Muu päätös 3247/2019

Asia Terveysvalvonta-asiaa koskeva valituslupahakemus ja valitus

Valittaja Rauman kaupungin terveydensuojeluviranomainen

Päätös, jota valitus koskee

Turun hallinto-oikeus 28.2.2019 nro 19/0044/1

Asian aikaisempi käsittely

Rauman kaupungin terveystarkastaja on suorittanut 15.3.2017 hoitola A:ssa valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen terveydensuojelulain nojalla.

Terveystarkastaja on määrännyt 23.3.2017 päivätyssä tarkastuskertomuksessa perittäväksi terveydensuojelulain 50 §:n nojalla tarkastusmaksun. Maksun suuruus on määräytynyt Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 22.11.2016 hyväksymän taksan mukaisesti. Tarkastuskertomuksessa on valitusosoitus, jonka mukaan kunnan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymään valvontasuunnitelmaan ja taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön toiminnanharjoittaja voi tehdä maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun perustevalituksen. Perustevalitus on tullut valitusosoituksen mukaan tehdä Turun hallinto-oikeudelle.

Maksu on laskutettu 31.3.2017 päivätyllä laskulla B:n omistamalta toiminimeltä hoitola A ja se on ollut määrältään 220,00 euroa.

B/hoitola A on 2.3.2018 tehnyt Turun hallinto-oikeudelle perustevalituksen, jossa hän on vaatinut aiheettoman maksun palautusta. Valituksessa on muun ohella todettu, että terveydensuojelulain 1.1.2017 voimaan tulleen muutoksen jälkeen tehty tarkastus on ollut aiheeton.

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Turun hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt tutkimatta B:n valituksen ja siirtänyt asian Rauman sosiaali- ja terveysvaliokunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Terveydensuojelulain 6 §:n 1 momentin mukaan kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Pykälän 2 momentin mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma). Valvonnan tulee olla laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja ehkäisevää.

Terveydensuojelulain 50 §:n 2 momentin mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta muun muassa terveydensuojelulain mukaisista 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista hyväksymänsä taksan mukainen maksu.

Terveydensuojelulain 56 §:n 1 momentin mukaan kunnan viranhaltijan päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään. Kunnan viranhaltijan päätöksestä oikaisuvaatimus tehdään kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ja se on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Hallintolain 46 §:n 1 momentin mukaan, jos päätökseen on ennen valituksen tekemistä vaadittava oikaisua erikseen säädetyssä oikaisuvaatimusmenettelyssä, ohjeet tällaisen oikaisukeinon käyttämisestä on annettava samanaikaisesti päätöksen kanssa.

Hallintolain 49 b §:n 1 momentin mukaan päätökseen, johon saa vaatia oikaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla.

Rauman kaupungin terveystarkastaja on suorittanut 15.3.2017 Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen hoitola A:ssa. Tarkastuksesta tehtyyn tarkastuskertomukseen 23.3.2017 on muun ohella sisältynyt nestesaippuaa koskeva määräys ja ilmoitus tarkastuksesta perittävästä maksusta. Tarkastuskertomukseen on liitetty valitusosoitus, jonka mukaan muutosta maksuun voi hakea perustevalituksena.

Hallinto-oikeus katsoo, että tarkastuskertomukseksi otsikoitua asiakirjaa on näissä oloissa pidettävä kunnan terveydensuojelun viranhaltijan päätöksenä, johon tulee terveydensuojelulain mukaisesti hakea muutosta kunnan terveydensuojeluviranomaiselta oikaisuvaatimuksella. Koska valittajalle on annettu virheellinen valitusosoitus, määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle ei ole alkanut kulua. Hallinto-oikeus ei voi ottaa terveydensuojelulain mukaista tarkastusmaksua koskevaa viranomaispäätöstä tutkittavaksi perustevalituksena, koska asiassa on käytettävissä säännönmukainen muutoksenhakutie. Asia on siten siirrettävä Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvaliokunnalle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Edellä mainittujen lisäksi

Hallintolainkäyttölaki 30 § 1 ja 2 momentti ja 51 § 2 momentti

Asian on ratkaissut hallinto-oikeuden jäsen Hannamaija Falck. Esittelijä Laura Portin.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Rauman kaupungin terveydensuojeluviranomainen on pyytänyt valituslupaa ja valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja hoitola A:n hallinto-oikeudelle tekemä perustevalitus hylätään.

