Muu päätös 2582/2018

Asia Yleiskaavaa koskevat valituslupahakemukset

Muutoksenhakijat 1. Katajanokan Huolto Oy ym.

2. A

3. B ym.

4. Asunto Oy Pohjoiskaari 40

5. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

6. Stansvikin kyläyhdistys ry

7. C ja D

8. Rudus Oy

9. Tapulikaupunki-Seura ry

10. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

11. Malmin lentoaseman ystävät ry

12. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta

13. Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry

14. E

15. Helsingin kaupunginhallitus

16. F

17. G ym.

18. Laajasalo − Degerö Seura ry

19. Laajasalon pienkiinteistöyhdistys ry

20. H

21. Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet ry

Päätös, jota valituslupahakemukset koskevat

Helsingin hallinto-oikeus 5.2.2018 nro 18/0049/5

Asian vaiheet

Helsingin kaupunginvaltuusto on 26.10.2016 (§ 272) tekemällään päätöksellä hyväksynyt Helsingin uuden yleiskaavan – Kaupunkikaavan 6.10.2015 päivätyn ja 14.6.2016 muutetun piirustuksen mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana ja 14.6.2016 päivätyt Kaupunkiluonto- ja Kulttuuriympäristö-teemakartat oikeusvaikutteisilta osiltaan. Kaupunkikaava käsittää koko Helsingin alueen lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, jonne laaditaan kuntien yhteinen yleiskaava.

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään valitukset enemmälti hyläten

- Asunto Oy Pohjoiskaari 40:n ynnä muiden valituksista kumonnut yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Länsiväylää, Turunväylää, Hämeenlinnanväylää ja Lahdenväylää koskevien kaupunkibulevardi-merkintöjen osalta sekä lisäksi kaupunkibulevardi-merkintöihin edellä mainittujen väylien varrelle rajautuvat C2-, A1-, A2- ja A3-kaavamerkinnät bulevardien molemmilta puolilta yhden pikselin eli 100 metrin levyiseltä alueelta;

- Pirkkolan omakotiyhdistys ry:n ynnä muiden valituksista kumonnut yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Keskuspuistoon, Keskuspuiston länsireunaan ja Hämeenlinnanväylän itäpuolelle osoitettujen C2-merkintöjen osalta;

- Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnan ynnä muiden valituksista kumonnut yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Melkin ja Itä-Villingin saarien osalta;

- Museoviraston ynnä muiden valituksista kumonnut yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Vartiosaaren osalta;

- I:n ynnä muiden valituksista kumonnut yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Ramsinniemen osalta;

- Liikenneviraston valituksesta kumonnut yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Ilmalan varikkoalueen itäpuolelle Hakamäentien, Veturitien, pääradan ja Käpylän aseman väliin osoitetun C2-merkinnän osalta; sekä

- C:n ja D:n ynnä muiden valituksista kumonnut yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen Teknos Oy:n tehdasalueen eteläpuolelle sijoittuvan A1-alueen kaavamerkinnän osalta sekä Teknos Oy:n tehdasaluetta ympäröivän C1-alueen kaavamerkinnän pohjoisessa junarataan, lännessä Takkakujaan ja idässä Pitäjänmäentiehen rajoittuvilta osin.

Muutoksenhakijat ovat pyytäneet lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä. G ja hänen asiakumppaninsa ovat valituslupa hakemuksessaan vaatineet yleiskaavan täytäntöönpanon kieltämistä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet ry:n valituslupahakemusta.

Korkein hallinto-oikeus on muutoin tutkinut valituslupahakemukset.

2. Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle, Tapulikaupunki-Seura ry:lle, Malmin lentoaseman ystävät ry:lle, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnalle, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry:lle, G:lle ja hänen asiakumppaneilleen, Laajasalo – Degerö Seura ry:lle sekä H:lle.

Korkein hallinto-oikeus myöntää lisäksi valitusluvan Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:lle ja sen asiakumppanille siltä osin kuin valituslupahakemuksessa on vaadittu kaupunginvaltuuston ja hallinto-oikeuden päätöksien kumoamista kaavan esittämistapaan liittyvillä perusteilla ja sillä perusteella, että yleiskaava ei riittävällä tavalla turvaa Uudenmaan maakuntakaavoissa osoitettujen virkistysaluevarauksien ja viheryhteyksien eikä Helsingin viheralueverkoston säilymistä ja luontoarvojen huomioon ottamista sekä sillä perusteella, että yleiskaavalla on merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -alueeseen.

