Muu päätös 2485/2018

Louhinnan ja murskauksen ympäristölupaa koskeva valitus (Soini)

Antopäivä: 24.5.2018
Taltionumero: 2485
Diaarinumero: 189/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T2485

Asia Ympäristölupaa koskeva valitus

Valittajat A, B ja C

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 13.12.2016 nro 16/0554/1

Asian aikaisempi käsittely

Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunta Soinin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena on päätöksellään 22.4.2015 (§ 31) myöntänyt D:lle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan kallioaineksen louhintaan ja murskaukseen Soinin kunnassa kiinteistöllä 759-403-24-18.

Lupaan on liitetty lupamääräykset 1–17, joista 1–7 ja 12 kuuluvat seuraavasti:

1. Kalliomurskeen kokonaisottomäärä on 238 000 m2 ktr (oikeastaan m3 ktr). Kalliolouhoksen otto ei saa ulottua alle 300 m:n etäisyydelle lähimmästä kiinteistöstä. Ottotoiminta tulee aloittaa tilan eteläiseltä osalta.

2. Murskaamista, poraamista, rikotusta tai räjäytyksiä sekä kuormaamista ja maa-aineksen kuljetusta saa tehdä maanantaista perjantaihin klo 07.00–20.00 välisellä ajalla.

3. Tuulen suunnan ollessa maa-ainesten ottoalueelta lähimpään kiinteistöön päin ei alueella saa tehdä pölyävää toimintaa kuten esim. porausta ja murskausta.

4. Porausvaunu on varustettava pölynkeräyslaitteistolla tai muuten estettävä porauksesta lähtevän pölyn leviämistä ympäristöön.

5. Murskaustoiminnan aiheuttamaa pölyn leviämistä on ehkäistävä sijoittamalla murskauslaitteisto louhoksen pohjalle ja säädettävä laitteiston kuljettimia niin, että kiviaineksen pudotus tapahtuu mahdollisimman matalalta. Myös kiviaineksen varastokasojen sijoittelulla voidaan vaikuttaa pölyn leviämisen ehkäisyyn. Tarvittaessa pölyä sidotaan kastelulla tai ehkäistään sen leviämistä koteloinnein.

6. Louhokselle johtavan tien pölynsidontaan tulee käyttää vettä tai suolaa tarpeen mukaan. Tien käytöstä ei saa aiheutua pöly- eikä muuta haittaa käyttäjille tai ympäröivän alueen omistajille.

7. Toiminnan aiheuttama melutaso ei saa ylittää asumiseen käytettävillä alueilla päiväohjearvoa 55 dB (klo 7–22) eikä yöohjearvoa 50 dB (klo 22–7).

(---)

12. Louhoksen kuivatusvedet on johdettava laskeutusaltaan kautta maastoon tai varmistettava muuten, ettei veden mukana oleva kiintoaine tuki ojaverkostoa. Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa vettymis- tai muuta haittaa viereisillä tiloilla.

(---)

Lisäksi on määrätty seuraavaa:

Toiminta ei saa aiheuttaa haittaa alueen asukkaiden mahdollisiin omiin tai yhteisiin talousvesikaivoihin (ei laatuun eikä määrään).

Toiminta alueella on järjestettävä siten, että melu ja tärinähaitat ovat mahdollisimman vähäisiä. Melutaso ei saa ylittää asuinrakennusten pihapiirissä 55 dB (LAeq) klo 7–22 eikä 50 dB (LAeq) klo 22–7. Loma-asuntojen pihapiirissä melutaso ei saa ylittää 45 dB (LAeq) klo 7–22 eikä 40 dB (LAeq) klo 22–7. Lisäksi tarvittaessa tulee pölyn haitallinen ympäristöön leviäminen estää pölyn sidonnalla tai tuuli- sekä leviämisesteillä.

Räjäytysaikataulu tulee ilmoittaa etukäteen lähialueen asukkaille.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on A:n, B:n ja C:n valituksen enemmälti hyläten muuttanut päätöstä seuraavasti (muutos kursiivilla):

Räjäytysaikataulu tulee ilmoittaa etukäteen lähialueen asukkaille mukaan lukien tilalla 759-403-18-26 hevostoimintaa harjoittavalle yrittäjälle.