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa:

Kaupungin terveydensuojeluviranomaisen 15.3.2017 hoitola A:han suorittaman tarkastuksen perusteella 23.3.2017 laaditussa tarkastuskertomuksessa mainittu nestesaippuaa koskeva kehotus tai maininta tarkastuksen maksullisuudesta eivät ole sellaisia terveydensuojelulain 51 §:ssä tarkoitettuja määräyksiä, joiden perusteella kyseessä olisi säännönmukaiseen muutoksenhakuun oikeuttava päätös, johon tulisi liittää oikaisuvaatimusohje.

Tarkastuskertomus on asiakirja, jonka perusteella arvioidaan mahdollisen määräystä tai kieltoa koskevan päätöksen asettamisen tarpeellisuutta. Nyt tehdyn tarkastuksen perusteella erillisen päätöksen antamiseen ei katsottu olevan aihetta.

Tarkastuksesta määrätyn maksun suuruus perustuu Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellään 22.11.2016 § 261 hyväksymään taksaan. Tarkastuksen perusteella maksuunpantu taksan mukainen maksu on kyseisen taksapäätöksen täytäntöönpanoa, eikä näin ollen erikseen muutoksenhakukelpoinen säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin. Rauman kaupungin terveydensuojeluviranomainen ei siten voi ottaa hallinto-oikeuden sille siirtämää ja perustevalituksessa mainittua asiaa tutkittavaksi. Maksua ei ole määrätty eikä maksuunpantu virheellisesti.

B ei ole käyttänyt hänelle varattua tilaisuutta vastineen antamiseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii valituksen.

Turun hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja asia palautetaan hallinto-oikeudelle perustevalituksena tutkittavaksi.

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Terveydensuojelulain 6 §:n 1 momentin mukaan kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa. Pykälän 2 momentin mukaan kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma). Valvonnan tulee olla laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja ehkäisevää.

Terveydensuojelulain 7 §:n 1 momentin mukaan kunnan terveydensuojeluun kuuluvista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin (kunnan terveydensuojeluviranomainen). Valtuusto voi antaa kunnan terveydensuojeluviranomaiselle oikeuden siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle tai jaostolle.

(---)

Terveydensuojelulain 45 §:n 1 momentin mukaan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus mainitun lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia sekä teettää niihin liittyviä tutkimuksia. Pykälän 3 momentin viimeisen virkkeen mukaan tarkastukseen sovelletaan muutoin mitä hallintolain 39 §:ssä säädetään.

Terveydensuojelulain 50 §:n 2 momentin mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta mainitun lain mukaisista käsittelemistään ilmoituksista ja hakemuksista, 6 §:ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimuksista sekä mainitun pykälän nojalla myöntämistään todistuksista hyväksymänsä taksan mukainen maksu. Pykälän 5 momentin mukaan maksut saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

Terveydensuojelulain 51 §:n 1 momentin mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisella on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. (---) Pykälän 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa valvontaa suorittava kunnan viranhaltija saa antaa 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen. Kielto tai määräys on viipymättä saatettava kunnan terveydensuojeluviranomaisen ratkaistavaksi.

Terveydensuojelulain 53 §:n 1 momentin mukaan, jos joku ryhtyy toimiin mainitun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin mainitun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisen velvollisuutensa, valvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa asianomaisen määräajassa oikaisemaan sen, mitä on oikeudettomasti tehty tai lyöty laimin.

Hallintolain 34 §:n 1 momentin mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Pykälän 2 momentin mukaan asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos:

1) vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti perusteettomana;

2) asia koskee palvelussuhteeseen tai vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista;

3) asia koskee hakijan ominaisuuksien arviointiin perustuvan edun myöntämistä;

4) kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle taikka ympäristölle; tai

5) hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista tai kuuleminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta.

Hallintolain 39 §:n 2 momentin mukaan tarkastajan on viipymättä laadittava tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi tarkastuksen kulku ja tarkastajan tekemät keskeiset havainnot. Tarkastuskertomus on annettava tiedoksi tarkastuksessa läsnäoloon oikeutetulle asianosaiselle.

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.

Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:n 1 momentin mukaan se, joka katsoo, että julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti, saa tehdä perustevalituksen.

Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaan perustevalitus tehdään samalle viranomaiselle kuin säännönmukainen valitus. Jollei sellaista viranomaista ole, perustevalitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu.

