Muu päätös 824/2019

Julkista hankintaa koskeva valitus

Antopäivä: 8.3.2019
Taltionumero: 824
Diaarinumero: 5606/3/17
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2019:T824

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Viasec Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 21.9.2017 nro 582/17

Asian aikaisempi käsittely

Kemijärven kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 8.4.2016 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta ryhmäkodin turvajärjestelmän hankinnasta.

Kemijärven kaupungin tekninen lautakunta on 28.4.2016 tekemällään päätöksellä (§ 46) päättänyt hylätä kaikki saapuneet tarjoukset ja siirtyä neuvottelumenettelyyn.

Kemijärven kaupungin tekninen lautakunta on 23.5.2016 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 57) päättänyt jatkaa neuvotteluja ja laatia hankintasopimuksen Seniortek Oy:n kanssa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Viasec Oy on ollut valittajana, Kemijärven kaupunki vastapuolena ja Seniortek Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valituksen.

Markkinaoikeus on perustellut ratkaisuaan seuraavasti:

Perustelut

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) 15 §:n mukaan hankintalakia ei sovelleta tavara- tai palveluhankintoihin, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin 30 000 euroa, eikä rakennusurakoihin, jos hankinnan ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähemmän kuin 150 000 euroa.

Hankintalain 17 §:n 1 momentin mukaan hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa.

Hankintalain 94 §:n 1 momentin perusteella markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu sen tutkiminen, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai muiden sanotussa pykälässä mainittujen hankintasäännösten vastaisesti.

Markkinaoikeuden toimivallan kannalta asiassa on ratkaistava ensiksi kysymys hankintalajista.

Hankintalain 5 §:n 2 kohdan mukaan rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on jonkin lain liitteessä C tarkoitettuun toimintaan liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan toteuttaminen taikka suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä. Rakennusurakalla tarkoitetaan myös hankintayksikön asettamia vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttamista millä tahansa tavalla.

Hankintalain 5 §:n 3 kohdan mukaan tavarahankintasopimuksella tarkoitetaan muuta kuin rakennusurakkaa koskevaa hankintasopimusta. Tavarahankintasopimuksen kohteena on tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen osto-optioin tai ilman niitä. Tavarahankinnaksi katsotaan kyseisen kohdan mukaan myös sellainen hankintasopimus, jonka kohteena on tavarahankinnan lisäksi kokoamis- ja asennustöitä.

Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisusta (tuomio 18.1.2007, Auroux ym., C-220/05, EU:C:2007:31, 37 kohta) ilmenee, että jos sopimukseen sisältyy sekä julkisia rakennusurakoita koskevaa sopimusta koskevia seikkoja että toisen tyyppistä hankintasopimusta koskevia seikkoja, sopimuksen pääasiallinen kohde ratkaisee, mitä julkisia hankintoja koskevia unionin oikeussääntöjä asiaan on sovellettava. Markkinaoikeus toteaa, että mainitusta ratkaisusta ilmenevä periaate soveltuu myös kansallisiin hankintoihin.

Hankintayksikön 8.4.2016 julkaiseman kansallisen hankintailmoituksen mukaan hankinnan kohteena on uudisrakennuksena rakennettavan 12-paikkaisen yksikerroksisen rakennuksen turvajärjestelmätöiden urakka. Ilmoituksen mukaan hankinnan hankintalaji on rakennusurakka, eikä se ylitä hankintalain 15 §:n kynnysarvoa.

Tarjouspyynnössä on todettu hankinnan kohteen osalta muun ohella seuraavaa:

”Kuumaniemen 30.06.206 (oikeastaan 2016) valmistuvan 12-paikkaisen ryhmäkodin (747 br-m2) asukkaiden ja henkilökunnan turvajärjestelmä, tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjoukseen tulee sisältyä järjestelmän suunnittelu, asennus, laitteistotakuut, ylläpidot ja käyttöönotto. Asennus tehdään olemassa olevaan kaapelointiin. Kaapeloinnit on tuotu rasiapohjiin ja tarvittavat liitinasennukset tekee järjestelmän toimittaja. Huoneissa on kaksi ethernet-kaapelipistettä, jotka ovat hälytysjärjestelmätoimittajan käytettävissä.

