Muu päätös 305/2020

Julkista hankintaa koskeva valitus

Antopäivä: 28.1.2020
Taltionumero: 305
Diaarinumero: 113/3/18
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:T305

Asia Julkista hankintaa koskeva valitus

Valittaja Funkwerk Systems GmbH

Päätös, jota valitus koskee

Markkinaoikeus 30.11.2017 nro 734/17

Asian aikaisempi käsittely

Liikennevirasto (nykyään Väylävirasto, jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 15.1.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta rautatieliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmän RAMI hankinnasta ajalle 1.7.2016–31.12.2028.

Liikennevirasto on 14.6.2016 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Almaviva S.p.A:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 3 000 000–10 000 000 euroa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Markkinaoikeus, jossa Funkwerk Systems GmbH on ollut valittajana, Liikennevirasto vastapuolena ja Almaviva S.p.A. kuultavana, on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valituksen. Lisäksi markkinaoikeus on velvoittanut Funkwerk Systems GmbH:n korvaamaan Liikenneviraston oikeudenkäyntikulut 2 717 eurolla viivästyskorkoineen ja Almaviva S.p.A:n oikeudenkäyntikulut 5 000 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus on perustellut ratkaisuaan seuraavasti:

Perustelut

Oikeusohjeet

Asiaan sovellettavan vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007; jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 35 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Erityisalojen hankintalain 36 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely noudattaen, mitä teknisten eritelmien ja vaatimusten esittämisestä 40 ja 41 §:ssä säädetään sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset. Lisäksi tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava tarjousten valintaperuste sekä käytettäessä kokonaistaloudellista edullisuutta tarjouksen vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus tai kohtuullinen vaihteluväli taikka poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys. Pykälän 2 momentin mukaan tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä.

Erityisalojen hankintalain 54 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se, joka on hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea, huoltopalveluja, toimituspäivää tai toimitus- tai toteutusaikaa taikka elinkaarikustannuksia.

Erityisalojen hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 165) on tuotu esiin, että kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden asettaminen on hankintayksikön harkittavissa. Vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen, oltava objektiivisia ja syrjimättömiä, eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta. Sallittua ei ole esimerkiksi käyttää vertailuperusteita, jotka suosivat tiettyjä tarjoajia, edellyttävät aiempaa sopimussuhdetta hankintayksikön kanssa tai suosivat paikallista toimittajaa. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksikön harkintavaltaan voidaan puuttua vain silloin, jos valintaperusteen tai vertailuperusteiden asettamisessa on syyllistytty syrjintään. Tarjousten valinnassa käytettävillä perusteilla tulee pääsääntöisesti olla taloudellista merkitystä hankintayksikölle.

Erityisalojen hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 165 ja 166) on tuotu esiin, ettei tarjouksen vertailuperusteena tule käyttää sellaisia perusteita, jotka liittyvät ehdokkaiden tai tarjoajien ominaisuuksiin, ja että ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuuden arviointi tulee erottaa tarjousten arvioinnista. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin periaate, että julkista hankintaa koskevan sopimuksen täyttämisen laadukkuus voi riippua ratkaisevasti sitä täyttävien henkilöiden ammatillisista ansioista, jotka muodostuvat heidän ammattikokemuksestaan ja heidän koulutuksestaan (tuomio 26.3.2015, Ambisig, C-601/13, EU:C:2015:204, 31 kohta). Viitatussa Ambisig-ratkaisussa unionin tuomioistuin on katsonut, että immateriaalisia koulutus- ja konsultointipalveluja koskevaa hankintasopimusta tehtäessä hankintaviranomainen voi vahvistaa sopimuksen tekoperusteen, jolla voidaan arvioida sellaisten työryhmien laatua, joita tarjoajat tosiasiallisesti ehdottavat tämän hankintasopimuksen täyttämiseen, ja jossa otetaan huomioon työryhmän kokoonpano sekä sen jäsenten kokemus ja ansioluettelot (35 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että henkilöiden kokemusta ja osaamista koskevia seikkoja ei siis voida yleisesti pitää yksinomaan tarjoajien soveltuvuuteen liittyvinä tekijöinä. Keskeistä on, että tarjouspyynnössä riittävän selvästi yksilöidään, miltä osin tarjoajilta edellytettyjä ominaisuuksia ja pyydettyjä selvityksiä on tarkoitus käyttää tarjoajien soveltuvuusarvioinnissa ja miltä osin tarjousten vertailussa (KHO 23.5.2017 taltionumero 2421).

Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Hankintaa koskevan tarjouspyynnön mukaan tarjouksen on tullut käsittää sisältöosa (kohta A) ja hintaosa (kohta B). Sisältöosan on tarjouspyynnön mukaan tullut koostua pakollisista vähimmäisvaatimuksista (A1) ja arvioitavasta laatuosasta (A2). Arvioitavaa laatuosaa (A2) on tarjouksen rakennetta koskevassa tarjouspyynnön kohdassa kuvattu seuraavasti:

”A2 Arvioitava laatuosa

- Vapaaehtoiset vaatimukset (liite 4 Rami Requirements)

- Avainhenkilöt (liite 6 RAMI Competences v 0.13)

- Ratkaisukuvaus

- Laadunvarmistussuunnitelma”.

Tarjouspyynnön kohdassa ”A2 Arvioitava laatuosa” on todettu vapaaehtoisista vaatimuksista seuraavaa (kohta 1):

”Tarjoajan tulee täyttää vapaaehtoisten vaatimusten toteutuminen ja perustelevat selvitykset liitteeseen 4 Rami Requirements. Tarjoaja valitsee vapaaehtoisen vaatimuksen kohdalle ”Kyllä/Yes”, jos ratkaisu/palvelu täyttää kyseisen vapaaehtoisen vaatimuksen. Tarjoajan tulee valita ”Ei/No”, mikäli ratkaisu/palvelu ei täytä kyseistä vapaaehtoista vaatimusta. Tarjoajan tulee esittää vaatimuksen kohdalla olevaan selitekenttään, miten kyseinen vaatimus toteutuu tarjoajan ratkaisussa/palvelussa, tai viitata täsmällisesti muuhun tarjoajan tarjousdokumentaatiossa esitettyyn kohtaan, josta vaatimuksen toteutuminen käy ilmi. Selitettä vaatimuksen toteutumisesta ei tarvita, mikäli ominaisuus sisältyy olemassa olevaan tuotteeseen (in the existing product vastattu kyllä/yes).

