Muu päätös 3945/2018

Pysäköintivirhemaksua koskeva valitus (Oulu)

Antopäivä: 29.8.2018
Taltionumero: 3945
Diaarinumero: 3515/2/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T3945

Asia Pysäköintivirhemaksua koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 28.6.2017 nro 17/0304/3

Asian aikaisempi käsittely

Oulun pysäköinninvalvoja on 20.7.2016 tekemällään päätöksellä hylännyt A:n pysäköintivirhemaksusta tekemän oikaisuvaatimuksen. A:lle oli määrätty pysäköintivirhemaksu 15.6.2016 klo 8.52 pysäköinnistä merkityn pysäköintipaikan viereen osoitteessa Koskitie 8.

A on valituksessaan hallinto-oikeudessa vaatinut, että pysäköinninvalvojan päätös kumotaan.

A on muun ohella todennut, ettei hänen autonsa estänyt muuta liikennettä pysäköintialueella. Alueella oli ainoastaan liikennemerkki 521 a, jolla osoitetaan Tiehallinnon ohjeiden mukaan merkkien 520 (liityntäpysäköintipaikka) ja 521 (pysäköintipaikka) osoittamilla pysäköintipaikoilla ajoneuvojen sijoitustapa. Liikennevirastosta saadun tiedon mukaan merkkien 520 tai 521 pitäisi olla jossain, jotta 521 a -merkkiä voitaisiin käyttää. Liikennemerkein annettu ohjeistus on näin olen ollut epäselvä, koska pysäköintialueen merkkinä on ainoastaan pääkyltin lisämerkkinä käytettävä liikennemerkki.

Pysäköinninvalvoja on antanut lausunnon, johon on liitetty pysäköinnintarkastajan selitys sekä jäljennös tämän ottamista valokuvista.

A on antanut vastaselityksen.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt A:n pysäköinninvalvojan päätöksestä tekemän valituksen.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Tieliikennelain 4 §:n 2 momentin mukaan liikenteen ohjauslaitteella annettua ohjetta on noudatettava.

Tieliikennelain 27 §:n 1 momentin mukaan ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.

Tieliikennelain 28 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan pysäköinti on kielletty merkityn pysäköintipaikan vieressä tahi merkityllä pysäköintipaikalla siten, että ajoneuvo osittainkin jää kullekin ajoneuvolle merkityn paikan ulkopuolelle.

Pysäköinnintarkastajan ottamasta valokuvasta käy ilmi, että valittajan auto on pysäköintivirhemaksun määräämishetkellä ollut pysäköitynä merkittyjen pysäköintipaikkojen ulkopuolelle alueella, jossa ajoneuvojen sijoitustapa on selvästi merkitty liikennemerkillä 521 a (ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla). Auto on ollut pysäköitynä merkityn pysäköintisuunnan vastaisesti ja paikalla, jossa se on tarpeettomasti estänyt tai ainakin häirinnyt mainitun liikennemerkin mukaisesti pysäköityjen autojen liikennettä alueella. Näin ollen pysäköinnintarkastaja on voinut määrätä pysäköintivirhemaksun. Sillä seikalla, että alueella ei ole liikennemerkkiä 520 eikä 521 ei ole asian lopputuloksen suhteen merkitystä.

Pysäköinninvalvojan päätöksen kumoamiseen valituksessa ja vastaselityksessä esitetyillä perusteilla ei ole aihetta.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Laki pysäköinninvalvonnasta 1 § 1 momentti

Tieliikenneasetus 19 §

Asian on ratkaissut hallinto-oikeuden jäsen Harry Määttä. Esittelijä Harri Westerholm.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvonnan päätökset kumotaan.

A on perustellut valitustaan muun ohella seuraavasti:

Hallinto-oikeus ja pysäköinninvalvonta ovat käyttäneet perusteluissaan asiaan soveltumattomia tieliikennelain kohtia, joten sekä päätös pysäköintivirhemaksusta että pysäköintivirhemaksun voimassa pitämisestä on tehty virheellisin perustein.

Pysäköintialueella oli 15.6.2016 ainoastaan liikennemerkki 521 a, kuten paikalta otetuista valokuvista ilmenee. Pelkän liikennemerkki 521 a:n käyttö on ollut sekä Liikenneviraston että Tiehallinnon ohjeiden vastaista, mikä aiheuttaa epäselvyyttä pysäköintialueen käyttöohjeista. Pelkän liikennemerkin merkki 521 a käyttö ja siitä seurannut pysäköintivirhemaksu rikkoo myös Euroopan unionin hyvän hallintotavan säännöstön päätöstä, jossa vaaditaan muun muassa virkamiesten johdonmukaista toimintaa. Nyt kysymyksessä oleva merkintä on epäjohdonmukainen ohjeiden mukaisesti merkittyihin pysäköintialueisiin nähden. Merkintöjä ei ollut korjattu. Pysäköinninvalvonta väitti hallinto-oikeudelle antamassaan vastineessa toisin.

Pysäköintipaikalla liikkuville ajoneuvoille on ollut riittävästi tilaa. A:n pysäköimä auto ei ole aiheuttanut vaaraa, estettä eikä häiriötä pysäköintialueen muulle liikenteelle. Pysäköintialueen pohja on soraa ja hiekkaa, eikä sillä ole pysäköintiruutumerkintöjä, joiden ulkopuolelle A:n auto olisi ollut pysäköitynä. Ainoa pysäköintialuetta määrittävä raja on maahan puoliksi upotettu tukki, jonka osoittamaa rajaa A:n auton renkaat eivät ole ylittäneet.

