Muu päätös 4192/2018

Julkinen hankinta (kuljetuspalvelut, Raasepori)

Antopäivä: 17.9.2018
Taltionumero: 4192
Diaarinumero: 3407/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T4192

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Raaseporin kaupunki

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 8.6.2017 nro 323/17

Asian aikaisempi käsittely

Raaseporin kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 14.10.2015 julkaistulla EU-hankintailmoituksella koulu- ja päivätoimintakuljetusten hankinnasta. Tarjouspyynnössä sopimusajaksi on ilmoitettu 1.2.2016–1.6.2018 sekä lisäksi kaksi yhden vuoden optiokautta.

Raaseporin kaupungin hankintajohtokunta on 27.11.2015 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 74) muun ohella valinnut liikennöitsijäksi Finn Charters Oy:n reiteille A1, B1, D1, E1, F1, I1, N2 ja X1.

Raaseporin kaupungin hankintajohtokunta on 18.12.2015 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä (§ 82) korjannut edellä mainittua hankintapäätöstä siten, että Finn Charters Oy:n sijaan Ampers Busstrafik Ab on valittu toimittajaksi reiteille A1 ja F1, Tilausliikenne Raasepori Oy reiteille B1 ja I1 sekä Hangö Trafik, Friman & Co - Hangon Liikenne, Friman & Co reitille N2.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan muutoksenhaun kohteena olevien reittien osalta ollut noin 1,382 miljoonaa euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Finn Charters Oy on ollut valittajana, Raaseporin kaupunki vastapuolena sekä Ampers Busstrafik Ab, Hangö Trafik, Friman & Co - Hangon Liikenne, Friman & Co ja Tilausliikenne Raasepori Oy kuultavina, on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on kysymys, Finn Charters Oy:n valituksesta kumonnut Raaseporin kaupungin hankintajohtokunnan 18.12.2015 tekemän hankintaoikaisupäätöksen (§ 82) ja kieltänyt asettamansa 100 000 euron sakon uhalla Raaseporin kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön. Lisäksi markkinaoikeus on velvoittanut Raaseporin kaupungin korvaamaan Finn Charters Oy:n oikeudenkäyntikulut 3 400 eurolla ja hylännyt Raaseporin kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään korkeimmassa hallinto-oikeudessa nyt kysymyksessä olevalta osalta seuraavasti:

[– –]

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä.

Sanotun pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 62 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin.

Hankintamenettely

Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena on Raaseporin kaupungin oppilaskuljetukset ja vanhusten ryhmäkuljetukset päivätoimintaan. Reitit on määritelty tarjouspyynnön liitteessä 1.

Tarjouspyynnössä on mainittu, että tarjota voi kaikkia reittejä, osaa reiteistä tai vain yhtä reittiä. Tarjouspyynnön mukaan vaihtoehtoisia tai yhdistettyjä tarjouksia ei hyväksytä ja jokaiselle reitille tulee antaa oma hinta.

Tarjouspyynnössä on edelleen todettu, että tarjouksen voi antaa useammasta reitistä, vaikka reiteille tarjottavien ajoneuvojen yhteenlaskettu määrä ylittää liikenneluvassa määritellyn ajoneuvojen määrän. Tarjoajan tulee selkeästi ilmoittaa se ajoneuvomäärä, jolla se osallistuu tarjouskilpailuun. Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö tulee viran puolesta rajoittamaan tarjoajalle mahdollisesti myönnettävien reittien määrää siten, että reittien liikennöinti voidaan suorittaa sillä ajoneuvomäärällä, jonka tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut.

Tarjouspyynnön kohdassa "Liikenneluvan voimassaolo" on todettu, että liikennöitsijällä tulee tarjousta jättäessään olla ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava lupa.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta. Kunkin reitin tarjoushinnat vertaillaan keskenään ja valituksi tulee halvin tarjous. Tarjouspyyntöön liitetyssä hintaliitteessä on ollut mahdollisuus ilmoittaa hinta 28 reitin osalta.

