Muu päätös 2797/2018

Julkinen hankinta (Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä)

Antopäivä: 11.06.2018
Taltionumero: 2797
Diaarinumero: 219/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T2797

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Transitar Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 8.12.2016 nro 729/16

Asian aikaisempi käsittely

Jätekukko Oy on omasta ja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n, Puhas Oy:n, Metsäsairila Oy:n, Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän ja Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n puolesta ilmoittanut 27.1.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä osakokonaisuuksittain toteutettavasta jätteiden siirtokuljetuksia koskevasta palveluhankinnasta ajalle 1.7.2016–31.12.2017 sekä optiokaudelle 1.1.2018–30.9.2018.

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n (jäljempänä myös hankintayksikkö) hallitus on 10.3.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Iisalmen Autotilaus Oy:n tarjouksen.

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän (jäljempänä myös hankintayksikkö tai yhdessä Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n kanssa hankintayksiköt) toimitusjohtaja on 16.3.2016 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 4) valinnut Iisalmen Autotilaus Oy:n tarjouksen.

Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n osalta hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut noin 160 000 euroa.

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän osalta hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut noin 167 000 euroa.

Markkinaoikeus on 10.5.2016 antamillaan päätöksillä numero 255/16 ja numero 256/16 sallinut edellä mainittujen hankintapäätösten täytäntöönpanon.

Hankintasopimukset on allekirjoitettu 6.7.2016.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Transitar Oy on ollut valittajana, Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä vastapuolina sekä Iisalmen Autotilaus Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Transitar Oy:n valitukset sekä velvoittanut Transitar Oy:n korvaamaan Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n oikeudenkäyntikulut 2 354 eurolla ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 2 918,96 eurolla.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita tarjoajan on tätä varten toimitettava.

Hankintalain 48 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi vaatia tarjoajia ilmoittamaan tarjouksessaan, minkä osan sopimuksista se aikoo antaa alihankintana kolmansille, sekä ehdotetut alihankkijat. Tällainen ilmoitus ei rajoita pääasiallisen tarjoajan vastuuta hankinnan toteuttamisesta.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia jätteiden siirtokuljetuksista Riikinvoiman ekovoimalaitokseen osakokonaisuuksittain.

Tarjouspyynnön kohdan 5.1 "Urakoitsijan yleiset velvollisuudet ja vastuut" mukaan urakoitsijan on tullut muun ohella vastata siitä, että se toimii lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti.

Tarjouspyynnön kohdan 8 "Alihankinta" mukaan

"Tilaajat sallivat alihankkijoiden käytön, mutta ne on hyväksytettävä etukäteen tilaajilla. Alihankkijoiden käyttö on mainittava tarjouksessa. Alihankkijoiden on täytettävä näiden hankinta-asiakirjojen vaatimukset. Käytettäessä alihankkijoita vastaa urakoitsija niiden toiminnasta kuin omastaan."

Tarjouspyynnön kohdan 25 "Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset" mukaan tarjouksen yhteydessä on tullut toimittaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset, joiden on muun ohella tullut sisältää selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Velvoitteiden täyttymisen selvittämiseksi on hyväksytty viranomaiselta saadun selvityksen ohella myös soveltuvin osin tilaajavastuu.fi-raportti tai muu vastaava yleisesti luotettavaksi katsottu selvitys.

Markkinaoikeuden toimivallasta

Hankintalain 94 §:n 1 momentin perusteella markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai sen nojalla annettujen säännösten taikka pykälässä mainittujen muiden säännösten vastaisesti.

Markkinaoikeus on siten toimivaltainen valituksesta tutkimaan, onko tietyssä yksilöidyssä julkista hankintaa koskevassa menettelyssä toimittu julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Sen sijaan markkinaoikeus ei ole julkista hankintaa koskevan valituksen käsittelyn yhteydessä toimivaltainen tutkimaan hankintayksikön toiminnan menettelytapojen laillisuutta yleisesti.

