KHO ratkaisi Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuutta koskevat valitukset

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut päätöksensä ns. Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuutta eli Helsingin seudun, Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavoja koskeviin valituksiin.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko Helsingin hallinto-oikeus voinut kumota vaihemaakuntakaavojen hyväksymistä koskevat päätökset siltä osin kuin vaihemaakuntakaavoissa ei ollut osoitettu suojelualueina kaikkia aikaisemmissa maakuntakaavoissa osoitettuja pienialaisia luonnonsuojelualueita eikä merkitty kaavakartalle kaikkia Natura-kohteisiin kuuluvia alueita. Korkein hallinto-oikeus katsoi, etteivät vaihemaakuntakaavojen hyväksymistä koskevat päätökset olleet näiltä osin lainvastaisia ja kumosi hallinto-oikeuden päätökset tältä osin.

Asiassa oli myös ratkaistavana, oliko hallinto-oikeus voinut kumota vaihemaakuntakaavojen hyväksymistä koskevat päätökset muille kuin pääkaupunkiseudulla sijaitseville taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeille asetetun merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alarajaa koskevan kaavamääräyksen osalta. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätökset Helsingin seudun ja Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavojen osalta, mutta pysytti voimassa Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavaa koskevan hallinto-oikeuden päätöksen. Korkein hallinto-oikeus totesi, kuten Helsingin hallinto-oikeus, että Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskeva kaavamääräys oli lainvastainen.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, etteivät vaihemaakuntakaavojen hyväksymistä koskevat päätökset olleet lainvastaisia myöskään suojelualueiden osoittamista tai viheryhteyksien osoittamista koskevissa valituksissa esitetyillä perusteilla. Myös Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa Kirkkonummen ja Espoon rajalle osoitettua raskaan raideliikenteen varikkoa koskevat valitukset hylättiin.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen myötä Helsingin seudun ja Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavojen hyväksymistä koskevat maakuntavaltuuston päätökset jäävät kokonaisuudessaan voimaan. Maakuntavaltuuston päätös Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä jää myös voimaan lukuun ottamatta vähittäiskaupan suuryksikköä koskevaa kaavamääräystä.

Helsingin seudun vaihemaakuntakaavaa koskeva päätös on julkaistu vuosikirjapäätöksenä, ja Länsi- ja Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavoja koskevat päätökset on julkaistu muina päätöksinä.

Helsingin seudun vaihemaakuntakaavaa koskeva vuosikirjapäätös KHO 2023:24
Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavaa koskeva muu julkaistu päätös KHO 13.3.2023 T 755
Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavaa koskeva muu julkaistu päätös KHO 13.3.2023 T 756

Yhteystiedot

Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, korkein hallinto-oikeus, puh. 050 308 7574, [email protected]


Julkaistu 13.3.2023