 87,50 euron tuntihintaa. Työkorvaus Maanmittauslaitoksen henkilöstöön kuuluvan mittamiehen käyttämisestä aikaveloitteisen toimituksen apuhenkilönä määrätään käyttämällä 32 euron tuntihintaa. Työkorvauksen perusteena oleva työaika määrätään puolen tunnin tarkkuudella pyöristäen seuraavaan täyteen tai puoleen tuntiin.

Saman pykälän 2 momentin mukaan osatehtävät ovat:

1) toimituksen valmistelu ja asiakirjojen valmistaminen;

2) toimituskokous;

3) toimituksen maastotyöt;

4) jaon suunnittelu;

5) arviointi- ja korvauskäsittely.

Työkorvauksen tuntihintaan sisältyvät:

1) rajamerkkikustannus;

2) kokoustilakustannus.

Maa- ja metsätalousministeriön kiinteistötoimitusmaksusta antaman, 1.1.2016 voimaan tulleen asetuksen 1576/2015 edellä mainittuja säännöksiä vastaavat säännökset ovat samansisältöisiä lukuun ottamatta sitä, että 13 §:n 1 momentin mukaiset tuntihinnat ovat 90 euroa ja 33 euroa.

Hallituksen esityksen HE 142/2001 yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 §:n osalta, että yksittäisen toimituksen kustannuksia ei seurattaisi toimituksittain eikä jokaiselle toimitukselle määriteltäisi toimituskohtaisesti omakustannusarvoa, vaan kiinteistötoimitusmaksun laskutusperusteet määriteltäisiin siten, että samanlaatuisista toimituksista ja tehtävistä perittäisiin samansuuruinen maksu, vaikka toimituskohtaisessa vertailussa toteutuneissa kustannuksissa olisikin eroja. Laskutusperusteet määrättäisiin sellaisiksi, että perittävät kiinteistötoimitusmaksut vastaisivat keskimäärin toimituksista valtiolle tai kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia.

Asiassa saatu selvitys

Maanmittauslaitoksen toimittaman yksityistietoimituksen toimitusnro 2015-503178 tarkoituksena on ollut Äkäskeron yksityistien laajentaminen Äkäskeron ranta-asemakaava-alueelle, vahvistaa tieosakkaat ja niille kunnossapitoyksiköt, perustaa tarvittavat tieoikeudet, käsitellä korvaukset ja muut toimituksen kannalta tarpeelliset asiat. Yksityistietoimituksessa on ollut osallisina 45 kiinteistöä. Toimituksen alkukokouksessa, joka on pidetty 28.5.2015, toimitusinsinööri on muun ohessa ilmoittanut, että alueella pitää suorittaa rajamerkkien, rakennusten ja tielinjan kartoitusta ennen kuin toimitusta voidaan jatkaa. Toimituskartta on päätetty laadittavaksi rekisterikarttaa täydentäen osittain uudella mittauksella. Toimituksen loppukokouksen alkuosassa, joka on pidetty 7.9.2015, on muun ohessa keskusteltu tieyksiköiden muuttamisesta ja käyty läpi tien kunnossapidon osittelua. Toimituksen loppukokouksen loppuosassa, joka on pidetty 16.9.2015, toimitusinsinööri on päättänyt laajentaa Äkäskeron yksityistietä niin, että se kattaa myös Äkäskeron ranta-asemakaava-alueen tieoikeudet, jotka tuossa toimituksessa perustetaan. Kokouspöytäkirjaan on kirjattu uudet oikeudet ja niiden voimassaolorajaukset ja rasitetut tilat. Kokouksessa on päätetty tien rakentamisen ja kunnossapidon osittelusta muun ohessa siten, että yhden tilan yksiköiden lukumäärää korotetaan ja muut vaatimukset tieyksikköjen muuttamisesta hylätään, ja vahvistettu yksityistien kunnossapitoyksiköt. Toimitukseen on haettu muutosta maaoikeudelta.

Tiekunnalle lähetetyn kiinteistötoimitusmaksua koskevan laskun liitteenä olleessa maksujen erittelyssä toimituksen valmisteluun ja asiakirjojen valmistamiseen käytetyksi työajaksi on merkitty 79 tuntia. Tiekunnan pyydettyä toimitusinsinööriltä yksityiskohtaista erittelyä ajankäytöstä ja toimenpiteistä tämä on ilmoittanut toimitusmaksun koostuvan kokousten lisäksi seuraavista työvaiheista:

- toimituksen tutkiminen

- toimituksen tiedottaminen

- maastokatselmus

- tieoikeuksien järjestely

- korvausten käsittely

- tiekuntaan liittäminen

- toimitusasiakirjojen laatiminen

* yksikkölaskelma

* kartat

* pöytäkirjat

* toimituksen rekisteröinti

Toimitusinsinööri on lisäksi ilmoittanut toimituksen kulkuun liittyvän myös yhteydenotot asianosaisiin ja vastaanottaneensa 20 sähköpostia ja käyneensä kymmeniä puhelinkeskusteluja asianosaisten kanssa.

