Muu päätös 1724/2019

Asia Luonnonsuojelulain mukaista lunastuslupaa koskeva valitus

Valittaja Sea & Mountain Adventures Paul Almén Oy

Päätös, jota valitus koskee

Ympäristöministeriö 16.3.2018 nro YM2/5734/2014

Asian aikaisempi käsittely

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 7.3.2014 päivätyllä hakemuksellaan esittänyt, että ympäristöministeriö antaisi luonnonsuojelulain (1096/1996) 52 §:n nojalla luvan lunastaa valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin Espoon kaupungissa sijaitsevat hakemuksen liitekarttaan merkityt alueet.

Lunastettavaksi esitetyt alueet suuruudeltaan yhteensä noin 1,44 hehtaaria sisältyvät kokonaan Natura 2000 -alueeseen Nuuksio FI0100040.

Uudenmaan ELY-keskus on käynyt lunastettavaksi aiotun kiinteistön Bergåsa 49-441-9-146 maanomistajan kanssa neuvotteluja alueen suojelusta vapaaehtoisin keinoin. Vapaaehtoisesta suojelusta ei ole kuitenkaan päästy sopimukseen. ELY-keskus on tehnyt kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (603/1977) tarkoitetut valmistelevat toimet. Se on varannut alueen omistajille, käyttöoikeuden haltijoille, Espoon kaupungille sekä Uudenmaan liitolle tilaisuuden lausunnon antamiseen asiassa. Asiasta on lisäksi kuulutettu lunastuslain 9 §:ssä säädetyllä tavalla.

Ympäristöministeriön ratkaisu

Ympäristöministeriö on valituksenalaisella päätöksellään antanut luvan lunastaa valtiolle liitettäväksi Nuuksion kansallispuistoon päätöksen liitteenä olevaan karttaan merkityt yhteispinta-alaltaan yhteensä noin 1,44 hehtaarin suuruiset alueet, jotka käsittävät seuraavat Espoon kaupungissa sijaitsevat määräalan ja tilan:

(---)

noin 1,2 hehtaarin suuruinen määräala tilasta Bergåsa (kiinteistötunnus 49-441-9-146), omistaja Sea & Mountain Adventures Paul Almén Oy.

Ympäristöministeriö on perustellut päätöstään seuraavasti:

Lunastettavat alueet sisältyvät kokonaisuudessaan Natura 2000 -alueeseen FI0100040 Nuuksio. Alueet on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon sekä luontodirektiivin (92/43/ETY) mukaisena erityisten suojelutoimien alueena (SAC) että lintudirektiivin (2009/147/EY) mukaisena erityissuojelualueena (SPA).

Natura 2000 -verkostoon sisällytetyillä suojelualueilla on luonnonsuojelulain 68 §:n mukaan toteutettava suojelutavoitteita vastaava suojelu. SAC-alueiden suojelu on toteutettava viimeistään kuudessa vuodessa siitä, kun komissio tai neuvosto on hyväksynyt alueen yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi (SCI), ja SPA-alueiden osalta viipymättä sen jälkeen, kun alue on ilmoitettu komissiolle. Komissio on hyväksynyt nyt kyseessä olevan alueen yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi 13.1.2005 ja SPA-alueita koskeva ilmoitus on vahvistettu lopulliseksi 29.12.2006 (Ilmoitus Euroopan komissiolle Suomen Natura 2000 -alueiden lainvoimaisuudesta). Valtioneuvoston verkostoehdotusta koskevan päätöksen mukaan alueen suojelun toteuttamistapa on luonnonsuojelulaki.

Nuuksion Natura 2000 -alueen kokonaispinta-ala on noin 5 644 hehtaaria, josta pääosa on toteutettu perustamalla alueelle kansallispuisto (Laki Nuuksion kansallispuistosta 118/1994), jota on myöhemmin laajennettu liittämällä siihen valtiolle hankittuja alueita.

