Muu päätös 1153/2019

Asia Menetetyn määräajan palauttamista ja täytäntöönpanoa koskevat hakemukset

Hakijat 1.Metsähallitus menetetyn määräajan palauttamisasiassa
2. Kristiinankaupungin kaupunki täytäntöönpanoa koskevassa asiassa

Päätökset, joita hakemukset koskevat

1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 18.5.2018 nro 38/2018/2

Aluehallintovirasto on mainitulla päätöksellä myöntänyt Kristiinankaupungin kaupungille vesilaissa tarkoitetun luvan ruoppauksiin ja kahden saaren poistamiseen sekä pohjan perkaamiseen Tiukanjoessa Kristiinankaupungissa.

2. Korkein hallinto-oikeus on 4.3.2019 antamallaan välipäätöksellä taltionumero 782 kieltänyt edellä mainitun Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon, kunnes Metsähallituksen hakemus on ratkaisu tai sitä ennen toisin määrätään.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

1. Metsähallitus on korkeimmalle hallinto-oikeudelle 13.2.2019 saapuneessa hakemuksessaan pyytänyt, että sille myönnetään menetetty määräaika valituksen tekemiseksi Vaasan hallinto-oikeudelle aluehallintoviraston päätöksestä. Metsähallitus on samalla pyytänyt, että aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpano kielletään.

Metsähallitus on hakemuksensa tueksi esittänyt seuraavaa:

Aluehallintoviraston päätös koskee Kristiinankaupungissa sijaitsevan Tiukanjoen ruoppausta. Hankealue tai sen kulkuväylät sijoittuvat Tiilitehtaanmäen ja Pohjoislahden metsän Natura-alueille, joista osa on Metsähallituksen hallinnassa.

Metsähallitus on antanut vesitaloushankkeen hakemusvaiheessa lausunnon Natura-arvioinnista 21.4.2015 sekä Natura-arvioinnin täydentämisestä 16.11.2015 ja 18.11.2016.

Aluehallintoviraston päätös on tullut Metsähallituksen tietoon 14.1.2019 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimesta. Aluehallintovirasto ei ole toimittanut Metsähallitukselle kopiota päätöksestä eikä ilmoitusta päätöksen antamisesta taikka kuulutuksesta. Metsähallituksen ja aluehallintoviraston kirjaamoista ei kummastakaan ole saatavilla selvitystä päätöksen tai sen ilmoituksen lähettämisestä tai vastaanottamisesta.

Metsähallitus on valtion maa- ja vesialueiden haltijaorganisaatio, joka Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 5 §:n mukaisesti hoitaa sille säädetyt julkiset hallintotehtävät. Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä ovat lainkohdan mukaan muun ohella luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonsuojelualueita koskeviin säädöksiin perustuvat tehtävät sekä muut luontotyyppien ja lajien suojeluun liittyvät tehtävät.

Metsähallitus on katsonut, että erittäin painava yleinen etu edellyttää menetetyn määräajan palauttamista. Metsähallitus on luonnonsuojelulain mukainen viranomainen, joka on lausunut asiasta hakemusvaiheessa. Vesilain mukainen lupa-asia on ratkaistu vastoin Metsähallituksen lausunnoissaan aluehallintovirastolle esittämää. Metsähallitus ei ole laillisen esteen vuoksi voinut määräajassa hakea muutosta aluehallintoviraston vesitalousasiaa koskevaan päätökseen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut hakemuksen johdosta lausunnon, jossa on esitetty seuraavaa:

Aluehallintoviraston päätöstä nro 38/2018/2 ei ole aluehallintoviraston asianhallintajärjestelmän perusteella lähetetty asiassa lausunnon antaneelle Metsähallitukselle. Sen sijaan asianosaislistan mukaan myös Metsähallitukselle olisi lähtenyt sähköisesti tieto päätöksestä. Aluehallintoviraston tiedossa ei ole, ettei tieto päätöksestä olisi mennyt muille asianosaisille.

Lausunto on lähetty tiedoksi Metsähallitukselle ja samalla varattu sille tilaisuus vastineen antamiseen. Metsähallitus on ilmoittanut, ettei sillä ole lausuttavaa aluehallintoviraston lausunnon johdosta.

Kristiinankaupungin kaupunki on antanut vastineen Metsähallituksen hakemuksen ja täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen johdosta.

Metsähallitus on antanut kaupungin vastineen johdosta vastineen.