Hallinto-oikeus on, selostettuaan ympäristönsuojelulain 11 §:n 1 momentin, 39 §:n 2 momentin, 44 §:n 1 momentin, 48 §:n 2 momentin, 49 §:n 1 momentin, 52 §:n 1 momentin, eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentin sekä kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n ja 3 §:n 2 momentin sisällön, perustellut päätöstään seuraavasti:

Asiassa saatu selvitys

Suunniteltu toiminta sijaitsee Soinin kunnan Kuninkaanjoen kylässä tilalla Niemipelto RN:o 24:18. Kiinteistön ympäristö on metsätalousaluetta. Lupamääräyksen 1 mukaan louhinta ei saa ulottua alle 300 metrin etäisyydelle lähimmästä kiinteistöstä. Asiakirjojen mukaan tämä tarkoittaa etäisyyttä lähimmästä asunnosta. Toiminta-alue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Kuivatusvedet johdetaan noin 750 metrin päässä olevaan Toraspuroon ja edelleen Kuninkaanjokeen. Torasjärvi sijaitsee toiminta-alueesta noin 1,8 kilometrin päässä. Kuivatusvesiä ei johdeta Torasjärven suuntaan.

Alueella murskataan kiviainesta enintään 23 800 tonnia, oikeastaan m3 ktr, vuodessa tai kokonaisottomääränä 238 000 m3. Suunnitellun ottoalueen koko on 1,10 hehtaaria. Naapurustolle aiheutuvia haittoja on rajoitettu määräämällä toiminnan sallitut päivittäiset ajat lyhyemmiksi kuin hakemuksessa on esitetty. Melu- ja pölypäästöjä vähennetään murskan sijoittelulla. Maa-ainesten otto aloitetaan alueen kaakkoiskulmasta, jolloin toiminnan melu- ja pölyvaikutukset voidaan minimoida. Ottoalueelle johtavan tien pölyämistä ehkäistään kastelulla ja suolauksella.

Hallintomenettely

Selvitysten riittävyys

Hakemusasiakirjojen perusteella hallinto-oikeus katsoo, että hakija on esittänyt lupaharkinnan kannalta riittävät selvitykset toiminnasta, sen vaikutuksista ja muista merkityksellisistä seikoista siten kuin ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa edellytetään.

Kuuleminen

Uuden ympäristönsuojelulain (527/2014) 44 §:ssä säädetään, että kuulutus on annettava erikseen tiedoksi niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee. Vastaavalla tavalla säädettiin vanhan ympäristönsuojelu-lain (86/2000) 38 §:ssä, jota koskevassa ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön uudistamiseksi annetussa hallituksen esityksessä (HE 84/1999 vp) todetaan muun muassa, että ympäristönsuojelulain 38 §:ssä tarkoitettu velvollisuus antaa tieto lupahakemuksesta asianosaisille riippuisi toiminnan vaikutusten kohdistumisesta. Vaikutusten tulisi kohdistua asianosaisille erityisesti kuuluviin etuihin. Tiedoksiannon tulisi koskea lähinnä toiminnan sijoittumispaikan naapureita, yksilöityjen päästöjen ja erityisten päästöjen kuormitusalueiden asukkaita, vesialueiden omistajia tai sellaisia ranta-alueiden omistajia, joiden kiinteistöjen käyttöön vesipäästöt voivat olennaisesti vaikuttaa ja joilla voidaan arvioida olevan asiassa korvausvaatimuksia.

Hakemus on tullut vireille 22.1.2015. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Soinin ja Vimpelin kuntien ilmoitustauluilla 9.2.–10.3.2015 ja paikallislehdessä. Kuulutuksesta on lisäksi annettu erikseen tieto rajanaapureille.

Ympäristölupapäätöksestä on ilmoitettu Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan yleisillä ilmoitustauluilla. Päätös on ollut nähtävillä julkipanon jälkeen Vimpelin kunnan teknisellä osastolla. Lupapäätöksestä on lähetetty erikseen tieto asianosaisille.

Torasjärven ranta-asutus on lähimmilläänkin yli kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Hallinto-oikeus katsoo, että hakemuksen tai päätöksen tiedoksiannossa ei ole tapahtunut sellaista virhettä, jonka perusteella päätös tulisi kumota.

Vaikutukset pohjavesiin ja vesistöihin

Torasjärvi sijaitsee lähimmillään noin 1,5 kilometrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Toiminta-alueen kuivatusvesiä ei johdeta Torasjärven suuntaan. Ottaen huomioon pohjavesiolosuhteista, pintavesistä ja niiden johtamisesta esitetty selvitys sekä vesien, polttonesteiden ja jätteiden käsittelyä sekä toiminnan ja päästöjen valvontaa ja tarkkailua koskevat lupamääräykset, hallinto-oikeus katsoo, ettei toiminnasta tai sen pintavesien johtamisesta aiheudu sellaista ympäristönsuojelulaissa kiellettyä seurausta tai haittaa, jonka perusteella ympäristölupapäätös olisi kumottava tai lupamääräyksiä muutettava.