Finn Charters Oy on tarjouksessaan ilmoittanut, että sen käytössä olevien autojen lukumäärä, jolla se osallistuu kilpailutukseen, on 30 kappaletta. Tarjouksessa on ilmoitettu, että bussit ovat varattuja ja valmiina liikenteeseen 1.2.2015, minkä on tulkittava tarkoittavan ajankohtaa 1.2.2016, ja että lopullinen bussien määrä on se, joka tarvitaan niiden reittien hoitamiseen, jotka tarjoaja voittaa. Finn Charters Oy on tarjouksensa hintaliitteessä ilmoittanut hinnan 28 reitin osalta.

Finn Charters Oy on 27.11.2015 tehdyssä hankintapäätöksessä § 74 valittu kahdeksan reitin eli reittien A1, B1, D1, E1, F1, I1, N2 ja X1 toimittajaksi. Finn Charters Oy:n tarjous on ollut näiden reittien osalta hinnaltaan edullisin.

Hankintayksikön 18.12.2015 tekemässä hankintaoikaisupäätöksessä § 82 on todettu Finn Charters Oy:n ilmoittaneen tarjouksessaan osallistuvansa tarjouskilpailuun 30 autolla ja että autot ovat varattuina liikennöintiin 1.2.2016 alkaen. Päätöksessä on myös mainittu tarjouspyynnössä esitetty vaatimus siitä, että liikennöitsijällä tulee tarjousta jättäessään olla ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava lupa. Hankintaoikaisupäätöksen mukaan lähtökohtana on ollut, että tarvittavat luvat ovat käytettävissä.

Hankintaoikaisupäätöksen mukaan 27.11.2015 tehtyä hankintapäätöstä on korjattava siten, että Finn Charters Oy saa yhtä monta reittiä kuin sillä on liikennelupia. Päätöksen mukaan tarjousta jättäessään Finn Charters Oy:llä on ollut kolme lupaa, ja sen vuoksi hankintayksikkö on rajoittanut reittien lukumäärän kolmeen hankintayksikön kannalta edullisimpaan.

Asian arviointi

Asiassa on Finn Charters Oy:n valituksen johdosta arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt hankintasäännösten mukaisesti, kun se on tekemässään hankintaoikaisupäätöksessä valinnut toimittajiksi kolme muuta tarjoajaa Finn Charters Oy:n sijasta niille viidelle reitille, joiden osalta Finn Charters Oy on alkuperäisessä hankintapäätöksessä valittu toimittajaksi. Finn Charters Oy on esittänyt, että sen tarjous on täyttänyt kaikki hankintayksikön asettamat vaatimukset.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen on voinut antaa useammasta reitistä, vaikka reiteille tarvittavien ajoneuvojen yhteenlaskettu määrä ylittää liikenneluvassa määritellyn ajoneuvojen määrän. Tarjouspyynnössä on edelleen ilmoitettu, että yhdelle tarjoajalle myönnettävien reittien lukumäärää voidaan rajoittaa siten, että reittien liikennöinti voidaan suorittaa sillä ajoneuvomäärällä, jonka tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut. Liikenneluvan osalta tarjouspyynnössä on ainoastaan edellytetty, että liikennöitsijällä tulee tarjousta jättäessään olla ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava lupa.

Finn Charters Oy on tarjouksessaan ilmoittanut osallistuvansa tarjouskilpailuun 30 linja-autolla, ja että kalusto on valmiina liikenteeseen 1.2.2015, oikeastaan 1.2.2016. Tarjouksessa on ilmoitettu, että lopullinen käyttöön otettavien linja-autojen määrä tulee vastaamaan niiden reittien lukumäärää, joiden liikennöitsijäksi Finn Charters Oy valitaan.

