Muu päätös 4253/2018

Asia Valitus jätelain mukaisessa hallintopakkoasiassa

Valittaja Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy

Päätös, jota valitus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 3.4.2018 nro 18/0183/5

Asian aikaisempi käsittely

Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 16.2.2017 (§ 12) määrännyt jätelain nojalla Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy:n tyhjentämään kiinteistöiltä Varasto I (444-423-1-482) ja Varasto III (444-423-1-931), osoitteessa Venteläntie 2, kaikki purkujätteiden käsittelystä peräisin olevat materiaalit ja tavarat ja toimittamaan ne asianmukaisiin, luvanvaraisiin, oikeastaan luvan saaneisiin, vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin 31.8.2017 mennessä. Lisäksi Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy:n tulee toimittaa Lohjan ympäristönsuojeluun viimeistään 15.9.2017 selvitys, josta ilmenee edellä mainituilta kiinteistöiltä siivoustoimenpiteiden suorittamiseksi pois toimitetut kuormat sekä tositteet tai kuljetusasiakirjat kyseisten kuormien luovutuksesta. Päävelvoitteen tehosteeksi on asetettu 25 000 euron suuruinen uhkasakko.

Päätöksen mukaan kiinteistöillä 444-423-1-482 ja 444-423-1-931 säilytetään purkukohteista peräisin olevia materiaaleja myyntitarkoituksessa. Kiinteistöt sijaitsevat Lohjanharjun tärkeällä I luokan pohjavesialueella ja sen varsinaisella muodostumisalueella. Varastointi on kaavamääräysten vastaista ja lisäksi metallijätteiden ja muiden jätemateriaalien ammattimainen hyödyntäminen ja käsittely, mukaan lukien niiden välivarastointi, on ympäristönluvanvaraista toimintaa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Helsingin hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy:n valituksen. Hallinto-oikeus on pidentänyt kiinteistöjen tyhjentämiseen ja materiaalien ja tavaroiden asianmukaiseen eteenpäin toimittamiseen asetetun määräajan päättymään 31.7.2018 sekä selvityksen antamiseen Lohjan ympäristötoimelle asetetun määräajan päättymään 15.8.2018.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Sovellettavat oikeusohjeet

Jätelain (646/2011) 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

Jätelain 73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Jätelain 75 §:n 1 momentin mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.

Jätelain 126 §:n valvontaviranomainen voi: 1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta, jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa; 2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta aiheutunut haitta; 3) määrätä jätettä tai tuotetta koskevista väliaikaisista toimista, kuten jätekuorman purkamisen kieltämisestä, jätteen palauttamisesta alkuperäiseen paikkaan tai muista vastaavista toimista, jotka ovat tarpeen 1 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa.

Jätelain 129 §:n 1 momentin mukaan valvontaviranomaisen tai ympäristöministeriön on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään.

Uhkasakkolain 6 §:n mukaan uhkasakko asetetaan määräämällä päävelvoite asianosaisen noudatettavaksi sakon uhalla. Kunkin päävelvoitteen tehosteeksi on asetettava eri uhkasakko. Uhkasakko asetetaan markka-määrältään kiinteänä tai siten, että sen suuruus määräytyy ajan kulumisen mukaan (juokseva uhkasakko). Asettamispäätöksestä on käytävä selvästi ilmi, mihin asianosainen on velvoitettu ja milloin, mihin mennessä tai mistä lähtien päävelvoitetta on noudatettava. Määräajan pituutta harkittaessa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun mahdollisuus noudattaa sitä sekä muut asiaan vaikuttavat seikat.

Asiassa saatu selvitys

Asiassa on kysymys hallintopakkopäätöksestä, joka koskee purkujätteiden käsittelystä peräisin olevan materiaalin ja tavaran siivoamista kiinteistöillä 444-423-1-482 ja 444-423-1-931 osoitteessa Venteläntie 2. Kiinteistöt sijaitsevat Lohjanharjun tärkeällä I luokan pohjavesialueella ja sen varsinaisella muodostumisalueella.