Kysymyksessä olevan toimituksen palvelukortille on tehty huhtikuun 2015 ja helmikuun 2016 väliselle ajalle 38 päivänä "Toimituksen valmistelu ja asiakirjojen valmistaminen" -aiheista merkintää työtuntien ollessa yksittäisen merkinnän osalta vähimmillään 0,25 ja enimmillään 4,25.

Maanmittauslaitoksen ensimmäisen lausunnon liitteenä olevassa erittelyssä toimitusinsinööri on tarkentanut kiinteistötoimitusmaksun perusteena olevan työajan, yhteensä 88,25 tuntia, jakaantuvan seuraavasti:

1. Toimituksen vastaanotto, täydentäminen ja perehtyminen 8 t

2. Toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset 6 t

3. Kokouksen valmistelu, osoitetarkistukset ja kutsujen postitus 10,75 t

4. Tieyksiköinnin valmistelu ja laskeminen 10,75 t

5. Kokoukset maastokatselmuksineen 5,5 t

6. Ensimmäisen kokouksen puhtaaksi kirjoittaminen 6 t

7. Tieyksiköinnin korjaus kokouksessa saatujen tietojen ja vaatimusten mukaan 6 t

8. Toisen kokouksen valmistelu, osoitetarkistukset, postitukset, vaatimuksiin perehtyminen 8 t

9. Toisen kokouksen pöytäkirjan kirjoittaminen, päätösten kirjaaminen, tieoikeuksien perustaminen, tieyksiköinteihin tehtyjen korjausten ja kartan tekeminen ja toimituksen saattaminen niin että siitä voi lähettää asiakirjat asianosaisille 13 t

10. Toimituksen aikana tulleisiin sähköposteihin perehtyminen ja osaan vastaaminen 7 t

11. Puheluihin vastaaminen 3 t

12. Otteiden postitus 3 t

13. TJ-eteläisen vastuualue 4211, ilmeisesti väärä kirjaus 2016-02-02, joka jouduttaneen hyvittämään maksuvelvolliselle, mikäli se on osalaskussa veloitettu 1,25 t.

Maanmittauslaitoksen lausunnon mukaan viimeksi mainittu tuntimäärä ei ole mukana ajalta 1.4.2015-31.1.2016 laaditussa valituksenalaisessa osalaskussa.

Hallinto-oikeuden johtopäätökset

(= = =)

Hallinto-oikeus katsoo, ettei ole erityistä aihetta olettaa, että virkavastuulla toimiva toimitusinsinööri ei olisi käyttänyt toimituksen valmisteluun ja asiakirjojen valmistamiseen liittyviin tehtäviin palvelukortille huhtikuun 2015 ja tammikuun 2016 väliselle ajalle merkitsemiään työtunteja tai että niistä Maanmittauslaitoksen ensimmäisen lausunnon liitteenä olevassa erittelyssä puheluihin ja sähköpostiviesteihin käytetyksi merkitty osa olisi sisältänyt hallintolain 8 §:n mukaista maksutonta neuvontaa. Kysymyksessä olevan kaltainen tulospalkkaus ei anna aihetta epäillä palvelukortille merkittyjen työtuntien määriä. Kun Maanmittauslaitoksen palvelukortille on merkitty kokouksiin käytetyn työaikaa 3 tuntia, 2,5 tuntia ja 2,75 tuntia eli yhteensä 8,25 tuntia ja edellä mainitussa erittelyssä kokouksiin käytetyksi ajaksi on ilmoitettu vain 5,5 tuntia, hallinto-oikeus pitää ilmeisenä, että kokouksiin käytetystä ajasta 2,75 tuntia on tuossa erittelyssä erehdyksestä sisältynyt joihinkin muihin tehtäviin käytetyksi merkittyihin työtunteihin.

Hallinto-oikeus katsoo, että arvioitaessa sitä, onko kysymyksessä oleva kiinteistötoimitusmaksu määrätty lainmukaisesti, merkitystä ei ole sillä, olisiko aikaisemmissa kiinteistötoimituksissa ja niiden perusteella tehtävissä rekisteröimisissä tullut menetellä eri tavalla. Esitetyn selvityksen perusteella ei tosin voida katsoa, että toimituksen valmisteluun ja asiakirjojen valmistamiseen käytetyn ajan suuruus olisi johtunut osittain siitä, että tiekunnan aluetta koskevat rekisterimerkinnät olisivat olleet lainvastaisia tai muutoin virheellisiä. Hallinto-oikeus myös katsoo, ettei asiassa voida todeta eikä ole syytä epäillä, että toimitusinsinööri olisi tehnyt arkistotutkimukset puutteellisesti ja että työtuntimäärän suuruus johtuisi osittain siitä.

