Muu päätös 73/2020

Julkista hankintaa koskeva valitus

Antopäivä: 15.1.2020
Taltionumero: 73
Diaarinumero: 505/3/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:T73

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Vantaan kaupunki

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 27.12.2017 nro 849/17

Asian aikaisempi käsittely

Vantaan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 25.3.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella sekä 16.4.2016 ja 30.4.2016 julkaistuilla korjausilmoituksilla avoimella menettelyllä toteutettavasta toimisto- ja koulutarvikkeiden hankinnasta kahden vuoden sopimuskaudelle sekä mahdolliselle kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Vantaan kaupungin hankintajohtaja on 3.6.2016 tekemällään hankintapäätöksellä (§ 55) muun ohella valinnut Lyreco Finland Oy:n tarjouksen hankinnan osa-alueelle 1.

Vantaan kaupungin hankintajohtaja on 13.7.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä (§ 69) muun ohella päättänyt oikaista 3.6.2016 tehtyä hankintapäätöstä (§ 55) siten, että Lyreco Finland Oy:n tarjous on suljettu tarjouskilpailusta hankinnan osa-alueella 1 ja Staples Finland Oy:n tarjous on valittu tarjouskilpailun voittajaksi kyseisellä osa-alueella.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 3 312 000 euroa, josta tarjouspyynnön mukaan osa-alueen 1 osuus on ollut 2 860 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Lyreco Finland Oy on ollut valittajana, Vantaan kaupunki vastapuolena ja Staples Finland Oy kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään Lyreco Finland Oy:n valituksesta kumonnut Vantaan kaupungin hankintajohtajan 13.7.2016 tekemän hankintaoikaisupäätöksen (§ 69) ja kieltänyt Vantaan kaupunkia asettamansa 150 000 euron sakon uhalla tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella.

Markkinaoikeus on lisäksi velvoittanut Vantaan kaupungin korvaamaan Lyreco Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 12 555 eurolla viivästyskorkoineen sekä hylännyt Vantaan kaupungin ja Staples Finland Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä lain 44 ja 45 §:ssä säädetään, sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintamenettelyn kuvaus

Hankintayksikön 26.4.2017 päivätyssä korjatussa tarjouspyynnössä on pyydetty tarjoamaan osa-alueelle 1 toimisto- ja koulutarvikkeita. Osa-alueen 1 osalta on tarjouspyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen kriteerit” esitetty positioittain tarjottavia tuotteita koskevat vaatimukset muutoksenhaun kohteena olevilta osin seuraavasti:

”Pos. 1 / Aakkoshakemisto, välilehti A4 / Muovia, viivoitettu etulehti. Myyntierä 1-max. 50 kpl.”

”Pos. 27 / Huopakynä musta viisto permanent / Huopakynä pysyvällä musteella, sopii myös märkiin ja öljyisiin pintoihin, viivan leveys 2–7 mm. Myyntierä max. 12 kpl.”

”Pos. 144 / Puhdistuspyyhe kaikille näytöille / Puhdistuspyyhe näytölle. Myyntiyksikön koko 1–5 pkt”

”Pos. 210 / Vihko, A4 (20 leht.) / Musiikkivihko, valkoinen paperi, vähintään 80 g, toinen sivu nuottiviivastoa ja toinen sivu ruudutettua.”

Mainitussa tarjouspyynnön kohdassa on lisäksi ilmoitettu yhteisenä kriteerinä seuraavaa:

”Tarjotkaa kuhunkin positioon valikoimistanne vastaava tuote. Vastaavuus tarkoittaa, että tuote on samassa kokoluokassa ja vastaavilla ominaisuuksilla kuin pyydetty tuote. Hankintayksikön tuotteille ilmoittamat mitat ovat noin-mittoja.”

Tarjouspyynnön kohdassa ”Hinta ja kaupalliset ehdot” on ilmoitettu muun ohella, että tarjouspyynnössä ”ilmoitetut pakkauskoot ovat viitteellisiä ja tarjoajan tulee tarjota lähin mahdollinen pakkauskoko”.