Tarjous, jossa vapaaehtoisiin vaatimuksiin ei ole vastattu ”Kyllä/Yes”, tai ”Ei/No”, tai joista puuttuu ”Kyllä/Yes” vastauksen yhteydessä selite tai viittaus vaatimuksen toteutumisesta, voidaan hylätä tarjouspyynnön muotovaatimusten vastaisena. Vastausten vapaaehtoisiin vaatimuksiin tulee noudattaa tarjoajan Ratkaisun kuvauksessa esittämää ratkaisukuvausta, eikä olla ristiriidassa sen kanssa. Vapaaehtoiset vaatimukset vertaillaan tarjouspyynnön kohdan Laadullisten vertailutekijöiden pisteytys asetettujen kriteerien mukaisesti.”

Tarjouspyynnön kohdassa ”A2 Arvioitava laatuosa” on todettu avainhenkilöistä seuraavaa (kohta 2):

”Tarjoajan tulee ilmoittaa työhön osallistuvat avainhenkilöt sekä heitä koskeva osaaminen ja kokemus asiantuntijalomakkeella (liite 6 RAMI Competences v 0.13), joka täytetään ja palautetaan tarjouksen mukana. Avainhenkilöitä ovat tarjottava projektipäällikkö, sekä tarjottava rautatieliikenteen asiantuntija. Avainhenkilöiden osaaminen ja kokemus pisteytetään liitteessä 6 (RAMI Competences v 0.13) esitetyn mukaisesti.

Kaikista tarjotuista henkilöistä toimitetaan tarjouksen mukana CV, joka palautetaan tarjouksen liitteenä. CV:tä käytetään asiantuntijalomakkeessa esitettyjen tietojen varmistamiseen. CV-lomakkeita ei pisteytetä.

CV:t voivat olla vapaamuotoisia, mutta niiden tulee täyttää seuraavat muotovaatimukset:

- Tarjottujen avainhenkilöiden (projektipäällikkö ja rautatieliikenteen asiantuntija) CV:den tulee sisältää kaikki ne projektit, joista tarjoaja on merkinnyt asiantuntijalomakkeeseen (liite 6 RAMI Competences v 0.13)

- Kaikkien tarjottujen henkilöiden CV:den tulee sisältää tarjottujen henkilöiden projektikokemuksen eriteltynä projekteittain siten, että CV:stä käy ilmi

- projektin asiakas

- toimiala

- projektin kuvaus

- tarjotun henkilön roolin kuvaus projektissa

- tarjotun henkilön työmäärä projektissa henkilötyöpäivinä

- projektin kokonaiskesto

- sekä projektin alkamis- ja päättymispäivät.

Projektiin esitettävä henkilö voi olla tarjoajan tai ilmoitetun alihankkijan palveluksessa.”

Tarjouspyynnön liitteessä 6 ”RAMI Competences v 0.13”, joka on ollut täytettävä lomake, on todettu lomakkeesta ja henkilöiden pisteytyksestä muun ohella seuraavaa:

”Experience

*Indicate the experience of the candidate in full months. When one has worked for the project at least during five (5) separate calendar days during one calendar month, one can calculate the month in question as an experience month

*The scoring goes as follows: 12–47 months = 2 points, 48–95 months = 4 points, 96 or more gives 6 points

*One individual project can give experience to all the criteria it applies to”

Tarjouspyynnön kohdassa ”A2 Arvioitava laatuosa” on edelleen kohdassa 3 ”Ratkaisukuvaus (max 20 sivua)” todettu, että tarjoajan tulee laatia hankinnan kohdetta koskeva ratkaisukuvaus noudattaen tarjouspyynnössä esitettyä sisällysluetteloa ja että ratkaisukuvaus vertaillaan tarjouspyynnön kohdassa ”Laadullisten vertailutekijöiden pisteytys” asetettujen kriteerien mukaisesti.

Vielä tarjouspyynnön kohdassa ”A2 Arvioitava laatuosa” on kohdassa 4 ”Laadunvarmistussuunnitelma (max 10 sivua)” todettu, että tarjoajan tulee laatia laadunvarmistussuunnitelma, joka vertaillaan tarjouspyynnön kohdassa ”Laadullisten vertailutekijöiden pisteytys” asetettujen kriteerien mukaisesti.

Tarjouspyynnön kohdassa ”Tarjousten vertailuperusteet” on todettu, että tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa laadullisten tekijöiden painoarvo on 60 prosenttia ja vertailuhinnan painoarvo 40 prosenttia. Laadullisten tekijöiden on todettu jakautuvan seuraaviin vertailutekijöihin:

- Vertailutekijä 1: Vapaaehtoiset vaatimukset, 30 %

- Vertailutekijä 2: Avainhenkilöt, 15 %

- Vertailutekijä 3: Ratkaisukuvaus, 40 %

- Vertailutekijä 4: Laadunvarmistussuunnitelma, 15 %.

Tarjouspyynnön kohdan ”Laadullisten vertailuperusteiden pisteytys” mukaan vertailutekijä 1 (vapaaehtoiset vaatimukset) arvioidaan liitteen 4 RAMI Requirements mukaisesti. Pisteytyksen osalta kohdassa on lisäksi todettu seuraavaa:

”Vapaaehtoisten vaatimusten osalta lasketaan yhteen kaikki vaatimusluokkien 1 ja 2 kyllä/yes vastaukset liitteen RAMI Requirements -lomakkeesta.

Eniten kyllä/yes vastauksia sisältänyt tarjous saa 10 pistettä ja muut suhteessa vähemmän kaavalla:

(tarjouksen kyllä vastausten määrä/suurin kyllä vastausten määrä) * 10.”

Vertailutekijän 2 (avainhenkilöt) osalta tarjouspyynnön samassa kohdassa on todettu, että avainhenkilöiden osaaminen ja kokemus arvioidaan liitteen 6 RAMI Competences v 0.13 mukaisesti ja että eniten yhteispisteitä saanut tarjoaja saa 10 pistettä ja muut suhteessa vähemmän kaavalla:

”(tarjouksen asiantuntijapisteet/suurin asiantuntijapisteiden määrä) * 10.”