Hankintayksikkö on muutoksenhaun kohteena olevalla hankintaoikaisupäätöksellä ilmoittanut rajoittavansa Finn Charters Oy:lle myönnettyjen reittien määrän siten, että Finn Charters Oy on tullut valituksi kolmen reitin liikennöitsijäksi. Päätös on perustunut siihen, että Finn Charters Oy:llä on hankintayksikön esittämän mukaan ollut tarjouksen antohetkellä vain kolme liikennelupaa.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouksen tekemisellä tarjoaja sitoutuu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tarjoajalla ei lähtökohtaisesti tarvitse olla tarjouspyynnössä edellytettyjä resursseja vielä tarjouksen tekohetkellä, vaan riittävää on, että tarjouksessa on luotettavalla todennäköisyydellä sitouduttu tarjouspyynnön mukaisen hankinnan toteuttamiseen siinä asetettujen vaatimusten mukaisesti. Toisaalta hankinnan laatu tai muu syy voi olla perusteena sille, että hankintayksikkö voi esimerkiksi taloudellisen asemansa tai hankittavan palvelun häiriöttömyyden turvaamiseksi edellyttää hankinnan toteuttamiseen vaadittavien voimavarojen olevan tarjoajan käytettävissä jo ennen sopimuskauden alkua.

Finn Charters Oy on tarjouksessaan ilmoittanut käytössään olevan hankintakauden alkaessa riittävän määrän ajoneuvoja. Finn Charters Oy on lisäksi liittänyt tarjoukseensa otteen valtakunnallisen liikennelupajärjestelmän tietokannasta. Otteen mukaan Finn Charters Oy:llä on 1.12.2015 ollut muun ohella joukkoliikennelupa.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä, jossa valintaperusteena on ollut reittikohtaisesti halvin hinta, kysymys edellytettyjen resurssien olemassaolosta on liittynyt lähinnä tarjoajan soveltuvuuden arviointiin. Hankintayksikkö on resurssien osalta viitannut tarjoajan liikennelupien lukumäärään ja rajoittanut Finn Charters Oy:n reittejä tällä perusteella. Tarjouspyynnössä liikenneluvalla on katsottava tarkoitetun joukkoliikennelain 9 §:ssä tarkoitettua joukkoliikennelupaa. Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä kuitenkaan asettanut voimassaolevien joukkoliikennelupien määrää koskevaa vaatimusta tai vaatinut selvitystä siitä, että tarjoajalla olisi lisäksi muu liikennöintiin mahdollisesti tarvittava lupa, kuten esimerkiksi reittiliikennelupa.

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että hankintayksiköllä olisi ollut perusteltu syy epäillä Finn Charters Oy:n tarjouksessaan ilmoittamien tietojen oikeellisuutta. Finn Charters Oy on tarjouksessaan sitoutunut siihen, että sillä on riittävä määrä ajoneuvoja liikenteen hoitamiseen hankintakauden alkaessa. Finn Charters Oy on myös esittänyt selvityksen siitä, että sillä on tarjouspyynnössä vaaditulla tavalla joukkoliikennelupa. Edellä lausuttu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti sulkiessaan Finn Charters Oy:n hankintamenettelystä muutoksenhaun kohteena olevien viiden reitin osalta liikennöintiin tarvittavien lupien lukumäärän perusteella.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 94 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan, jos hankinnassa on menetelty tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, markkinaoikeus voi kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintaoikaisupäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintaoikaisupäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla kumota ja sen täytäntöönpano tältä osin kieltää.

Siltä osin kun 1.2.2016 alkanut hankintakausi on jo kulunut, markkinaoikeus toteaa, että hankintalain 95 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksu voidaan määrätä maksettavaksi, jos 94 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan arvo ja hakijalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Markkinaoikeus voi kuitenkin jättää hyvitysmaksun määräämättä, jos hankintayksikkö on pidättäytynyt hankintapäätöksen täytäntöönpanosta markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi.