Hankintamenettelyn aikana hankintayksikölle on esitetty positioon 27 liittyen muun ohella seuraava kysymys:

”Hyväksytäänkö huopakynä, jonka viivan leveys on 5 mm?”

Hankintayksikkö on antanut kysymykseen seuraavan vastauksen:

”Ei Hyväksytä.”

Lisäksi hankintamenettelyn aikana hankintayksikölle on esitetty positioon 144 liittyen seuraava kysymys ja annettu seuraava vastaus:

”Kysymys: Myyntiyksikön koko, montako kpl/pkt

Vastaus: Noin 10–20 kpl/pkt. Hinta pyydetään ilmoittamaan €/kpl.”

Lyreco Finland Oy on tarjouksessaan tarjonnut positioon 1 tuotetta, nimeltä ”LYRECO HAKEMISTO A-Ö A4 PP VALKOINEN”. Positioon 27 Lyreco Finland Oy on tarjonnut tuotetta ”SHARPIE PROF HUOPAKYNÄ V 3–5,3 PERM MU”. Positioon 144 Lyreco Oy on tarjonnut tuotetta ”PK100 LYRECO YLEISPUHDISTUSPYYHE KOSTEA”, jonka myyntiyksikön kooksi on ilmoitettu ”PKT=100 KPL”. Vielä positioon 210 Lyreco Finland Oy on tarjonnut tuotetta ”MUSIIKKIVIHKO 408 A4/20 NUOTTIVIIV/RUUD”.

Hankintayksikkö on 3.6.2016 tekemällään hankintapäätöksellä muun ohella valinnut Lyreco Finland Oy:n tarjouksen hankinnan osa-alueelle 1. Hankintayksikkö on tämän jälkeen tehnyt Staples Finland Oy:n ja Lekolar-Printel Oy:n hankintaoikaisuvaatimusten johdosta hankintaoikaisupäätöksen, jossa se on muun ohella sulkenut Lyreco Finland Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena osa-alueella 1.

Hankintaoikaisupäätöksen perustelujen mukaan tarjouspyynnön positiossa 1 on pyydetty tarjoamaan muovista aakkoshakemistoa. Lyreco Finland Oy on tarjonnut tuotetta, jonka kuvauksessa on etulehden ilmoitettu olevan viivoitettua kartonkia. Hankintaoikaisupäätöksen perustelujen mukaan Lyreco Finland Oy:n tarjous on tämän johdosta positiossa 1 tarjouspyynnön vastainen.

Lisäksi hankintaoikaisupäätöksen perusteluissa on todettu, että tarjouspyynnön positiossa 27 on pyydetty tarjoamaan huopakynää, jonka pää on viisto ja viivan leveys on 2–7 millimetriä. Perustelujen mukaan tarjouspyyntöön tulleessa kysymyksessä on kysytty, hyväksytäänkö huopakynä, jonka viivan leveys on 5 millimetriä. Tähän on perustelujen mukaan vastattu, että tällaista tuotetta ei hyväksytä. Perustelujen mukaan Lyreco Finland Oy on tarjonnut huopakynää, jonka viivan leveys on 3–5,3 millimetriä. Tällä perusteella hankintaoikaisupäätöksessä on todettu, että Lyreco Finland Oy:n positioon 27 tarjoaman tuotteen viivan leveys ei vastaa tarjouspyynnön vaatimusta ja on siten tarjouspyynnön vastainen.

Vielä hankintaoikaisupäätöksen perusteluissa on todettu, että tarjouspyynnön positiossa 144 on pyydetty tarjoamaan puhdistuspyyhettä, joka on pakattu noin 10–20 kappaleen paketteihin. Hankintaoikaisupäätöksessä on todettu, että Lyreco Finland Oy on tarjonnut 100 kappaleen pakettia, joten sen tarjous on katsottu tarjouspyynnön vastaiseksi pakkauskoon osalta.