Vertailutekijän 3 (ratkaisukuvaus) osalta kohdassa on todettu seuraavaa:

”Ratkaisukuvaus arvioidaan tarjoajan toimittaman ratkaisukuvausdokumentin perusteella. Arvostamme erityisesti seuraavien tavoitteiden täyttymistä:

1. Arkkitehtuuri osoittaa järjestelmän olevan mukautettavissa tilaajan tarpeisiin ja ympäristöön koko elinkaaren ajan. Järjestelmässä on otettu huomioon konfiguroitavuus käyttäjien toimesta, sekä järjestelmän muunneltavuus tulevaisuudessa.

2. Kuvattu ratkaisu tukee matkustajainformaation tuottamista ja julkaisemista junaliikenteen häiriötilanteissa ja miten aikataulutiedottaminen ja häiriötiedotteiden luonti, sekä käsittely on toteutettu ja integroitu.

3. Kuvattu ratkaisu tukee käyttäjien työnkulkua, käyttöliittymä on intuitiivinen ja järjestelmässä on huomioitu käytön sujuvuus myös liikenteen poikkeamien tiedottamisessa. Järjestelmän käyttöliittymät on integroitu kokonaisuudeksi mukaan lukien kuinka kuulutukset, text-to-speech ja näyttölaitteiden hallinta.”

Samassa kohdassa on lisäksi todettu, että kukin edellä todetuista kolmesta kohdasta arvioidaan erikseen tarjouspyynnössä olevan taulukon mukaisesti. Tarjouspyynnöstä ilmenevän taulukon mukaan kriteerit täyttyvät erinomaisesti ja tarjoaja saa 10 pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

”Tarjoaja on ymmärtänyt erinomaisen selkeästi ja oikein kokonaisuuden. Tarjouksessa on esitetty tilaajan ratkaisukuvaukselle asetettuja tavoitteita vastaava erittäin selkeä ja toimiva arkkitehtuuri ja toiminnallisuudet.”

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät hyvin ja tarjoaja saa 8 pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

”Tarjoaja on ymmärtänyt hyvin selkeästi ja oikein kokonaisuuden. Tarjouksessa on esitetty tilaajan ratkaisukuvaukselle asetettuja tavoitteita vastaava toimiva arkkitehtuuri ja toiminnallisuudet”.

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät tyydyttävästi ja tarjoaja saa 5 pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

”Tarjouksessa on esitetty vain tilaajan ratkaisukuvaukselle asetettuja tavoitteita vastaava arkkitehtuuri ja toiminnallisuudet.”

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät välttävästi ja tarjoaja saa 3 pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

”Kuvauksen kattavuudessa tai selkeydessä on puutteita. Tarjouksessa on esitetty tilaajan ratkaisukuvaukselle asetettuja tavoitteita vastaava arkkitehtuuri ja toiminnallisuudet huonosti tai puutteellisesti.”

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät huonosti ja tarjoaja saa nolla pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

”Tarjouksen kuvauksen selkeydessä, kattavuudessa ja konkreettisuudessa on merkittäviä puutteita. Tarjoaja ei ole vastannut tarjouspyynnössä esitettyyn kohtaan, vastaus ei kohdistu esitettyihin kysymyksiin, kohta puuttuu tai kohdasta ei pysty suorittamaan arviointia.”

Vielä kohdassa on todettu, että paras kuvaus eli eniten pisteitä saanut saa 10 pistettä ja muut suhteessa vähemmän kaavalla:

”(tarjouksen ratkaisukuvauksen pistemäärä/parhaan kuvauksen pistemäärä) * 10.”

Vertailutekijän 4 (laadunvarmistussuunnitelma) osalta tarjouspyynnön kohdassa ”Laadullisten vertailutekijöiden pisteytys” on todettu muun ohella seuraavaa:

”Arvostamme erityisesti seuraavia laadunvarmistussuunnitelmasta ilmeneviä asioita:

1. Laadunvarmistus on tehty Tilaajan hankkeen tarpeisiin.

2. Laadunvarmistuksen tavoitteet on tunnistettu.

3. Laadunvarmistuksen prosessit tukevat tavoitteita.”

Kohdassa on lisäksi todettu, että kukin edellä mainittu asia arvioidaan tarjouspyynnössä olevan taulukon mukaisesti. Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät erinomaisesti ja tarjoaja saa 10 pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

”Suunnitelman perusteella toimittajan laadunhallinta projektissa on erityisen hyvällä tasolla ja projektin laatua varmistetaan kattavasti myös hankinnan kohteen erityispiirteet ja riskit huomioon ottaen. Käytetyt laadunhallintamenetelmät ovat koeteltuja ja yleisesti käytössä olevia.”

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät hyvin ja tarjoaja saa 8 pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

”Suunnitelman perusteella toimittajan laadunhallinta projektissa on riittävää ja projektin laadun varmistuksessa otetaan huomioon myös hankinnan kohteen erityispiirteet ja riskit. Käytetyt laadunhallintamenetelmät on kuvattu hyvin.”

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät tyydyttävästi ja tarjoaja saa 5 pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

”Suunnitelman perusteella toimittajan laadunhallinnassa on jonkin verran puutteita tai laadunhallinta on yleisemmällä tasolla eikä ulotu konkreettiseen projektin työn laadunhallintaan, ja/tai kuvauksesta ei luotettavasti selviä millaisia laadunhallintamenetelmiä hankinnan kohteen yhteydessä tullaan käyttämään.”

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät välttävästi ja tarjoaja saa 3 pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

”Suunnitelman perusteella laadunhallinnassa on kuvauksen perusteella vakavia puutteita.”

Taulukon mukaan kriteerit täyttyvät huonosti ja tarjoaja saa nolla pistettä seuraavilla kriteereillä ja perusteilla:

”Suunnitelma on olennaisella tavalla puutteellinen siten, ettei laadunhallintaa pystytä sen perusteella arvioimaan.”

Kohdassa on edelleen todettu, että paras kuvaus eli eniten pisteitä saanut saa 10 pistettä ja muut suhteessa vähemmän kaavalla:

”(tarjouksen laadunvarmistussuunnitelman pistemäärä/parhaan kuvauksen pistemäärä) * 10.”