Mahdolliset tarvittavat muutokset suorittaa tarjoaja omalla kustannuksellaan. Järjestelmän rakentamiseen liittyvistä mahdollisista alakattojen tms. avauksista ja uudelleen kiinnityksistä vastaa laitetoimittaja.

Lisäksi toimittajan tulee sisällyttää tarjoukseensa kaikki työssä käytettävät aputyöt. Ovissa olevat moottorit ja lukitusmekanismit ovat tilaajan hankinnassa. Turvajärjestelmätoimituksen mahdollisesti vaatimat lisäjohdotukset piirustuksissa esitettyjen lisäksi tulee sisällyttää kokonaishintaan.”

Tarjouspyynnön liitteen 1 ”Turvajärjestelmäkuvaus” mukaan hankinnan kohteeseen ovat kuuluneet muun ohella hälytysjärjestelmän palvelin ja sen työasemaohjelmisto, asukasvalvontaan liittyvät huonetunnistimet ja muut laitteet, hoitajien päätelaitteet, IP-pikapuhelin, edellä mainittujen laitteiden asennus, käytön opastus sekä järjestelmän ylläpito ja huolto.

Tarjouspyynnöstä ilmenee, että hankinnan pääasiallisena kohteena on ollut tavaroiksi luokiteltavien hälytysjärjestelmän ja siihen liittyvien laitteiden ja ohjelmistojen hankkiminen. Hankittavat tavarat on tullut asentaa jo olemassa olevaan kaapelointiin. Lisäksi hankintaan on kuulunut tavaroiden käytön opastus sekä järjestelmän ylläpito ja huolto.

Markkinaoikeus katsoo, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankinnan pääasiallisena kohteena ovat olleet ryhmäkodin käyttöön tulevat tavarat niiden asennuksineen. Tavaroiden asentaminen ei tee niistä rakennusurakkaa. Hankinnassa on ollut kysymys hankintalain 5 §:n 3 kohdassa tarkoitetusta tavarahankinnasta.

Hankintailmoituksesta tai tarjouspyyntöasiakirjoista ei ilmene hankinnan ennakoidun arvon määrää. Kemijärven kaupungin teknisen lautakunnan 23.5.2016 tekemän päätöksen § 57 liitteenä olleiden neuvottelumuistion ja pisteytystaulukon perusteella kahden saapuneen tarjouksen arvonlisäveroton hinta on ollut 20 000 ja 25 000 euron välissä ja kahden muun yli 40 000 euroa. Ottaen huomioon hankintalain 17 §:n säännökset ennakoidun arvon laskemisesta, hankinnan ennakoidun arvon voidaan katsoa ylittäneen hankintalain 15 §:ssä säädetyn tavara- ja palveluhankintoja koskevan kansallisen kynnysarvon 30 000 euroa. Valituksen tutkiminen kuuluu siten markkinaoikeuden toimivaltaan.

Valittajan tarjous ja tarjouspyynnön epäselvyys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena muun ohella valittajan tarjoaman rannekkeen perusteella.

Kemijärven kaupungin teknisen lautakunnan päätöksessä 28.4.2016 § 46 on todettu muun ohella seuraavaa:

”Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta. Yksikään tarjous ei täyttänyt kaikkia vaatimuksia, joita tarjouspyynnössä edellytettiin.

Tarjoajat tarjoutuivat suorittamaan urakan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti, mutta tarjouksissa oli ehtoja, mitkä eivät hankintayksikön mukaan olleet tarjouspyynnön mukaisia.

(– –)

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Tekninen lautakunta siirtyy hankinnassa neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö pyrkii tarkentavilla kysymyksillä ja neuvotteluilla selventämään mm. asukasvalvontaan ja urakan sisältöön liittyvät epäselvyydet.