Melu, pöly ja tärinä

A:n omistama kiinteistö sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Kallion räjäyttämisestä aiheutuu ympäristöön äkillistä melua ja tärinää, josta saattaa olla seurauksena hevosten pillastuminen. Hallinto-oikeus tarkentaa räjäytysaikataulusta ilmoittamista koskevaa määräystä siten, että räjäytysaikataulusta tulee ilmoittaa myös läheisellä kiinteistöllä hevostoimintaa harjoittavalle yrittäjälle. Ottaen huomioon edellä mainittu lisäys, erityisesti lupamääräykset 1–7, etäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin sekä asiassa saatu selvitys, ei ole ennalta arvioiden odotettavissa, että toiminta aiheuttaisi sellaista pölystä, pienhiukkasista, räjäytyksistä tai tärinästä aiheutuvaa kohtuutonta rasitusta tai muuta haittaa, jonka perusteella ympäristölupapäätös olisi kumottava tai lupamääräyksiä muutettava.

Ympäristölupaan kuulumattomat asiat

Hallinto-oikeus toteaa, että ympäristönsuojelulaki on ympäristön pilaantumisen torjuntaa koskeva yleislaki. Liikenneturvallisuuteen liittyviä seikkoja ei näin ollen voida ottaa huomioon ympäristölupaharkinnassa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Jaakko Kellosalo, Sinikka Kangasmaa ja Curt Nyman. Esittelijä Pirjo Pentinmäki.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A asiakumppaneineen on valituksessaan vaatinut, että Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunnan ja Vaasan hallinto-oikeuden päätökset kumotaan. Toimintaa tulisi rajoittaa siten, että sitä saisi harjoittaa vain kesäkuukausien ulkopuolella, jotta muutoksenhakijoiden harjoittama ratsastuskoulutoiminta ei vaarantuisi. Toiminnalle pitäisi asettaa valituksesta tarkemmin ilmeneviä lupamääräyksiä melun torjunnasta, toiminnasta aiheutuvien hengitettävien hiukkasten enimmäispitoisuuksista, pölyn leviämisen estämisestä, pölyvaikutusten tarkkailusta ja mittaamisesta, toiminnan aiheuttaman melun tarkkailusta ja mittaamisesta, tärinälle alttiiden kohteiden tarkastamisesta ja tärinälle asetettavista raja-arvoista, aiheutuvan tärinän seurannasta sekä louhinnan päätyttyä ja sen aikana järjestettävistä kuntotarkastuksista. Päätösten täytäntöönpano on kiellettävä.

Muutoksenhakijat ovat vaatimustensa tueksi viitanneet aiemmin asiassa lausumaansa sekä esittäneet muun ohella seuraavaa:

Etäisyydet murskaamoalueelta ratsastusalueelle, muutoksenhakijoiden talolle ja Torasjärvelle on määritelty asiaa koskevissa lausunnoissa ja päätöksissä pidemmiksi kuin ne todellisuudessa ovat. Oikea etäisyys A:n omistamalle kiinteistölle on 500 metrin sijaan 328 metriä.

Vaikka hallinto-oikeus on määrännyt ilmoittamaan räjäytysajoista etukäteen, ratsastustunteja ei ole mahdollista siirtää toisiin ajankohtiin. Hevoset ovat herkkiä koville ja yhtäkkisille äänille ja saattavat pillastua. Laitumet, varsinkin lähimpänä oleva laidun, pilaantuvat pölyn ja muiden epäpuhtauksien vuoksi. Murskaamon vieressä olevaa peltoaluetta ei voi käyttää laitumena, koska hevoset voisivat karata pelästyttyään räjäytyksiä. Murskaamotoiminnasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta.

Lupapäätöksen mukaan lähimmät vapaa-ajan asunnot ovat Iiruun rannalla noin 3,5 kilometrin etäisyydellä. Iiruun järvi on yli kymmenen kilometrin päässä. Torasjärvi on aivan lähietäisyydellä mutta siitä tai Toraspurosta ei ole mainintaa päätöksessä.

