Näin asioit KHO:ssa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ylin hallintotuomioistuin, joka ratkaisee sille lain mukaan kuuluvat valitukset ja muutoksenhakuasiat viranomaisten tekemistä hallintopäätöksistä.

Useimmiten hallinnossa tehtyyn muutoksenhakukelpoiseen päätökseen haetaan ensin muutosta alueelliselta hallinto-oikeudelta, markkinaoikeudelta tai muutoksenhaku- tai oikaisulautakunnalta.

Asiointiohje on yleisluonteinen ja monin osin yksinkertaistettu. Käytännössä muutoksenhaku voi poiketa siitä erityislakien vuoksi.

Korkein hallinto-oikeus ei anna yleistä oikeudellista neuvontaa.

Asiointikieli

Asiakirjoja voidaan toimittaa KHO:lle suomeksi tai ruotsiksi sekä myös pohjois-, inarin- ja kolttasaamen kielellä, sen mukaan kuin siitä säädetään saamen kielilaissa (1086/2003).

KHO on harkintansa mukaan ottanut vastaan myös englanninkielisiä asiakirjoja, lähinnä ulkomaalaisasioissa.

KHO antaa päätöksensä suomeksi tai ruotsiksi sekä saamen kielilain 13 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa pyynnöstä pohjois-, inarin- tai kolttasaamen kielellä.

Käännös päätöksestä toiselle kotimaiselle kielelle annetaan pyynnöstä asianosaiselle siltä osin kuin asia koskee hänen oikeuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan.

Käsiteltävät asiat

Muutoksenhaku

Asiamiehen tai avustajan käyttäminen

Muutoksenhakuasian käsittely

Päätökset

Ylimääräinen muutoksenhaku

Oikeudenkäynnin kulut

 
Julkaistu 28.8.2013  Päivitetty 13.10.2017