Tosiseikat

Rauman kaupungin terveystarkastaja on suorittanut hoitola A:ssa valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen terveydensuojelulain nojalla. Tarkastuskertomuksen mukaan tarkastuksella tarkastettiin huoneiston yleinen siisteys ja rakenteiden kunto, välineiden siisteys sekä puhdistus- ja desinfiointitavat, käsihygienia, käymälät, toiminnassa tarvittavat pesualtaat ja muut vesipisteet, mahdolliset pesu- ja pukeutumistilat, ilmanvaihdon riittävyys sekä käytettävät siivousvälineet ja puhdistusaineet ja niiden huoltoon käytettävä vesipiste.

Tarkastuskertomukseen on sisältynyt kohta Toimenpiteet, jossa on todettu, ettei nestesaippuaa saa säilyttää kaapissa, vaan sen tulee olla altaan vieressä.

Terveystarkastaja on määrännyt tarkastuskertomuksessa perittäväksi terveydensuojelulain 50 §:n nojalla tarkastusmaksun. Maksun suuruus on määräytynyt Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 22.11.2016 hyväksymän taksan mukaisesti. Tarkastuskertomuksessa on ollut valitusosoitus, jonka mukaan kunnan ympäristöterveysviranomaisen hyväksymään valvontasuunnitelmaan ja taksaan perustuvaan maksuun tyytymätön toiminnanharjoittaja voi tehdä maksusta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun perustevalituksen. Perustevalitus on tullut valitusosoituksen mukaan tehdä Turun hallinto-oikeudelle.

Maksu on laskutettu B:n omistamalta toiminimeltä hoitola A ja se on ollut määrältään 220,00 euroa.

Oikeudellinen arviointi

Rauman kaupungin terveystarkastajan hoitola A:han tekemä tarkastus on perustunut terveydensuojelulain 6 §:n 2 momentin mukaiseen valvontasuunnitelmaan. Tarkastuksesta on laadittu hallintolain 39 §:ssä tarkoitettu tarkastuskertomus. Tarkastuksesta on peritty terveydensuojelulain 50 §:n 2 ja 5 momentin mukaisesti Rauman terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän taksan mukainen tarkastusmaksu, josta on voinut verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 9 §:n 1 momentin mukaisesti tehdä perustevalituksen.

Tarkastuskertomuksessa mainittua nestesaippuan säilytystä koskevaa toimenpidettä ei ole nimetty kehotukseksi. Saadun selvityksen perusteella Rauman kaupungin terveydensuojeluviranomainen ei kuitenkaan ole siirtänyt terveydensuojelulain 51 §:n mukaista määräyksenantotoimivaltaansa viranhaltijalle eikä kyse ole myöskään sanotussa lainkohdassa tarkoitetusta kiireellisestä tilanteesta. Asiasta ei myöskään ilmene, että ennen tarkastuskertomuksen antamista olisi hallintolain 34 §:n mukaisesti kuultu asianosaisia, mikä pääsääntöisesti on ennen velvoittavan määräyksen antamista lainkohdassa edellytetty toimenpide. Edellä todettu huomioon ottaen tarkastuskertomukseen sisältyvää nestesaippuan säilyttämistä koskevaa mainintaa on pidettävä oikeudellisesti sitomattomana kehotuksena, joka ei ole hallintolainkäyttölain 5 §:ssä tarkoitettu päätös, johon voisi hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin.

Näin ollen Rauman kaupungin terveystarkastajan laatimaa tarkastuskertomusta ja siihen sisältyvää toimenpidekehotusta ei ole tullut pitää Rauman terveysvalvonnan viranhaltijan päätöksenä, josta olisi tullut hakea muutosta kunnan terveydensuojeluviranomaiselta oikaisuvaatimuksella. Säännönmukaisen muutoksenhakutien puuttuessa tarkastuksesta peritystä maksusta on voitu hakea muutosta verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n 1 momentin mukaisesti suoraan Turun hallinto-oikeudelta, jonka olisi tullut tutkia B:n sille tekemä perustevalitus.

B:n perustevalituksessa hallinto-oikeudelle esittämä huomioon ottaen asiaa ei ole syytä ratkaista ensi asteena korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kun otetaan huomioon asiassa esitetyt vaatimukset ja saatu selvitys, Turun hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja asia palautettava hallinto-oikeudelle käsiteltäväksi perustevalituksena.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Pekka Aalto ja Monica Gullans. Asian esittelijä Päivi Korkeakoski.