Asian arviointi

Markkinaoikeudessa on Lyreco Finland Oy:n valituksen johdosta ensisijaisesti kysymys siitä, onko hankintayksikkö voinut sulkea sen tarjouksen tarjouskilpailusta 13.7.2017 tehdyssä hankintaoikaisupäätöksessä esitetyillä perusteilla.

Edellä todettuun kysymykseen nähden sekä hankintamenettelyn vaiheittaisuuden johdosta asiassa on kuitenkin ensimmäiseksi ratkaistava, onko tarjouspyyntö laadittu tuotteiden kokoa ja pakkauskokoa koskevien vaatimusten osalta riittävän selvästi.

Tarjouskilpailun osapuolista Lyreco Finland Oy on tulkinnut tarjouspyyntöä siten, että tietyistä mitoista ja pakkauskokoa koskevista vaatimuksista on voinut poiketa. Hankintayksikkö on puolestaan ensin hyväksynyt Lyreco Finland Oy:n tarjouksen, mutta hankintaoikaisupäätöksessään katsonut Lyreco Finland Oy:n tarjouksen olevan edellä selostetuilta osin tarjouspyynnön vastainen muun ohella tiettyjä mittoja ja pakkauskokoja koskevien seikkojen johdosta. Markkinaoikeudessa hankintayksikkö on muun ohella esittänyt, että yli 50 prosentin poikkeama pyydetystä tuotteesta ei ole ollut hyväksyttävää. Staples Finland Oy on puolestaan esittänyt, että tarjouspyynnössä on ilmoitettu, milloin esimerkiksi mitoista on voinut poiketa. Tällöin mitat on Staples Finland Oy:n mukaan ilmoitettu käyttäen merkkiä ”n”.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on positiossa 27 esitetty vaatimus siitä, että viivan leveyden tulee olla 2–7 millimetriä. Mainitun vaatimuksen kohdalla ei ole ilmoitettu, että viivan leveydestä olisi mahdollista poiketa. Positiota koskevaan kysymykseen annetun vastauksen mukaan esimerkiksi viiden millimetrin viivan leveys ei ole ollut hyväksyttävä. Samoin position 144 osalta on tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin annetussa vastauksessa ilmoitettu, että tuotteen tulee olla pakattuna noin 10–20 kappaleen pakkaukseen. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että tiettyjen tuotteiden kohdalla on tarjouspyynnössä ollut lisätty merkintä ”n.” pakkauskokojen tai mittojen kohdalla. Näin on ollut esimerkiksi positioissa 147 ja 206.

Kuitenkin edellä selostetulla tavalla tarjouspyynnössä on myös yleisesti kaikkia positioita koskevina seikkoina ilmoitettu, että tuotteille ilmoitetut mitat ovat noin-mittoja ja että pakkauskoot ovat viitteellisiä. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, että mitoista tai pakkauskoista voisi poiketa vain niissä tuotteissa, joissa on ollut voittaneen tarjoajan mainitsema ”n.”-merkintä.

Edellä todetun johdosta markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöä on sinänsä lähtökohtaisesti voinut tulkita Lyreco Finland Oy:n esittämällä tavalla siten, että esimerkiksi myös positiossa 27 ilmoitettu viivan leveyden mitta on pikemminkin suuntaa-antava, kuin ehdoton vaatimus. Position 144 osalta tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin annetuissa vastauksissa on puolestaan viitattu myyntiyksikön koon osalta noin 10–20 kappaleen paketteihin. Tämän position osalta Lyreco Finland Oy on voinut perustellusti lähteä siitä, että tämä pakkauskokoa koskeva vaatimus ei ole ollut ehdoton, sillä tarjouspyynnössä on nimenomaisesti ilmoitettu, että pakkauskoot ovat viitteellisiä ja että tarjoajan tulee tarjota lähin mahdollinen pakkauskoko.

