Muu päätös 3890/2019

Asia Valitus lomauttamista koskevassa kunnallisasiassa

Valittaja A, Ulvila

Päätös, jota valitus koskee

Turun hallinto-oikeus 21.2.2018 nro 18/0050/1

Asian aikaisempi käsittely

Porin kaupunginhallitus on 25.7.2016 kaupungin talouden tasapainottamista koskevina toimenpiteinä muun ohella päättänyt lomauttaa kaupungin kuukausipalkkaisen henkilöstön kolmeksi viikoksi ja tuntipalkkaisen henkilöstön 15 päiväksi. Lomautuksen ulkopuolelle on rajattu päätöksessä kaikkia hallintokuntia koskien erikseen mainitut työntekijät ja virkamiehet sekä erikseen hallintokuntakohtaisesti päätöksestä ilmenevät viranhaltijat ja työntekijät. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt antaa kaupunginjohtajalle valtuudet muuttaa lomautusten rajauksia erityisistä syistä.

Kaupunginhallitus on 19.9.2016 hylännyt muun ohella A:n oikaisuvaatimuksen edellä mainitusta kaupunginhallituksen päätöksestä.

Satakunnan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja on päätöksellään 2.9.2016 (nro 70/2016) päättänyt kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 30 §:n 2 momentin mukaisilla taloudellisilla perusteilla, työnantajan työn tarjoamisedellytysten tilapäisen vähentymisen vuoksi, sekä Porin kaupunginhallituksen 25.7.2016 tekemän päätöksen nojalla, että A lomautetaan ajanjaksoina 28.–31.10.2016 ja 13.–29.12.2016.

A on Porin kaupunginhallitukselle 8.9.2016 saapuneessa oikaisuvaatimuksessa vaatinut pelastusjohtajan päätöksen kumoamista.

Vaatimuksen tueksi on esitetty muun ohella seuraavaa:

Lomautuspäätöksessä ei ole noudatettu voimassa olevaa lainsäädäntöä eikä voimassa olevaa palvelutasopäätöstä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 30 §:n mukaan viranhaltija voidaan lomauttaa, jos viranhaltijan irtisanomiselle on olemassa lain 37 §:n mukainen peruste.

Pelastuslaitoksella ei ole vähennetty yhtään työtehtävää, joten tehtävien ei voida katsoa vähentyneen olennaisesti. Lisäksi pelastuslaitoksella on jatkettu päällystön viransijaisten palvelussuhteita ja palkattu ainakin kaksi uutta vs. palomestaria tekemään lomautusten alaista työtä samaan aikaan, kun vakinaista henkilöstöä on lomautettu työn tarjoamisedellytysten vähentymisen perusteella. Päätöksen perusteeksi ei ole osoitettu, että kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa säädetyt lomautuksen edellytykset olisivat olemassa.

Operatiivisessa toiminnassa mukana olevat viranomaispäivystystyötä tekevät palomestarit tekevät myös poikkeusluvan mukaista työaikaa, kuten muut pelastuslaitoksen poikkeusluvan mukaista työaikaa tekevät operatiivisessa toiminnassa mukana olevat henkilöstöryhmät (palomiehet, ylipalomiehet, paloesimiehet ja ensihoitajat), jotka on rajattu aiotun lomautuksen ulkopuolelle. Pelastuslaitos tarvitsee päivittäin riittävästi henkilöstöä pelastustoimintaan ja lakisääteisten tehtävien hoitamiseen sekä päättämään hankinnoista, jotka vaikuttavat pelastuslaitoksen toimintaan. Päätös on kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain vastainen, koska päivystäviä palomestareita ei kohdella tasapuolisesti operatiivisessa toiminnassa mukana olevan muun henkilöstön kanssa.

Pelastuslaitoksen palomestareiden ja palotarkastajien lomautus vaikuttaa Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen, sillä lomautus vie kaikkiaan noin 4 200 työtuntia palomestareiden ja palotarkastajien työajasta. Palvelutasosopimuksen tehneitä kuntia ei ole kuultu ennen päätöksentekoa.

A on Turun hallinto-oikeuteen 4.11.2016 saapuneessa valituksessa uudistanut oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet ja vaatinut muun ohella, että pelastusjohtajan 2.9.2016 tekemä lomautuspäätös kumotaan.