Tekninen lautakunta delegoi hankintapäätöksen lautakunnan puheenjohtajan ja teknisen palvelujohtajan päätettäväksi.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyi muilta osin palvelualuejohtajan päätösehdotuksen, mutta hankintapäätöksen tekee tekninen lautakunta.”

Kemijärven kaupungin teknisen lautakunnan päätöksen 23.5.2016 § 57 liitteenä 4a olleessa neuvottelumuistiossa on todettu muun ohella seuraavaa:

”Hankintayksikön analyysi toimijoittain:

(– –)

Viasec Oy;

(– –)

- alkuperäinen tarjous ei täytä tarjouspyynnön ehtoja; asukkaan aktiviteetti saadaan sänkyvahdin sekä tarvittaessa rannekkeen yhteistoiminnasta; ranneketta ei tarjouspyynnössä hyväksytty.

(– –)”

Asiassa tulee siten ensin arvioitavaksi, onko tarjouspyyntö ollut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta sulkemiseen vaikuttavilta osin niin selvä, että se on ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjouspyynnön liitteen 1 ”Turvajärjestelmäkuvaus” kohdassa 2. ”Asukasvalvonta” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Asukashuoneissa asukkaan (vammainen, muistisairas, sekava tai muuten valvontaa / seurantaa tarvitseva) liikkumista voidaan tarvittaessa seurata huonetunnistimien avulla, jolloin henkilöllä ei ole häneen kiinnitettyjä rannekkeita, laitteita tai kojeita.

(– –)

Asukkaan liikkumisen havainnointi asuinhuoneessa (asunnon wc-tila ei kuulu havainnoinnin piiriin):

  • henkilön tarkkailu / anturointi on asuinhuonekohtainen ja siihen ei saa liittyä henkilöön kiinnitettäviä komponentteja.

(– –)

Asukkaan huonekoje

Asukkaiden siirrettäviä huonekojeita on 4 kpl ja langattomia sisähälyttimiä latauslaitteineen 4 kpl. Huonekoje ja/tai langaton hälytin asennetaan tarvittaessa.

Hoitajan päätelaitteella voidaan ottaa kaksisuuntainen ääniyhteys ja kuunnella asukasta. Hoitajakutsu langattomasta hälyttimestä antaa paikannustiedon kolmelta alueelta (asuinsiivet).

Asukkaan hoitajakutsu- ja paikannusranneke

Asukkaan hoitajakutsu- ja paikannusranneke 4 kpl latauslaitteineen. Laitteen toimintaperiaate, merkki ja malli on selvitettävä. Laite on oltava integroitavissa tarjottuun hälytysjärjestelmään. Asukkaan tekemä hälytys avaa puheyhteyden hoitajien päätelaitteeseen. Hälytys paikantuu ryhmäkodissa neljään osastoon (asuinsiivet ja yhteiset tilat).

(– –)

Sänkyvalvonta

Asukkaan sänkyyn tai sängyn viereen laitettava hälytin 4 kpl. Laitteen toimintaperiaate on selvitettävä. Laite on oltava integroitavissa tarjottuun hälytysjärjestelmään.

Laitteella valvotaan: Jos henkilö nousee ylös sängystä, hälytys tapahtuu välittömästi tai asetetulla viiveellä ja jos henkilö putoaa sängystä eikä pääse ylös tai takaisin sänkyyn tulee hälytys asetetulla viiveellä.”

Valittajan tarjouksen kohdassa ”Yleistä” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Asukkailla käytössä rannekkeet sekä huoneissa olevat sänkyvahdit.

Asukkaan aktiviteetti saadaan sänkyvahdin sekä tarvittaessa rannekkeen yhteistoiminnasta.”