Toisaalta markkinaoikeus toteaa, että tarjoajat ovat esittäneet hankintamenettelyn aikana hankintayksikölle lukuisia kysymyksiä koskien erilaisia tuotteita ja niiden sallittuja mittoja. Hankintayksikkö on edellä selostetulla tavalla vastauksessaan esimerkiksi position 27 osalta ilmoittanut, että viiden millimetrin tuotetta ei ole mahdollista positioon tarjota. Vastauksessa ei ole kuitenkaan täsmennetty, miksei tämä ole mahdollista ottaen huomioon, että viisi millimetriä sijoittuu tarjouspyynnössä ilmoitetulle vaihteluvälille ja tarjouspyynnön mukaan mitat ovat olleet vain noin-mittoja. Myös pakkauskokoon osalta hankintayksikölle on esitetty lukuisia kysymyksiä ja muun ohella positiota 144 koskevaan kysymykseen on annettu vastaus, jonka mukaan pakkauskoon tulisi olla noin 10–20 kappaletta paketissa. Asiassa ei ole kuitenkaan täsmennetty, miten tämä vastaus on suhteutunut tarjouspyynnön ilmoitukseen siitä, että pakkauskoot ovat viitteellisiä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankinnan kohteena ovat sinänsä olleet koulutarvikkeet, joiden osalta on vaikeaa määrittää mitat ja pakkauskoot yksiselitteisesti ja siten, että menettely on tasapuolinen kaikille tarjouskilpailuun osallistuville tarjoajille ottaen huomioon tuotteissa olevat valmistajakohtaiset erot. Hankintayksikön tarjouspyynnössä antamat mittojen ja pakkauskojen määrittelyt ovat kuitenkin olleet huomattavan väljät, ja hankintayksikkö on vasta markkinaoikeudessa esittänyt, että esimerkiksi 50 prosentin poikkeama pyydetystä tuotteesta on ollut sellainen, jota ei ole voitu hyväksyä. Hankintamenettelyn aikana esitetyt lukuisat kysymykset sekä osapuolten esittämät näkemykset osoittavat, että menettelyyn osallistujille ei ole ollut täysin selvää, kuinka paljon ja missä tapauksissa mitoista tai pakkauskoosta on ollut mahdollista poiketa. Lisäksi edellä selostetulla tavalla hankintayksikkö on esitettyihin kysymyksiin antamisissaan vastauksissa ilmoittanut mittoja ja pakkauskokoja koskevia tarkempia vaatimuksia täsmentämättä, mikä näiden vastausten suhde on tarjouspyynnössä ilmoitettuihin mittoja ja pakkauskokoja koskeviin yleislausekkeisiin, joiden mukaan vaatimukset ovat olleet pikemminkin suuntaa-antavia. Edelleen hankintaoikaisupäätöksessä hankintayksikkö on tulkinnut tarjouspyynnön vaatimuksia tiukasti antamatta painoa tarjouspyynnön maininnoille mittojen ja pakkauskokojen suuntaa-antavuudesta.

Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, että tarjouspyyntö on laadittu tuotteilta vaadittujen mittojen ja pakkauskokojen osalta kokonaisuutena arvioiden siinä määrin tulkinnanvaraisesti, ettei tarjoajien ole ollut tarjouksia laatiessaan mahdollista tietää kyseisten vaatimuksien täsmällistä sisältöä. Mainitulta osin on ollut kyse tarjoajien ja tarjouksen laatimisen kannalta merkityksellisestä seikasta. Tarjouspyyntö ei siten ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa.

Edellä todetulla tarjouspyynnön epäselvyydellä on voinut olla vaikutusta valittajan tarjouksen laatimiseen osa-alueilla 27 ja 144. Lisäksi valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta, koska sen positiossa 1 tarjoama aakkoshakemisto ei ole ollut muovinen. Hankintayksikkö on perustellut vaatimusta sillä, että muovinen hakemisto on huomattavasti kestävämpi kuin kartonkinen hakemisto.