Asiakirjoista ilmenee, että Lohjan ympäristölautakunta on 20.10.2005 § 225 myöntänyt Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan (Dnro 59/67/678/2005) koskien purkujätteen käsittelyn, varastoinnin ja kierrätyksen ympäristölupamääräysten tarkistamista. Purkujätteen käsittelytoiminta sijaitsee Lohjan Vanhakylässä kiinteistöllä Sahamäki 444-453-1-191 osoitteessa Salimäenpolku. Karttatarkastelun perusteella Salimäenpolun ja Venteläntien kiinteistöjen etäisyys on noin 10 kilometriä.

Asiakirjoista olevasta valvontahistoriaa koskevasta selvityksestä ilmenee muun ohella, että purkujätteiden välivarastointia on ollut Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy:n omistamilla kiinteistöillä 444-423-1-482 ja 444-423-1-931 vuodesta 2010 lukien. Toiminnanharjoittajalla ei ole ympäristölupaa, joka koskee Venteläntie 2:ssa sijaitsevia kiinteistöjä.

Lohjan ympäristövalvonta ja Lohjan rakennusvalvonta kävivät 28.5.2015 tarkastuksella kohdekiinteistöillä Venteläntie 2:ssa vallitsevan tilanteen toteamiseksi. Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy:n toiminnanharjoittajan mukaan kyseessä oleville kiinteistöille ei ole tuotu uusia purkujätteitä enää 4.11.2013 tehdyn valvontakäynnin jälkeen. Tarkastuksella havaittiin, että Venteläntie 2:n kiinteistöillä varastoidaan edelleen suuret määrät pääosin erilaista metallimateriaalia ja -tavaraa. Ympäristövalvonta ei ole missään vaiheessa kohteen valvontahistorian aikana havainnut, että varastoitu materiaali olisi lajiteltu järjestelmällisesti omiin varasto-osioihin ja että tuotteet olisi hinnoiteltu näkyvästi, kuten asianmukaisen myymälätoiminnan ollessa kyseessä kuuluisi tehdä. Alue on kaavassa liikerakennusten korttelialuetta (KL). Varastointi kiinteistöillä on monelta osin kaavamääräysten vastaista.

Lohjan ympäristövalvonta on kehottanut 13.7.2015 kirjeellään Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy:tä/kiinteistöjen omistajaa tyhjentämään kiinteistöiltä 444-423-1-482 ja 444-423-1-931 kaikki purkujätteiden käsittelystä peräisin olevat materiaalit ja tavarat ja toimittamaan ne asianmukaisiin, luvanvaraisiin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin välittömästi, kuitenkin viimeistään 31.12.2015 mennessä. Lisäksi sanotuilla kiinteistöillä on kehotettu välittömästi lopettamaan jätteen laitos- ja ammattimainen hyödyntäminen ja käsittely, koska tällaisen toiminnan harjoittamiseen ei ole lainvoimaista ympäristölupaa. Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy on todennut 12.9.2015 selityksessään alueen toimivan myymälänä ja myyntivarastona, koska tavarat on käsitelty ja lajiteltu ennen alueelle tuontia. Lisäksi selityksessä todetaan, ettei alueella paloitella, hajoteta tai lajitella laitosmaisesti tavaroita. Lohjan ympäristövalvonnan edustaja on käynyt 19.5.2016 kohdekiinteistöillä toteamassa, ettei 13.7.2015 päivättyä kehotusta ole noudatettu. Lohjan ympäristönsuojeluun ei ole toimitettu 3.2.2017 mennessä vastaanottotositteita, joista kävisi ilmi, että kiinteistöillä olisi suoritettu siivoustoimenpiteitä ja että kohteesta olisi toimitettu jätekuormia asianmukaisiin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin.

Asian oikeudellinen arviointi

Valittajan omistamilla Venteläntie 2:n kiinteistöillä 444-423-1-482 ja 444-423-1-931 on ollut varastoituna suuret määrät purkukohteista peräisin olevaa pääosin erilaista metallimateriaalia ja -tavaraa. Mainituille kiinteistöille ei ole olemassa toiminnan harjoittamista koskevaa ympäristölupaa. Kiinteistöjä on pidettävä jätelain (646/2011) 72 §:n mukaan roskaantuneena. Tämän vuoksi Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta on voinut jätelain 75 §:n, 126 §:n ja 129 §:n mukaan antaa määräyksen kiinteistön siivoamisvelvollisuuden täyttämiseksi.

