Muu päätös 199/2020

Julkista hankintaa koskeva valitus

Antopäivä: 24.1.2020
Taltionumero: 199
Diaarinumero: 587/3/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:T199

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Polycon Oy

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 22.12.2017 nro 842/17

Asian aikaisempi käsittely

KL-Kuntahankinnat Oy on ilmoittanut 22.5.2013 julkaistulla ja 27.6.2013 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (jäljempänä myös PSOP-järjestelmä) hankinnasta sopimusajalle 9.9.2013–8.9.2021.

KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja on 15.8.2013 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Digia Finland Oy:n tarjouksen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (jäljempänä myös hankintayksikkö) yhtymähallitus on 6.9.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 147 päättänyt hankkia palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän liittymällä KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallitus on 27.9.2016 tekemällään päätöksellä hylännyt Polycon Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinnasta.

KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttaman hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton arvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ylittänyt EU-kynnysarvon. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintapäätöksen mukaan ollut noin 150 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Polycon Oy on ollut valittajana, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä vastapuolena ja Digia Finland Oy sekä Kuntien Tiera Oy kuultavina, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valituksen ja velvoittanut Polycon Oy:n korvaamaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 1 191 eurolla ja Kuntien Tiera Oy:n oikeudenkäyntikulut 2 000 eurolla, kummatkin viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on, siltä osin kuin korkeimmassa hallinto-oikeudessa on nyt kysymys, perustellut päätöstään seuraavasti:

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja Kuntien Tiera Oy joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomari Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Jukka Koivusalo.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Polycon Oy (jäljempänä myös yhtiö tai valittaja) on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus

  1. kumoaa markkinaoikeuden päätöksen sekä
  2. ensisijaisesti kumoaa hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä tekemästä päätöksen pohjalta sopimusta tai panemasta mahdollisesti jo tehtyä sopimusta täytäntöön ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä, tai
  3. toissijaisesti määrää hankintayksikön maksamaan valittajalle 15 000 euroa hyvitysmaksua,
  4. kieltää hankintayksikön päätöksen täytäntöönpanon ja määrää hankintayksikön hankintamenettelyn keskeytettäväksi väliaikaisesti korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn ajaksi,
  5. velvoittaa hankintayksikön toimittamaan valittajalle kaikki hankintaan liittyvät asiakirjat, mukaan lukien hankintapäätökset, perustelumuistiot, tarjoukset, mahdolliset vertailuasiakirjat, sopimusluonnokset ja sopimukset liitteineen,
  6. asettaa kieltojen ja velvoitteiden tehosteeksi uhkasakon,
  7. velvoittaa hankintayksikön korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen,
  8. velvoittaa Kuntien Tiera Oy:n ja hankintayksikön palauttamaan valittajalle markkinaoikeuden maksettavaksi määräämät ja valittajan jo maksamat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Polycon Oy on valituksessaan uudistanut markkinaoikeudessa lausumansa ja perustellut esittämiään vaatimuksia.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on valituksen johdosta antamassaan selityksessä vaatinut, että valitus hylätään ja valittaja velvoitetaan korvaamaan kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on lausunut muun ohella seuraavaa:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallitus on 12.3.2018 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt valituksen kohteena olevan palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinnan, koska hankinta on tehty valinnanvapauspilottia varten ja pilotti päättyy 31.12.2018. Hankinnasta tehdyn valituksen johdosta kuntayhtymä ei ole voinut tehdä hankintasopimusta ja ottaa järjestelmää käyttöön. Valinnanvapauspilotin jäljellä oleva aika on niin lyhyt, ettei sitä varten ole ollut enää tarkoituksenmukaista hankkia järjestelmää. Tarve hankinnalle on olosuhteiden muutoksesta johtuen poistunut.

Asiassa ei ole kohtuutonta, että valittaja pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Kohtuutonta olisi, jos Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Oikeudenkäynti ei ole aiheutunut kuntayhtymän virheestä.

Kuntien Tiera Oy on antanut selityksen Polycon Oy:n esittämän täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen johdosta.

Kuntien Tiera Oy on ilmoittanut, ettei se anna asiassa selitystä Polycon Oy:n valituksen johdosta pääasian osalta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän keskeytettyä hankintamenettelyn.

Digia Finland Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut selitystä Polycon Oy:n valituksen johdosta.

Polycon Oy on antanut selitysten johdosta vastaselityksen, jossa se on ilmoittanut oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa määräksi 1 020 euroa. Polycon Oy on uudistanut asiassa aikaisemmin esittämänsä sekä lausunut muun ohella seuraavaa:

Valituksenalainen hankintapäätös on tehty hankintayksikön valinnanvapauspilottihanketta varten. Hankintayksikön päätöksellä keskeyttää hankinta ei ole asian ratkaisun kannalta merkitystä. Valinnanvapauspilottihankkeessa on tässäkin yhteydessä kyse sekä asiakkaan valinnanvapauden että sen hallinnointiin hyödynnettävän tietojärjestelmäkokonaisuuden pilotoinnista. Hankkeen läpivienti PSOP-järjestelmää hyödyntäen olisi johtanut PSOP-järjestelmän jatkokehittämiseen ja/tai jatkokehityssuunnitelmien tuottamiseen.