Vielä kohdassa on todettu, että lopuksi vertailutekijöiden 1–4 pisteet lasketaan yhteen painotettuina ja että eniten laatupisteitä saanut tarjous on laadullisesti paras.

Hankintayksikön tekemän hankintapäätöksen mukaan tarjouskilpailun on voittanut Almaviva S.p.A, jonka yhteispistemäärä on ollut 9,7. Hintapisteitä voittaneen tarjoajan tarjous on saanut 10 ja laatupisteitä 9,58. Valittajan tarjouksen yhteispistemäärä on hankintapäätöksen mukaan ollut 9,5. Laatupisteitä valittaja on saanut 9,79 ja hintapisteitä 9,01.

Hankintapäätöksen mukaan sekä voittanut tarjoaja että valittaja ovat saaneet laatupisteiden kohdasta 1 (vapaaehtoiset vaatimukset) täydet kymmenen pistettä. Valittaja on saanut kohdasta 2 (avainhenkilöt) 10 pistettä, kun taas voittaneen tarjoajan tarjouksen pistemäärä on sanotusta kohdasta ollut 9,23.

Ratkaisukuvausta koskevasta kohdasta 3 valittajan tarjous on saanut täydet 10 pistettä, kun taas voittaneen tarjoajan tarjouksen pistemäärä on ollut 9,23. Ratkaisukuvauksen arvioinnin kohteena olleiden alakohtien (1–3) sanalliset perustelut ovat hankintapäätöksen mukaan olleet voittaneen tarjoajan tarjouksen osalta seuraavat:

”Almaviva

Kohta 1: Arkkitehtuuri on kuvattu kokonaisuutena hyvin, kuvauksessa on pieniä epäselvyyksiä, kuten miten layeroidulla rakenteella saadaan aikaan yhtenäinen käyttöliittymä. Käyttäjän näkökulma on huomioitu hyvin. Arkkitehtuuri vastaa hyvin tilaajan vaatimuksia, järjestelmä pystytään hyvin mukauttamaan tilaajan ympäristöön, mutta kuvauksen perusteella ratkaisu todennäköisesti rajoittaa muunneltavuutta. Kohdan pistemäärä: 8.

Kohta 2: Kuvaus on suppea mutta sisältää tilaajan näkökulmasta oleellisimmat asiat. Häiriötilanteiden käsittely täyttää tilaajan vaatimukset. Esitetyssä häiriötilanteen kaaviossa toiminta perustuu pitkälti ennalta määriteltyihin skenaarioihin ja toiminta ilman skenaariota on kuvattu epäselvästi, eikä sitä osaa pystytä arvioimaan. Kohdan pistemäärä: 8.

Kohta 3: Integroituminen kokonaisuudeksi on kuvattu kohtalaisesti. Kuvauksesta ei täysin käy selville, kuinka kokonaisuus integroituu käyttäjän näkökulmasta. Kokonaisuus vastaa hyvin tilaajan vaatimuksia, käyttöliittymä on toteutettu moderneilla teknologioilla ja mahdollistaa mukauttamisen työnkulkuihin. Kohdan pistemäärä: 8.

Kokonaisuutena kuvaus vastaa hyvin tilaajan vaatimuksiin. Pistemääräksi dokumentille muodostui tarjouspyynnön vertailuperusteiden mukaan 24 pistettä.”

Valittajan tarjousta koskeneet ratkaisukuvauksen alakohtien (1–3) sanalliset perustelut ovat hankintapäätöksen mukaan olleet puolestaan seuraavat:

”Funkwerk

Kohta 1: Arkkitehtuuri tukee tilaajan tarpeita hyvin koko elinkaaren ajan. Kuvaus on selkeä ja kattava, vaaditut asiat käydään läpi riittävällä tarkkuudella ja kuvauksesta käy ilmi kaikki vaaditut kohdat. Ehdotettu VPN ratkaisu ei kuvauksen perusteella sovellu käyttäjän tarpeisiin käytettävyytensä puolesta. Kohdan pistemäärä: 8.

Kohta 2: Häiriötilannetta tuetaan erinomaisesti. Kokonaisuudessaan kuvaus on tehty erinomaisesti ja kuvaa syvällistä tuntemusta tilaajan toiminnasta, prosesseista ja kyvykkyydestä häiriötilanteiden toiminnassa. Kokonaisuus tukee matkustajainformaation tuottamista häiriötilanteissa erinomaisesti. Kohdan pistemäärä: 10.

Kohta 3: Järjestelmä tukee työnkulkua hyvin. Käyttöliittymä ja työnkulku on erityisen selkeästi kuvattu ja tukee toimintaa. Käyttöliittymän mukautettavuus käyttäjätasolla ei ilmene kuvauksista, eikä sinällään täydellisesti tue käyttäjätason tarpeita. Kohdan pistemäärä: 8.

Kokonaisuutena kuvaus vastaa hyvin tilaajan vaatimuksiin. Pistemääräksi dokumentille muodostui tarjouspyynnön vertailuperusteiden mukaan 26 pistettä.”

Laadunvarmistussuunnitemaa koskevasta kohdasta 4 valittajan tarjous on saanut 8,57 pistettä, kun taas voittaneen tarjoajan tarjous on saanut täydet 10 pistettä. Suunnitelman osalta arvioinnin kohteena olleiden alakohtien (1–3) sanalliset perustelut ovat hankintapäätöksen mukaan olleet voittaneen tarjoajan tarjouksen osalta seuraavat:

”Almaviva

Kohta 1: Laadunvarmistus on selkeästi kuvattu ja kuvauksen perusteella sovitettu erinomaisesti tilaajan tarpeisiin. Erityispiirteet kuten monitoimittajaympäristö on huomioitu erinomaisesti. Kohdan pistemäärä: 10.

Kohta 2: Tavoitteet on tunnistettu hyvin. Kohdassa viitataan yleiseen käytössä olevaan malliin ja sitä on hyödynnetty tavoitteiden tunnistamisessa. Riskejä ja niiden hallintaa olisi pitänyt käsitellä tarkemmin. Kohdan pistemäärä: 8.

Kohta 3: Organisaation laadunhallintaa tukeva roolitus ja selkeästi kuvatut laadunhallinnan prosessit tukevat tavoitteita erinomaisesti. Kuvauksesta pystyy toteamaan erinomaisesti toteutetut laadunhallintamenetelmät. Kohdan pistemäärä: 10.