Nuuksion Natura 2000 -alue on eteläisimmän Suomen suurin, tärkein ja yhtenäisin läntisen taigaluonnon, erityisesti metsien suojelualue. Sen luontoa hallitsevat erilaiset havumetsät, kuivat kalliomänniköt ja tuoreet kuusimetsät. Kallioperän rikkonaisuuden takia kasvillisuus on pienipiirteistä ja mosaiikkimaista. Murroslaaksojen pohjilla on metsäisiä soita, joiden valtapuusto on kuusta tai mäntyä ja sekapuina koivua ja tervaleppää. Purojen varsilla on tulvakorpia. Rehevimmät ja monimuotoisimmat metsät ovat murroslaaksojen rinteillä ja pohjalla, joissa sekapuuna runsaasti haapaa sekä paikoin lehmusta ja vaahteraa. Kalliokasvillisuus vaihtelee kuivista ja paahteisista jäkäläkallioista varjoisiin ja kosteisiin sammaljyrkänteisiin.

Nuuksion kansallispuistosta on tavattu noin seitsemänkymmentä Suomessa uhanalaista tai silmälläpidettävää eläin- ja kasvilajia ja yli kaksikymmentä luontodirektiivin liitteen II sekä lintudirektiivin liitteen I lajia. Lajisto on luonnollisestikin painottunut metsälajistoon. Suuren kokonaislajilukumäärän lisäksi yksittäisten lajien yksilö- ja parimäärät ovat usein huomattavia. Suurena yhtenäisenä metsäalueena Nuuksiolla on tärkeä merkitys eteläboreaalisille metsälinnuille, erityisesti metsolle, pyylle, tikoille ja pöllöille. Nuuksio on myös Etelä-Suomen tärkeimpiä liito-oravan suojelualueita.

(---)

Lunastettava määräala kiinteistöstä Bergåsa sisältyy samoin kokonaisuudessaan Natura 2000 -alueeseen. Kiinteistön eteläosa on mäntyvaltaista kallioaluetta ja pohjoisosa varttunutta kuusivaltaista kangasmetsää. Alue edustaa pääosin luontodirektiivin I liitteessä mainittua ensisijaisesti suojeltavaa luontotyyppiä boreaaliset luonnonmetsät (9010) ja osin myös luontodirektiivin I liitteessä mainittua luontotyyppiä kasvipeitteiset silikaattikalliot (8220). Kiinteistön alue on myös osa lintudirektiivin liitteen I lajeihin kuuluvan metson reviiriä. Alueen läheisyydessä sijaitsee metson soidinpaikka ja lunastettava alue on runsaiden jätösten perusteella osa lajin ruokailu- ja levähdyspaikkaa.

Alue on rakentamaton eikä sillä harjoitettu pienimuotoinen matkailutoiminta ole muuttanut alueen luontoa siten, että luonnonarvot olisivat oleellisesti heikentyneet.

Bergåsa-tilan kokonaispinta-ala on 0,17 hehtaaria suurempi kuin lunastettava alue. Lunastustoimituksessa voidaan päättää koko tilan lunastamisesta, mikäli maanomistaja ja ELY-keskus tästä toimituksessa sopivat.

Lunastettavilla alueilla on pienestä koostaan huolimatta merkitystä Nuuksion Natura 2000 -alueen suojelutavoitteina olevien luontotyyppien ja lajien suojelun kannalta. Alueet täyttävät osana laajempaa kokonaisuutta luonnonsuojelulain 10 §:n 2 momentin yleiset edellytykset luonnonsuojelualueen perustamiseksi. Alueista maksettavista korvauksista päätetään lunastustoimituksessa.

Lunastettavien alueiden suojelemisesta on ennen lunastukseen ryhtymistä pyritty neuvottelemaan maanomistajien kanssa siten, kuin luonnonsuojelulain 52 §:n 3 momentissa on edellytetty. (---) Bergåsa-tilan omistajan kanssa ELY-keskus on neuvottelemalla pyrkinyt vapaaehtoiseen ratkaisuun siinä kuitenkaan onnistumatta. ELY-keskus on esittänyt tilan omistajalle kaupan lisäksi yksityisen luonnonsuojelualueen perustamista mahdollistaakseen matkailutoiminnan jatkamisen tilalla, mutta suojelusta ei näinkään ole voitu sopia.

Edellä esitetystä johtuen nyt kyseessä olevien alueiden suojelu tulee toteuttaa lunastamalla ne valtion omistukseen liitettäväksi Nuuksion kansallispuistoon. Lunastusluvan hakemiseen liittyvät valmistelevat toimenpiteet on suoritettu siten, kuin lunastuslaissa säädetään.

