Muu päätös 1283/2020

Valituslupahakemus arava-asiassa (Nuorisosäätiö sr)

Antopäivä: 19.3.2020
Taltionumero: 1283
Diaarinumero: 5523/2/19
ECLI-tunniste: ECLI:FI:KHO:2020:T1283

Asia Aravalaissa sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa tarkoitetun yhteisön yleishyödyllisyysaseman peruuttamista koskeva valituslupahakemus

Muutoksenhakija Nuorisosäätiö sr

Päätös, jota valituslupahakemus koskee

Helsingin hallinto-oikeus 20.11.2019 nro 19/0748/5

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Valituslupahakemus hylätään. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Sen perusteella, mitä muutoksenhakija on esittänyt ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.

Sovelletut oikeusohjeet

Aravalaki 39 § (1061/2016) 3 momentti

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta 41 § (470/2018) 3 momentti

Hallintolainkäyttölaki 13 § 2 momentti

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 126 § 1 momentti

Asian ovat ratkaisseet presidentti Kari Kuusiniemi sekä oikeusneuvokset Leena Äärilä, Timo Räbinä, Anne Nenonen ja Joni Heliskoski. Asian esittelijä Kari Nieminen.

 
Julkaistu 19.3.2020