Kun otetaan huomioon asian ratkaisuun hallinto-oikeudessa kulunut aika, on määräaikoja velvoitteiden täyttämiselle pidennetty ratkaisulauselmasta ilmenevin tavoin.

Muutoksenhaku

Hallinto-oikeuden päätöksessä on ilmoitettu, että jätelain 137 §:n 2 momentin mukaan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Markku Setälä, Jaana Moilanen ja Annamari Laakkonen, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä ja valituksessaan vaatinut hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista ja siihen liittyvän velvoitteen muuttamista siten kuin yhtiö on hallinto-oikeudessa vaatinut. Toissijaisesti asia tulee palauttaa Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaostolle uudelleen käsiteltäväksi. Lohjan kaupunki tulee velvoittaa korvaamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Vaatimustensa tueksi yhtiö on esittänyt seuraavaa:

Hallintopakkomenettelyn kohteena olevilla kiinteistöillä ei ole harjoitettu jätteenkäsittelytoimintaa. Kiinteistöillä on ainoastaan väliaikaisesti varastoitu ja myyty Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy:n jätteenkäsittelytoimenpiteet läpikäyneitä tuotteita, jotka eivät enää ole jätettä. Toiminta ei aiheuta roskaamista. Myymälä- ja varastointitoiminta ei ole myöskään ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) alaan kuuluvaa ammattimaista tai laitosmaista jätteenkäsittelytoimintaa, joka edellyttäisi ympäristölupaa. Toiminta ei aiheuta maaperän tai pohjaveden pilaantumista eikä siitä ole myöskään esitetty todisteita.

Kaavan mukaisen käyttötarkoituksen arvioiminen ja varastointi- ja myymälätoiminnan asianmukainen järjestäminen ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan, ja asiassa on virheellisesti sovellettu ympäristönsuojelulakia.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Hallinto-oikeuden päätökseen liitetty virheellinen valitusosoitus oikaistaan ja asia otetaan tutkittavaksi valituksena hallinto-oikeuden päätöksestä.

2. Korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. Kiinteistöjen tyhjentämiseen ja materiaalien ja tavaroiden asianmukaiseen eteenpäin toimittamiseen asetettu määräaika pidennetään kuitenkin päättymään 31.12.2018 sekä selvityksen antamiseen Lohjan ympäristötoimelle asetettu määräaika päättymään 15.1.2019.

3. Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Jätelain (646/2011) 137 §:n 2 momentin mukaan hallinto-oikeuden päätökseen muun ohella mainitun lain 126–128 §:ssä tarkoitettua päätöstä koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta on velvoittanut Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy:n toimenpiteisiin jätelain 126 §:n nojalla. Ottaen huomioon edellä jätelain 137 §:n 2 momentissa sekä hallintolainkäyttölain 9 §:ssä todetun, olisi hallinto-oikeuden tullut liittää päätökseensä valitusosoitus, joka mahdollistaa suoran valitusoikeuden korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asia on siten tutkittava valituksena.

2. Saadun selvityksen perusteella kiinteistölle on varastoitu pääasiassa rakennusten purkujätettä. Se, että jätteellä on mahdollisesti myyntiarvoa, ei merkitse, ettei se olisi jätelain 5 §:n 1 momentin mukaisesti jätettä. Lisäksi jätelain 72 §:n mukaan roskaantuminen voi aiheutua myös muusta kuin jätteistä. Ottaen huomioon saatu selvitys kiinteistöä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden siten jätelain 72 §:n mukaisesti roskaantuneena, että siivoamismääräys on voitu antaa koko kiinteistön piha-aluetta koskien. Asiassa ei ole myöskään epäselvyyttä siitä, mitä esineitä määräys koskee.

Korkein hallinto-oikeus toteaa selvyyden vuoksi, että lautakunnan päätöksellä ei ole ratkaistu toiminnan ympäristöluvanvaraisuutta, eikä päätöstä ole tehty miltään osin ympäristönsuojelulain nojalla.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja siinä mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Kun otetaan huomioon asian ratkaisuun korkeimmassa hallinto-oikeudessa kulunut aika, on määräaikoja velvoitteiden täyttämiselle pidennettävä ratkaisuosasta ilmenevin tavoin.

3. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Erikoiskiinteistöhuolto EKH Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Hannu Ranta, Mika Seppälä ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Päivi Korkeakoski.