Porin kaupunginhallitus on antanut valituksen johdosta lausunnon ja liittänyt siihen Satakunnan pelastuslaitoksen antaman lausunnon.

A on antanut vastaselityksen, jossa hän on muun ohella todennut, että hakiessaan oikaisua pelastusjohtajan 2.9.2016 A:n osalta tekemään lomautuspäätökseen, A:lle oli ilmoitettu, ettei päätökseen voi hakea muutosta ja että päätöksessä on kysymys kaupunginhallituksen 25.7.2016 tekemän päätöksen toimeenpanosta.

Merkitään, että asia on hallinto-oikeudessa erotettu käsiteltäväksi erillisenä asiana A:n Porin kaupunginhallituksen 19.9.2016 tekemää päätöstä koskevasta valitusasiasta (hallinto-oikeuden diaarinumero 01491/16/2207).

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Turun hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt tutkimatta A:n valituksen Satakunnan pelastuslaitoksen pelastusjohtajan päätöksestä.

Hallinto-oikeus on hylännyt A:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Hallinto-oikeus on perustellut ratkaisuaan seuraavasti:

Kuntalain (365/1995) 89 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Saman lain 90 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.

A on pelastuslaitoksen pelastusjohtajan päätökseen 2.9.2016 liitetyn muutoksenhakuohjeen mukaisesti tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus ei ole ratkaissut oikaisuvaatimusta vielä silloin, kun A on tehnyt valituksen hallinto-oikeudelle 4.11.2016. Pelastusjohtajan päätöstä koskeva oikaisuvaatimus on ratkaisu vasta 30.1.2017.

Hallinto-oikeus toteaa, että siltä osin kuin A:n valituksessa 4.11.2016 on vaadittu myös pelastusjohtajan päätöksen kumoamista, valitus on ollut ennenaikainen, eikä valitusta näin ollen voida tutkia. Vasta pelastusjohtajan päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen johdosta tehdystä päätöksestä voidaan tehdä valitus hallinto-oikeudelle.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että A:n oikeudenkäyntikulut jäävät hänen vahingokseen.

Hallinto-oikeuden soveltamat oikeusohjeet

Kuntalaki (365/1995) 89 § (1375/2007) 1 momentti ja 90 § (1375/2007) 1 momentti

Kuntalaki (410/2015) 147 §

Hallintolainkäyttölaki 74 §

Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Tiina Saari, Matti Leikkonen ja Veronica Storträsk, joka on myös esitellyt asian.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeuden päätös kumotaan ja että korkein hallinto-oikeus tutkii valituksen Satakunnan pelastuslaitoksen pelastusjohtajan päätöksestä 2.9.2016 tai palauttaa asian hallinto-oikeudelle ratkaistavaksi. Hän on myös vaatinut, että Porin kaupunki velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa asiassa 1 240 eurolla sekä mahdollisella oikeudenkäyntimaksulla korkoineen.

A on uudistanut asiassa aikaisemmin lausumansa ja esittänyt vaatimustensa tueksi lisäksi muun ohella seuraavaa:

Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt (oikeastaan jättänyt tutkimatta) A:n valituksen Satakunnan pelastusjohtajan päätöksestä 2.9.2016, jota koskevan oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitus on hylännyt 19.9.2016. A on valittanut mainitusta kaupunginhallituksen päätöksestä hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa A on vaatinut, että hallinto-oikeus kumoaa Porin kaupunginhallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta 19.9.2016 tekemän päätöksen ja pelastusjohtajan 2.9.2016 tekemän lomautuspäätöksen, jolla A on päätetty lomauttaa 28.–31.10.2016 ja 13.–29.12.2016.

Pelastusjohtajan päätöksen 2.9.2016 liitteenä on ollut oikaisuvaatimusohjeet. Niissä on ilmoitettu, että päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen Porin kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu.

A on kiistatta asianosainen pelastusjohtajan päättämässä asiassa, koska se koskee hänen virkasuhdettaan. A on toiminut pelastusjohtajan päätökseen 2.9.2016 liitetyn muutoksenhakuohjeen mukaisesti eli tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen Porin kaupunginhallitukselle. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan pelastusjohtajan päätöstä koskeva oikaisuvaatimus olisi ratkaistu vasta 30.1.2017, joten A:n valitus 4.11.2016 on tehty suoraan viranhaltijan päätöksestä eikä kaupunginhallituksen oikaisupäätöksestä, ja se olisi ennenaikainen. A on kuitenkin antanut asiassa myös vastaselityksen, jossa vaatimukset on toistettu. A on ollut siinä käsityksessä, että hallinto-oikeudessa on ollut käsittelyssä yhdessä nämä kaksi valitusasiaa ja että kaupunginhallituksen jälkimmäinenkin päätös on kaupungin toimesta saatettu tämän valitusmenettelyn piiriin.