Tarjoajan soveltuvuus

Asiassa on ensiksi arvioitava, onko voittaneen tarjoajan toimittama selvitys työehtosopimusten osalta täyttänyt tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön ehtojen mukaan urakoitsijan on tullut toimia lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti. Tästä johtuen tarjouksessa on tullut ilmoittaa työsopimuslain nojalla sovellettavaksi tuleva alan yleissitova kuorma-autoalan työehtosopimus, koska hankinta on käsittänyt autonkuljettajan työtehtävät. Voittanut tarjoaja ei ole ilmoittanut itsensä tai alihankkijoidensa osalta kyseistä työehtosopimusta.

Hankintayksiköt ovat esittäneet, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ilmoitettu noudatettavat työehtosopimukset. Voittanut tarjoaja on kuljetusyrittäjien omistama osakeyhtiöpohjainen yritys, joka toimii kuljetusten ja niihin liittyvien palvelujen tilauskeskuksena. Yrityksen toimihenkilöt ovat voineet kuulua eri työehtosopimuksen piiriin kuin varsinaisen kuljetustyön suorittavat sopimusautoilijat eli alihankkijat.

Tarjouspyynnössä on yhtäältä edellytetty, että urakoitsija toimii lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti ja toisaalta osana tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttymisen selvittämistä sitä, että tarjoajan on tullut liittää tarjoukseensa selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjoihin sisältyneessä tilaajavastuu.fi-raportissa on muun ohella ilmoitettu, että tarjoaja noudattaa toiminnassaan rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimusta, maa- ja vesirakennusalan työehtosopimusta ja autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta.

Markkinaoikeus toteaa, että voittanut tarjoaja on tarjouspyynnön edellytysten mukaisesti ilmoittanut toiminnassaan noudattamansa työehtosopimukset. Hankintasäännösten perusteella hankintayksiköllä ei ole ollut ainakaan hankinnan tässä vaiheessa velvollisuutta arvioida tarkemmin sitä, onko valittajan (oikeastaan voittaneen tarjoajan) toimintaan soveltunut jokin muu kuin ilmoitettu työehtosopimus. Näin ollen hankintayksikkö ei ole sen harkintavalta huomioon ottaen menetellyt hankintasäännösten vastaisesti hyväksyessään voittaneen tarjoajan selvityksen valittajan (oikeastaan voittaneen tarjoajan) itsensä noudattamista työehtosopimuksista.

Asiassa on toiseksi arvioitava, onko tarjouspyynnössä edellytetty tarjouksen yhteydessä toimitettavaksi tilaajavastuulain mukaiset selvitykset myös alihankkijoista ja siten myös näiden noudattamista työehtosopimuksista.

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset ovat olleet osa hankinta-asiakirjojen vaatimuksia, jotka myös alihankkijoiden on tullut täyttää tarjouspyynnön alihankkijoita koskevan kohdan mukaan. Näin ollen tilaajavastuulain mukaiset selvitykset on tullut toimittaa myös käytettävien alihankkijoiden osalta. Voittanut tarjoaja ei ole toimittanut kyseisiä soveltuvuutta koskevia selvityksiä ilmoittamistaan alihankkijoista. Lisäksi hankintapäätös ei ole ollut tilaajavastuulain mukainen, koska voittaneen tarjoajan tarjous ei ole sisältänyt tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttymisen selvittämiseksi tilaajavastuu.fi-raporttia tai muuta vastaavaa yleisesti luotettavaksi katsottua selvitystä alihankkijoiden tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttämisestä.

Hankintayksiköt ovat esittäneet, ettei tarjouspyynnössä ole edellytetty tilaajavastuulain mukaisten selvitysten toimittamista alihankkijoiden osalta, vaan hankintayksikkö on voinut luottaa siihen, että alihankkijat täyttävät hankinta-asiakirjojen vaatimukset ilman eri selvitystä. Alihankkijoita koskevassa tarjouspyynnön kohdassa on edellytetty hankinta-asiakirjojen vaatimusten tosiasiallista täyttymistä eikä selvitysten toimittamista.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa soveltuvuusvaatimusten asettamisessa sekä niiden soveltamisessa. Asetettavien soveltuvuusvaatimusten tulee olla suhteellisia, puolueettomia ja perusteltavissa hankinnan kohteen kannalta.