Hankintalaissa säännellyn hankintamenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä sekä siitä, että tarjous annetaan hankintayksikön edellyttämällä tavalla. Markkinaoikeus toteaa, että oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen sekä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden edellyttävän, että hyväksyttävät tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikön on siten suljettava tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vaatimuksia vastaamattomat tarjoukset. Tarjousten sulkemista tarjouskilpailusta tulee arvioida tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön liitteenä olleessa turvajärjestelmäkuvauksessa on edellytetty sellaisten huonetunnistimien tarjoamista, joilla asukkaiden liikkumista voidaan tarvittaessa seurata. Asukkaiden seuraamiselta on edellytetty kuvauksessa sitä, että seuraamiseen ei saa liittyä henkilöön kiinnitettäviä komponentteja kuten rannekkeita.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa turvajärjestelmäkuvauksessa on toisaalta todettu asukasvalvonnan osalta, että hankinnan kohde sisältää muun ohella neljä asukkaan huonekojetta, neljä asukkaan hoitajakutsu- ja paikannusranneketta ja neljä asiakkaan sänkyyn tai sängyn viereen laitettavaa hälytintä. Liitteestä tai muista tarjouspyyntöasiakirjoista ei ilmene, ovatko mainitut laitteet aiemmin liitteessä tarkoitettuja huonetunnistimia vai huonetunnistinten lisäksi hankittavia lisälaitteita, joita ei rajoita vaatimus siitä, että asukkaan seuraamiseen ei saa liittyä henkilöön kiinnitettäviä komponentteja kuten rannekkeita. Ottaen huomioon, että mainitut hankinnan kohteet on ilmoitettu asukasvalvontaa koskevassa turvajärjestelmäkuvauksen osassa, ei voida myöskään päätellä, että näiden laitteiden tarkoitus ei liittyisi asukkaiden valvontaan.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntöasiakirjat ovat olleet tulkinnanvaraiset ja ristiriitaiset siltä osin kuin niissä on yhtäältä edellytetty huonetunnistimia, joihin ei liity henkilöön kiinnitettäviä komponentteja, ja toisaalta asukasvalvonnan osalta nimenomaisesti neljä kappaletta asiakkaan hoitajakutsu- ja paikannusrannekkeita. Kysymys on ollut tarjoajien ja tarjouksen laatimisen kannalta merkityksellisestä seikasta. Tarjouspyyntö ei siten ole ollut kyseisen vähimmäisvaatimuksen osalta omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen tai edellytyksiä lausua muista valittajan esittämistä hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimus on hankintayksikön ilmoituksen mukaan allekirjoitettu 1.7.2016 ja hankintapäätös on pantu täytäntöön. Muutoksenhaun kohteena olevia päätöksiä ei näin ollen voida kumota eikä muutakaan hankintalain 94 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettua seuraamusta määrätä. Hankintalain 95 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voisi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 94 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voidaan määrätä maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain esitöissä (HE 190/2009 vp s. 69) on kysymyksessä olevan lainkohdan osalta tuotu esiin hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä olevan, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Hyvitysmaksua voitaisiin määrätä maksettavaksi sellaiselle asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Valittajan on tämä osoitettava.

Virheettömässä menettelyssä hankintayksikkö olisi laatinut tarjouspyynnön hankinnan kohteen määrittelyn osalta niin selväksi, että tarjouspyyntö olisi ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Asiassa ei näin jälkikäteen voida kuitenkaan luotettavasti todeta, miten tarjouspyyntö olisi virheettömässä menettelyssä tarkemmin laadittu ja mikä vaikutus tällä olisi ollut tarjousten sisältöön ja valittajan mahdollisuuksiin voittaa tarjouskilpailu. Kun otetaan vielä huomioon, että valittajan tarjous ei ole neuvottelujenkaan jälkeen sijoittunut tarjousvertailussa ensimmäiseksi hinnan tai laadullisten vertailuperusteiden osalta markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole edellytyksiä katsoa valittajalla olleen todellista mahdollisuutta päästä hankinnan toimittajaksi, eikä nyt käsillä olevassa asiassa olisi jo tästä syystä edellytyksiä päätyä hyvitysmaksun määräämiseen.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden jäsenet Sami Myöhänen, Ville Parkkari ja Markus Ukkola.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Viasec Oy (jäljempänä myös valittaja) on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää Kemijärven kaupungin korvaamaan valittajalle markkinaoikeuden määräämän oikeudenkäyntimaksun mahdollisine perintäkuluineen ja maksamaan valittajalle hyvitysmaksua 10 000 euroa. Lisäksi Viasec Oy on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää Kemijärven kaupungin korvaamaan valittajalle valitusasiasta aiheutuneet muut kulut.