PSOP-järjestelmää on kehitetty ja/tai kehitetään suuntiin, joiden ei voida katsoa sisältyneen KL-Kuntahankinnat Oy:n tekemään puitesopimukseen.

Valitus tulee tutkia muiden perusteiden ohella sen selvittämiseksi, onko PSOP-palvelun osalta kyse samasta järjestelmästä, joka julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti olisi hankittavissa alkuperäisen kilpailutuksen ja voimassa olevan puitejärjestelyn mukaisesti erityisesti huomioon ottaen julkisista hankinnoista annetun lain 32 §:n rajaukset.

Oikeudenkäyntikulut ovat aiheutuneet hankintayksikön julkisista hankinnoista annetun lain vastaisesti menettelystä, joten olisi kohtuutonta, että Polycon Oy joutuisi pitämään valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut vahinkonaan.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle on lähetetty tiedoksi Kuntien Tiera Oy:n selitys ja ilmoitus sekä Polycon Oy:n vastaselitys.

Kuntien Tiera Oy:lle on lähetetty tiedoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän selitys ja Polycon Oy:n vastaselitys.

Digia Finland Oy:lle on lähetetty tiedoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän selitys, Kuntien Tiera Oy:n selitys ja ilmoitus sekä Polycon Oy:n vastaselitys.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus hylkää Polycon Oy:n vaatimuksen asiakirjojen esittämisestä.

2. Polycon Oy:n valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta.

3. Polycon Oy:n valitus hylätään siltä osin kuin se koskee markkinaoikeuden päätöstä hylätä Polycon Oy:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta markkinaoikeudessa ja velvoittaa Polycon Oy korvaamaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja Kuntien Tiera Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa.

4. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä velvoitetaan korvaamaan Polycon Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 020 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

5. Lausuminen täytäntöönpanoa koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Perustelut

1. Asiakirjojen esittämistä koskeva vaatimus

Hallintolainkäyttölain 33 §:n 1 momentin mukaan valitusviranomaisen on huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi, ja tarvittaessa osoitettava asianosaiselle tai päätöksen tehneelle hallintoviranomaiselle, mitä lisäselvitystä asiassa tulee esittää.

Hallintolainkäyttölain 42 §:n mukaan valitusviranomaiselle voidaan esittää todisteena asiakirja tai esine. Asiakirjan ja esineen esittämiseen valitusviranomaiselle sovelletaan, mitä siitä säädetään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 39 ja 40 §:ssä. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä esineen tai asiakirjan tuotavaksi tuomioistuimeen, jos esineellä tai asiakirjalla voi olla merkitystä näyttönä.

Polycon Oy on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toimittamaan yhtiölle kaikki hankintaan liittyvät asiakirjat, kuten hankintapäätökset, perustelumuistiot, tarjoukset, mahdolliset vertailuasiakirjat, sopimusluonnokset ja sopimukset liitteineen.

Kun otetaan huomioon korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen lopputulos ja sen perusteet, Polycon Oy:n vaatimien asiakirjojen esittäminen ei ole tarpeen asian selvittämiseksi.

Vaatimus asiakirjojen esittämisestä on näin ollen hylättävä.

2. Pääasia

KL-Kuntahankinnat Oy on vuonna 2013 kilpailuttanut palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankintaa koskevan puitejärjestelyn. KL-Kuntahankinnat Oy:n toimitusjohtaja on 15.8.2013 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Digia Finland Oy:n tarjouksen. KL-Kuntahankinnat Oy on tehnyt Digia Finland Oy:n kanssa palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää koskevan puitesopimuksen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallitus on 6.9.2016 tekemällään hankintapäätöksellään päättänyt hankkia palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän liittymällä KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan puitesopimukseen.

Polycon Oy on markkinaoikeudelle tekemässään valituksessa vaatinut muun ohella, että Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankintapäätös kumotaan.

Markkinaoikeus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Polycon Oy:n valituksen ja velvoittanut yhtiön korvaamaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 1 191 eurolla ja Kuntien Tiera Oy:n oikeudenkäyntikulut 2 000 eurolla, molemmat viivästyskorkoineen.