Ottaen huomioon, että hankintayksikkö on jo vastineessaan ilmoittanut pidättäytyvänsä valituksenalaisen hankintaoikaisupäätöksen täytäntöönpanosta ja siten omalla toiminnallaan pyrkineensä varmistamaan, että markkinaoikeuden käytettävissä ovat hankintalain 94 §:n 1 momentin 1–3 kohdan mukaiset ensisijaiset oikeussuojakeinot, markkinaoikeus katsoo, ettei hyvitysmaksun määräämiselle tässä asiassa ole perusteita.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli Finn Charters Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan Finn Charters Oy:n määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Kimmo Mikkola, Ville Parkkari ja Pekka Savola.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Raaseporin kaupunki on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja kieltää sen täytäntöönpanon. Lisäksi kaupunki on vaatinut, että Finn Charters Oy saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan ja että korkein hallinto-oikeus määrää Finn Charters Oy:n korvaamaan Raaseporin kaupungin oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Raaseporin kaupunki on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen on voinut antaa useammasta reitistä, vaikka tarjottavien reittien määrä ylittäisi tarjoajan joukkoliikenneluvassa määritellyn ajoneuvojen määrän. Hankintayksikkö on kuitenkin varannut mahdollisuuden viran puolesta rajoittaa myönnettävien reittien määrää pystyäkseen varmistumaan siitä, että valitulla koulukuljetusten toimittajalla on edellytykset palvelun asianmukaiseen toteuttamiseen.

Hankintayksikön käsityksen mukaan Finn Charters Oy:llä ei ollut riittävää kalustoa eikä myöskään voimassa olevaa joukkoliikennelupaa kahdeksalle koulukuljetusreitille. Finn Charters Oy on hakenut viittä lisälupaa, mutta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) saatujen tietojen mukaan saanut hakemansa lisäluvat vasta 22.9.2016. Koulukuljetusten sopimuskausi on alkanut jo 1.2.2016.

Hankintayksikön edellyttämä liikenneluvan voimassaolo on tarkoittanut, että tarjoajalla on tullut olla voimassa oleva joukkoliikennelupa tarjoamalleen palvelulle. Joukkoliikenneluvassa määritellään liikenteenharjoittajalle myönnetty ajoneuvokohtainen määrä liikennelupia. Finn Charters Oy:llä on ollut lupa kolmelle linja-autolle, kun koulukuljetukset alkoivat uudella sopimuskaudella. Hankintayksikkö on tästä syystä rajoittanut Finn Charters Oy:lle myönnettyjen reittien määrän kolmeen. Finn Charters Oy:lle on siten myönnetty niin monta reittiä kuin yhtiöllä on ollut voimassa olevia liikennelupia.

Liikenteenharjoittajalla on joukkoliikennelain mukaan oltava lupa jokaiselle autolle, jolla liikennettä harjoitetaan. Hankintajohtokunta on katsonut, että Finn Charters Oy:llä ei ole ollut riittäviä taloudellisia ja teknisiä edellytyksiä toteuttaa palvelua, jota se on tarjonnut.

Hankintayksikön varaama mahdollisuus rajoittaa reittien lukumäärää on ilmoitettu jo tarjouspyynnössä. Ehto ei siten ole ollut epätasapuolinen tai muutoinkaan syrjivä. Hankintayksikölle on äärimmäisen tärkeää, että koulukuljetukset toteutuvat ja että ne täyttävät laissa määritellyt edellytykset. Markkinaoikeuden päätös johtaa tilanteeseen, jossa Raaseporin kaupungilla ei ole varmuutta siitä, miten Finn Charters Oy:lle markkinaoikeuden päätöksen myötä tulleet viisi lisäreittiä hoidetaan ja toteutetaan lain mukaisin järjestelyin.

Finn Charters Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja Raaseporin kaupunki velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut.

Finn Charters Oy on hakenut tarvittavat lisäliikenneluvat. Kaikki osallistujat ovat joutuneet hankkimaan lisäkalustoa voittamilleen koulukuljetuksille. Kyseisiä tarjoajia ei ole kuitenkaan tällä perusteella hylätty. Liikenneluvat on oltava kunnossa viimeistään ennen liikenteen alkamista. Finn Charters Oy on toiminut asiassa hankintasäännösten mukaisesti.