Kokonaisuutena suunnitelma vastaa erinomaisesti tilaajan vaatimuksiin. Pistemääräksi dokumentille muodostui tarjouspyynnön vertailuperusteiden mukaan 28 pistettä.”

Valittajan tarjousta koskeneet laadunvarmistussuunnitelman alakohtien (1–3) sanalliset perustelut ovat hankintapäätöksen mukaan olleet puolestaan seuraavat:

”Funkwerk

Kohta 1: Tilaajan tarpeet ja erityispiirteet huomioitu hyvin. Tarpeet kuvattu suppeasti, mutta ymmärtäen tilaajan erityispiirteet. Kohdan pistemäärä: 8.

Kohta 2: Tavoitteet tunnistettu kokonaisuudessaan hyvin. Vaiheittainen mittarointi hyvä ratkaisu, tavoitteet tunnistettu perustasolla. Kohdan pistemäärä: 8.

Kohta 3: Prosessit tukevat tavoitteita hyvin. Kuvaus on osittain rajoittunut, mutta siitä käy selvästi ilmi laadunhallinnan toteuttaminen. Kohdan pistemäärä: 8.

Kokonaisuutena suunnitelma vastaa hyvin tilaajan vaatimuksiin. Pistemääräksi dokumentille muodostui tarjouspyynnön vertailuperusteiden mukaan 24 pistettä.”

Asian arviointi

Asiassa on arvioitavana ensinnäkin se, onko tarjouspyyntö ollut hankintasäännösten vastainen sen vuoksi, että laadun vertailuperusteena on käytetty myös avainhenkilöiden kokemusta. Lisäksi arvioitavana on, onko tarjouspyyntö muutoin ollut hankintasäännösten vastainen.

Markkinaoikeus toteaa näiltä osin, että hankinnan kohteena on ollut varsin mittava tietojärjestelmäprojekti. Kun otetaan huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä (tuomio 26.3.2015, C-601/13, Ambisig, EU:C:2015:204) ilmenevä periaate, jonka mukaan hankkeeseen ehdotettujen henkilöiden ammattitaito ja kokemus voivat liittyä hankinnan kohteeseen ja olla laadullisena tarjouksen vertailuperusteena, markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti soveltaessaan vertailuperusteena myös projektipäällikön ja rautatieliikenteen asiantuntijan kokemusta vastaavista projekteista. Käsillä olevassa hankinnassa näitä kriteerejä ei ole sovellettu tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa.

Tarjouspyynnön osalta markkinaoikeus toteaa lisäksi, että hankintayksiköllä on edellä oikeusohjeita kuvaavassa osioissa esitetyn mukaisesti harkintavaltaa vertailuperusteiden asettamisessa. Vertailuperusteet eivät saa olla syrjiviä, eivätkä ne saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta. Tässä tapauksessa tarjouspyynnöstä on ollut yksiselitteisesti nähtävissä, miten hankkeeseen ehdotettujen avainhenkilöiden kokemus pisteytetään. Pisteytystapa ei ole ollut tarjoajia syrjivä, eikä se ole jättänyt hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta tarjousten vertailua tehtäessä. Hankintayksikön soveltamaa tapaa pisteyttää avainhenkilöiden kokemus ei siten voida pitää hankintasäännösten vastaisena.

Markkinaoikeus toteaa, että perusteiden asettaminen erilaisten kuvausten ja suunnitelmien sekä ratkaisuvaihtoehtojen vertailemiseksi on aina jossain määrin haastavaa siitä johtuen, ettei laatu monestikaan ole yksiselitteisesti mitattavissa. Tässä tapauksessa hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut, mitä ratkaisukuvauksen ja laadunvarmistussuunnitelman on tullut sisältää. Lisäksi tarjouspyynnöstä on ilmennyt, mitä asioita hankintayksikkö sanotun kuvauksen ja suunnitelman osalta arvostaa ja mitä niiden arvioimisessa otetaan huomioon. Tarjouspyynnössä on edellä todetun lisäksi ollut vielä taulukot, joissa on kuvattu, miten ratkaisukuvaus ja laadunvarmistussuunnitelma pisteytetään. Ottaen huomioon mitä tarjouspyynnössä on hankinnan kohteen kuvauksen sekä ratkaisukuvauksen ja laadunvarmistussuunnitelman sisällön osalta todettu, sekä se, mitä pisteytysperusteista on ilmoitettu, markkinaoikeus katsoo, että tarjoajat ovat tarjouspyynnön perusteella tulleet tietoiseksi siitä, mihin seikkoihin tarjousten vertailu tulee perustumaan. Tarjouspyyntö on näin ollen ollut riittävän selkeä tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia myös ratkaisukuvauksen ja laadunvarmistussuunnitelman osalta. Kun otetaan huomioon kuvauksen ja suunnitelman pisteyttämiselle tarjouspyynnössä esitetyt taulukot, tarjouspyyntö ei ole myöskään antanut hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta tarjousten vertailussa. Tarjouspyynnössä esitettyjä vertailuperusteita ei voida pitää myöskään tarjoajia syrjivänä. Edellä todetun perusteella tarjouspyyntöä ja siinä esitettyjä vertailuperusteita ei voida pitää hankintasäännösten vastaisina.

Vertailuperusteiden soveltamisen osalta markkinaoikeus toteaa, että hankintapäätöksen perusteluissa on tuotu esille se, millä perusteella kullekin tarjoajalle on annettu pisteet ratkaisukuvauksen ja laadunvarmistussuunnitelman eri kohtien osalta. Asiassa ei ole ilmennyt aihetta, jonka perusteella pisteytystä voitaisiin pitää virheellisesti suoritettuna. Sitä, että hankintayksikkö on kirjannut valittajan ratkaisukuvauksen kohtaan 3 virheellisesti kohtaan 1 liittyneen perustelun, ei voida pitää asiassa siten merkityksellisenä, että tarjousten vertailun voitaisiin katsoa tapahtuneen hankintasäännösten vastaisesti. Sanottua kohtaa koskevista perusteluista ei voida tehdä päätelmää, että valittajan olisi tullut saada kohdasta täydet 10 pistettä.