Markkinaoikeus toteaa, että asiakirjojen perusteella Lyreco Finland Oy:n tarjoamassa aakkoshakemistossa ainoastaan etulehti on ollut kartonkia, muutoin se on ollut muovinen. Tarjouspyynnön vaatimus on edellä selostetulla tavalla muotoiltu ”välilehti / muovia”. Hankintayksikkö on ensin katsonut Lyreco Finland Oy:n tarjonneen vaatimukset täyttävää tuotetta. Ottaen huomioon vaatimuksen muotoilun tarjouspyynnössä, hankinnan laadun ja tarjouspyynnön maininnan siitä, että tarjoajan on tarjottava tuotetta vastaavilla ominaisuuksilla kuin pyydetty tuote, on hankintayksikkö toiminut virheellisesti, kun se on sulkenut Lyreco Finland Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta, vaikka ainoastaan sen aakkoshakemiston etulehti ei ole ollut muovinen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintaoikaisupäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Vantaan kaupunki aikoo edelleen toteuttaa toimisto- ja koulutarvikkeiden hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon muun ohella tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli Lyreco Finland Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut sekä oikeudenkäyntimaksun. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja Staples Finland Oy saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valitus

Vantaan kaupunki on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja velvoittaa Lyreco Finland Oy:n (jäljempänä myös Lyreco) korvaamaan Vantaan kaupungin arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksuineen ja viivästyskorkoineen.

Vantaan kaupunki on esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Tarjouspyyntö on ollut riittävän selvä ja vastannut alan markkinakäytäntöä. Alalla toimivien tarjoajien on ollut mahdollista tehdä keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Tarjoajien kohtelu on ollut tarjousten vertailussa tasapuolista ja syrjimätöntä. Lyrecon tarjous on suljettu tarjouskilpailusta, koska osa yhtiön tarjoamista tuotteista ei ole ollut tarjouspyynnön mukaisia. Yhtiön tarjoamat tuotteet ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia ainakin tarjouspyynnön positioissa 1 (aakkoshakemisto), 27 (huopakynä) ja 144 (puhdistuspyyhe kaikille näytöille).

Positiossa 1 on pyydetty tarjoamaan muovista aakkoshakemistoa. Markkinaoikeus on päätöksessään käsittänyt tuotteen vaatimuksen virheellisesti. Tarjouspyynnön vaatimus ”välilehti A4 / muovia” ei tarkoita, että tarjouspyynnössä olisi vaadittu, että vain välilehti on muovia, vaan että välilehden on oltava kokoa A4 ja aakkoshakemiston kokonaisuudessaan muovia. Vaatimus on ollut kaikille alalla ammattimaisesti toimiville tarjoajille selvä, eikä tarjouspyyntö ole tämän vuoksi ollut tulkinnanvarainen.

Lyreco on tarjonnut positioon 1 tuotetta, jonka kuvauksessa on todettu ”viivoitettu etulehti kartonkia”.

Vaatimus muovisesta hakemistosta on johtunut hakemiston käyttötarkoituksesta ja siitä, että muovinen hakemisto on huomattavasti kestävämpi kuin kartonkinen hakemisto. Lyrecon tarjoama kartonkinen hakemisto ei sovellu hankintayksikön käyttötarkoitukseen eikä ole vastannut ominaisuuksiltaan vaadittua.

Positiossa 27 on pyydetty tarjoamaan huopakynää. Tuotetta koskevaksi vaatimukseksi on muun ohella asetettu, että viivan leveys on 2–7 millimetriä. Tarjouspyynnössä on siten pyydetty tarjoamaan tuotetta, jonka viivan leveyden vaihteluväli on 5 millimetriä.

