Asiointi KHO:ssa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ylin hallintotuomioistuin, joka ratkaisee sille lain mukaan kuuluvat muutoksenhakuasiat viranomaisten tekemistä hallintopäätöksistä.

Useimmiten hallinnossa tehtyyn muutoksenhakukelpoiseen päätökseen haetaan ensin muutosta alueelliselta hallinto-oikeudelta, markkinaoikeudelta tai muutoksenhaku- tai oikaisulautakunnalta.

Asiointiohje on yleisluonteinen ja monin osin yksinkertaistettu. Käytännössä muutoksenhaku voi poiketa siitä erityislakien vuoksi.

Korkein hallinto-oikeus ei anna yleistä oikeudellista neuvontaa.

Asiointikieli

Asiakirjoja voidaan toimittaa KHO:lle suomeksi tai ruotsiksi sekä myös pohjois-, inarin- ja kolttasaamen kielellä, sen mukaan kuin siitä säädetään saamen kielilaissa (1086/2003).

KHO on tapauskohtaisesti ottanut vastaan myös englanninkielisiä asiakirjoja, kun niin on arvioitu voitavan toimia vaarantamatta muiden osapuolien tai yleisön tiedonsaantioikeutta. Lähinnä tämä on koskenut ulkomaalaisasioita. Asianosaisen on aina syytä varautua toimittamaan asiakirjat virallisella prosessikielellä.

KHO antaa päätöksensä suomeksi tai ruotsiksi sekä saamen kielilain 13 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa pyynnöstä pohjois-, inarin- tai kolttasaamen kielellä.

Käännös päätöksestä toiselle kotimaiselle kielelle annetaan pyynnöstä asianosaiselle siltä osin kuin asia koskee hänen oikeuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan.

Käsiteltävät asiat Muutoksenhaku Puhevalta ja asiamiehen tai avustajan käyttäminen Muutoksenhakuasian käsittely Ylimääräinen muutoksenhaku Oikeudenkäynnin kulut
 
Julkaistu 28.8.2013  Päivitetty 29.5.2020