Tilausliikenne Raasepori Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä viitannut ELY-keskuksesta saamaansa tietoon, jonka mukaan Finn Charters Oy:n 14.12.2015 tekemä hakemus uusista joukkoliikenneluvista on hylätty 6.5.2016. Finn Charters Oy ei ollut toimittanut ELY-keskukselle hakemuksestaan puuttunutta asiakirjaa. Finn Charters Oy on hakenut lisälupia uudestaan 20.9.2016, jolloin hakemuksessa on ollut siitä aiemmin puuttunut todistus. Hakemus on ratkaistu 22.9.2016, minkä jälkeen yhtiön joukkoliikennelupien määrä on ollut kahdeksan. Tätä ennen yhtiöllä on ollut oikeus harjoittaa joukkoliikennettä enintään kolmella linja-autolla.

Ampers Busstrafik Ab ja Hangö Trafik, Friman & Co - Hangon Liikenne, Friman & Co eivät ole käyttäneet niille varattua tilaisuutta selityksen antamiseen valituksen johdosta.

Raaseporin kaupunki on selitysten johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut muun ohella seuraavaa:

Raaseporin kaupunki on markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti tehnyt koulukuljetussopimuksen Finn Charters Oy:n kanssa jäljellä olevalle tarjouspyynnössä ilmoitetulle sopimuskaudelle.

Finn Charters Oy:n vaatimukset on hylättävä. Kaupunki on rajoittanut muillekin tarjoajille myönnettyjen reittien määrää. Hankintayksikkö on selvittänyt, onko kunkin koulukuljetuksiin toimittajaksi valitun yrityksen luvat käytettävissä reiteille. Hankintayksikön käsityksen mukaan muilla kuin Finn Charters Oy:llä on ollut tarvittavat luvat vapaana Raaseporin kuljetuksia varten.

Finn Charters Oy:lle, Tilausliikenne Raasepori Oy:lle, Ampers Busstrafik Ab:lle sekä Hangö Trafik, Friman & Co - Hangon Liikenne, Friman & Co:lle on lähetetty tiedoksi Raaseporin kaupungin vastaselitys.

Finn Charters Oy:lle on lähetetty tiedoksi Tilausliikenne Raasepori Oy:n selitys.

Tilausliikenne Raasepori Oy:lle on lähetetty tiedoksi Finn Charters Oy:n selitys.

Finn Charters Oy on toimittanut lisäselityksen, jossa se on esittänyt, että sillä olisi tullut olla aikaa hakea liikennöintiin tarvittavia lisälupia, kunnes liikennöinti alkaa. Näin ei ole ollut, koska hankintayksikkö on evännyt Finn Charters Oy:ltä viiden reitin liikennöinnin. Finn Charters Oy ei tästä syystä ole jatkanut hakemustaan.

Lisäselitys on lähetetty tiedoksi Raaseporin kaupungille, Tilausliikenne Raasepori Oy:lle, Ampers Busstrafik Ab:lle sekä Hangö Trafik, Friman & Co - Hangon Liikenne, Friman & Co:lle.

Tilausliikenne Raasepori Oy on toimittanut kaksi lisälausumaa, jotka on lähetetty tiedoksi Raaseporin kaupungille, Finn Charters Oy:lle, Ampers Busstrafik Ab:lle sekä Hangö Trafik, Friman & Co - Hangon Liikenne, Friman & Co:lle.

Finn Charters Oy on toimittanut lisälausuman, joka on lähetetty tiedoksi Raaseporin kaupungille, Tilausliikenne Raasepori Oy:lle, Ampers Buss-trafik Ab:lle sekä Hangö Trafik, Friman & Co - Hangon Liikenne, Friman & Co:lle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Raaseporin kaupungin ja Finn Charters Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset hylätään.

3. Lausuminen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta Raaseporin kaupungin vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Raaseporin kaupungille ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputuloksesta huolimatta ei Finn Charters Oy:n asiassa antaman selityksen sisältöön nähden ole kohtuutonta, että myös Finn Charters Oy joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa korkeimmassa hallinto-oikeudessa vahinkonaan.

3. Valituksen tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Pekka Aalto ja Ari Wirén. Asian esittelijä Pasi Yli-Ikkelä.

 
Julkaistu 17.9.2018