A:lle ei ole missään vaiheessa toimitettu edellä mainittua kaupunginhallituksen päätöstä 30.1.2017, joten hänen valitusaikansa ei ole voinut vielä alkaa kulua. A:lla ei myöskään ole tietoa tuon päätöksen sisällöstä. A on muutoksenhakuohjeen mukaisesti tehnyt oikaisuvaatimuksen ja sitten valituksen esimiehensä 2.9.2016 tekemästä päätöksestä. B:n 12.9.2016 lähettämästä sähköpostista käy kuitenkin ilmi, että henkilöstöpalveluista on tullut ilmoitus, että pelastusjohtajan päätöksen muutoksenhakuohje on virheellinen. Lomautusta koskevasta viranhaltijapäätöksestä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. Tämän ja hallinto-oikeuden ratkaisun sisällön mukaisesti A:lla ei olisi ollenkaan oikeutta valittaa häntä koskevista lomautusratkaisuista. Näin ei voi olla.

A on korkeimman hallinto-oikeuden lisäselvityspyynnön johdosta ilmoittanut olleensa oikaisuvaatimuksen tekohetkellä ja edelleen olevansa Suomen Palomiesliiton (SPAL) jäsen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus kumoaa hallinto-oikeuden päätöksen ja Porin kaupunginhallituksen päätöksen 30.1.2017 (§ 69) ja viivytyksen välttämiseksi asiaa Porin kaupunginhallitukselle palauttamatta ottaa A:n pelastusjohtajan päätöksestä 2.9.2016 kaupunginhallitukselle tekemän oikaisuvaatimuksen välittömästi korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta siltä osin kuin se koskee lomauttamisen perusteita. Oikaisuvaatimus hylätään muilta osin.

2. A:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Perustelut

1. A:n oikaisuvaatimus

1.1 Lomautusperusteiden tutkimatta jättäminen

Lomauttamisesta säädetään kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 30 §:ssä.

Pelastusjohtajan päätöksen tekohetkellä voimassa olleen kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) 2014–2016 I luvun 4 §:n mukaan kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa oleviin palo- ja pelastustoimen viranhaltijoihin ja kuukausipalkkaisiin työntekijöihin sovelletaan muun muassa lomauttamisen osalta kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) VIII luvun lomauttamista koskevia määräyksiä. KVTES:n 2014–2016 VIII luvun 1 §:n 1 momentin mukaan viranhaltijan lomauttaminen määräytyy kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain lomauttamista koskevien säännösten (omaksumismääräys), työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain säännösten (viittausmääräys) ja mainitun VIII luvun 2 §:n määräysten mukaisesti. Määräaikainen viranhaltija voidaan lomauttaa kuitenkin vain, jos virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään kuusi kuukautta.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain lomauttamista koskevat säännökset ovat tulleet kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen omaksumismääräyksen mukaisesti virkaehtosopimuksen osaksi. Kysymys lomauttamisen perusteista koskee näin ollen virkaehtosopimuksen lomauttamista koskevien määräysten soveltamista ja oikeaa tulkintaa. Koska tuo kysymys voidaan saattaa asianomaisessa järjestyksessä työtuomioistuimen käsiteltäväksi, A ei kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 50 §:n 2 momentin mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta pelastusjohtajan päätöksestä lomautuksen perusteita koskevalta osalta. Tämän vuoksi oikaisuvaatimus on lomautuksen perusteita koskevalta osalta jätettävä tutkimatta.