Kuten kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 §:n 1 momentin toisesta virkkeestä ja valtioneuvoston kiinteistötoimitusmaksusta antaman asetuksen 2 §:n 2 momentista ja edellä mainitusta hallituksen esityksestä käy ilmi, kiinteistötoimitusmaksun suuruus ei ole riippuvainen yksittäisen toimituksen suorittamisesta aiheutuvien kokonaiskustannusten määrästä. Vaikka toimitusinsinöörin kysymyksessä olevan toimituksen yhteydessä tekemistä tehtävistä osan olisi tehnyt toimistohenkilökunta, tehtävistä asetuksen 13 §:n 1 momentin mukaan veloitettava tuntihinta ei olisi ollut pienempi. Se, että toimitusinsinööri on tehnyt kaikki kysymyksessä olevat tehtävät, ei ole yksistään riittävä peruste katsoa, että Maanmittauslaitos ei olisi huolehtinut siitä, ettei kiinteistötoimitusmaksun perusteena olevien suoritteiden tuottamisesta aiheudu enemmän kustannuksia kuin mitä suoritteen tarkoituksenmukainen laatutaso edellyttää.

Maanmittauslaitoksen palvelukortille tehtyjen päiväkohtaisten työtuntimerkintöjen ja Maanmittauslaitoksen ensimmäisen lausunnon liitteenä olevan erittelyn perusteella ei voida varmistua siitä, että ilmoitetut työtuntimäärät ovat oikeita. Hallinto-oikeus kuitenkin katsoo, että kysymyksessä olevan kaltaisessa julkisoikeudellista suoritetta koskevassa maksuasiassa, jossa maksun määräävä toimitusinsinööri toimii virkavastuulla käyttäen julkista valtaa, maksun lainmukaisuuden edellytykseksi ei voida asettaa esitettyä yksityiskohtaisempaa toimenpide-erittelyä ajankäytöstä.

(= = =)

Valittajan esittämillä perusteilla ei voida katsoa, että kiinteistötoimitusmaksu olisi määrätty edellisessä kappaleessa todettua enemmälti valtion maksuperustelain, kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain, Valtioneuvoston kiinteistötoimitusmaksusta antaman asetuksen tai maa- ja metsätalousministeriön kiinteistötoimitusmaksusta antaman asetuksen vastaisesti tai muutoin virheellisesti.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Laki kiinteistötoimitusmaksusta 13 §

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 9 § 1 momentti

Kilpailulaki 4 § 1 kohta

Hallintolainkäyttölaki 36 § 2 momentti ja 74 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Tuula Vilenius, Jari Kostilainen, joka on myös esitellyt asian, ja Harry Määttä.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Äkäskeron yksityistien tiekunnan hoitokunta on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan. Kiinteistötoimitusmaksua on kohtuullistettava niin, että "Toimituksen valmistelu ja asiakirjojen valmistaminen" -osatehtävän tuntimääräksi vahvistetaan enintään 15 tuntia. Vaihtoehtoisesti asia on palautettava Maanmittauslaitokselle laskun kohtuullistamiseksi vaaditulla tavalla. Hallinto-oikeuden olisi tullut pyytää Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausunto. Vaihtoehtoisesti olisi pyydettävä Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisu. Suomen valtio on velvoitettava korvaamaan muutoksenhakijan oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen. Kiinteistötoimitusmaksun periminen on kiellettävä siihen saakka, kunnes korkein hallinto-oikeus on käsitellyt asian.

Vaatimusten tueksi on viitattu hallinto-oikeudessa esitettyyn ja esitetty lisäksi muun ohella seuraavaa:

Tiekunta on tosiasiassa perustettu aiemmin toimitetussa maanmittaustoimituksessa, mutta perustamista ei ollut asianmukaisesti rekisteröity. Maanmittausviranomaisen olisi tullut rekisteröidä viranomaistoimituksessa tapahtunut tiekunnan perustaminen. Näin ollen merkittävä osa hakemustarpeesta ja toimituksesta on johtunut viranomaisen virheestä tai ainakin tästä puutteesta on aiheutunut ylimääräistä työtä. Tämän vuoksi muutoksenhakijan maksettavaksi ei voida kohdentaa kaikkea asiassa tehtyä työtä. Lisäksi laskusta ilmenevä työn määrä on liian suuri. Näiden seikkojen vuoksi lasku on muodostunut kohtuuttomaksi ja peruste laskun kohtuullistamiselle on olemassa. Se, että Maanmittauslaitos ei veloita kaikista toimenpiteistä kustannuksia ja voi alentaa kustannuksia, tarkoittaa, että muutoksenhakija on kokonaan laskun maksamaan joutuvana kohtuuttomassa asemassa.