Lisäksi markkinaoikeus katsoo voittaneen tarjoajan tarjouksessa projektipäälliköksi ehdotetun henkilön ansioluettelosta ilmenevät kuvaukset huomioon ottaen, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on rinnastanut PMO Project Management Officer -nimikkeellä tehdyn työn projektipäällikön tehtäviin ja katsonut henkilön toimineen projektipäällikkönä projektissa P6 sekä katsonut projektien P7 ja P8 olleen sellaisia, jotka on voitu lukea tarjouspyynnössä tarkoitetuksi kokemukseksi. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt aihetta epäillä, että hankintayksikkö olisi pisteyttänyt rautatieliikenteen asiantuntijan kokemuksen virheellisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari ja Pertti Lenkkeri.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Funkwerk Systems GmbH on valituksessaan vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja hankintapäätöksen sekä velvoittaa hankintayksikön päättämään uudelleen toimittajan valinnasta.

Lisäksi valittaja on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon. Vielä valittaja on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa viivästyskorkoineen.

Funkwerk Systems GmbH on vedonnut markkinaoikeudessa esittämäänsä ja lisäksi esittänyt perusteluina vaatimuksilleen muun ohella seuraavaa:

Markkinaoikeuden päätöksessä ei ole käsitelty valituksen perusteita juuri ollenkaan. Markkinaoikeuden tulee perustella päätöksensä. Markkinaoikeuden päätöksestä ei käy ilmi, mihin sen toteamukset ovat perustuneet. Lisäksi markkinaoikeus on sivuuttanut sen, miten hankintayksikkö on soveltanut asettamiaan arviointikriteerejä, vaikka tämä on ollut yksi valitusperuste.

Tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen. Tarjouspyynnössä on hankintasäännösten vastaisesti käytetty avainhenkilöiden kokemusta vertailuperusteena. Tarjoajan kokemus, pätevyys ja ammattitaito ovat lähtökohtaisesti tarjoajan soveltuvuutta koskevia vaatimuksia, eikä niitä tule käyttää kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteina. Markkinaoikeus on perusteluissaan tältä osin viitannut Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioon C-601/13 Ambisig. Mainitun tuomion oikeusohje soveltuu tilanteeseen, jossa julkista hankintaa koskevan sopimuksen täyttämisen laadukkuus riippuu ratkaisevasti sitä täyttävien henkilöiden ammatillisista ansioista. Markkinaoikeuden olisi tullut perustella se, miten käsillä olevassa hankinnassa sopimuksen laadukkuus ratkaisevasti riippuu työryhmän ominaisuuksista. Lisäksi keskeistä on, että tarjouspyynnössä riittävän selvästi yksilöidään, miltä osin tarjoajilta edellytettyjä ominaisuuksia ja pyydettyjä selvityksiä on tarkoitus käyttää tarjoajien soveltuvuuden arvioinnissa ja miltä osin tarjousten vertailussa. Markkinaoikeus ei ole käsittelyt tätäkään asiaa perusteluvelvollisuuden edellyttämällä tavalla.

Vertailuperusteet ovat olleet mielivaltaisia. Sen lisäksi, että vertailussa on ylipäätään otettu huomioon avainhenkilöiden kokemus, kokemukselle annettu pisteskaala on ollut mielivaltainen. Markkinaoikeus ei ole päätöksessään perustellut kantaansa tarjouspyynnön pisteskaalaan riittävästi.

Vertailuperusteita ei ole esitetty selkeästi ja tyhjentävästi, sillä lopulliset arviointikriteerit ovat jääneet avoimiksi. Kriteerit on myös määritelty niin epäselviksi, ettei niillä ole sellaista eroa, joka mahdollistaisi objektiivisen ratkaisun vaihtoehtojen välillä. Kriteerien epäselvyys johtaa hankintayksikön rajoittamattomaan valinnanvapauteen, koska valintaa on ollut mahdotonta ennakoida objektiivisin kriteerein. Markkinaoikeus ei ole tältäkään osin käsitellyt valittajan perusteluita, joissa on esitetty käytettyjen kriteerien epäselvyys.

Laatuvertailu on ollut virheellistä. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että ”Project Manager” -roolia varten ehdotetun henkilön kokemuksesta on annettava tieto henkilön toimimisesta projektipäällikkönä hankkeissa, joissa on käytetty samaa projektinhallintametodia kuin käsillä olevassa hankkeessa, sekä tieto kokemuksesta projektipäällikkönä hankkeissa, joiden kohteena on ollut matkustajainformaatiojärjestelmän luominen. Voittanut tarjoaja on täyttänyt nämä kohdat väärin lisäämällä taulukkoon projekteja, joita ei olisi saanut laskea mukaan.

Markkinaoikeus on perustelematta ja aineistoa käsittelemättä todennut, että nimike ”PMO Project Officer” on hankintapäällikkö, vaikka ansioluettelossakin on todettu kyseessä olevan avustava positio. Myös projektit P7 ja P8 ovat markkinaoikeuden mukaan sellaisia, että ne on voitu lukea tarjouspyynnössä tarkoitetuksi kokemukseksi. Valittajan esittämiä virheitä ei ole otettu huomioon arvioinnissa.

Myös voittaneen tarjoajan tarjoaman rautatieliikenteen asiantuntijan kokemustiedot on laskettu väärin. Tämä käy ilmi vertaamalla ansioluettelon ja tarjouksen tietoja. Pisteiden virheellisellä laskemisella on ollut merkittävä vaikutus kohdasta saatuihin kokonaispisteisiin. Markkinaoikeus ei ole arvioinut tätäkään riittävästi. Tehty arviointi osoittaa markkinaoikeuden perehtymättömyyden aineistoon ja valituksessa esitettyihin seikkoihin.

Todetut virheet voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjassa ovat olleet niin selviä, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tai vähintäänkin sen pisteytystä tulisi oikaista valittajan esittämällä tavalla.

Myös ratkaisukuvausta ja laadunvarmistussuunnitelmaa koskevat vertailuperusteet on virheellisesti pisteytetty. Hankintayksikön laatuarvioinnissa tekemät toteamukset eivät kelpaa annetun pisteluvun perusteluksi. Vertailussa on lukuisia virheitä, jotka joko nostavat virheellisesti voittaneen tarjoajan pisteitä tai virheellisesti laskevat valittajan pisteitä. Markkinaoikeus ei ole arvioinut tätäkään riittävästi.

