Muu päätös 3561/2019

Asia Saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon merkitsemistä koskeva valitus

Valittaja A

Päätös, jota valitus koskee

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta 1.7.2019 dnro 5.2 §

Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ratkaisu

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on valituksenalaisella päätöksellään poistanut A:n saamelaiskäräjien vaaliluettelosta.

Vaalilautakunta on perustellut päätöstään muun ohella seuraavasti:

Saamelaiskäräjälain itseoikaisua koskevan 26 a §:n 1 momentin mukaan, jos vaalilautakunta katsoo, että henkilö on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta tai oikeudettomasti otettu siihen taikka että häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen, vaalilautakunnalla on viran puolesta oikeus lisätä henkilö vaaliluetteloon tai poistaa hänet vaaliluettelosta taikka korjata häntä koskeva virheellinen merkintä. Muutokset on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen vaalitoimituksen aloittamista.

Saamelaiskäräjät ja sen vaalilautakunta ovat sidottuja noudattamaan lakia ja turvaamaan ihmisoikeuksien toteutumisen. Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (KP-sopimus) on lakina voimassa Suomessa ja yhdessä perustuslain 17, 22 ja 121 §:n kanssa se suojaa saamelaisten kulttuuria ja itsemääräämisoikeutta. Kun YK:n ihmisoikeuskomitea on todennut puheena olevien korkeimman hallinto-oikeuden vuosien 2011 ja 2015 päätökset KP-sopimusta loukkaaviksi, saamelaiskäräjien vaaliluettelo noihin ratkaisuihin perustuvalta osin on ristiriidassa KP-sopimuksen ja samalla myös perustuslain kanssa.

Oikeustilan korjaaminen olisi YK:n ihmisoikeuskomitean ratkaisujen mukaan ollut Suomen valtion velvollisuus joko lainsäädäntötoimin tai korkeimman hallinto-oikeuden omalla purkupäätöksellä. Kun näin ei ole tapahtunut, saamelaiskäräjien vaalilautakunnan velvollisuutena on oman toimivaltansa alalla turvattava lain ja ihmisoikeuksien noudattaminen.

A:n merkitseminen saamelaiskäräjien vaaliluetteloon perustuu korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen. Hän on näin ollen tullut oikeudettomasti merkityksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ja hänet on itseoikaisulla poistettava siitä.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että vaalilautakunnan päätös kumotaan ja poistetaan ja että päätöksen täytäntöönpano kielletään tai keskeytetään.

Vaatimusten tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa:

A on merkitty vaaliluetteloon korkeimman hallinto-oikeuden 26.9.2011 antamalla lainvoimaisella päätöksellä.

A on täydentänyt valitustaan.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian.

Valitus hyväksytään. Saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätös kumotaan ja poistetaan.

Perustelut

Saamelaiskäräjistä annetun lain 23 §:n 1 momentin mukaan vaalilautakunta laatii äänioikeutetuista vaaliluettelon edellisten vaalien vaaliluettelon ja väestötietojärjestelmän tietojen pohjalta.

Saamelaiskäräjistä annetun lain 23 a §:n 3 momentin mukaan vaalilautakunta vahvistaa ja allekirjoittaa vaaliluettelon viimeistään vaalivuoden helmikuun viimeisenä päivänä.

Saamelaiskäräjistä annetun lain 26 a § koskee itseoikaisua. Lainkohdan 1 momentin mukaan, jos vaalilautakunta katsoo, että henkilö on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta tai oikeudettomasti otettu siihen taikka että häntä koskeva merkintä vaaliluettelossa on virheellinen, vaalilautakunnalla on viran puolesta oikeus lisätä henkilö vaaliluetteloon tai poistaa hänet vaaliluettelosta taikka korjata häntä koskeva virheellinen merkintä. Muutokset on tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen vaalitoimituksen aloittamista. Pykälän 2 momentin mukaan poistettaessa henkilö vaaliluettelosta on siitä tehtävä kirjallinen päätös ja annettava se tiedoksi asianomaiselle henkilölle.

Hallituksen esityksessä laiksi saamelaiskäräjälain muuttamisesta (HE 234/2002 vp) 26 a §:n yksityiskohtaisten perustelujen mukaan itseoikaisulla tarkoitetaan vaaliluetteloa laadittaessa tapahtunutta teknisluontoista virhettä, joka on niin ilmeinen, että vaalilautakunta voi sen omasta aloitteestaan korjata.

Saamelaiskäräjistä annetun lain 26 b §:n 1 ja 2 momenttien mukaan vaalilautakunnan 26 a §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 14 päivänä siitä päivästä, kun asianomainen on saanut päätöksestä tiedon. Valituksen tekemisestä on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

A on merkitty saamelaiskäräjien vaaliluetteloon korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 26.9.2011 taltionumero 2711. Päätöksellään korkein hallinto-oikeus hyväksyi A:n valituksen saamelaiskäräjien hallituksen päätöksestä, joka koski A:n merkitsemistä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 5.7.2019 taltionumero 3237 hylännyt saamelaiskäräjien hallituksen hakemuksen, joka koski muiden ohella A:n vaaliluetteloon merkitsemistä koskevan päätöksen purkamista.

A:n vaaliluetteloon merkitsemisen lainmukaisuus on ratkaistu tuomioistuimen päätöksellä. Hänen osaltaan asiassa ei siten ole kysymys sellaisesta teknisluontoisesta ja ilmeisestä virheestä, jota tarkoitetaan saamelaiskäräjistä annetun lain 26 a §:ssä ja jonka vaalilautakunta voisi itseoikaisuna korjata. Näin ollen vaalilautakunnan päätös on kumottava ja poistettava ja A on pidettävä merkittynä vaaliluetteloon.

Hallintolainkäyttölain 31 §:n 1 ja 2 momenttien mukaan päätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos laissa niin säädetään tai jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä.

Saamelaiskäräjistä annetussa laissa ei ole säädetty sen perusteella tehdyn päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana, eikä vaalilautakunnan nyt tekemä itseoikaisupäätös ole sellainen, että se muutoinkaan olisi täytäntöönpantavissa ennen kuin päätös on lainvoimainen. Valituksenalainen päätös ei myöskään sisällä määräystä, että päätöstä olisi noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Pääasian tultua lainvoimaisesti ratkaistua täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevasta vaatimuksesta ei ole tarpeen enemmälti lausua.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari, Pekka Aalto ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Elina Nyholm.