Tarjouspyynnön alihankkijoita koskevassa kohdassa on vahvennetulla kirjasintyypillä ilmoitettu, että alihankkijoiden käytöstä on mainittava tarjouksessa. Kyseisen kohdan jälkeen tavallisella kirjasintyypillä on ilmoitettu, että alihankkijoiden tulee täyttää hankinta-asiakirjojen vaatimukset, sekä lisäksi täsmennetty, että käytettäessä alihankkijoita vastaa urakoitsija niiden toiminnasta kuin omastaan. Tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimuksia koskevassa kohdassa ei kuitenkaan ole mainittu, että tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tulisi toimittaa myös muiden kuin tarjoajien itsensä osalta.

Tarjouspyynnön mukaan alihankkijat on myös etukäteen hyväksytettävä hankintayksiköllä ja alihankkijoiden on täytettävä tarjouspyynnön vaatimukset. Siten tarjouspyynnössä ei ole edellytetty tarjoukseen liitettävää selvitystä vaatimusten täyttämisestä mahdollisten alihankkijoiden osalta, eikä vaatimusten täyttämisen varmistaminen ole sitä myöskään edellyttänyt.

Markkinaoikeus katsoo edellä mainituilla perusteilla, että tarjouspyynnössä ei ole nimenomaisesti edellytetty tarjoajia toimittamaan tarjouksen yhteydessä alihankkijoista tilaajavastuulain mukaisia tai sovellettavia työehtosopimuksia koskevia selvityksiä. Näin ollen hankintayksiköt ovat voineet harkintavaltansa rajoissa hyväksyä voittaneen tarjoajan tarjouksen näidenkin selvitysten osalta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksiköt eivät ole menetelleet hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitukset on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä muun ohella hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksiköt joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksiköiden määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Pertti Virtanen, Pekka Savola ja Riikka Pirttisalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Transitar Oy on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus

1) kumoaa valituksen kohteena olevan markkinaoikeuden päätöksen;

2) kumoaa Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n hallituksen 10.3.2016 ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimitusjohtajan 16.3.2016 tekemät hankintapäätökset;

3) toteaa, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe;

4) määrää Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän kummankin erikseen suorittamaan hyvitysmaksuna valittajalle 16 000 euroa; sekä

5) velvoittaa Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Transitar Oy on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeus on tulkinnut hankintalakia ja tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjoajille asetettuja velvollisuuksia virheellisesti. Voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjat eivät ole täyttäneet hankintalain ja tarjouspyyntöasiakirjojen vähimmäisvaatimuksia.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että urakoitsija vastaa siitä, että se toimii lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti, ja että se vastaa työstään ja mahdollisen alihankkijan työstä kuin omastaan. Tarjouspyynnössä on myös ilmoitettu, että alihankkijoiden on täytettävä hankinta-asiakirjojen vaatimukset. Tarjouspyynnön kohdassa 24 (noudatettavat asiakirjat) on mainittu asiakirjat, joista toiminnan ehdot käyvät ilmi. Näitä asiakirjoja ovat muun muassa olleet tarjouspyyntö ja julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014 palvelut). Viimeksi mainitussa tarjouspyynnön kohdassa on myös nimenomaisesti todettu, että yhdessäkin tarjouspyyntöasiakirjassa oleva edellytys, määräys tai ehto sitoo urakoitsijaa, vaikka se puuttuisi muista asiakirjoista.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjouksen yhteydessä toimitetaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Tätä selvitysten toimittamisvelvollisuutta ei ole rajattu koskemaan vain tarjoajaa itseään. Se on siten koskenut myös tarjoajan käyttämiä alihankkijoita.

