Muu päätös 2851/2018

Ympäristölupaa koskeva valituslupahakemus (kallion louhinta ja murskaus, Hämeenlinna)

Antopäivä: 14.6.2018
Taltionumero: 2851
Diaarinumero: 986/1/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T2851

Asia Ympäristölupaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakijat B
C
D
E
F
G
H

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Vaasan hallinto-oikeus 30.1.2018 nro 18/0030/3

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Päivi Jokela, Juha Väisänen ja Hanna Nieminen-Finne, joka on myös esitellyt asian.

Merkitään, että korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan toisella päätöksellä asiassa dnro 5037/1/17 hylännyt B:n ja hänen asiakumppaneidensa valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 13.9.2017 antamasta päätöksestä nro 17/0326/2, joka koskee A:lle myönnettyä maa-aineslain mukaista lupaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä asiassa on esitetty ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki 190 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Rauno Pääkkönen ja Harri Koivusalo. Asian esittelijä Päivi Korkeakoski.

 
Julkaistu 14.6.2018