Muu päätös 5877/2018

Rakennuslupaa koskeva valitus, Kittilä

Antopäivä: 14.12.2018
Taltionumero: 5877
Diaarinumero: 5290/1/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T5877

Asia Rakennuslupaa koskeva valitus

Valittaja Saivovaara Oy

Päätös, jota valitus koskee

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 27.9.2017 nro 17/0230/1

Asian aikaisempi käsittely

Kittilän rakennustarkastaja on 11.2.2016 tekemällään päätöksellä myöntänyt Saivovaara Oy:lle rakennusluvan Kittilän kunnassa sijaitsevalle Piekananpesän tilalle 261-408-2-88 rakennetun kerrosalaltaan 70 neliömetrin suuruisen loma-asunnon laajentamiseen kerrosalaltaan 64 neliömetrillä rakentamalla sauna ja taloustiloja sekä korottamalla parvea. Samalla on myönnetty vähäisenä poikkeamisena lupa rakentaa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 57 §:n 3 momentissa säädettyä lähemmäksi naapurikiinteistön rajaa.

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta on 16.3.2016 tekemällään päätöksellä (§ 26) hylännyt A:n, B:n, C:n ja D:n oikaisuvaatimuksen rakennustarkastajan päätöksestä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin kuin nyt on kysymys, kumonnut rakennustarkastajan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset sekä hylännyt Saivovaara Oy:n hakemuksen. Hallinto-oikeus on hallintolainkäyttölain 74 §:ään viitaten hylännyt yhtiön oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut ratkaisuaan päätösten kumoamisen osalta seuraavasti:

Valitusoikeus ja asiamiehen asiavaltuus

Maankäyttö- ja rakennuslain 192 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valitusoikeus rakennus- ja toimenpideluvasta on viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla. Korrinpesän tila RN:o 2:100 on rakennuspaikkana olevan Piekananpesän tilan RN:o 2:88 viereinen tila. Näin ollen Korrinpesän tilan omistajilla on oikeus valittaa kysymyksessä olevasta rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä.

Kiinteistörekisteristä ilmenee, että Korrinpesän tilan omistavat määräosin B, A, D ja C. A:lla on Korrinpesän tilan osaomistajana oikeus valittaa rakennusluvasta. Lisäksi A on esittänyt asianmukaisen Korrinpesän tilan RN:o 2:100 muiden osaomistajien allekirjoittaman valtakirjan. Näin ollen hänellä on ollut oikeus edustaa myös muita Korrinpesän tilan osaomistajia kysymyksessä olevaa rakennuslupapäätöstä koskevassa muutoksenhaussa.

Edellä selostetuilla perusteilla hallinto-oikeus hylkää luvansaajan vaatimuksen valituksen jättämisestä tutkimatta.

Pääasiaan sovellettavat oikeusohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentin mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös ranta-aluetta, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 3 momentin 5 kohdan mukaan mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei koske olemassa olevan asuinrakennuksen korjaamista tai vähäistä laajentamista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n (5.2.1999/132) 1 momentin mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen mainitussa laissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 momentin 1 kohdan (11.2.2011/134) mukaan kunta ei kuitenkaan saa myöntää poikkeusta, kun kysymys on uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa, ellei kyse ole olemassa olevan asuinrakennuksen laajentamisesta tai korvaamisesta.

Rakennushankkeesta ja alueen kaavatilanteesta saatu selvitys

Rakennuspaikkana oleva Piekananpesän tila RN:o 2:88 sijaitsee Kittilän kunnan Raattaman kylässä Saivovaaran alueella. Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 70 neliömetrin suuruisen lomarakennuksen jo toteutetusta laajentamisesta 64 kerrosneliömetrillä parvitiloja korottamalla sekä sauna- ja taloustiloja rakentamalla. Rakennuslupapäätöksen yhteydessä on myönnetty maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n mukaisena vähäisenä poikkeamisena lupa saada poiketa maankäyttö- ja rakennusasetuksen 57 §:n 3 momentissa säädetystä vähimmäisetäisyydestä naapurikiinteistön rajaan.

Kartta-aineistosta saadun selvityksen mukaan kysymyksessä oleva tila sijaitsee noin 370 metrin etäisyydellä Saivojärven rannasta Saivovaaralle nousevassa rinteessä. Alueella sijaitsee Saivojärven rantaan tukeutuvaa loma-asutusta.

Alueelle ei ole voimassa asemakaavaa tai maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua yleiskaavaa.

Lapin lääninhallitus on 21.8.1974 julkipanon jälkeen annetulla päätöksellään määrännyt sittemmin kumotun rakennuslain 123 a ja 123 b §:n nojalla rantakaavan laatimisen tarpeellisuudesta Kittilän kunnan Raattaman kylän alueelle. Asiakirjojen mukaan rakennuspaikka sijaitsee päätöksessä tarkoitetulla alueella.