Metsähallituksen vastine on lähetetty Kristiinankaupungin kaupungille tiedoksi.

2. Kristiinankaupungin kaupunki on korkeimmalle hallinto-oikeudelle 13.3.2019 saapuneessa hakemuksessaan, jota on täydennetty 14.3.2019 saapuneella kirjoituksella, pyytänyt, että korkeimman hallinto-oikeuden 4.3.2019 antama päätös taltionumero 782, jolla on kielletty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 18.5.2018 antaman päätöksen nro 38/2018/2 täytäntöönpano, kunnes Metsähallituksen hakemus on ratkaisu tai sitä ennen toisin määrätään, kumotaan ja Metsähallituksen menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus hylätään.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus hyväksyy Metsähallituksen hakemuksen. Metsähallituksen on puhevallan menettämisen uhalla viimeistään 30. päivänä siitä, kun se on saanut tiedon tästä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle valituskirjelmänsä aluehallintoviraston 18.5.2018 antamasta päätöksestä nro 38/2018/2. Valitukseen on liitettävä tämä korkeimman hallinto-oikeuden päätös. Asiassa on muutoin noudatettava, mitä aluehallintoviraston päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa on valituskirjelmästä ja sen toimittamisesta lausuttu.

2. Aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpano kielletään edellä mainituksi valitusajaksi, kuitenkin niin, että kun valitus on tehty, toimivalta määrätä täytäntöönpanosta kuuluu Vaasan hallinto-oikeudelle.

3. Kristiinankaupungin kaupungin täytäntöönpanon kieltoa koskeva hakemus hylätään.

Perustelut

1. Hallintolainkäyttölain 61 §:n 2 kohdan ja 62 §:n 1 momentin mukaan korkein hallinto-oikeus voi palauttaa menetetyn määräajan sille, joka laillisen esteen tai muun erittäin painavan syyn vuoksi ei ole voinut määräajassa hakea muutosta päätökseen.

Vesilain 11 luvun 22 §:n (Päätöksen antaminen ja päätöksestä tiedottaminen) 1 momentin mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen, ja sen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun se on annettu. Päätöksen antamisesta on ilmoitettava ennen sen antamispäivää lupaviranomaisen ilmoitustaululla.

Pykälän 2 momentin mukaan päätös on toimitettava hakijalle. Päätöksestä on toimitettava jäljennös niille, jotka ovat sitä pyytäneet, valvontaviranomaisille ja asiassa yleistä etua valvoville viranomaisille.

Pykälän 3 momentin mukaan jäljennös päätöksestä on lähetettävä hankkeen vaikutusalueen kuntiin pidettäväksi yleisesti nähtävänä. Lupaviranomaisen on ilmoitettava päätöksen nähtäväksi asettamisesta näissä kunnissa julkisella kuulutuksella. Kuulutuksessa on mainittava, milloin valitusaika päättyy. Jäljennös kuulutuksesta on lähetettävä tiedossa olevalla postiosoitteella 11 §:ssä tarkoitetuille asianosaisille, 9 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille ja asiassa muistutuksen tehneille sekä mielipiteen ilmaisseille.

Asiassa ei ole saatu sellaista selvitystä, jonka perusteella voitaisiin varmistua siitä, että jäljennös kuulutuksesta on vesilain 11 luvun 22 §:n 3 momentin mukaisesti lähetetty tiedoksi Metsähallitukselle, jonka hallussa kyseinen Natura-alue on. Tähän nähden korkein hallinto-oikeus katsoo, että Metsähallitus ei ole erittäin painavan syyn vuoksi voinut hakea määräajassa muutosta aluehallintoviraston päätökseen ja harkitsee oikeaksi hallintolainkäyttölain 61 ja 62 § sekä 67 §:n 1 momentti huomioon ottaen suostua sen menetetyn määräajan palauttamista koskevaan hakemukseen valituksen tekemiseksi aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle.

2. Päätöksen täytäntöönpanosta on näissä oloissa lausuttava edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

3. Kun otetaan huomioon, mitä edellä tämän päätöksen 2 kohdassa on määrätty aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanosta, ei ole tässä vaiheessa aihetta Kristiinankaupungin hakemuksen johdosta määrätä täytäntöönpanosta toisin.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi, oikeusneuvokset Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Taina Pyysaari ja Jaakko Autio sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Rauno Pääkkönen ja Seppo Rekolainen. Asian esittelijä Irene Mäenpää.