Valittaja on perustellut vaatimuksiaan muun ohella seuraavasti:

Markkinaoikeus on päätöksessään katsonut hankintayksikön menetelleen julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Markkinaoikeus ei ole katsonut valittajan tehneen virhettä. Hankintayksikön on korvattava valittajalle markkinaoikeuden valittajalle määräämä oikeudenkäyntimaksu mahdollisine perintäkuluineen ja valituksesta valittajalle aiheutuvat muut kulut menetetystä työajasta.

Hankintayksikkö on ilmoittanut tahallisesti virheellisen hankintalajin. Lisäksi hankintayksikkö on suosinut tarjousten vertailussa voittanutta tarjoajaa ja antanut virheellisesti valittajan pisteet. Valittajan tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset. Tätä ei silti ole otettu huomioon tarjousten pisteytyksessä. Hankintayksikön menettelyn seurauksena valittajalla ei ole ollut todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua.

Kemijärven kaupunki on valituksen johdosta antamassaan selityksessä lausunut muun ohella seuraavaa:

Hankintayksikkö on ilmoittanut hankintalajiksi rakennusurakan arvioituaan, että kyse on ryhmäkodin rakennusurakan osaurakasta. Hankintalajin määrittely ei ole muodostunut valittajaa syrjiväksi, koska valittaja on saanut tiedon kilpailutuksesta.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa tarjouslomakkeessa on pyydetty yksikköhinnoittelua. Tarjouslomakkeessa on riittävästi yksilöity tarjouspyynnössä esitetyt asiat, ja tarjoajilla on ollut selkeä käsitys hankinnan laajuudesta.

Hankintayksikkö on siirtynyt neuvottelumenettelyyn kaikkien tarjouksen tehneiden tarjoajien kanssa varmistaakseen, että turvajärjestelmän sisältö on ymmärretty samalla tavoin ja tarjoukset vastaavat hankintayksikön tarpeita. Erityiskysymyksenä neuvottelumenettelyssä on ollut henkilön liikkumisesta ja liikkumattomuudesta saatava tieto ilman, että asujaan on kiinnitetty laitteita tai antureita.

Valittajan järjestelmäkuvauksessa on mainittu, että asukkailla on käytössä rannekkeet ja huoneissa olevat sänkyvahdit. Asukkaan hoitajakutsu- ja paikannusranneketta on pyydetty tarjouspyynnössä neljä kappaletta, mutta yleisesti ranneketta ei ole sallittu.

Neuvottelujen jälkeen valittaja on antanut vaihtoehtoisen tarjouksen, jonka mukaan asukkaan kaatumisen valvonta ja aktiviteetin seuranta voidaan toteuttaa ilman asukkaaseen kiinnitettyjä laitteita. Hankintayksikkö on katsonut vaihtoehtoisen tarjouksen vastaavan tarjouspyyntöasiakirjoja ja täyttävän vähimmäisedellytykset.

Hankintayksikkö on pisteyttänyt neuvottelumenettelyssä toimittajien järjestelmät ja päätynyt jatkamaan neuvotteluja Seniortek Oy:n kanssa arvioituaan yhtiön tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi.

Tarjouspyynnössä on pyydetty referenssitietoja tarjousten vertailua varten. Hankintayksikkö on neuvotteluissa pyytänyt valittajalta tarkempia tietoja aikaisemmista toimituksista ja niiden asianmukaisesta toteutuksesta. Valittaja ei ole toimittanut lisäreferenssejä. Ilmoitettu referenssi on vastannut kohteeseen tarjottavaa tuotetta vain osittain. Hankintayksikkö on antanut referenssistä yhden pisteen.