Hallinto-oikeuden johtopäätökset

Kun otetaan huomioon rakennushankkeen laatu ja sijoittuminen Saivovaaralle nousevaan rinteeseen alueelle, jonne on muodostunut Saivojärveen tukeutuvaa loma-asutusta, sekä alueella tapahtuneesta kiinteistö-jaotuksesta saatu selvitys, hakemuksessa tarkoitetun rakennuspaikan on näissä olosuhteissa katsottava sijaitsevan maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentissa tarkoitetulla ranta-alueella, jolla rakentamisen ja muun käytön suunnitteleminen pääasiassa rantaan tukeutuvan loma-asutuksen järjestämiseksi on tarpeen alueella odotettavissa olevan rakentamisen vuoksi.

Ottaen huomioon rakennuslupahakemuksen mukaisen laajennuksen koko suhteessa alkuperäiseen lomarakennukseen, haettua rakentamista ei ole pidettävä maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 3 momentin 5 kohdassa tarkoitettuna vähäisenä laajentamisena, joka ei edellytä poikkeamislupaa.

Edellä todettuun nähden ja kun kysymyksessä olevalla alueella ei ole voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa, ennen rakennusluvan myöntämistä on tarpeen saada poikkeaminen maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentin mukaisesta ranta-alueen suunnittelutarpeesta aiheutuvasta rakentamisrajoituksesta. Rakennustarkastajan ei näin ollen olisi tullut myöntää Saivovaara Oy:lle valituksenalaisen päätöksen mukaista rakennuslupaa.

Valituksenalaisen päätöksen tultua kumotuksi edellä mainitulla perusteella lausuminen muista valitusperusteista raukeaa.

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Martti Raunio ja Anne-Mari Keskitalo. Esittelijä Anni Kontturi.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Saivovaara Oy on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja että A:n ja hänen asiakumppaniensa valitus hylätään ja että heidät velvoitetaan korvaamaan Saivovaara Oy:n oikeudenkäyntikulut.

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa:

Vuonna 1974 tehty lääninhallituksen päätös rantakaavan tarpeellisuudesta on rauennut. Piekananpesä-kiinteistö ei sijaitse vesistön rannalla vaan kaukana rannasta metsässä Saivovaaran rinteessä. Etäisyys rantaan on tien kautta yli puoli kilometriä. Rakentaminen on perustunut pääasiassa rinteestä avautuvaan erityisen kauniiseen tunturimaisemaan ja kansallispuiston läheisyyteen. Perustelu, jonka mukaan alueella sijaitsee Saivojärven rantaan tukeutuvaa loma-asutusta, on virheellinen. Saivovaaran rinteeseen metsään on rakennettu rakennuslain voimassaoloaikana neljä loma-asuntoa, jotka eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n 2 momentissa tarkoitettua pääasiassa rantaan tukeutuvaa loma-asutusta.

Saivovaaran länsirinne Pallastuntureiden suuntaan on valtakunnallisesti merkittävänä maisema-alueena maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukainen suunnittelutarvealue, jossa on kansallispuiston läheisyyden ja odotettavissa olevan loma-asutuksen lisääntymisen vuoksi tarpeellista suunnitella maankäyttöä. Saivovaaran alue on vahvistettu Pallastuntureihin kuuluvaksi valtakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi.

Loma-asuntoa on laajennettu jo rakennusvaiheessa rakentamalla makuuparven sijasta huonetilaa 12 m², mikä on vähäiseksi katsottava muutos. Samaan pihapiiriin on rakennettu saunatalo ja rakennusten väliin varastosiipi, johon on tehty loma-asuntoon kuuluva sisäkäymälä. Saunataloa ei ole rakennettu käytettäväksi itsenäisenä loma-asuntona. Nämä rakennukset on sijoitettu lähekkäin ja yhdistetty varastosiivellä, mikä on tarkoituksenmukaista talviolosuhteiden vuoksi. Tästä syystä loma-asunto sopii myös liikuntarajoitteisille henkilöille.

Rakennusluvan mukainen 90 m²:n kerrosala sisältää loma-asunnon 48 m² sekä talousrakennukset yhteensä 52 m², joita ovat saunatalo, varastosiipi, puuliiteri ja vanha aittarakennus. Hallinto-oikeuden päätöksessä on virheellinen kerrosala. Rakennusluvassa on kysymys loma-asunnon asunnon huonetilan lisäämisestä 12 m²:llä ja talousrakennusten 54 m² rakentamisesta samaan pihapiiriin.

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut selityksen.

A asiakumppaneineen on antanut selityksen.

Saivovaara Oy on antanut vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

1. Valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Saivovaara Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Saivovaara Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Hannu Ranta, Mika Seppälä, Taina Pyysaari ja Jaakko Autio. Asian esittelijä Liisa Leiniö.

 
Julkaistu 14.12.2018