Muu päätös 5180/2018

Vartiosaaren osayleiskaavaa koskeva valituslupahakemus (Helsinki)

Antopäivä: 8.11.2018
Taltionumero: 5180
Diaarinumero: 1106/1/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T5180

Asia Osayleiskaavaa koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija Helsingin kaupunginhallitus

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 5.2.2018 nro 18/0050/5

Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Helsingin kaupunginhallitus on pyytänyt lupaa valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä.

Museovirasto on antanut lausunnon.

Helsingin Vartiosaaren asukasyhdistys ry on antanut selityksen.

A on antanut selityksen.

B on antanut selityksen.

Asunto-osakeyhtiö Revonpoukama on antanut selityksen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ovat antaneet selityksen.

Vartiosaari-seura ry on antanut selityksen.

Laajasalo – Degerö Seura ry on antanut selityksen.

Laajasalon pienkiinteistöyhdistys ry on antanut selityksen.

Asunto Oy Helsingin Riitankuja 2 on antanut selityksen.

Helsingin kaupunginhallitus on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 § 1 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Petri Hellstén.

 
Julkaistu 8.11.2018