Asianosaisille aiheutuvat velvoitteet

Lunastettavalla alueella ei luonnonsuojelulain 56 §:n mukaisesti saa ryhtyä sellaiseen toimenpiteeseen, joka voi vaarantaa lunastuksen tarkoituksen. Kielto on voimassa siitä alkaen, kun tämä päätös on annettu tiedoksi.

Ympäristöministeriön soveltamat oikeusohjeet

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 10 § 2 momentti, 56 § sekä 68 § 1 momentti

Lunastuslaki (603/1977) 8 ja 9 §

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Sea & Mountain Adventures Paul Almén Oy on valituksessaan vaatinut, että ympäristöministeriön päätös kumotaan.

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa:

Kiinteistön Bergåsa 49-441-9-146 käyttö on yrityksen toiminnan kannalta merkityksellinen jo tehtyjen investointien vuoksi. ELY-keskus on jättänyt hakemuksessaan ympäristöministeriölle ilmoittamatta tontilla jo olevat "high rope" yläköysiradan ja 9-väylän maastofrisbeegolfradan. Tontilla myös ulkoilutetaan Nuuksion Poropuiston poroja. Yhtiö hakee tällä hetkellä ELY-keskuksesta yritystukea toiminnan laajentamiselle "Igluhut" majoitukseen päremajoissa.

Kiinteistö rajoittuu osaksi vilkasliikenteisen Nuuksiontien varteen, joten matkailulliset ja luontomatkailuarvot kohtaavat oikeassa suhteessa. Alueella on kymmeniä vapaa-ajan mökkejä. Lähinaapuri on noin 300 metrin päässä. Partiolaisten kämpät ovat lähinaapurustossa 200−300 metrin päässä ja järjestävät suuria ja kovaäänisiä leirejä lähes joka viikonloppu. Leirit levittäytyvät yli tonttirajojen kansallispuiston alueelle. Swing Hill laskettelukeskus sijaitsee noin 300 metrin päässä, jossa rinnetapahtumat ja musiikki kuuluvat pitkälle ja tuovat alueelle myös kaivattua matkailun edistämistä. Suomen luontokeskus Haltia sijaitsee noin 900 metrin päässä ja houkuttelee kymmeniä tuhansia vierailijoita vuosittain luontonäyttelyyn, merkityille poluille ja yhtiön Poropuistoon. Etelä-Suomen vanhimpana luontomatkailuyrityksenä yhtiö kantaa vastuunsa luontoarvoja kunnioittaen, luontoa suojellen ja jättäen ydinalueet, koskemattomat kohteet, rauhaan massaturismilta.

Lunastettavaan kiinteistöön kuuluu rantaoikeus Nuuksion Pitkäjärveen, jonka menettäminen lopettaisi myös yhtiön harjoittaman kirkkovenesoudun, melonnan sekä uutuustuotteen "Kulttuurimatkailua Nuuksion Pitkäjärvellä".

Ympäristöministeriö on antanut lausunnon, jossa on katsottu, ettei valituksessa ole esitetty sellaisia syitä, joiden perusteella päätös pitäisi kumota tai sitä olisi tarpeen muuttaa. Lausunnossa on esitetty muun ohella seuraavaa:

Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristöministeriölle toimittamissa hakemusasiakirjoissa oli mukana valittajan lunastuksesta antama 13.1.2014 päivätty vastine. Valittajan tekemät, valituksessa mainitut köysirata ja minifrisbeegolfrata on ilmeisesti rakennettu lunastuksen jo tultua vireille, sillä valittaja ei mainitse niitä vastineessaan.

Valittaja on hankkinut lunastuksen kohteena olevan tilan Bergåsa sekä sen eteläpuolella olevat tilat Villan nro 4 (kiinteistötunnus 49-441-10-6) ja Villan nro 5 (kiinteistötunnus 49-441-10-7) omistukseensa 15.6.1999. Ympäristöministeriön valituksenalaisen päätöksen tarkoittama osa tilasta Bergåsa on sisällytetty Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotukseen valtioneuvoston päätöksellä 25.3.1999 Natura 2000 -verkoston Suomen ehdotuksen täydentämisestä.