Liikennevirasto on antanut selityksen täytäntöönpanokieltoa koskevan vaatimuksen johdosta. Liikennevirasto on ilmoittanut, että hankintasopimus on 25.1.2018 allekirjoitettu Almaviva S.p.A:n kanssa.

Liikennevirasto on antamassaan selityksessä uudistanut markkinaoikeudessa lausumansa ja vaatinut, että valitus hylätään. Hankintayksikkö on lisäksi vaatinut, että Funkwerk GmbH velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 1 100 eurolla viivästyskorkoineen.

Funkwerk Systems GmbH on antamassaan vastaselityksessä vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa markkinaoikeuden päätöksen ja ensisijaisesti toteaa hankintasopimuksen tehottomaksi, kumoaa hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön päättämään uudelleen toimittajan valinnasta. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että korkein hallinto-oikeus määrää hankintayksikön maksamaan valittajalle hyvitysmaksua vähintään 1 550 749 euroa.

Hankintayksikkö on hankintasopimusta allekirjoittaessaan ollut tietoinen siitä, että valittaja hakee oikeussuojaa virheellisen hankintapäätöksen täytäntöönpanoa vastaan. Hankintayksikkö on pyrkinyt käyttämään hyväkseen sitä, että hankintalain säännöksiä voidaan tulkita siten, että valituksen lykkäävä vaikutus päättyy markkinaoikeuden annettua tuomionsa, vaikkei tämä olekaan vielä lainvoimainen. Tällaiseen tulkintaan ei voida vedota tilanteessa, jossa hankintayksikkö on toiminut määrätietoisesti tarjoajan oikeussuojan mitätöimiseksi. Tätä ei voida pitää unionin oikeuden tehokkuusperiaatteen mukaisena.

Käsillä olevassa tilanteessa hankintasopimuksen voimassa pysyttämistä ei voida perustella myöskään toisen sopimuskumppanin suojalla. Voittaneen tarjoajan on täytynyt olla tietoinen vireillä olevasta valituksesta ja uhkaavasta toimeenpanokiellosta.

Jos tehottomuusseuraamus ei tule asiassa sovellettavaksi, hankintayksikkö on määrättävä maksamaan valittajalle hyvitysmaksua. Hankintamenettelyssä on toimittu virheellisesti ja valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Käsillä olevassa tapauksessa on erityisiä syitä määrittää lain oletusrajaa suurempi hyvitysmaksu. Valituksen kohteena olevassa hankintapäätöksessä oli suuri joukko virheitä valittajan vahingoksi. Lisäksi hankintayksikkö on moitittavalla tavalla toiminut valittajan ensisijaisen oikeussuojan estämiseksi allekirjoittamalla hankintasopimuksen ennen kuin korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen täytäntöönpanokiellosta.

Liikennevirasto on vastaselityksen johdosta antamassaan lisäselityksessä lausunut muun ohella seuraavaa:

Valittajan ensisijaiset vaatimukset hankintapäätöksen kumoamisesta ja uuden kilpailutuksen järjestämisestä tulee hylätä, koska hankintasopimus on jo allekirjoitettu. Myös tehottomuusseuraamusta koskeva vaatimus on hylättävä, sillä hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu hankintasäännösten vastaisesti. Liikennevirasto on pidättäytynyt hankintasopimuksen tekemisestä, kun asia on ollut markkinaoikeuden käsittelyssä. Hankintasopimus on allekirjoitettu sen jälkeen, kun markkinaoikeus on määrännyt päätöksensä noudattamisesta, eikä asiasta ole korkeimmassa hallinto-oikeudessa toisin määrätty.

Liikenneviraston on ollut pakko ryhtyä toimenpiteisiin sopimuksen allekirjoittamiseksi ottaen huomioon oikeusprosessin oletetun keston sekä nykyistä järjestelmää koskevan sopimuksen rajalliset mahdollisuudet vastata uusiin tarpeisiin. Hankinnan kohteena oleva järjestelmä liittyy keskeisesti Suomen rautatieliikenteen operatiiviseen toimintaan ja järjestelmällä sekä sen toimivuudella on huomattava yhteiskunnallinen merkitys liikenneyhteyksien toimivuuden kannalta. Käytössä ollut järjestelmä ja siihen liittyvä sopimus eivät ole enää mahdollistaneet järjestelmän kehittämistä vastaamaan tilaajan ja muuttuvan toimintaympäristön tarpeita.

Liikennevirasto on ryhtynyt valmistelemaan sopimuksen täytäntöönpanoa välittömästi markkinaoikeuden päätöksen jälkeen. Sopimuksen allekirjoittaminen on kestänyt, koska kyseessä on ollut monimutkainen tietojärjestelmähankinta uuden ulkomaalaisen toimittajakumppanin kanssa. Kyseessä ei ole ollut toiminta valittajan oikeussuojan mitätöimiseksi, vaan toiminta rautatieliikenteen operatiivisen toiminnan varmistamiseksi.

Myös hyvitysmaksuvaatimus on hylättävä, sillä hankintamenettely on ollut hankintasäännösten mukaista.

Funkwerk Systems GmbH on antanut lisävastaselityksen, joka on lähetetty tiedoksi Liikennevirastolle.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään. Markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

2. Funkwerk Systems GmbH:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Funkwerk Systems GmbH määrätään korvaamaan Väyläviraston oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 1 100 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

  1. Valituksen hylkääminen

Hallintolainkäyttölain 51 §:n 1 momentin mukaan valitusviranomaisen on päätöksessään annettava ratkaisu asiassa esitettyihin vaatimuksiin. Valitusviranomaisen tulee harkita kaikkia esiin tulleita seikkoja ja päättää, mihin seikkoihin ratkaisu voidaan perustaa.

Hallintolainkäyttölain 53 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluista on ilmettävä, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja millä oikeudellisella perusteella siihen on päädytty.

Valituksessa on muun ohella esitetty, että markkinaoikeus ei ole käsitellyt valittajan markkinaoikeudessa esittämiä valitusperusteita juuri lainkaan ja että markkinaoikeuden päätöksen perustelut ovat puutteelliset.

