Ulkomaalaisasioita koskevia erityisohjeita

Muutoksenhakukirjelmä ja sen liitteet

 • Noudata muutoksenhakukirjelmän toimittamisessa aina tarkasti valitusosoituksessa olevia ohjeita
 • Yksilöi valituksenalainen päätös muutoksenhakukirjelmässä (viranomaisen nimi sekä päätöksen päivämäärä ja numero)
 • Toimita mahdolliset liitteet aina samaan aikaan muutoksenhakukirjelmän kanssa
 • Muutoksenhakukirjelmä ja sen liitteet tarvitsee toimittaa vain yhden kerran
 • Lähetä muutoksenhakukirjelmä hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa (muut kuin viranomaiset), sähköpostitse, postitse tai faksitse tai tuo kirjelmä KHO:n kirjaamoon. Sähköisen asiointipalvelun, sähköpostin ja faksin käyttäminen on lähettäjän vastuulla.
 • Mikäli et käytä sähköistä asiointipalvelua, ilmoita prosessiosoitteena aina sähköpostiosoite, mikäli mahdollista, ja muut yhteystiedot mahdollisimman kattavasti
 • Mikäli muutoksenhakukirjelmästä puuttuu olennaisia liitteitä, korkein hallinto-oikeus voi lähettää niitä koskevan täydennyspyynnön – täydennyksen toimittamiselle asetetaan aina lyhyt määräaika

Oikeusapu

 • Toimita mahdollinen avustajan palkkiota koskeva lasku Romeo-järjestelmään aina samaan aikaan muutoksenhakukirjelmän kanssa. KHO:n diaarinumeron ilmoittaminen ei ole välttämätöntä. Mikäli KHO:n diaarinumero ei ole tiedossa, voi käyttää hallinto-oikeuden päätös- tai diaarinumeroa.
 • Mikäli laskua tai muuta oikeusapuun liittyvää selvitystä ei ole toimitettu muutoksenhakukirjelmän kanssa, sitä tiedustellaan avustajalta pääsääntöisesti enintään yhden kerran puhelimitse, sähköpostitse tai muulla sopivalla tavalla. Asia voidaan ratkaista myös täydennystä pyytämättä. Vakiintuneen oikeuskäytännön (esimerkiksi KHO 2014:177 ja KHO 2014:178) mukaan palkkiota ja kuluja ei lähtökohtaisesti voida määrätä korvattavaksi pääasian käsittelyn päättymisen jälkeen esitetyn vaatimuksen johdosta.
 • Aikaa puuttuvan asiakirjan toimittamiselle annetaan enintään yksi työpäivä
 • Mikäli asiakirjaa ei ole määräajassa toimitettu, avustajan palkkio voidaan jättää määräämättä
 • Mikäli laskuun sisältyy jo syntyneitä kuluja, toimita niitä koskeva selvitys (esimerkiksi tulkkilasku) heti yhdessä laskun kanssa
 • Tulkkilaskusta tulee mahdollisuuksien mukaan ilmetä seuraavat tiedot: tulkattavan nimi ja/tai asiakasnumero, tulkin nimi, tulkattavat kielet sekä tulkkauksen päivämäärä ja kellonaika.
 • Mikäli oikeusapu on myönnetty omavastuuosuudella, tee merkintä päämiehen hyväksynnästä Romeo-järjestelmään, toimita hänen lausumansa laskusta yhdessä laskun kanssa tai maininta, jollei avustaja vaadi päämiehen velvoittamista maksamaan omavastuuta
 • Mikäli asiassa pyydetään avustajan vaihtamista, toimita edellisen avustajan suostumus vaihtoon yhdessä pyynnön kanssa. Ilmoita päivä, josta alkaen vaihtoa pyydetään.
 • Perustele avustajan vaihtamista koskeva pyyntö

Yleistä menettelystä

 • Menettely korkeimmassa hallinto-oikeudessa on pääsääntöisesti kirjallista
 • Lisäselvitystä ei voi antaa kirjaamon asiakaspalvelussa suullisesti tai puhelimitse
 • Muutoksenhakija ei voi tulla henkilökohtaisesti tapaamaan asiansa esittelijää tai tuomareita
 • Ilmoita korkeimmalle hallinto-oikeudelle aina viivytyksettä, mikäli muutoksenhakijan olosuhteissa tapahtuu asian käsittelyyn vaikuttavia muutoksia
 • Jos valittaminen edellyttää valituslupaa, korkein hallinto-oikeus ratkaisee yleensä valitusluvan myöntämisen ja pääasian samalla päätöksellä
 • Korkeimman hallinto-oikeuden internetsivuilla on saatavissa tilastotietoa ratkaistujen asioiden keskimääräisestä käsittelyajasta
 • Kaikki asiat pyritään ratkaisemaan joutuisasti
 • Käsittelyaikataulun toistuva tiedusteleminen ei nopeuta asian käsittelyä

Julkaistu 29.5.2020