Valituksen liitteessä "liiketoimintasuunnitelma Sea & Mountain Adventures" mainitut yrityksen tukikohta Karhunpesä ja Poropuisto rakenteineen sijaitsevat ympäristöministeriön käsityksen mukaan edellä mainittujen tilojen Villan nro 4 ja Villan nro 5 alueella. Uudenmaan ELY-keskus on tarjonnut valittajalle mahdollisuutta rauhoittaa tilan Bergåsa alue yksityismaan luonnonsuojelualueena, mikä olisi mahdollistanut matkailutoiminnan jatkamisen myös tämän tilan alueella. Valittaja ei kuitenkaan ole tähän suostunut.

Valituksenalainen päätös ei kohdistu ranta-alueisiin eikä Nuuksion Pitkäjärven vesialueeseen. Lunastuksen kohteeseen liittyvistä erityisistä oikeuksista, kuten oikeuksista vesialueisiin, päätetään lunastustoimituksessa. Oikeus vesialueisiin voidaan toimituksessa pysyttää omistajalle jäävässä kiinteistön osassa tai siirtää muihin saman omistajan kiinteistöihin.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut valituksen ja lausunnon johdosta vastineen, jossa se on yhtynyt ympäristöministeriön lausunnossa esitettyyn.

Sea & Mountain Adventures Paul Almén Oy on antanut lausunnon ja vastineen johdosta vastaselityksen, jossa on muun ohella todettu seuraavaa:

Yhtiö on hankkinut kiinteistöt ja maa-alueet omistukseensa 15.6.1999, mutta sitä ennen se on ollut alueella vuokralaisena jo vuodesta 1991 lähtien. Tämän ajan se on harjoittanut matkailutoimintaa Nuuksiossa. Nuuksion kansallispuisto perustettiin vasta vuonna 1994. Alueelle oli jo rakennettu köysirata ja muita seikkailuun liittyviä aktiviteetteja. Nyt kun tilanne on matkailun ja tilantarpeen kannalta suotuisa, yhtiö haluaa panostaa matkailuun entistä enemmän.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja hylkää valituksen.

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/77, lunastuslaki) 4 §:n 1 momentin mukaan lunastaa saadaan, kun yleinen tarve sitä vaatii. Lunastusta ei kuitenkaan saa panna toimeen, jos lunastuksen tarkoitus voidaan yhtä sopivasti saavuttaa jollain muulla tavalla taikka jos lunastuksesta yksityiselle edulle koituva haitta on suurempi kuin siitä yleiselle edulle saatava hyöty.

Sanotun pykälän 3 momentin mukaan erityisistä lunastusperusteista on voimassa, mitä erikseen on säädetty.

Luonnonsuojelulain 52 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvostolla on oikeus luonnonsuojelualueen perustamista varten tai muutoin tässä laissa tarkoitetun suojelun toteuttamiseksi lunastaa kiinteää omaisuutta ja erityisiä oikeuksia siinä järjestyksessä kuin lunastuslaissa säädetään.

Sanotun pykälän 2 momentin mukaan lunastusluvasta voi kuitenkin 1 momentin säännöksiä noudattaen päättää ympäristöministeriö, jos kysymys on alueesta, joka sisältyy lainvoimaiseen luonnonsuojeluohjelmaan taikka sisältyy tai lainvoimaisen valtioneuvoston ehdotuksen mukaan kuuluu Natura 2000 -verkostoon luonnonsuojelulain nojalla toteutettavaksi tarkoitettuna kohteena, tai tällaisen alueen käyttöoikeudesta.

Sanotun pykälän 3 momentin mukaan ennen 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun lunastukseen ryhtymistä on, jos se on mahdollista ilman huomattavia vaikeuksia, neuvoteltava asiasta maanomistajan kanssa.

Luonnonsuojelulain 10 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan luonnonsuojelualueita ovat muun ohella kansallispuistot. Nuuksion kansallispuisto on perustettu lailla Nuuksion kansallispuistosta (118/1994).

Luonnonsuojelulain 10 §:n 2 momentin mukaan luonnonsuojelualueen perustamisen yleisenä edellytyksenä on, että:

1) alueella elää tai on uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, eliöyhteisö tai ekosysteemi;

2) alueella on luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja;

3) alueella on erikoinen tai harvinainen luonnonmuodostuma;

4) alue on erityisen luonnonkaunis;

5) alueella on harvinaistuva perinneluontotyyppi;

6) luontotyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen tai saavuttaminen sitä vaatii; tai

7) alue on muutoin niin edustava, tyypillinen tai arvokas, että sen suojelu voidaan katsoa luonnon monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämisen kannalta tarpeelliseksi.

