Muu päätös 2875/2018

Lukioiden lakkauttamispäätöstä koskeva valitus (Sastamala)

Antopäivä: 14.6.2018
Taltionumero: 2875
Diaarinumero: 1931/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T2875

Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 27.3.2017 nro 17/0254/3

Asian aikaisempi käsittely

Sastamalan kaupunginvaltuusto on 27.4.2015 tekemällään päätöksellä (19 §) kaupunginhallituksen päätöksellään 20.4.2015 (119 §) tekemän esityksen mukaisesti päättänyt, että Mouhijärven lukio ja Äetsän Sarkia-lukio lakkautetaan 31.7.2016 ja ettei niihin oteta uusia opiskelijoita syksyllä 2015.

Päätöksen mukaan nykyisille Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia-lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille taataan joustava siirtyminen Vammalan lukioon 1.8.2016 alkaen. Opiskelijoiden joustavaa siirtymistä Vammalan lukioon tuetaan yksilöllisellä opintojen ohjauksella. Näin varmistetaan Vammalan lukioon siirtyvien opiskelijoiden kurssivalintojen toteutuminen. Opiskelijoiden ryhmäytymistä tuetaan myös erillisellä yhdessä oppilaskuntien kanssa suunniteltavalla yhteisöllisyyttä korostavalla ohjelmalla lukuvuosina 2015–2017. Joustavan siirtymän takaamiseksi varataan lukiokoulutukseen erillinen 7 000 euron määräraha vuoden 2015 talousarvioon ja 8 000 euron määräraha vuoden 2016 talousarvioon.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, hylännyt A:n valituksen kaupunginvaltuuston päätöksestä.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään tältä osin seuraavasti:

Valmistelua koskevat valitusperusteet

Kuntalain (365/1995) 23 §:n 1 momentin ja 53 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta.

Vammalan lukiolla on 9.12.2014 pidetty kaupunkilaisille keskustelu- ja informaatiotilaisuus, jossa on käsitelty lukiokoulutuksen keskittämistä Vammalan lukioon. Lisäksi asiasta on ollut tiedote Ota kantaa.fi -palvelussa ja Wilma-järjestelmässä.

Kaupunginvaltuusto on 15.12.2014 (65 §) hyväksyessään kaupungin talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman vuosille 2015–2017 linjannut yhtenä talouden tasapainottamiseen tähtäävänä toimenpiteenä, että kaupungissa siirrytään yhteen lukioon 1.8.2016 alkaen edellyttäen, että pienten lukioiden korotetut valtionosuudet poistuvat. Ratkaisulla on suunniteltu saatavan 600 000 euron vuosisäästö käyttötalouteen ja noin 500 000 euron säästö Mouhijärven yhteiskoulun investointikustannuksiin vuonna 2017.

Kaupunki on tammikuussa 2015 pyytänyt lausunnot kaikkien lukioiden opettajakunnilta, verkostolukion rehtoritiimiltä sekä lukioiden ja yläkoulujen oppilaskunnilta lukioverkon kehittämisestä ja uusien opiskelijoiden ottamisesta lukioihin syksyllä 2015. Sekä opettajien että oppilaskuntien lausunnoissa on pääosin pidetty perustelluimpana ratkaisuna olla ottamatta uusia opiskelijoita Sarkia-lukioon ja Mouhijärven lukioon. Sarkia-lukion opettajat ja opiskelijat sekä Mouhijärven lukion opettajakunta ovat lausunnoissaan pitäneet tärkeänä sitä, että opintonsa jo aloittaneet lukiolaiset voivat suorittaa opintonsa loppuun nykyisessä lukiossaan. Mouhijärven lukion oppilaskunta on edellyttänyt, että lukioon otettaville opiskelijoille tulee ilmoittaa, että he joutuvat myöhemmin siirtymään toiseen oppilaitokseen. Asiaa on käsitelty myös lukiokoulutuksen Muutos 2016 -ohjelman henkilöstö- ja opiskelijaryhmissä tammikuussa 2015.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on valmistellut lukioverkon muutosta kokouksissaan 17.2.2015 ja 14.4.2015. Valmistelun tuloksia on selostettu lautakunnan päätösten esittelyteksteissä ja kasvatusjohtajan laatimassa PowerPoint-esityksessä "Verkostolukiosta yhteen lukioon 2016". Siirtymistä yhteen lukioon on päätösten esittelyteksteissä perusteltu opiskelijamäärien vähenemisellä kaikissa Sastamalan lukioissa ikäluokkien pienenemisen vuoksi, valtionosuuden pienenemisellä sekä sillä, että yhden lukion malliin siirtyminen vähentää investointitarvetta. Opetusteknologian kehityksen ja yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamisen on todettu edellyttävän resurssien kohdentamista yhteen yksikköön. Taloudellisia lähtökohtia on tarkasteltu huomioon ottaen sekä valtionosuuden pienentyminen että käyttötalouden menoista muutoksen avulla saatavissa olevat säästöt. Kasvatus- ja opetuslautakunta on todennut, että yhden lukion malliin siirtymisellä saavutettavan nettosäästön määrä vaihtelee opiskelijamäärästä riippuen ja sen määräksi vuonna 2017 on arvioitu 209 000 euroa.

Kaupunginhallitus on 20.4.2015 (119 §) päättänyt esittää kaupunginvaltuustolle, että Mouhijärven lukio ja Äetsän Sarkia-lukio lakkautetaan 31.7.2016 eikä niihin oteta uusia opiskelijoita syksyllä 2015. Nykyisille Mouhijärven lukion ja Sarkia-lukion opiskelijoille taataan joustava siirtyminen Vammalan lukioon 1.8.2016 alkaen. Opiskelijoiden joustavaa siirtymistä tuetaan päätösesityksestä lähemmin ilmenevällä tavalla. Esityksen perusteena on ollut kasvatus- ja opetuslautakunnan asiassa suorittama valmistelu.

