Muu päätös 6227/2018

Muutoksenhakuoikeuden saamista koskeva vaatimus

Antopäivä: 28.12.2018
Taltionumero: 6227
Diaarinumero: 2822/3/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2018:T6227

Asia Muutoksenhakuoikeuden saamista koskeva vaatimus

Muutoksenhakijat A ja B, Savonlinna

Päätös, jota vaatimus koskee

Savonlinnan kaupunginhallitus 10.10.2016 § 395

Asian aikaisempi käsittely

Savonlinnan kaupunginhallitus on 10.10.2016 (§ 395) päättänyt antaa Kiinteistöpalvelu Savotek Oy:n yhtiökokousedustajalle, Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle ja Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:lle päätöksestä tarkemmin ilmenevän konserniohjeen. Päätökseen on liitetty ilmoitus muutoksenhakukiellosta.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A ja B ovat pyytäneet korkeimmalta hallinto-oikeudelta ratkaisua muutoksenhakuoikeuden saamiseksi Savonlinnan kaupunginhallituksen päätökseen 10.10.2016 (§ 394, oikeastaan § 395), johon muutoksenhakijoiden mukaan on virheellisesti liitetty ilmoitus muutoksenhakukiellosta. Lisäksi he ovat pyytäneet, ettei korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä peritä oikeudenkäyntimaksua, koska oikeudenkäynti johtuu Savonlinnan kaupunginhallituksen tekemästä virheestä.

Muutoksenhakijat ovat esittäneet vaatimustensa tueksi muun ohella seuraavaa:

Kaupunginhallituksen päätökseen on liitetty ilmoitus muutoksenhakukiellosta, vaikka korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännön mukaan sitovan toimiohjeen sisältävään päätökseen on oikeus hakea muutosta (Harjula – Prättälä, Kuntalaki – Tausta ja tulkinnat 2015 s. 378). Apulaisoikeuskansleri on A:n ja B:n kantelun johdosta antamassaan päätöksessä todennut, että viranomaisen päätöksen muutoksenhakukelpoisuus on mahdollista saattaa siinä ilmoitetusta muutoksenhakukiellosta huolimatta viime kädessä tuomioistuimen arvioitavaksi.

Koska Savonlinnan kaupunginhallitus ei ole käsitellyt muutoksenhakijoiden vaatimusta asian käsittelemisestä uudelleen, korkeimman hallinto-oikeuden tulee todeta, että päätökseen on oikeus hakea muutosta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus ei tutki A:n ja B:n vaatimusta.

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätöksen tekohetkellä voimassa olleen kuntalain (365/1995) 89 §:n (1375/2007) 1 momentin mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälän 2 momentin mukaan oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Kuntalain (365/1995) 90 §:n (1375/2007) 1 momentin mukaan valtuuston ja kuntayhtymän 81 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

Saman lain 94 §:n 2 momentin mukaan päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen, on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi.
Pykälän 3 momentin (844/1996) mukaan päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta. Muutoksenhakukiellosta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Savonlinnan kaupunginhallitus on 10.10.2016 (§ 395) päättänyt antaa Kiinteistöpalvelu Savotek Oy:n yhtiökokousedustajalle, Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle ja Savonlinnan Opiskelija-asunnot Oy:lle päätöksestä tarkemmin ilmenevän konserniohjeen. Päätökseen on liitetty ilmoitus muutoksenhakukiellosta.

A ja B ovat pyytäneet korkeimmalta hallinto-oikeudelta ratkaisua muutoksenhakuoikeuden saamiseksi Savonlinnan kaupunginhallituksen päätökseen 10.10.2016 (§ 395), johon muutoksenhakijoiden mukaan on virheellisesti liitetty ilmoitus muutoksenhakukiellosta.

Kaupunginhallituksen päätöksen 10.10.2016 (§ 395) muutoksenhakukelpoisuus on päätöksessä ilmoitetusta muutoksenhakukiellosta huolimatta ollut mahdollista saattaa kuntalaissa (365/1995) säädetyssä järjestyksessä hallinto-oikeuden ja viime vaiheessa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi.

Koska A ja B eivät ole saattaneet kaupunginhallituksen päätöksen muutoksenhakukelpoisuutta arvioitavaksi kuntalaissa (365/1995) säädetyssä järjestyksessä, korkein hallinto-oikeus ei voi ottaa kantaa kaupunginhallituksen päätöksen muutoksenhakukelpoisuuteen. A:n ja B:n vaatimus on tämän vuoksi jätettävä tutkimatta.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta ja Ari Wirén. Asian esittelijä Riitta Kreula.

 
Julkaistu 28.12.2018