1.2 Oikaisuvaatimuksen tutkittavaksi ottaminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa muilta osin

Porin kaupunginhallitus on 25.7.2016 kaupungin talouden tasapainottamista koskevina toimenpiteinä muun ohella päättänyt lomauttaa kaupungin kuukausipalkkaisen henkilöstön kolmeksi viikoksi ja tuntipalkkaisen henkilöstön 15 päiväksi. Lomautuksen ulkopuolelle on rajattu päätöksessä kaikkia hallintokuntia koskien erikseen mainitut työntekijät ja virkamiehet sekä erikseen hallintokuntakohtaisesti päätöksestä ilmenevät viranhaltijat ja työntekijät. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt antaa kaupunginjohtajalle valtuudet muuttaa lomautusten rajauksia erityisistä syistä. A on tehnyt mainitusta päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka kaupunginhallitus on 19.9.2016 (§ 476) hylännyt.

Satakunnan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja on päätöksellään 2.9.2016 (nro 70/2016) päättänyt Porin kaupunginhallituksen 25.7.2016 tekemän päätöksen nojalla, että A lomautetaan 28.–31.10.2016 ja 13.–29.12.2016. A on pelastusjohtajan päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti tehnyt pelastusjohtajan päätöksestä Porin kaupunginhallitukselle 8.9.2016 saapuneen oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallitus on 30.1.2017 (§ 69) kuntalain 91 §:n nojalla jättänyt oikaisuvaatimuksen tutkimatta, koska kyseessä on ollut kaupunginhallituksen 25.7.2016 tekemän päätöksen täytäntöönpano. Päätöksessä on todettu, että kaupungin organisaatiossa oli hetkellisesti virheellistä ohjeistusta muutoksenhakuohjeiden antamisesta ja että kaksi henkilöä ehti ennen ohjeiden korjaamista tehdä lomautuspäätöksestään oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallituksen oikaisuvaatimuspäätökseen on liitetty oikaisuvaatimusohje, jonka mukaan päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen Porin kaupunginhallitukselle.

A on hallinto-oikeudelle 4.11.2016 saapuneessa valituksessaan vaatinut, että hallinto-oikeus kumoaa Porin kaupunginhallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta 19.9.2016 tekemän päätöksen ja pelastusjohtajan 2.9.2016 tekemän A:n lomauttamista koskevan päätöksen.

A:n hallinto-oikeudelle antamasta vastaselityksestä myös ilmenee, että hänen tarkoituksenaan on ollut hakea muutosta paitsi kaupunginhallituksen päätöksiin 25.7.2016 ja 19.9.2016 myös pelastusjohtajan hänen lomauttamistaan koskevaan päätökseen 2.9.2016, jota koskevan A:n oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitus on edellä todetun mukaisesti vasta 30.1.2017 (§ 69) jättänyt tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että yksittäisen viranhaltijan lomautuspäätös on oikeuskäytännössä katsottu valituskelpoiseksi päätökseksi. Kaupunginhallituksen ei näin ollen olisi tullut jättää A:n oikaisuvaatimusta mainitsemallaan perusteella tutkimatta.

Edellä mainituissa olosuhteissa ja kun otetaan huomioon, mitä A on hallinto-oikeudelle antamassaan vastaselityksessä todennut sekä se, että hallinto-oikeudella on ollut tiedossaan sille oikeudenkäynnin kuluessa toimitettu kaupunginhallituksen päätös 30.1.2017 (§ 69), hallinto-oikeuden ei olisi mainitsemillaan perusteilla tullut jättää A:n pelastusjohtajan päätöksestä 2.9.2016 tekemää valitusta tutkimatta. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätös ja Porin kaupunginhallituksen päätös 30.1.2017 (§ 69) on kumottava ja A:n pelastusjohtajan päätöksestä 2.9.2016 kaupunginhallitukselle tekemä oikaisuvaatimus muilta kuin lomautuksen perusteita koskevalta osalta otettava korkeimmassa hallinto-oikeudessa välittömästi tutkittavaksi.

1.3 Pelastusjohtajan päätöksen lainmukaisuus

Pelastuslain 24 §:n 1 momentin mukaan kunnat vastaavat pelastustoimesta yhteistoiminnassa pelastustoimen alueilla (alueen pelastustoimi) siten kuin mainitussa laissa tarkemmin säädetään. Pykälän 3 momentin mukaan pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Sopimuksen hyväksymiseen ja muuttamiseen sovelletaan, mitä kuntalain 57 §:n 1 momentissa säädetään kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta. Sopimukseen sovelletaan muuten, mitä kuntien yhteistoiminnasta säädetään kuntalaissa.