Valituksenalainen asia on kuntalain (365/1995) 23 §:n 1 momentissa ja 53 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla valmisteltu kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluu arvioida, pitääkö se suoritettua valmistelua sisällöllisesti riittävänä päätöksenteon pohjaksi vai haluaako se lisäselvitystä päätöksenteon tueksi. Kaupunginvaltuusto on sille kuuluvan harkintavallan nojalla arvioinut, että asiassa suoritettu valmistelu on myös kaupungin talouteen kohdistuvien vaikutusten osalta ollut riittävää, jotta asia on voitu sen perusteella ratkaista. Asiassa ei ole muutoinkaan esitetty selvitystä siitä, että valmistelu olisi ollut sillä tavoin puutteellista tai harhaanjohtavaa, ettei kaupunginvaltuustolla olisi ollut edellytyksiä arvioida kaupunginhallituksen esityksen merkitystä ja sisältöä. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt puutteellisen valmistelun vuoksi virheellisessä järjestyksessä.

Päätöksen sisällöllinen lainmukaisuus

Kuntalain (365/1995) 2 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät.

Lukiolain 3 §:n 1 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää muun muassa kunnalle luvan lukiokoulutuksen järjestämiseen. Saman 3 §:n 3 momentin mukaan lukiokoulutusta järjestetään lukioissa, aikuislukioissa ja muissa oppilaitoksissa.

Kunnalla ei ole lakisääteistä velvollisuutta lukiokoulutuksen järjestämiseen eikä velvollisuutta järjestää lukion opiskelijoille koulukuljetuksia tai maksaa niiden kustannuksia. Lukiokoulutuksen järjestämiseen luvan saanut voi harkintavaltansa rajoissa päättää, millaista lukioverkkoa se ylläpitää lukiokoulutuksen järjestämiseksi.

Keskittämällä lukiokoulutuksen Vammalan lukioon Sastamalan kaupunki on tavoitellut taloudellisia säästöjä, jotka muodostuvat pääosin määräaikaisen henkilöstön vähenemisestä, eläköitymisistä ja muihin tehtäviin siirtymisestä johtuvasta henkilöstön kokonaismäärän vähentymisestä. Resurssien keskittämisellä on pyritty myös mahdollistamaan opiskelijoiden yksilöllisten opinpolkujen toteutuminen. Opiskelijoiden oikeusturvasta on huolehdittu tarjoamalla Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia-lukion opiskelijoille päätöksessä mainituin tavoin joustava siirtyminen uuteen kouluun. Kaupunginvaltuusto on voinut edellä mainitussa tarkoituksessa päättää lukiokoulutuksen keskittämisestä, eikä sen päätös loukkaa kaupungin asukkaiden yhdenvertaisuutta.

Vammalan kaupungin sekä Mouhijärven ja Äetsän kuntien välillä tehtyä hallinnon ja palvelujen järjestämissopimusta on kuntajakolain (1196/1997) 9 §:n 1 momentin mukaan ollut noudatettava kuntajaon muutoksen voimaantulosta 1.1.2009 lukien kolmen seuraavan vuoden ajan. Kyseinen sopimus ei siten ole enää vuonna 2015 rajoittanut uuden kunnan päätöksentekoa.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksensä sille kuuluvan harkintavallan nojalla ja rajoissa. Kaupunginvaltuuston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla virheellisessä järjestyksessä syntynyt eikä muutoinkaan lainvastainen. Kunnallisvalitusta ei saa tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Kuntalaki (365/1995) 90 §

Kuntalaki (410/2015) 145 § ja 147 § 1 momentti

Hallintolaki 6 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riitta Jokioinen, Elina Ranz ja Jussi-Pekka Lajunen. Esittelijä Vuokko Alitalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja kaupunginvaltuuston päätökset kumotaan.

Vaatimuksensa tueksi A on uudistanut hallinto-oikeuteen toimitetussa valituksessa ja vastaselityksessä esittämänsä ja todennut lisäksi seuraavaa:

Kuntien yhdistymisiin liittyvä siirtymäsäännös on ollut edelleen voimassa, koska viimeinen liitos on tehty vuonna 2013. Lakkautuspäätös on tuonut kaupungille satojentuhansien tappiot. Lisäksi oppilaille on aiheutettu merkittävät lisäkustannukset kyyditysten tai toisella paikkakunnalla asumisen takia. Lakkauttamispäätös on estänyt monien lukioon aikoneiden oppilaiden osalta lukioon menemisen koulumatkan tai varattomuuden vuoksi. Päätös on ollut oppilaita eriarvoistava. Päätös on pohjautunut virheellisiin ja valheellisiin tietoihin. Jo ennen lakkauttamista koskevaa päätöstä oppilaille ei ole annettu mahdollisuutta hakeutua lakkautettuihin lukioihin. Lakkauttamispäätökset eivät noudata hyvän hallinnon ja kansanvaltaisuuden periaatteita, joista sovittiin kuntaliitosneuvotteluissa vuosina 2007–2008. Sastamalan johtoporras on toiminut lainvastaisesti, kaupungin ja asukkaiden edun vastaisesti sekä lukiota aloittavien nuorten edun vastaisesti.

Sastamalan kaupunginhallitus on antanut selityksen.

A:lle on varattu tilaisuus vastaselityksen antamiseen. Vastaselitystä ei ole annettu.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Perustelut

Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Pekka Vihervuori sekä oikeusneuvokset Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Joonas Ahtonen.

 
Julkaistu 14.6.2018