Korkein hallinto-oikeus myöntää edelleen valitusluvan Helsingin kaupunginhallitukselle siltä osin kuin sen valitus koskee niitä

- Länsiväylän, Turunväylän, Hämeenlinnanväylän ja Lahdenväylän kaupunkibulevardimerkintöjä ja mainittujen väylien varrelle rajautuvien C2-, A1-, A2- ja A3-alueiden kaavamerkintöjä,

- Keskuspuistoon, Keskuspuiston länsireunaan ja Hämeenlinnanväylän itäpuolelle osoitettujen C2-alueiden kaavamerkintöjä,

- Vartiosaaren ja Ramsinniemen alueiden kaavamerkintöjä,

- Ilmalan varikkoalueen itäpuolelle sijoittuvan C2-alueen kaavamerkintöjä sekä

- Teknos Oy:n tehdasalueen läheisyyteen sijoittuvien A1- ja C1-alueiden kaavamerkintöjä, joiden osalta hallinto-oikeus on kumonnut yleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen.

Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa jatkuu tässä kohdassa mainittujen muutoksenhakijoiden osalta yllä mainituilta osin. Korkein hallinto-oikeus antaa ratkaisun valituksiin myöhemmin erikseen.

3. Katajanokan Huolto Oy:n ja sen asiakumppaneiden, A:n, B:n ja hänen asiakumppaneidensa, Asunto Oy Pohjoiskaari 40:n, Stansvikin kyläyhdistys ry:n, C:n ja hänen asiakumppaninsa, Rudus Oy:n, E:n, F:n ja Laajasalon pienkiinteistöyhdistys ry:n valituslupahakemukset hylätään. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n ja sen asiakumppanin sekä Helsingin kaupunginhallituksen valituslupahakemukset hylätään muilta kuin edellä mainituilta osin. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua tässä kohdassa mainittuihin muutoksenhakijoiden valituksiin.

4. G:n ja hänen asiakumppaneidensa vaatimus yleiskaavapäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä hylätään.

Perustelut (kohdat 1 sekä 3−4)

1. Valituslupahakemuksen tutkimatta jättäminen

Säilyttääkseen puhevaltansa Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet ry:n olisi tullut hallinto-oikeuden päätökseen liitetyn laillisen valitusosoituksen mukaan toimittaa valituslupahakemuksensa korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Hallinto-oikeuden valituksenalainen päätös on annettu julkipanon jälkeen 5.2.2018. Valituslupahakemus olisi näin ollen tullut toimittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 7.3.2018. Lauttasaari-Seura – Drumsö-Sällskapet ry:n valituslupahakemus on saapunut korkeimpaan hallinto-oikeuteen 9.3.2018 ja siis valitusajan päätyttyä. Tämän vuoksi valituslupahakemus on maankäyttö- ja rakennuslain 198 §:n 2 momentin sekä hallintolainkäyttölain 22 §:n, 26 §:n 1 momentin ja 51 §:n 2 momentin nojalla jätettävä tutkimatta.

3. Valituslupahakemusten hylkääminen

Sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 1 momentissa ja hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momentissa säädettyä valitusluvan myöntämisen perustetta.

4. Täytäntöönpanokieltoa koskeva vaatimus

Hallintolainkäyttölain 31 §:n 3 momentin mukaan, jos asiassa tarvitaan valituslupa, valitus ei estä täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jos korkein hallinto-oikeus kieltää täytäntöönpanon.

Muutoksenhaun kohteena olevaa yleiskaavaa ei ole määrätty miltään osin tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Sellaisiin täytäntöönpanotoimiin ryhtyminen, joiden johdosta valitus kävisi hyödyttämäksi, on lisäksi kiellettyä suoraan lain nojalla. Yleiskaavan täytäntöönpanon kieltämiselle erillisellä määräyksellä ei siten ole tässä tapauksessa perusteita.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Petri Hellstén.