Maanmittauslaitos toimii maanmittaustoimituksen tarjoajana monopoliasemassa. Se määrittää omaehtoisesti kustannustason eikä siihen yksittäinen asiakas voi vaikuttaa. Asiakas ei voi mistään varmistua, että kirjatut tunnit olisivat oikein. Valtion taloudellista toimintaa harjoittaviin yksiköihin voidaan soveltaa kilpailulainsäädäntöä. Palkkio peritään insinöörityön hintatason mukaan, vaikka työ käsittäisi muutakin kuin insinöörin koulutuksen ja työkokemuksen edellyttämää työtä. Käytännössä sihteerityö velvoitetaan insinöörin kustannustason perusteella. Näin voidaan menetellä vain monopoliasemassa. Hinnoittelua ei ole valituksen yhteydessä avattu eikä se ole läpinäkyvää. Päinvastoin, asian yhteydessä on ilmennyt, että tuntikirjaukset saattavat olla virheellisiä. Menettely rikkoo kilpailuoikeudellisia Euroopan unionin tavoitteita ja säännöksiä.

Merkitään, että korkein hallinto-oikeus on 10.10.2017 antamallaan päätöksellä taltionumero 5029 kieltänyt Maanmittauslaitoksen päätöksessä tarkoitetun kiinteistötoimitusmaksun perimisen 2 056,25 euroa ylittävältä osalta, kunnes hallinto-oikeuden päätöksestä tehty valitus on ratkaistu tai asiassa toisin määrätään.

Maanmittauslaitos on antanut lausunnon ja sen täydennyksen. Koska muutoksenhakijan valitus on selvästi perusteeton, muutoksenhakija on velvoitettava korvaamaan Maanmittauslaitoksen hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen antamista lausunnoista aiheutuneet oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Äkäskeron yksityistien tiekunnan hoitokunta on antanut vastaselityksen. Maanmittauslaitoksen oikeudenkäyntikuluvaatimus on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se kohdistuu hallinto-oikeudessa syntyneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen.

Äkäskeron yksityistien tiekunnan hoitokunta on toimittanut lisäselvitystä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki Maanmittauslaitoksen vaatimusta hallinto-oikeudessa syntyneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian muutoin.

2. Ennakkoratkaisupyyntöä koskeva vaatimus hylätään.

3. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

4. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.

Perustelut

1. Hallinto-oikeus on katsoen, ettei valittaja ole esittänyt ilmeisen perusteetonta vaatimusta, hylännyt Maanmittauslaitoksen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. Maanmittauslaitos ei ole hakenut muutosta tähän ratkaisuun. Maanmittauslaitoksen lausunnossaan valitusajan hallinto-oikeuden päätöksestä päätyttyä esittämä vaatimus sille hallinto-oikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on siten jätettävä tutkimatta.

2. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukaan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ennakkoratkaisu muun ohella perussopimuksen ja unionin toimielimen säädöksen tulkinnasta.

Asiassa ei ole tullut esille sellaista unionin oikeuden tulkintaan liittyvää kysymystä, jonka johdosta ennakkoratkaisupyynnön esittäminen olisi edellä mainittu huomioon ottaen tarpeen.

3. Kilpailulain 49 §:n mukaan 1 momentin mukaan tuomioistuimen on kilpailunrajoitusta koskevaa asiaa käsitellessään varattava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tilaisuus tulla kuulluksi.

Asiassa on kysymys maanmittaustoimituksesta perittyä maksua koskevasta perustevalituksesta. Hallintotuomioistuimen tehtävänä on arvioida asiassa valituksen johdosta, onko julkinen saatava määrätty tai maksuunpantu virheellisesti. Asiassa ei siten ole kysymys kilpailulaissa tarkoitettua kilpailunrajoitusta koskevasta asiasta. Hallinto-oikeuden päätös ei ole kumottavissa sillä perusteella, ettei Kilpailu- ja kuluttajaviraston lausuntoa ole pyydetty.

Kun lisäksi otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen pääasiaratkaisun tai oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan ratkaisun osalta ei ole perusteita.

4. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Äkäskeron yksityistien tiekunnan hoitokunnalle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 momentin mukaan yksityistä asianosaista ei saa velvoittaa korvaamaan julkisen asianosaisen oikeuden-käyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt ilmeisen perusteetonta vaatimusta. Koska Äkäskeron yksityistien tiekunnan hoitokunnan ei voida katsoa esittäneen asiassa ilmeisen perusteetonta vaatimusta, sitä ei voida määrätä korvaamaan Maanmittauslaitoksen korkeimmassa hallinto-oikeudessa syntyneitä oikeudenkäyntikuluja.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Joonas Ahtonen.

 
Julkaistu 9.5.2018