Natura 2000 -verkoston toteuttamista koskevan luonnonsuojelulain 68 §:n mukaan Natura 2000 -verkostoon sisällytetyillä alueilla on toteutettava suojelutavoitteita vastaava suojelu mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuudessa vuodessa siitä, kun komissio tai neuvosto on hyväksynyt alueen yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi. Mainitun lain 64 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuilla linnustonsuojelualueilla suojelu on kuitenkin toteutettava viipymättä sen jälkeen, kun alueesta on tehty ilmoitus komissiolle.

Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden luettelosta annetun ympäristöministeriön asetuksen (354/2015) 1 §:n mukaan luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesti muodostettuja erityisten suojelutoimien alueita ovat asetuksen liitteenä olevassa luettelossa SAC-merkinnällä osoitetut alueet.

Sanotun asetuksen 2 §:n mukaan luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY mukaisesti luokiteltuja erityisiä suojelualueita ovat asetuksen liitteenä olevassa luettelossa SPA-merkinnällä osoitetut alueet.

Sanotun asetuksen liitteenä olevassa luettelossa on SAC ja SPA-merkinnällä osoitettu muun muassa alue Nuuksio FI0100040.

Hallintolainkäyttölain 7 §:n 2 momentin mukaan ministeriön päätöksestä saa tehdä valituksen sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Lunastusluvan myöntämisen edellytykset

Asiassa sovellettava luonnonsuojelulain 52 §:n 1 momentti on lunastuslain 4 §:n 3 momentissa tarkoitettu erityinen lunastusperuste. Kysymyksessä olevassa erityiseen lunastusperusteeseen perustuvassa lunastuslupa-asiassa sovelletaan luonnonsuojelulain säännösten ohella lunastuslain 4 §:n 1 momentin toisesta virkkeestä ilmeneviä yleisiä lunastusoikeudellisia periaatteita.

Lunastettava noin 1,2 hehtaarin suuruinen alue kiinteistöstä Bergåsa sisältyy kokonaan Nuuksion Natura 2000 -alueeseen. Kohteen sisältyminen Natura 2000 -verkostoon ei sellaisenaan oikeuta siihen kuuluvan alueen lunastamiseen, vaan luonnonsuojelulain 52 §:n 1 momentissa säädettyjen lunastamisen edellytysten on oltava käsillä kussakin yksittäistapauksessa. Luonnonarvot, joiden perusteella alue on valittu osaksi Natura 2000 -verkostoa, voivat kuitenkin olla lunastamisenkin perusteena. Lunastuksen luonnonsuojelulliset perusteet ilmenevät ympäristöministeriön päätöksestä, jonka mukaan kiinteistön Bergåsa alue edustaa pääosin luontodirektiivin I liitteessä mainittua ensisijaisesti suojeltavaa luontotyyppiä boreaaliset luonnonmetsät (9010) ja osin myös luontodirektiivin I liitteessä mainittua luontotyyppiä kasvipeitteiset silikaattikalliot (8220). Kiinteistön alue on myös osa lintudirektiivin liitteen I lajeihin kuuluvan metson reviiriä. Asiassa voi tämän vuoksi tulla arvioitavaksi myös, ovatko alueen luonnonarvot heikentyneet sillä tavoin, ettei Natura 2000 -verkoston toteuttamiseen perustamalla alue luonnonsuojelualueeksi ole tältä osin enää edellytyksiä.

Lunastettavan alueen luonnonarvot eivät valittajayhtiön korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimittaman selvityksen perusteellakaan ole heikentyneet siten, että suojelun toteuttamiselle ei enää olisi edellytyksiä. Lunastusluvan myöntämisen luonnonsuojelulain 52 §:ssä säädetyt edellytykset ovat olleet olemassa eikä ympäristöministeriön päätös lunastusluvan myöntämisestä ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen. Tämän vuoksi ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 7 §:n 2 momentti, valitus on hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Riitta Mutikainen, Kari Tornikoski, Jaakko Autio, Pekka Aalto ja Monica Gullans. Asian esittelijä Tuire Taina.