Ympäristölupapäätökseen liittyy asiavirheitä. Murskaamon ympäristölupapäätöksestä on ilmoitettu Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan yleisillä ilmoitustauluilla. Ympäristölupa ei ollut nähtävänä Soinin kunnan ilmoitustaululla, mistä syystä kylän asukkaat eivät ole olleet tietoisia lupapäätöksestä.

Soinin tekninen lautakunta on kunnan nykyisenä ympäristönsuojeluviranomaisena antanut vastineen, jonka mukaan valitus tulee jättää ensisijaisesti tutkimatta ja toissijaisesti hylätä. Hakija on esittänyt riittävät selvitykset toiminnasta ja sen vaikutuksista siten kuin ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa edellytetään. Lupahakemuksen vireilletulosta ja lupapäätöksestä on kuulutettu Soinin kunnan ilmoitustaululla, Internet-sivuilla ja paikallislehdessä. Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunnan kokouksessa 22.4.2015 on mainittu lähimpien vapaa-ajan asuntojen sijaitsevan Iiruun rannalla. Kyseessä oleva järvi on kuitenkin Torasjärvi. Järven nimi on todettu Soinin kunnanhallituksen sekä Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunnan Vaasan hallinto-oikeudelle antamissa lausunnoissa.

Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja on antanut lausunnon, jossa on viitattu aikaisemmin Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunnalle annettuun lausuntoon sekä pyydetty huomioimaan päätöksenteossa valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta, jonka 4 §:n mukaan hevonen ei saa olla alttiina melulle, joka ylittää 65 dB ja 6 §:n mukaan hevosten ulkotarhojen ja laidunten ympäristön on oltava riittävän rauhallisia ja meluttomia.

Soinin kunnanhallitus on antanut lausuntonaan Soinin teknisen lautakunnan lausunnon mukaisen lausunnon.

D on antanut vastineen.

Muutoksenhakijat ovat antaneet vastaselityksen. D on velvoitettava korvaamaan muutoksenhakijoiden oikeudenkäyntikulut korkolain mukaisine viivästyskorkoineen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Vaasan hallinto-oikeuden ja Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset kumotaan ja asia palautetaan toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. Ennen asian ratkaisemista luvan hakijalle tulee varata tilaisuus täydentää hakemustaan.

2. A:n, B:n ja C:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

3. Lausuminen lautakunnan päätöksen täytäntöönpanoa koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Päätösten kumoaminen

1.1 Sovellettavat oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa:

a) terveyshaittaa;

b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille;

c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista;

d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä;

e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä;

f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai

g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus;

Lain 39 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, sen vaikutuksista, asianosaisista ja muista merkityksellisistä seikoista.

Lain 48 §:n 2 momentin mukaan ympäristölupa on myönnettävä, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen säännösten vaatimukset.

Lain 49 §:n 1 momentin 1, 2 ja 5 kohdan mukaan ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa; merkittävää muuta 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seurausta tai sen vaaraa tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Lain 62 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta.

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (MURAUS-asetus) 8 §:n 1 momentin mukaan, jos toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä, ei murskaamista, poraamista, rikotusta tai räjäytyksiä eikä kuormauksia tai kuljetuksia saa tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä, vaan:

1) murskaaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja 22.00 välisenä aikana;

2) poraaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja 21.00 välisenä aikana;

3) rikotus on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana;

4) räjäytykset on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana; ja

5) kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkipäivisin kello 6.00 ja 22.00 välisenä aikana.

Asetuksen 13 §:n 1 momentin mukaan, jos toiminnan etäisyys melulle ja pölylle alttiisiin kohteisiin on yli 500 metriä, maasto-olosuhteet ovat erityisen suojaavat ja toiminnanharjoittaja voi luotettavalla, ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoittaa, että 5 ja 7 §:ssä tarkoitetut arvot ilmanlaadulle ja melutasolle eivät ylity, ei ympäristöluvassa tarvitse asettaa määräyksiä melun ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien tarkkailusta.

Pykälän 2 momentin mukaan, jos toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 metriä ja toiminnanharjoittaja voi luotettavalla ja lupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminnasta aiheutuva melu, liikenne mukaan lukien ei ylitä 7 §:ssä tarkoitettuja melutason arvoja ja jos toiminnassa noudatetaan meluntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa, ei ympäristöluvassa tarvitse asettaa määräyksiä melun tarkkailusta.

Lisäksi MURAUS-asetuksen 4 §:n 4 momentissa ja 6 §:n 3 momentissa on säädetty pölyn leviämisen estämisestä ja meluntorjunnasta silloin, kun murskaamo sijoitetaan alle 500 metrin päähän häiriölle alttiista kohteesta.