Tarjouspyynnön kohteena oleva hankinta on käsittänyt autonkuljettajan työtehtävät kuorma-autoalan työehtosopimuksen mukaisesti. Hankinnassa on näin ollen tullut noudattaa kuorma-autoalan työehtosopimusta.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut käyttävänsä hankinnan kohteena olevien tehtävien suorittamiseen alihankkijoita. Voittanut tarjoaja ei kuitenkaan ole sisällyttänyt tarjousasiakirjoihinsa selvityksiä tilaajavastuulain mukaisten vähimmäisvaatimusten täyttymisestä käyttämiensä alihankkijoiden osalta. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta on myös puuttunut tarjouksen tehneen yrityksen itsensä ja sen käyttämien alihankkijoiden osalta selvitys siitä, että työssä noudatettaisiin työsopimuslain nojalla sovellettavaksi tulevaa alan yleissitovaa työehtosopimusta.

Hankintamenettely on ollut virheellistä, koska hankintayksiköt ovat valinneet tarjouksen, joka ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, koska siitä on puuttunut edellytettyjä selvityksiä. Valittajalla olisi ollut mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä, koska sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja hinnaltaan voittaneen tarjoajan tarjouksen jälkeen toiseksi halvin. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Selitys

Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä ovat valituksen johdosta antamassaan yhteisessä selityksessään vaatineet, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Transitar Oy:n korvaamaan Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n oikeudenkäyntikulut 964 eurolla ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 1 195,36 eurolla.

Hankintayksiköt ovat uudistaneet asiassa aiemmin lausumansa ja lisäksi esittäneet perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Hankintamenettelyssä ei ole ollut virhettä, ja hankintayksiköt ovat toimineet harkintavaltansa rajoissa.

Voittanut tarjoaja on toimittanut 26.1.2016 päivätyn tilaajavastuu.fi-raportin tarjouksensa liitteenä. Kyseisen liitteen mukaan yhtiö noudattaa rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimusta, maa- ja vesirakennusalan työehtosopimusta sekä autoliikennealojen toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta.

Voittanut tarjoaja toimii kuljetusten ja niihin liittyvien palvelujen tilauskeskuksena. Tässä toiminnassa sen toimihenkilöt ovat ilmoittamansa työehtosopimuksen mukaisia liikenteenjärjestelytoimihenkilöitä.

Kuljetustyön suorittavat sopimusautoilijat, joiden työsuhteissa on noudatettava yleissitovaa kuorma-autoalan työehtosopimusta. Näin ollen tarjoaja eli Iisalmen Autotilaus Oy voi kuulua eri työehtosopimuksen piiriin kuin kuljetustyötä suorittava sopimusautoilija eli alihankkija.

Voittanut tarjoaja on esittänyt vaaditut selvitykset. Alihankkijoita koskevia selvityksiä ei ole vaadittu. Hankintalaissa ei edellytetä tilaajavastuulain mukaisten selvitysten pyytämistä, vaan se on hankintayksikön harkinnassa. Tämä koskee myös selvitysten pyytämistä alihankkijoilta.

Hankintayksiköillä on ollut oikeus luottaa siihen, että voittaneen tarjoajan ilmoittamat alihankkijat tarjouspyynnön mukaisesti täyttävät hankinta-asiakirjojen vaatimukset. Tarjouspyynnön viittauksella vaatimusten täyttämiseen on tarkoitettu soveltuvuusvaatimusten tosiasiallista täyttämistä, ei selvitysten toimittamista tarjousten yhteydessä.

Vastaselitys

Transitar Oy on antanut vastaselityksen, joka on lähetetty tiedoksi Ylä-Savon Jätehuolto Oy:lle ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymälle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Transitar Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Transitar Oy määrätään korvaamaan Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 964 eurolla ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 195,36 eurolla.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita pääasian eikä oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Transitar Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Transitar Oy on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Pekka Aalto ja Maarit Lindroos. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 11.6.2018