Pysäköinninvalvonta on antanut lausunnon.

A on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt valitusluvan ja tutkinut asian. Valitus hyväksytään. Hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvojan päätökset kumotaan. Maksettu pysäköintivirhemaksu on palautettava A:lle ilman eri hakemusta.

Perustelut

Tieliikennelain 4 §:n 2 momentin mukaan liikenteen ohjauslaitteella annettua ohjetta on noudatettava.

Tieliikennelain 27 §:n 1 momentin mukaan ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti estyy tai häiriytyy.

Tieliikennelain 28 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan pysäköinti on kielletty merkityn pysäköintipaikan vieressä tahi merkityllä pysäköintipaikalla siten, että ajoneuvo osittainkin jää kullekin ajoneuvolle merkityn paikan ulkopuolelle.

Tieliikenneasetuksen 19 §:n mukaan merkillä 521osoitetaan ajoradan ulkopuolella olevaa tai ajoradasta tiemerkinnöin erotettua aluetta, joka on varattu ajoneuvojen pysäköintiin. Pysäköintiä koskevat rajoitukset on ilmaistava lisäkilvellä.

Tieliikenneasetuksen 19 §:n mukaan merkeillä 521 a, 521 b ja 521 c osoitetaan ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla.

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan pysäköintivirheestä saadaan määrätä pysäköintivirhemaksu. Pysäköintivirheitä ovat saman momentin 1 kohdan mukaan tieliikennelain (267/1981) tai sen nojalla annetun ajoneuvon pysäköintiä tai pysäyttämistä taikka pysäköintikiekon käyttöä koskevan säännöksen tai määräyksen vastainen menettely.

A on 15.6.2016 pysäköinyt ajoneuvonsa alueelle, jota ei ole osoitettu pysäköintipaikka-merkillä pysäköintialueeksi. Alueella on kuitenkin ollut ajoneuvojen sijoitusta pysäköintipaikalla osoittava merkki. A:lle on määrätty pysäköintivirhemaksu hänen pysäköityään ajoneuvonsa noudattamatta ajoneuvojen sijoitusta alueella osoittavaa merkkiä.

Kun aluetta, jolle A on pysäköinyt ajoneuvonsa ei ole merkitty tieliikenneasetuksen 19 §:n mukaisella pysäköintialuetta osoittavalla merkillä 521 pysäköintipaikaksi, A:lle ei ole voitu määrätä pysäköintivirhemaksua ajoneuvon pysäköinnistä paikalla olleen ajoneuvojen sijoitusta pysäköintipaikalla osoittavan merkin vastaisesti.

Näin ollen ja koska kysymys siitä, onko pysäköinti alueella ollut puutteellisista merkinnöistä johtuen lainkaan sallittua, ei ole korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavana, hallinto-oikeuden ja pysäköinninvalvojan päätökset on kumottava ja määrätty pysäköintivirhemaksu poistettava.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio ja Antti Pekkala. Asian esittelijä Kari Nieminen.

Asian ratkaistaessa on toimitettu äänestys.

Äänestyslausunto

Eri mieltä olleen oikeusneuvos Antti Pekkalan äänestyslausunto, johon oikeusneuvos Vesa-Pekka Nuotio yhtyi:

”Pysäköintitarkastajan ottamien valokuvien perusteella A:n ajoneuvo on 15.6.2016 ollut pysäköitynä ajoradasta erillisellä alueella, jolla on ollut tieliikenneasetuksen 19 §:ssä tarkoitettu liikennemerkki 521 a (ajoneuvon sijoitus pysäköintipaikalla). Alueella ei ole ollut liikennemerkkiä 521 (pysäköintipaikka) eikä liikennemerkkiä 521 a ole varustettu lisäkilvellä. A:n ajoneuvo on ollut pysäköitynä liikennemerkin 521 a osoittaman pysäköintisuunnan vastaisesti.

Tieliikenneasetuksen ohjemerkkejä koskevan 19 §:n mukaan liikennemerkillä 521 osoitetaan ajoradan ulkopuolella olevaa tai ajoradasta tiemerkinnöin erotettua aluetta, joka on varattu ajoneuvojen pysäköintiin. Pysäköintiä koskevat rajoitukset on ilmaistava lisäkilvellä. Lisäkilvellä 831–836 tai 841–843 tai 871 varustettuna merkki osoittaa, etteivät muut kuin lisäkivessä ilmaistut ajoneuvot saa pysäköidä alueelle.

Nyt esillä olevalla alueella ollut liikennemerkki 521 a ei ole lisäkilpi, vaan kyse on tieliikenneasetuksen 19 §:ssä tarkoitetusta ohjemerkistä. Liikennemerkit 521 ja 521 a ovat siten saman tasoisia liikennettä ohjaavia merkkejä. Liikennemerkki 521 a on osoittanut alueen pysäköintialueeksi sekä ajoneuvojen pysäköinnin alueella niin, ettei muita pysäköintiä rajoittavia tai ohjaavia liikennemerkkejä tai lisäkilpiä ole alueelle tarvinnut sijoittaa. Asiassa ei myöskään ole kiistetty sitä, etteikö kyseinen alue olisi pysäköintialue. Katson tässä tilanteessa, että esillä oleva alue on ollut siten ohjemerkeillä pysäköintialueeksi merkitty, ettei A:lle määrättyä pysäköintivirhemaksua ole poistettava. Tämän vuoksi ja kun otan huomioon hallinto-oikeuden päätöksen perustelut, perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saadun selvityksen, en muuta hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta.”

 
Julkaistu 29.8.2018