Toimintakuvaukset on arvioitu selkeyden mukaan. Valittajan tarjous on saanut 15 pistettä. Valittajan toimintakuvaus ei ollut täysin vakuuttava, koska valittajan lattiaturvaratkaisu ei ollut vielä tuotantokäytössä vastaavissa kohteissa ja kyseessä oleva kohde on asiakkaiden vaativuuden vuoksi kriittinen.

Ominaisuuksien lisäyksistä, saatavuudesta ja päivityksistä valittajan tarjous on saanut 13 pistettä. Hankintayksikkö on arvioinut muun muassa asiakohtaisten muutosten tekemiset. Arviointi on tehty myös hoitohenkilökunnan teknisen valmiuden mukaan.

Valittajan tarjous on saanut ylläpidosta ja huollosta 11 pistettä. Hankintayksikkö on ollut yhteydessä valittajan ilmoittamaan ylläpitoa hoitavaan yhtiöön ja tiedustellut huolto- ja ylläpitovalmiutta. Vastauksena on ilmoitettu, että suullinen sopimus on tehty ja ettei huolto- ja ylläpitokokemusta kyseisestä järjestelmästä vielä ole. Valittajalla ylläpitoon on liittynyt enemmän epävarmuutta kuin valitulla toimittajalla.

Laatukriteerit on määritelty tarjouspyynnössä riittävän yksityiskohtaisesti. Hankintapäätös on perusteltu riittävästi. Hyvitysmaksun määräämiselle ei ole perusteita. Hankintamenettelyssä ei ole tehty valittajaa syrjivää ratkaisua, joten hankintayksikköä ei tule velvoittaa korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikuluja.

Viasec Oy on Kemijärven kaupungin selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut muun ohella seuraavaa:

Valittajan järjestelmäkuvauksessa on mainittu, että asukkaan aktiviteetti saadaan sänkyvahdin sekä tarvittaessa rannekkeen yhteistoiminnasta. Asukkaan aktiviteettia seurataan tarjouspyynnössä vaaditun sänkyvahdin avulla, mutta tarvittaessa voidaan lisäksi käyttää rannekkeesta saatuja tietoja. Rannekkeen tiedot on otettu mukaan, koska tarjouspyynnössä on vaadittu hälytysrannekkeet, joista on pyydetty yksikköhinta. Tarjouspyynnössä on mainittu, että tarvittaessa käytettäviä huonekojeita ja langattomia sisähälyttimiä tulee olla neljä kappaletta. Valittajan tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset.

Neuvotteluissa valittaja on maininnut, että sen tekemä tarjous on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset, mutta valittajalla on myös pilottivaiheessa oleva lattiaturvaratkaisu, josta hankintayksikkö on halunnut tarjouksen.

Toimintakuvaus on selkeä ja puutteeton. Valittajan toimintakuvaukseen on sisältynyt tarjouspyynnössä ilmoitetut vaatimukset ja ominaisuuksia, joita järjestelmään voidaan lisätä. Järjestelmän muunneltavuuden vuoksi se sopii eri kohteisiin, minkä seurauksena samanlaisista kohteista ei välttämättä saada monia referenssejä. Tämän vuoksi lisäreferenssejä ei toimitettu. Referenssien pisteytys on ollut virheellinen.

Hankintayksikkö on pisteyttänyt valittajan tarjouksen väärin ottamalla valittajan optiona tarjoaman lattiaturvajärjestelmän pisteytysperusteisiin ja käyttämällä sen hintaa vertailussa, vaikka tarjottu sänkyvahti on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset.

Viasec Oy:n vastaselitys on lähetetty tiedoksi Kemijärven kaupungille.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus ei tutki Viasec Oy:n markkinaoikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevaa vaatimusta.

2. Korkein hallinto-oikeus on muilta osin tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

3. Viasec Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Perustelut

1. Viasec Oy:n vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa esittämä markkinaoikeudessa aiheutuneiden oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on jätettävä korkeimmassa hallinto-oikeudessa myöhässä tehtynä tutkimatta.

2. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

3. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentti, Viasec Oy:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Anne E. Niemi, Leena Äärilä, Timo Räbinä ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Hannamaria Nurminen.

 
Julkaistu 8.3.2019