Lyreco on tarjonnut tuotetta, jonka viivan leveys on ollut 3–5,3 millimetriä. Tarjottu tuote ei ole ollut samassa kokoluokassa kuin tarjouspyynnössä määritelty tuote. Vaikka tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tuotteet ovat noin-mittoja, tarjottu tuote ei ole täyttänyt vaatimusta tältä osin, sillä tarjouksessa ilmoitettu viivan leveyden vaihteluväli 2,3 millimetriä on poikennut yli 50 prosenttia siitä, mitä tarjouspyynnössä oli vaadittu. Tuotetta, joka poikkeaa näin paljon tarjouspyynnössä ilmoitetusta kokoluokasta, ei voida hyväksyä tarjouspyynnön mukaiseksi tuotteeksi.

Positiossa 144 on pyydetty tarjoamaan puhdistuspyyhettä näytölle. Tarjoajien esittämissä kysymyksissä on esitetty myyntiyksikön kokoa koskeva kysymys, johon hankintayksikkö on vastannut, että tuote tulee olla pakattu noin 10–20 kappaleen paketteihin.

Tarjoajien on tullut tarjota tuotetta hankintayksikön ilmoittaman täsmennetyn vaatimuksen mukaisesti. Lyreco on tarjonnut 100 kappaleen pakettia. Tarjotun tuotteen pakkauskoko on siten ollut viisikertaa suurempi kuin hankintayksikön täsmentämä enimmäispakkauskoko. Lyrecon tarjous on ollut myös tältä osin tarjouspyynnön vastainen.

Selitykset

Lyreco Finland Oy on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Vantaan kaupungin korvaamaan Lyreco Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa yhteensä 4 857,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Lyreco Finland Oy on lausunut muun ohella seuraavaa:

Lyrecon tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Vantaan kaupungin valitus ei anna aihetta arvioida asiaa toisella tavalla.

Tarjouspyyntö on ollut hankintalainsäädännön mukainen. Tarjouspyynnön ehtojen mukaan kuhunkin positioon on voinut ja saanut tarjota kunkin tarjoajan valikoimista löytyvää vastaavaa tuotetta. Vastaavuus ei tarjouspyynnön mukaan ole tarkoittanut identtistä tuotetta. Tarjoajan ei ole edellytetty uusivan valikoimaansa tätä tarjouskilpailua varten, vaan se on saanut tarjota valikoimistaan löytyvää vastaavaa tuotetta.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tuotteille tarjouspyynnössä ilmoitetut koot ovat noin-mittoja ja viitteellisiä. Hankintamenettelyssä esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset eivät ole kumonneet tarjouspyyntöön sisältyneitä useita toleranssia sallivia ehtoja.

Hankinnan kohteena on ollut vajaat 250 erilaista toimisto- ja koulutarviketta (tuotepositiota). Valituksessa on kysymys kolmesta tuotepositiosta, jotka muodostavat 0,2 prosenttia hankinnan kokonaisarvosta. Kysymys on siten myös suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tähän tapaukseen tilanteessa, jossa tarjouspyynnön sanamuodot ovat tarkoituksellisesti ja johdonmukaisesti sallineet toleranssia. Tällä toleranssilla ei ole edes väitetty olevan merkitystä tuotteiden käyttötarkoitusten osalta tai muutoinkaan tarjouskilpailun tasapuolisuuden kannalta.

Positiossa 1 Lyreco on tarjonnut aakkoshakemistona valikoimistaan löytyvää PP-muovista valmistettua aakkoshakemistoa, jossa muovisista välilehdistä poiketen viivoitettu etulehti on kartonkinen. Muutoin tuote on tarjouksessa ilmoitetun mukaisesti kauttaaltaan muovinen. Kysymys on siten muovisesta aakkoshakemistosta.

Positiossa 27 tarjottavan huopakynän osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa ei mainita mitään huopakynän viivan leveyden vaihteluvälistä eikä esitetä vaihteluväliä koskevia arvioita. Hankintayksikön tältä osin esittämät väitteet ovat vääriä ja tarjouspyyntöön perustumattomia.