Pelastuslain 27 §:n 1 momentin mukaan alueen pelastustoimi vastaa pelastustoimen palvelutasosta, pelastuslaitoksen toiminnan ja nuohouspalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä sekä muista tässä laissa sille säädetyistä tehtävistä. Saman pykälän 2 momentin mukaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan:

1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa;

2) pelastustoimen valvontatehtävistä;

3) väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä;

4) pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.

Pelastuslain 29 §:ssä on säädetty alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksestä. Pykälän 1 momentin mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 § :n 1 momentin mukaan työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole viranhaltijoiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua.

Porin kaupunginhallituksen 25.7.2016 tekemässä päätöksessä kaupungin henkilöstön lomauttamisesta on kaikkia hallintokuntia koskevien rajausten lisäksi Satakunnan pelastuslaitoksen osalta rajattu lomautuksen ulkopuolelle palomiehet, ylipalomiehet, paloesimiehet ja ensihoitajat.

A on oikaisuvaatimuksessaan esittänyt, että Porin kaupunginhallitus ei ole yksipuolisesti ja muita alueen pelastustoimen kuntia kuulematta voinut päättää palvelutasoon merkittävästi vaikuttavasta asiasta. Päätösvalta kuuluu pelastuslain 29 §:n perusteella alueen pelastustoimelle. A on niin ikään esittänyt, että kaupunginhallitus ei ole kohdellut päätöksellään päivystäviä palomestareita tasapuolisesti suhteessa muuhun operatiivisessa toiminnassa mukana olevaan henkilöstöön, koska palomiehet, ylipalomiehet, paloesimiehet ja ensihoitajat on rajattu lomautusten ulkopuolelle.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että asiassa on kysymys A:n lomauttamisesta pelastusjohtajan 2.9.2016 tekemästä päätöksestä ilmenevinä ajanjaksoina. Päätös on perustunut Porin kaupunginhallituksen henkilöstön lomauttamisesta ja sen toteuttamisesta 25.7.2016 tekemään päätökseen. Korkein hallinto-oikeus katsoo, että asiassa ei ole kysymys pelastuslain 29 §:ssä tarkoitetun palvelutasopäätöksen tekemisestä tai muuttamisesta. Pelastusjohtajan lomautuspäätös ei siten ole lainvastainen sillä valituksessa esitetyllä perusteella, että niitä muita kuntia, joita palvelutasopäätös koskee, ei ole kuultu lomautusasiassa.

Kaupunginhallituksen hallinto-oikeudelle antamassa lausunnossa on todettu, että päivystävät palomestarit työskentelevät päivystys/virkatyöajassa, jossa on 24 tunnin päivystysvuorot ja virkatyöpäiviä siten, että viikkotuntimäärä on keskimäärin 40 tuntia viikossa. Poikkeusluvan mukainen työajan tasoittumisjakso on yksi vuosi. Kullakin päivystysalueella on keskimäärin kahdeksan päivystävää palomestaria. Henkilön ollessa vuosilomalla, lomautettuna tai muutoin poissa hänen vuoroparinsa tai joku muu tekee päivystysvuoron. Henkilön ollessa lomautettuna kolme viikkoa ja tehtyä kolme viikkoa käytännössä pelkkää päivystystyötä hänelle jää seitsemän viikkoa aikaa suorittaa osoitetut palotarkastukset.

Lausunnossa on lisäksi todettu, että lomautusten rajaukset perustuvat työntekijöiden ja viranhaltijoiden työtehtävien erilaisuuteen. Pääsääntöisesti rajaukset perustuvat siihen, että kaupungin tulee pystyä huolehtimaan lakisääteisistä velvoitteistaan. Pelastustoimen johtaminen sekä muut palomestareille kuuluvat tehtävät voidaan Satakunnan pelastuslaitoksessa lomautuksista huolimatta hoitaa tehtäviä ja työvuoroja järjestelemällä. Operatiivisen henkilöstön osalta tämä ei ole mahdollista.