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että markkinaoikeuden päätöksessä on arvioitu valittajan valituksen johdosta sitä, onko tarjouksen laadun vertailuperusteena voitu käyttää avainhenkilöiden kokemusta sekä tätä vertailuperustetta koskevaa pisteytystapaa. Päätöksestä ilmenee, millä perusteilla markkinaoikeus on katsonut tämän vertailuperusteen käyttämisen ja sen pisteyttämisen olleen hankintasäännösten mukaista. Markkinaoikeuden päätöstä ei täten voida tältä osin pitää puutteellisesti perusteltuna.

Markkinaoikeuden päätöksessä on lisäksi tuotu esiin, millä perusteella markkinaoikeus on katsonut ratkaisukuvausta ja laadunvarmistusta koskevien vertailuperusteiden olleen sinänsä hankintasäännösten mukaisia. Markkinaoikeuden päätös ei täten ole myöskään tältä osin puutteellisesti perusteltu.

Toisin kuin valittaja on esittänyt, markkinaoikeuden päätöksessä ei ole myöskään sivuutettu valitusperustetta, joka on liittynyt vertailuperusteiden soveltamiseen. Päätöksessä on yhtäältä arvioitu henkilöiden kokemuksen vertailua valittajan esittämien seikkojen valossa. Asiassa ei ole valituksen perusteella ilmennyt, että jokin valittajan esittämä seikka olisi jäänyt markkinaoikeuden päätöksessä arvioimatta tai että tätä arviointia ei olisi tältä osin asianmukaisesti perusteltu.

Toisaalta ratkaisukuvausta ja laadunvarmistussuunnitelmaa koskevien vertailuperusteiden osalta markkinaoikeus on todennut, että hankintapäätöksen perusteluissa on tuotu esille se, millä perusteella kullekin tarjoajalle on annettu pisteet ratkaisukuvauksen ja laadunvarmistussuunnitelman eri kohtien osalta ja että asiassa ei ole ilmennyt aihetta, jonka perusteella pisteytystä voitaisiin pitää virheellisesti suoritettuna. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että markkinaoikeus ei ole kuitenkaan mainittua yksityiskohtaisemmin lausunut ratkaisukuvausta ja laadunvarmistussuunnitelmaa koskevien vertailuperusteiden soveltamiseen liittyvistä valitusperusteista.

Tarjouspyynnön mukaan sekä ratkaisukuvausta että laadunvarmistussuunnitelmaa vertaillaan tarjouspyynnön asianomaisessa ”Laadullisten vertailutekijöiden pisteytys” -kohdassa asetettujen kriteerien mukaisesti. Arviointi tapahtuu tarjoajan toimittamien ratkaisukuvausta ja laadunvarmistussuunnitelmaa koskevien dokumenttien perusteella. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että tällaisessa tilanteessa hankintapäätöksen lainmukaisuuden arviointi kohdistuu pääosin siihen, onko hankintayksikkö suorittanut pisteytyksen ja esittänyt sitä koskevat perustelut objektiivisesti soveltaen etukäteen asettamiaan tarjousten vertailuperusteita ja pisteytysjärjestelmää.

Ratkaisukuvauksen osalta valittaja on markkinaoikeudessa esittänyt, että voittanut tarjoaja on saanut ratkaisukuvauksen kriteerien 1, 2 ja 3 vertailusta liikaa pisteitä, kun otetaan huomioon, että hankintayksikön tekemässä arvioinnissa on kaikissa näissä kohdissa todettu epäselvyyksiä tai puutteita. Hankintapäätöksestä puolestaan ilmenee, että voittanut tarjoaja ei ole saanut yhdenkään vertailtavan kriteerin arvioinnista 10 pistettä. Hankintapäätöksen perusteluiden mukaan puutteet tai epäselvyydet eivät ole olleet merkittäviä. Lisäksi kunkin vertailuperusteen osatekijän kohdalla hankintapäätöksen perusteluissa on tuotu esiin ne pisteytysjärjestelmään perustuvat seikat, joihin hankintayksikkö on perustanut arvionsa pistemäärästä.

Valittaja on lisäksi markkinaoikeudessa esittänyt, että sen olisi tullut saada ratkaisukuvauksen kriteerin 1 arvioinnista 10 pistettä. Valittajan mukaan hankintapäätöksessä VPN-ratkaisusta todettu ei liity kohdan arviointiin. Hankintapäätöksen perusteluiden ja hankintayksikön markkinaoikeudessa esittämän mukaan VPN-ratkaisulla on kuitenkin vaikutusta järjestelmän mukauttamisessa hankintayksikön tarpeisiin ja ympäristöön.

Laadunvarmistussuunnitelman osalta valittaja on markkinaoikeudessa esittänyt, että vertailukriteerien 1 ja 3 osalta hankintapäätöksestä ilmennyt kritiikki on kohdistunut ainoastaan valittajan kuvauksen laajuuteen ja että vertailukriteerin 2 arvioinnissa ei ole ollut yhtään negatiiviseksi tulkittavaa elementtiä ja valittajan olisi siten tullut saada kustakin edellä mainitusta kohdasta 10 pistettä. Hankintapäätöksen perusteluiden ja hankintayksikön markkinaoikeudelle esittämän mukaan valittajan tarjouksessa kuvatut seikat ovat vastanneet vaatimuksia ja tavoitteita hyvin. Hankintayksikön mukaan kuvaus on kuitenkin ollut asiasisällön osalta paikoin suppea verrattuna tarjouspyynnössä esitettyihin vertailuperusteisiin.

Edellä esitetty huomioon ottaen korkein hallinto-oikeus katsoo, että hankintayksikkö on hankintapäätöstä tehdessään suorittanut pisteytyksen ja esittänyt sitä koskevat perustelut objektiivisesti soveltaen etukäteen asettamiaan tarjousten vertailuperusteita ja pisteytysjärjestelmää.

Hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämällä tavalla hankintasäännösten vastaisesti. Asiassa ei siten tule arvioitavaksi hyvitysmaksun tai tehottomuusseuraamuksen määrääminen.

Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä ilmenevät markkinaoikeuden päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, markkinaoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

2. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos Väylävirasto joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Funkwerk Systems GmbH on hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin nojalla määrättävä korvaamaan Väyläviraston oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian näin päättyessä Funkwerk Systems GmbH vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa on hylättävä.

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Timo Räbinä ja Anne Nenonen. Asian esittelijä Jukka Koivusalo.

 
Julkaistu 28.1.2020