Lyreco on tarjousaikana esittänyt hankintayksikölle nimenomaisen kysymyksen siitä, hyväksytäänkö huopakynä, jonka viivan leveys on 5 millimetriä. Vastaus on ollut kieltävä ilman täsmennyksiä. Lyreco on tämän jälkeen tarjonnut tähän positioon ainoata sen valikoimista löytyvää märkiin ja öljyisiin pintoihin sopivaa tarjouspyynnössä määriteltyä huopakynää, jonka viivan leveys on samassa kokoluokassa kuin mitä tarjouspyynnössä on vaadittu eli 3–5,3 millimetriä.

Lyrecon tarjoaman huopakynän viivan ohuimman ja leveimmän viivan ero tarjouspyynnössä ilmoitettuun on ollut suhteellisen pieni, eikä erolla ole ollut vaikutusta kynän käytettävyyteen. Hankintayksikkö on hyväksynyt myös muiden tarjoajien tarjouksissa tuotteen/pakkauksen mitta- ja kokoeroja. Näin ollen on tasapuolista ja tarjouspyynnön sanamuodon mukaista hyväksyä eroja myös Lyrecon tarjouksen osalta.

Position 144 osalta hankintayksikkö ei ole kysymyksiin esittämissään vastauksissa täsmentänyt tämän position pakkauksen enimmäiskooksi 10–20 kappaletta, vaan käyttänyt vastauksessaan edelleen sanaa ”noin” ilmaisemaan pakkauskokoa. Vastauksessa ei ole ollut minkäänlaista viittausta enimmäis- tai maksimikokoon. Kun otetaan huomioon tarjouspyynnössä käytetyt sanamuodot ja hankintayksikön pakkauskoosta tämän position osalta antaman edelleen viitteellisen arvon, tarjouspyynnön ehdot ovat sallineet tarjoajan tarjota lähintä mahdollista sen valikoimiin kuuluvaa pakkauskokoa.

Lyreco on tarjonnut positioon 144 puhdistuspyyhkeitä 100 kappaleen paketissa. Tarjottu tuote on ollut Lyrecon valikoiman ainoa tuote, joka on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset ja on sen valikoiman lähin mahdollinen pakkauskoko. Puhdistuspyyhkeiden pakkauskoolla ei ole merkitystä tuotteiden käytön tai hinnan kannalta. Yksittäisen puhdistuspyyhkeen pienuuden takia edellä mainituilla pakkausten koollakaan ei näissä kokoluokissa ole merkitystä.

Toimisto- ja koulutarvikkeiden hankinnan erityisluonteen vuoksi vähäisten tulkinnanvaraisten poikkeamien ei tule johtaa laajan tarjouskokonaisuuden hylkäämiseen. Käytännössä tällaisia poikkeamia hankintayksikön esittämiin esimerkkituotteisiin voi halutessaan etsiä ja löytää kaikkien alan tarjoajien valikoimista.

Lyrecon tarjous on ollut tarjouspyynnön sanamuotojen mukainen ja hinnaltaan halvin. Sen olisi tullut voittaa tarjouskilpailu osa-alueen 1 osalta virheettömässä menettelyssä Hankintayksikön alkuperäisen hankintapäätöksen mukaisesti.

Staples Finland Oy ei ole käyttänyt sille varattua tilaisuutta selityksen antamiseen valituksen johdosta.

Vastaselitys

Vantaan kaupunki on selityksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut asiassa aiemmin lausumansa sekä esittänyt lisäksi muun ohella seuraavaa.

Hankintayksikkö on hankintalain mukaisesti luottanut tarjoajien tarjouksessaan ilmoittamaan tietoon siitä, että tarjoajien tarjoamat tuotteet ovat tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikkö ei ole käynyt tarjouspyynnön jokaista tuotetta yksityiskohtaisesti läpi kaikkien tuotteiden kriteereiden osalta.

Tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen tehdyt tuotekohtaiset täsmennykset menevät yleisempien hankinnan kohteen määritysten edelle. Tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeinen mahdollisuus tehdä kysymyksiä ja saada vastauksina täsmennyksiä tarjottaviin tuotteisiin, on hankinnan kohteen täsmentämistä varten luotu menettely.

Lyreco on tarjonnut tarjouspyynnön vastaisia tuotteita vain kolmeen eri positioon, vaikka kyseiseen osa-alueeseen on pitänyt tarjota 241 tuotetta. Voittanut tarjoa on kyennyt tarjoamaan tarjouspyynnön mukaisia tuotteita.

Tarjouspyynnön positioon 27 Lyreco on tarjonnut täsmennyksen vastaista huopakynää ja vedonnut siihen, että tarjouspyynnössä kaikkia tuotteita koskevia yleisiä vaihteluvälejä on sovellettava myös tilanteessa, jossa hankintayksikkö on selkeästi täsmentänyt hankinnan kohdetta ja aiemmin ilmoitettuja vaihteluvälejä.

Hankintayksiköllä on oikeus määritellä tarpeensa ja sen, minkälaisia tuotteita se tarvitsee, eikä voi olla hyväksyttävää, että tarjoaja voi tarjota selkeästi tarjouspyyntöasiakirjojen vastaisia tuotteita.

Tarjouspyynnön positiossa 144 on pyydetty tarjoamaan puhdistuspyyhettä näytölle. Lyreco on tarjonnut tuotteita 100 kappaleen pakkauskoossa. Tarjotun tuotteen pakkauskoko on viisikertaa suurempi kuin hankintayksikön täsmentämä enimmäispakkauskoko. Vaikka vastauksessa on ilmoitettu pakkauskoon olevan noin 10–20 kappaletta, viisinkertaista pakkauskokoa ei voi hyväksyä.

Tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen hankintayksikkö on täsmentänyt pakkauskokoa tämän position osalta ja ilmoittanut tarjottavan pakkauskoon olevan 10–20 kappaletta. Vastauksessa on selkeästi tuotu esille hankintayksikön vaatimus pakkauskoon osalta. Hankintayksikkö on määritellyt kyseisen tuotteen pakkauskoon lähtien hankintayksikön tarpeista. Hankintayksiköllä on yli 10 000 työntekijää, ja he työskentelevät useassa sadassa eri toimipisteessä. Nämä toimipisteet jakautuvat vielä niin, että työntekijöiden työpisteitä on tuhansia. Jos näihin työpisteisiin tilattaisiin näytön puhdistuspyyhkeitä 100 kappaleen erissä, ne tulisivat käyttökelvottomaksi ennen kuin kaikille niille olisi käyttöä.

Hankintayksiöllä on oikeus vaatia tuotteilta määrättyjä pakkauskokoja, eikä tämä vaatimus ole rajoittanut kilpailua julkisessa hankinnassa. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettu riittävän selkeästi vaadittava pakkauskoko. Lyreco on tarjonnut kyseiseen positioon tuotetta, joka ei ole tarjouspyynnön vaatimusten mukainen.

Lyreco Finland Oy on antamassaan lisäselityksessä lausunut muun ohella, että Vantaan kaupungin valitus asiassa on laadittu virkatyönä kaupungin lakimiehen toimesta, minkä johdosta oikeudenkäyntikulujen laskutusperuste ja tuntimäärät ovat kohtuuttomia.

Lyreco Finland Oy:n lisäselitys on lähetetty tiedoksi Vantaan kaupungille.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöstä ei muuteta.

2. Vantaan kaupungin vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

Vantaan kaupunki velvoitetaan korvaamaan Lyreco Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 4 857,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Vantaan kaupungille ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Lyreco Finland Oy joutuisi pitämään oikeuden-käyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Vantaan kaupunki on hallintolainkäyttölain 74 §:n nojalla velvoitettava korvaamaan Lyreco Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Timo Räbinä ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Saija Laitinen.

 
Julkaistu 15.1.2020