Kaupunginhallituksen lausuntoon liitetyn Satakunnan pelastuslaitoksen lausunnon mukaan päivystävän palomestarin tehtäviin kuuluvat toiminnot pidetään katkeamattomina yllä lomautusten aikana samaan tapaan kuin vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana. Palotarkastuksia on mahdollista suorittaa myös etupainotteisesti lomautuspäätöksestä alkaen, ja lisäksi tietyt palotarkastukset voidaan tehdä päivystysvuoron aikanakin. Päivystävän palomestarin työtä tekevien lomautus kohdistuu virkatyöpäiviin. Lomautukset on korvattu erityisjärjestelyin, joita ovat muun muassa tehostettu työvuoro- ja tehtäväsuunnittelu, lomajärjestelyt sekä erilaisten ohjaus-, koulutus-, tiedotus-, työhyvinvointi- ja kehittämistilaisuuksien peruuttaminen. Muun ohella kehityskeskusteluja on viivästetty ja siirretty pidettäväksi alkuvuonna 2017. Lisäksi pelastuslaitos rajoittaa minimiin osallistumisen ulkopuolisiin tiedotus-, koordinointi-, kehittämis- ja koulutustilaisuuksiin. Pelastuslaitos on näiltä osin vähentänyt työtehtäviä ja vapauttanut työaikaa lakisääteisten ja palvelutasopäätöksen mukaisten tehtävien hoitamiseen.

Lomautuksen ulkopuolelle rajatut palomiehet, ylipalomiehet, paloesimiehet ja ensihoitajat työskentelevät poikkeusluvan mukaisessa työajassa. Tässä työaikamallissa, toisin kuin päällystöllä, ei Satakunnan pelastuslaitoksen hallinto-oikeudelle antaman lausunnon mukaan ole virkatyöpäiviä ja työ on muutoinkin erilaista. Suorittavan henkilöstön työ on pelastustoiminnan ja ensihoidon fyysistä työtä. Palomestarit johtavat toimintaa asiantuntemuksensa perusteella osallistumatta fyysiseen työhön. Päivystävien palomestareiden työ on sekä päivystysvuoron aikana että virkatyöpäivinä asiantuntijatyötä. Virkatyöpäivinä palomestarit tekevät täsmälleen samoja palotarkastus- ja muita tehtäviä kuin yleistyöajassa olevat palomestarit, palotarkastajat ja paloinsinööri, jotka ovat lomautusten piirissä. Lisäksi palomestareiden odotetaan suorittavan mainittuja palotarkastus- ja muita tehtäviä myös päivystysvuoron aikana pelastustoiminnan johtamistehtävien salliessa.

Kun otetaan huomioon, mitä edellä on todettu päivystävien palomestareiden tehtävänkuvasta ja heidän lomautuksensa varalle tehtävissä olevista töiden järjestelyistä, korkein hallinto-oikeus toteaa, että pelastuslaitoksen lain mukaan hoidettavat tehtävät on ollut mahdollista hoitaa siitä huolimatta, että kaupunginhallituksen lomautuspäätös on koskenut myös päivystäviä palomestareita. Kun otetaan huomioon pelastuslaitoksen henkilöstöön kuuluvien viranhaltijoiden erilaiset toimenkuvat, pelastusjohtajan päätös A:n lomauttamisesta ei myöskään ole tasapuolisen kohtelun vastainen sillä perusteella, että osa pelastuslaitoksen henkilöstöstä on päätöksessä jätetty lomautuksen ulkopuolelle. Tämän vuoksi oikaisuvaatimus on hylättävä siltä osin kuin se on korkeimmassa hallinto-oikeudessa tutkittu.

2. Vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, A:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander ja Toomas Kotkas. Asian esittelijä Riitta Kreula.

Äänestyslausunto

Eri mieltä olleen oikeusneuvos Outi Suvirannan äänestyslausunto:

"Hylkään valituksen. En muuta hallinto-oikeuden päätöstä.

Perustelut

"Katson, että hallinto-oikeuden on ratkaisustaan ilmenevien perustelujen ja siinä mainittujen lainkohtien nojalla tullut jättää A:n valitus Satakunnan pelastuslaitoksen pelastusjohtajan päätöksestä 2.9.2016 tutkimatta. Tämän vuoksi hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

Velvollisena lausumaan oikeudenkäyntikuluja koskevasta vaatimuksesta enemmistön pääasiaratkaisun pohjalta olen niiden osalta samalla kannalla kuin enemmistö."

Asian esittelijän esittelijäneuvos Riitta Kreulan esitys asian ratkaisemiseksi oli samansisältöinen kuin oikeusneuvos Outi Suvirannan äänestyslausunto.