1.2 Asiassa saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi

Hankkeessa on kysymys 238 000 m3 ktr:n kalliokiviainesmäärän louhinnasta ja murskauksesta Niemipellon tilalla RN:o 24:18. Hakemusasiakirjojen ja karttatarkastelun perusteella etäisyys toiminta-alueelta lähimmän asuinrakennuksen pihapiiriin hankealueen luoteispuolella on alle 500 metriä. Myös etäisyys muutoksenhakijoiden ratsastuskoulutoiminnassaan käyttämiin alueisiin on lähimmillään luokkaa 500 metriä.

MURAUS-asetuksessa tarkoitettu toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin, kuten asuinrakennuksen pihapiiriin, ei riipu siitä, onko kyseisen asuinrakennuksen omistajien kanssa sovittu ehdoista, joilla toimintaa saadaan harjoittaa. Asiassa on siten kysymys toiminnasta, jota harjoitetaan alle 500 metrin etäisyydellä melulle alttiista kohteesta.

MURAUS-asetuksessa säädetyt ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimukset ovat sitovia, eikä niistä voida poiketa siinäkään tapauksessa, että luvan hakijan ja häiriintyvän kohteen haltijan välillä olisi sovittu esimerkiksi MURAUS-asetuksessa säädettyä pidemmistä toiminta-ajoista. Lupapäätöksellä on kuitenkin sallittu rikotus ja räjäytykset maanantaista perjantaihin kello 7.00 ja 20.00 välisenä aikana, vaikka MURAUS-asetuksen 8 §:n 1 momentin mukaan kyseiset toiminnot ovat sallittuja arkipäivisin vain kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana, kun toiminnan etäisyys melulle alttiiseen kohteeseen on alle 500 metriä. Määräyksiä toiminnan aiheuttamien päästöjen tarkkailusta ei ole annettu. MURAUS-asetuksen 13 §:n mukaan melun ja pölyn tarkkailua koskevat määräykset tulee lähtökohtaisesti antaa. Melun osalta luvan hakija voi vaihtoehtoisesti esittää selvitystä, jonka perusteella tarkkailumääräykset voidaan jättää antamatta.

Hakemusasiakirjoissa ei ole selvitystä toiminnasta aiheutuvan melun ja pölyn leviämisestä. Meluhaittoja on esitetty torjuttavan lähinnä murskauspaikan sijoittelulla ja meluvallilla ja pölyhaittoja kastelulla. Tarkempaa suunnitelmaa esimerkiksi murskauslaitoksen sijoittamisesta ei ole esitetty.

Kun otetaan huomioon toiminnan etäisyys lähimmästä asutuksesta sekä lähistöllä harjoitettava ratsastuskoulutoiminta, olisi hakemukseen tullut ympäristönsuojelulain 39 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla liittää tarkempi selvitys erityisesti toiminnasta aiheutuvan melun ja pölyn leviämisestä sekä rakenteista ja toimenpiteistä, joilla toiminnan melu- ja pölyvaikutuksia hallitaan. Käytössä olleen selvityksen perusteella ei voida arvioida, millaisilla lupamääräyksillä ympäristöluvan myöntämisen edellytykset mahdollisesti täyttyvät.

Asia on siten palautettava toimivaltaiselle ympäristölupaviranomaiselle, jonka tulee varata hakijalle tilaisuus täydentää hakemustaan luvan myöntämisedellytysten harkitsemiseksi tarvittavalla selvityksellä. Mikäli lupaviranomainen riittävän selvityksen saatuaan harkitsee luvan myöntämisedellytysten olevan olemassa, sen tulee ympäristölupapäätöksessä antaa tarpeelliset lupamääräykset ottaen huomioon muun ohella MURAUS-asetus sekä lähistöllä kesäkuukausina harjoitettava ratsastuskoulutoiminta.

2. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Kun kysymys on tulkinnanvaraisesta ympäristölupa-asiasta, ei asian laatuun nähden ole kohtuutonta, että muutoksenhakijat joutuvat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, vaikka Järvi-Pohjanmaan rakennus- ja ympäristölautakunnan ja Vaasan hallinto-oikeuden päätökset onkin kumottu. A:lle, B:lle ja C:lle ei näin ollen ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

3. Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus

Ympäristöluvan tultua tällä päätöksellä kumotuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori, oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Janne Hukkinen ja Kirsi Kostamo. Asian esittelijä Hanna Lehtinen.

 
Julkaistu 24.5.2018