Polycon Oy on valittanut markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja vaatinut muun ohella, että markkinaoikeuden päätös kumotaan ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankintapäätös ensisijaisesti kumotaan tai toissijaisesti Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä määrätään maksamaan yhtiölle hyvitysmaksua.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on valituksen johdosta antamassaan selityksessä ilmoittanut keskeyttäneensä hankintamenettelyn Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen 12.3.2018 tekemällä päätöksellä. Päätöksessä hankintamenettelyn keskeyttämistä on perusteltu muun ohella seuraavasti:

”Yhtymähallitus päättää keskeyttää palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinnan, koska hankinta on tehty valinnanvapauspilottia varten ja pilotti päättyy 31.12.2018. Hankinnasta tehdyn valituksen johdosta kuntayhtymä ei ole voinut tehdä hankintasopimusta ja ottaa järjestelmää käyttöön. Valinnanvapauspilotin jäljellä oleva aika on niin lyhyt, ettei sitä varten enää ole tarkoituksenmukaista hankkia järjestelmää. Edellä olevasta johtuen tarve hankinnalle on olosuhteiden muutoksesta johtuen poistunut.”

Polycon Oy on vastaselityksessään korkeimmalle hallinto-oikeudelle muun ohella uudistanut kaiken asiassa aiemmin lausumansa. Polycon Oy on lisäksi lausunut, että hankintayksikön päätöksellä keskeyttää hankinta ei ole asian ratkaisun kannalta merkitystä. Polycon Oy on myös esittänyt, että palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää on kehitetty tai ollaan kehittämässä sellaiseksi, ettei kyseisen järjestelmän voida enää katsoa olevan sama kuin KL-Kuntahankinnat Oy:n tekemässä puitesopimuksessa.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että esillä olevassa asiassa hankintayksikkö on 12.3.2018 tekemällään päätöksellä tosiasiallisesti poistanut 6.9.2016 tekemänsä hankintapäätöksen ja keskeyttänyt hankintamenettelyn markkinaoikeuden päätöksestä tehdyn valituksen ollessa vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hankintapäätöksen poistaminen ja hankintamenettelyn keskeyttäminen on tarkoittanut, ettei hankintaa enää toteuteta mainitun hankintapäätöksen perusteella. Kysymyksessä oleva Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankintapäätös ei edellä todetun mukaisesti johda hankinnan toteuttamiseen ja hankintasopimuksen tekemiseen.

Kun palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmää koskevaa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankintaa ei toteuteta hankintapäätöksen 6.9.2016 perusteella, oikeudellista merkitystä ei ole myöskään kysymyksellä siitä, olisiko hankintapäätöksellä 6.9.2016 hankittu palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä poikennut KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamasta järjestelmästä, kuten Polycon Oy on esittänyt.

Polycon Oy:llä ei näin ollen ole enää oikeussuojansa kannalta oikeudellista intressiä saada asiassa korkeimman hallinto-oikeuden aineellista ratkaisua siitä, oliko Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä menetellyt mainitun hankintapäätöksen osalta yhtiön valituksessaan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän poistettua hankintapäätöksen korkein hallinto-oikeus ei voi enää sen osalta myöskään määrätä hankintayksikölle julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) säädettyä seuraamusta.

Edellä lausutun johdosta hankintapäätös 6.9.2016 on menettänyt oikeudellisen merkityksensä Polycon Oy:n kannalta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole Polycon Oy:n valituksesta kysymys hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen lainmukaisuudesta. Edellä esitetyn vuoksi lausuminen Polycon Oy:n valituksesta raukeaa pääasian osalta eikä korkein hallinto-oikeus ota kantaa markkinaoikeuden päätöksen lainmukaisuuteen.

Asiassa on tämän jälkeen enää kysymys oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

3. Oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa

Julkisista hankinnoista annetun lain 89 §:n 2 momentin (321/2010) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä tässä pykälässä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Kun otetaan huomioon, että korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei edellä todetun mukaisesti ole Polycon Oy:n valituksesta arvioitavana kysymys Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän hankintapäätöksen lainmukaisuudesta, mikä on ollut markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen ja siten myös oikeudenkäyntikuluja koskevan ratkaisun perustana, ei ole kohtuutonta, että Polycon Oy on joutunut markkinaoikeudessa pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan ja että Polycon Oy on velvoitettu korvaamaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja Kuntien Tiera Oy:n oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa. Markkinaoikeuden päätöksen muuttamiseen oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta ei ole perusteita.

4. Oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on keskeyttänyt hankintamenettelyn vasta sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Näin ollen pääasian lopputuloksesta huolimatta olisi kohtuutonta, jos Polycon Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa korkeimmassa hallinto-oikeudessa vahinkonaan. Tämän vuoksi Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on julkisista hankinnoista annetun lain 89 §:n ja hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentin nojalla velvoitettava korvaamaan Polycon Oy:n oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian näin päättyessä ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

5. Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva vaatimus

Asian tultua tällä päätöksellä ratkaistuksi ei täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ole tarpeen lausua.

Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio, Timo Räbinä ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Saija Laitinen.

 
Julkaistu 24.1.2020